Основи правознавстваСкачати 123,16 Kb.
Сторінка1/725
Дата конвертації24.03.2020
Розмір123,16 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   725


Б.І. Андрусишин, А.М. Гуз

Методика викладання

 

шкільного курсу"ОСНОВИ

 

ПРАВОЗНАВСТВА"Підручник

Зат вердж ено

 

М ін іс т е р с т в о м  о світ и  і н а у к и  У к р а їн иКиїв

/ / л  


/

Знання

2008


УДК  3 7 2 .8 3 2 (0 7 5 .8 )

 

ББК  7 4 .2 6 3 .8 я 7 3

 

А 66

Зат вердж ено  М ін іс т е р с т в о м   о світ и   і  н а у к и   У к р а їн и

 

( л и с т   №   1 .4 / 18-Г-1041  від 9 ли с т о п а д а  2 0 0 6 р .)Р е ц е н з е н т и :

В .І .А к у л е н к о ,  доктор ю ридичних наук,  професор,  про­

відний  науковий  співробітник  Інституту  держ ави  і  права

 

ім ені В.М .  Корецького НАН України;А .А . Б у л д а , доктор педагогічних наук, професор, завіду­

вач  кафедри  методики  викладання  соціально-гуманітар­

них  дисциплін  Інституту  політології  та  права  Н аціональ­

ного педагогічного університету ім ені  М .П.  Драгоманова

Андрусиш ин Б.І., Гуз А.М.

А 66 

Методика  викладання  шкільного  курсу  “Основи

 

правознавства”:  П ідручник.  —  К.:  Знання,  2 0 08.  —

 

301  с.  — (Вищ а освіта X X I століття).

ІЗВИ 9 78 -966 -346 -3 5 2 -0

У  підручнику  розглянуто  питання  організації  навчального

 

п р оц есу  з  правознавства  в  сучасн ій   загальн оосвітн ій   ш к ол і.

 

Автори висвітлюють форми організації навчання,  методи та ета­

пи  навчання  учнів  правознавства  в  школі;  методику  формуван­

ня у ш колярів знань,  умінь та навичок на уроках правознавства;

 

м етодику та правила використання наочності,  технічн их засобів

 

навчання.  Значна увага приділена  уроку  правознавства в  сучас­

ній ш колі та м етодиці його проведення,  використанню м іж п р ед­

метних зв ’язків,  правовому вихованню учнів у  процесі навчання

 

тощо.П ідручник  розрахований  на  студентів,  як і  вивчають  ди с­

ц ипліну  “М етодика  викладання  ш кільного  курсу  “Основи  пра­

вознавства”,  а  також   на  м олодих  учителів,  аспірантів,  у сіх ,  хто

 

цікавиться методикою  викладання правознавства.УДК 3 7 2 .8 3 2 (0 7 6 .8 )

 

ББК 7 4 .2 6 3 .8 я 7 3© Б .І. А ндрусиш ин, А .М . Гуз,  2008

 

І8ВМ 9 7 8 -9 6 6-3 46 -352 -0 © Видавництво “З н ання”,  2008


ЗМІСТ

Вступ.  Предмет,  завдання і методологія к у р су .............   7

Р озділ 1.  Структура курсу “М етодика викладання

 

шкільного курсу “Основи правознавства”

 

та сучасна система ш кільної правничої

 

освіти в У країні............................................................ 17


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   725


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка