Основи наукових


Лабораторно-практичне заняття № 6Pdf просмотр
Сторінка31/39
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,49 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39
Лабораторно-практичне заняття № 6

Тема
:
Використання методу тестів у наукових дослідженнях
Мета
: засвоєння сутності, видів та методики використання тестування у наукових дослідженнях.
Завдання
: 1. Засвоїти сутність методу тестів.
2. Змоделювати процес використання тестових методик.
3 Розробити тести для перевірки визначеної гіпотези.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Тест. Це система психолого-педагогічних завдань, спрямованих на дослідження окремих рис і властивостей людини.
Існує кілька класифікацій тестів. За природою оцінювання якостей їх поділяють на гри основні категорії: тести успішності, тести здібностей І-а індивідуальні тести.
Тести успішності застосовуються для визначення рівня знань або вмінь, фактично здобутих індивідом у певній галузі навчальної чи професійної діяльності.
На відміну від тестів успішності, призначення яких полягає в оцінці вже наявних знань або вмінь, тести здібностей прогнозують той рівень знань або вмінь, досягнення яких є імовірним для досліджуваного за певних умов навчання. За своїм змістом тести здібностей поділяються на дві підгрупи: тести загальних здібностей, або тести інтелекту, і тести спеціальних здібностей, до яких належать тести, орієнтовані на вивчення здібностей з того чи іншого циклу предметів.
Індивідуальні тести призначені для виявлення й оцінювання якостей темпераменту та характеру особистості. Оскільки індивідуальні тести спрямовані на виявлення поведінки, типової для певної особи, тестуючий має дати не швидку та правильну відповідь, як у тестах успішності й тестах здібностей, а широко, правдиво викласти факти, точно виконувати інструкції тощо. Крім того, діагностичне завдання в індивідуальних тестах може розкриватися тестуючому (прямий підхід) або приховуватись від нього через систему опосередкованих запитань (непрямий підхід), бо йдеться про суб'єктивні мотиви поведінки, внутрішню позицію індивіда, оцінку тих рис і якостей особистості, що з усією очевидністю або схвалюються, або, навпаки, засуджуються прийнятими суспільними нормами.
Конструкції індивідуальних тестів поділяються на дві основні групи: тести об'єктивного оцінювання поведінки та самоописові тести. У тестах об'єктивного оцінювання поведінки джерелом інформації про певну рису особистості служить реальна поведінка тестуючий в процесі тестування. У самоописових тестах роль джерела інформації виконують повідомлення досліджуваного про типову для нього форму поведінки, психічній стан, переживання, настрій, інтерес тощо. Вони мають форму запитальників тобто складаються з певної кількості запитань, відповіді на які добираються з поданих альтернатив.
Відносно особливостей розв'язання завдань серед тестів виділяють практичні,


30 образні та словесні (вербальні). За характером матеріалу тести поділяються на бланкові та апаратурні. З об'єкту оцінки на процесуальні тести, тести досягнень, тести стану і властивостей.
Для оцінки рівня розвитку мислення (інтелекту) людини і його окремих процесів, таких, як сприйняття, увага, уява, пам'ять, мова призначаються інтелектуальні тести.
Особистісні тести пов'язані з психодіагностикою стійких індивідуальних особливостей людини, які визначають його ' вчинки; сюди відносяться тести темпераменту, характеру, мотивації, емоцій, здібностей. Серед цих тестів зустрічаються і такі, які дають різнобічну комплексну оцінку стану особистості або ступені розвиненості її окремих рис особистості людини, наприклад, мотиви, емоції, акцентуації характеру, тривожність, локус контролю, мотив досягнення успіху, агресивність тощо.
Міжособистісні тести дозволяють оцінювати людські відносини у різних соціальних групах, наприклад, соціометричний тест, тест соціально-психологічної атестації групи як колективу.
Практичні і тестові завдання містять у собі завдання і вправи, які дослідник повинен виконати у наочно-діючому плані, тобто практично маніпулюючи реальними матеріальними предметами або їх замінниками.
Образні завдання містять у собі вправи з образами, з картинками, малюнками, схемами, уявою. Вони передбачають активне використання та уявне перетворення образів.
Вербальні тести містять у собі завдання на оперування словами. Вони припускають, наприклад, визначення понять, висновок, порівняння обсягу і змісту різних слів, виконання з поняттями різних логічних операцій і т.п.
Багато завдань, що використовуються в тестах, мають комплексний характер, тобто містять у собі практичні, теоретичні, образні і вербальні дії та вправи.
Це пов'язано з тим, що більшість завдань, з якими зустрічається людина в реальному житті, є комплексними за характером, а тестування проводитися для того, щоб пророчити поводження і можливі досягнення людини не в штучній лабораторній ситуації, а в реальному житті.
Клинковими називаються такі тести, при використанні яких опитуваний одержує тестовий матеріал у формі різних бланків: малюнків, схем, таблиць, опитувань тощо.
Апаратурні це такі тести, у яких використовується різного роду апаратура для пред'явлення і обробки результатів тестування, наприклад, аудіо- та відеотехніка, ЕОМ.
Процесуальними називають тести, за допомогою яких досліджується який- небудь психологічний або поведінковий процес, в результаті якого йому дається якісна або кількісна характеристика, як, наприклад процес запам'ятовування людиною матеріалу, процес міжособистісної взаємодії індивідів у групі.
До групи тестів досягнень відносять такі тести, які у підсумку їх застосування оцінюють успіхи людини у тому або іншому виді діяльності, у тій або іншій сфері пізнання, скажімо, продуктивність пам'яті, логічність мислення, стійкість уваги, рівень розвитку вербального мислення та інші.
Тести стану і властивостей стосуються діагностик більш-менш стабільних психологічних якостей людини, таких, наприклад, як риси особистості, властивості темпераменту, здатності тощо.
До особливої групи відносять проективні тести. Вони засновані не на прямій, а на побічній оцінці тих або інших психологічних якостей людини. Така оцінка є результатом аналізу того, як ця людина сприймає й інтерпретує, деякі багатозначні об'єкти: сюжетно невизначені картинки, безформні плями, незавершені речення та інше.


31
До тестів пред'являються особливі вимоги. Перша з них - соціокультурна адаптованість тесту. Це словосполучення означає відповідність тестових завдань і тестових оцінок, опитуваний одержує з цих завдань, завдяки особливостям культури, яка сформувалася у тому або іншому суспільстві, де цей тест використовується, будучи запозиченим у іншій країні. Якщо, наприклад, створений у Європі тест інтелекту вперше застосовується у країні, де домінуючим у структурі інтелекту є не словесно- логічне, а образне або практичне мислення, то він обов'язково повинний бути соціокультурно-адаптований. У іншому випадку, застосовуючи його у первісному, і не адаптованому варіанті, ми, швидше за все, одержимо низькі результати, які не будуть відповідати рівневі розвитку мислення у жителів даної країни. І, навпаки, використовуючи в якості інтелекту тест як такий, де переважають завдання на практичне мислення, у країні з домінуванням вербального інтелекту, ми зможемо там одержати неадекватні показники розумового розвитку.
Неодмінними вимогами до тестування є такі: обов'язковий для всіх опитуваних комплекс дослідних завдань;
- чітка стандартизація зовнішніх умов, у яких здійснюється тестування; наявність більш-менш стандартної (фіксованої) системи оцінювання та інтерпретації одержуваних результатів; під час оцінювання опитуваних використання середніх показників результатів тестування. Це зумовлено тим, що тестові оцінки мають не абсолютний, а відносний характер. Вони вказують лише місце, яке посідає опитуваний щодо відповідної норми.
Крім вимог, поставлених до норм тесту, існують визначені, суворі правила проведення тестування, обробки й інтерпретації його результатів. Найбільш важливі з цих правил такі:
1. Перш ніж застосовувати той або інший тест, досліднику необхідно познайомитися з ним і спробувати його на самому собі або на іншій людині. Це дозволить надалі уникнути можливих помилок, пов'язаних із проведенням тестування й обумовлених недостатньо добрим знанням його нюансів.
2.
Важливо заздалегідь подбати про те, щоб перед початком виконання тестових завдань опитувальні добре зрозуміли їх супровідний тест інструкції.
3.
Під час проведення тестування необхідно стежити затим, щоб усі опитувані працювали самостійно, незалежно один від одного і не впливали один на одного.
4.
Для кожного тесту повинна бути обґрунтована і вивірена процедура обробки та інтерпретації результатів, яка допоможе уникнути помилок, що виникають на цьому етапі тестування. Це, зокрема, стосується прийомів математико-статистичної обробки первинних даних, що також повинні бути суворо і заздалегідь установлені.
Перш ніж приступити до практичного тестування, необхідно провести визначену підготовку до нього. Вона полягає у наступному. Спочатку опитуваним пропонують тест і пояснюють, для чого він призначений.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.
1.
До якої класифікаційної групи відноситься метод тестів?
2.
Назвіть суть методу тестів.
3.
Подайте класифікацію педагогічних тестів.
4.
Які особливості мають тестові методики?
5.
Зафіксуйте основні процедури реалізації тестової методики.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.
Коханко О.М. Основи науково-педагогічних досліджень: Навчальний посібник.
– Хмельницький: ХНУ, 2005. – 254 с.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка