Основи інформатики 5-9 класи пояснювальна запискаСторінка1/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,62 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

ПРОГРАМА

ПРОПЕДЕВТИЧНОГО НАВЧАЛЬНО-РОЗВИВАЮЧОГО КУРСУ «КРОК У ЗАВТРА» ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ГЛУХИХ ТА ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ


ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ

5-9 КЛАСИ

Пояснювальна записка

Пропедевтичний навчально-розвиваючий курс з основ інформатики «Крок у завтра» (перший - п’ятий рік навчання) призначений для учнів 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями слуху. В умовах інформаційного суспільства інформатика, як навчальний предмет, набуває особливого значення серед інших дисциплін. Дослідження показують доцільність перенесення початку вивчення цього предмету у середню ланку загальноосвітньої школи. Реалізація положень Указу Президента «Про Національну доктрину розвитку освіти» та проекту Державного стандарту спеціальної освіти викликала необхідність включення інформатики, як навчальної дисципліни, у програму спеціальної освіти для учнів із порушеннями слуху. У зв'язку з відсутністю спеціальних навчальних програм, методик викладання цього предмета й навчальних посібників, де враховувалися б їхні особливості й можливості, школярі з вадами слуху зазнають значних труднощів у процесі вивчення інформатики, засвоюють навчальний матеріал не у повному обсязі, що негативно впливає на можливості одержання подальшої освіти й знижує їхню самооцінку. У зв’язку з особливостями їхнього психофізичного розвитку та освітніми можливостями, школярі з вадами слуху потребують більше часу на вивчення матеріалу та особливо на проведення практичних занять у порівнянні з їхніми однолітками, що чують. Тому початок пропедевтичного навчання основам інформатики у середній ланці спеціальної загальноосвітньої школи для учнів зазначеної категорії набуває ще більшого значення, ніж у масовій школі.

Керуючись Проектом Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні, Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа) та іншими нормативними документами Міністерства освіти та науки України, результатами аналізу існуючої наукової, психологічної та педагогічної літератури щодо навчання школярів з вадами слуху і програм з інформатики для загальноосвітньої школи, укладених Жалдаком М.І., Морзе Н.В, Мостіпаном О.І. та ін., із урахуванням психофізичних особливостей і навчальних можливостей школярів з порушеннями слуху, багаторічного досвіду викладання інформатики та її основ учням зазначеної категорії та результатів педагогічного експерименту, була розроблена авторська програма п’ятирічного пропедевтичного навчально-розвиваючого курсу з основ інформатики «Крок у завтра» для учнів 5-9 класів з недоліками слуху. Цей курс було розроблено як підготовчий до вивчення базового курсу з інформатики у 10 класі.

Головною метою пропедевтичного навчально-розвиваючого курсу для учнів 5-9 класів є ознайомлення школярів з основами інформатики (робота з текстом у програмі MS-Word, знайомство із комп’ютерною графікою, світовою мережею Інтернет, створення простіших комп’ютерних публікацій та презентацій, побудова простих електронних таблиць і баз даних та набуття простих навичок у діях з текстом, автофігурами, пошуком інформації в Інтернеті, тощо), а також формування подальших навичок роботи з комп'ютером; комплексний розвиток інтелекту учнів у напрямках, необхідних для вивчення інформатики, подальшого навчання, роботи з комп’ютерною технікою та життя у інформаційному суспільстві; корекційна робота з розвитку мовлення і сприйняття на слух комп'ютерної термінології та збільшення словникового запасу учнів. Також, беручи до уваги повсякденні потреби учнів з особливостями розвитку слуху, до курсу було включено розділ пов'язаний з комунікаційними технологіями, етикою смс-спілкування та правилами смс-виклику таких служб особливого призначення, як швидка допомога, міліція, МЧС та інші, що вже введено в деяких містах країни для допомоги особам з недоліками слуху.

Завдання програми – ознайомлення учнів з основними принципами роботи з комп’ютером, з правилами поведінки і роботи у комп'ютерному класі, з відповідними віку учнів програмними засобами, з використанням комп'ютеру як інструмента навчально-пізнавальної діяльності. Також у завдання програми входить розвиток мислення, пам'яті, логіки та аналізу в учнів за допомогою спеціально розроблених завдань, пов’язаних з математикою та рідною мовою, що має дуже важливе значення для всебічного розвитку дитини з вадами слуху. Поряд з навчальними вправами і розвиваючими завданнями на кожному уроці проводиться корекційна робота з розвитку мовлення та слухового сприймання комп'ютерної термінології.

У процесі навчання основам інформатики за програмою «Крок у завтра» для першого року навчання (5 клас) використовується поширений навчально-методичний комплект:  1. Підручник-зошит для учнів 5 класу (перший рік навчання)

  2. Методичні рекомендації для вчителя

  3. Зошит для термінологічних диктантів за малюнками, самостійних, перевірочних та контрольних робіт

  4. Комплекти (2) наочних приладдів (малюнки, терміни) до уроків

  5. Комплекти (2) роздаткового матеріалу (картки з малюнками, картки з термінами) до уроків

  6. Комплект з розвитку мовлення на уроках з основ інформатики

Для 2-5 років навчання (6-9 класи) за програмою «Крок у завтра» використовуються базові навчально-методичні комплекти:  1. Підручник-зошит для учнів відповідного класу (для кожного року навчання)

  2. Зошит для самостійних, перевірочних та контрольних робіт (з примітками для вчителя)

  3. Комплект наочних посібників до уроків

Протягом усього терміну навчання за програмою пропедевтичного навчально-розвиваючого курсу «Крок у завтра» учні продовжують навчатися працювати на комп’ютері. Вони продовжують знайомство із «Правилами роботи з комп’ютером та поведінки у комп’ютерному класі», «Правилами набору тексту на комп’ютері», отримують поширене уявлення про інформацію, про будову комп’ютеру, його пристрої, про програмне забезпечення та його призначення. Також вони знайомляться із програмами Windows, Word, Калькулятор, графічний редактор, табличний процесор, програмами-архіваторами, антивірусними програмами, пошуковими програмами для роботи в Інтернеті та їхнім призначенням, з програмним забезпеченням навчального призначення, який є у наявності у відповідних навчальних закладах. Учні працюють з комп’ютерними вікнами, меню, Робочим столом, навчаються форматувати та редагувати текст, вводити символи та графічні об’єкти у текст у програмах MS-Word та графічному редакторі Paint, виконувати прості дії з автофігурами, працювати з кольором, тінню та об’ємом, робити прості графічні малюнки у програмі MS-Word та Paint, створювати прості електронні таблиці та бази даних та працювати з ними, працювати з деяким програмним забезпеченням навчального призначення.

Учні вчаться розуміти основні поняття інформатики, знати призначення комп’ютерних вікон, меню, Робочого столу, виконувати дії з ними з вказівками вчителя або завдань у Підручнику-зошиті. Вони дотримуються «Правил роботи з комп’ютером та поведінки у комп’ютерному класі». Учні мають первісні навички роботи на клавіатурному тренажері, комп’ютерного набору текстів рідною мовою та форматування і редагування символів, слів, окремих речень та абзаців. Вони навчаються починати та закінчувати роботу комп’ютера, запускати програми, створювати, зберігати документ та друкувати його. Вміють працювати за допомогою мишки та клавіатури, управляють об'єктами на екрані монітору. Виконують різні дії з автофігурами та створюють прості малюнки у програмі MS-Word та у графічному редакторі, інакше кажучи, набувають первісних навичок користувача, які будуть закріплюватися і поглиблюватися з кожним роком навчання за програмою курсу «Крок у завтра» і далі у десятому класі.

На кожному уроці ведеться робота по засвоєнню лексики з основ інформатики і комп'ютерної техніки та збагаченню словника школярів. Використовується спеціально розроблений термінологічний словник-довідник та «Комплекти наочних приладдів)» до уроків з основ інформатики «Крок у завтра» (до кожного року навчання), що сприяє збагаченню, уточненню та конкретизації словникового запасу та моделей мовлення. Проводиться орфоепічний аналіз нових слів для запобігання та корекції недоліків вимови і наголосу.

Закріплюються назви найбільш застосовуваних керуючих клавіш клавіатури англійською мовою та назви найбільш розповсюджених програм (розпізнавання назв англійською мовою на клавіатурі, на екрані монітору, у друкованому тексті, тощо, кальковане вимовляння та дактилювання рідною мовою). Для закріплення термінологічної лексики використовуються спеціально розроблені термінологічні диктанти за малюнками (по шість термінів), які наведені у «Зошиті для самостійних, перевірочних та контрольних робіт». Ці диктанти, що займають 3 -5 хвилин уроку, рекомендується проводити як можна частіше по мірі вивчення навчального матеріалу. З другого року навчання кожен такий диктант має по два завдання і може виконуватися в цілому, або по частинах (на розсуд вчителя).

Завдяки кольоровим малюнкам «Підручника-зошиту» та наочних приладдів, близьких до природної гами, розвивається полісенсорне сприймання в учнів. Розвиваючі завдання сприяють розвитку спостережливості, порівняння, уваги, пам’яті, мислення, зокрема просторового, початкових аналітико-синтетичних процесів, логіки та пізнавальної активності взагалі. У процесі розробки навчальних та розвиваючих завдань, бралися до уваги міжпредметні зв’язки основ інформатики з рідною мовою (введення, форматування і редагування символів, слів, речень та абзаців, перевірка правопису, розвиваючі завдання, загадки, тощо), з математикою (розвиваючі завдання з числами, запитання, що потребують логічних висновків тощо), збагачуються уявлення про довкілля (розвиваючі вправи та запитання на порівняння, розвиток логіки та мислення).

Для закріплення навчального матеріалу та отримання практичних навичок роботи на комп’ютері в учнів, окрім практичних завдань по темі кожного уроку, багато уроків «Підручника-зошиту» це окремі практичні роботи з тем, що вивчаються. Вчитель може скоротити їх або провести одну з самостійних робіт за рахунок резерву часу, передбаченого у програмі. Зразки варіантів перевірочних робіт, підсумкових контрольних робіт кожного семестру та самостійних робіт надаються в окремому «Зошиті для самостійних, перевірочних та контрольних робіт». Самостійні роботи наведені у декількох варіантах, кожен з яких повинен виконати кожен учень. У перевірочних роботах увесь матеріал роботи подається разом, без розподілу на варіанти. Вчитель пояснює на уроці як виконувати завдання перевірочної роботи, як використовувати для цього навчальний матеріал відповідних уроків та термінологічний словник-довідник. Декілька завдань учні виконують у класі за допомогою (або під наглядом вчителя). Усі інші завдання учні виконують самостійно, як домашнє завдання. На наступному уроці вчитель разом з учнями аналізує помилки та їхні причини. Учні, які зробили помилки, працюють з ними вдома (або у позакласний час), з використанням матеріалу «Підручника-зошиту» і словника. Після виконання варіанту самостійної роботи без помилок, учень може виконувати наступний варіант. Така форма роботи сприяє кращому та усвідомленому опануванню учнями навчальним матеріалом, дає їм навички роботи з навчальним текстом та словником-довідником, дозволяє здійснити індивідуально-особистісний підхід до кожного учня, беручи до уваги рівень розвитку та навчальні можливості кожного з них, сприяє прищепленню інтересу до предмету, що вивчається, розвитку навчальних можливостей та впевненості у тому, що навчання – це процес, який веде до розуміння і успіху, а не до поразки. Контрольні роботи мають різнорівневі варіанти.

З урахуванням особливостей розвитку та освітніх можливостей учнів з недоліками слуху, була розроблена спеціальна структура «Підручника-зошиту», де на кожен урок виділено майже 3 сторінки, які містять стислий конспект навчального матеріалу з кольоровими ілюстраціями до нього, комп’ютерні терміни до уроку з поясненнями та орфоепічним аналізом, навчальні вправи по темі уроку та на повторення, розвиваючі завдання одного з чотирьох типів. Починаючи із першого заняття першого семестру, на кожному уроці учні виконують 2-4 практичні завдання з розвитку мислення, пам’яті, логіки і аналізу. Також наведені розвиваючі завдання, пов’язані з математикою та рідною мовою для самостійної роботи учнів.

На кожному уроці учні набувають навичок виконання різних дій за допомогою комп’ютеру. У «Підручнику-зошиті» наведені спеціально розроблені вправи для виконання на комп’ютері та для безмашинного варіанту, враховуючи те, що учням середньої ланки, які починають навчатися за програмою з п’ятого класу, згідно нормам безпеки, дозволяється працювати на комп’ютері 20 хвилин на кожному уроці. Додатково, для виконання позакласних завдань, їм дозволяється працювати на комп’ютері ще 1 годину на тиждень. Кількість практичних завдань у «Підручнику-зошиті» з поміткою «виконай на комп’ютері» - збільшена, щоб дати вчителеві більший вибір варіантів індивідуальної та колективної роботи на уроках, не перевищуючи прийнятих вікових норм роботи на комп’ютері на уроці для учнів середньої ланки. Про це надається інформація у «Примітці для вчителя», наведеній наприкінці «Зошиту для самостійних, перевірочних та контрольних робіт» починаючи з другого року навчання.

Пропедевтичний навчально-розвиваючий курс з основ інформатики «Крок у завтра» може вивчатися за рахунок годин варіативної складової навчального плану закладу з урахуванням Інструктивного листа Міністерства освіти та науки України 2005–2006 років або будь-яких інших на вибір адміністрації навчального закладу при наявності відповідних умов (обладнаний комп'ютерний клас з 8-10 комп'ютерами або клас з декількома комп'ютерами, або з одним - двома комп'ютерами та декількома клавіатурами і мишками, як тренажерами для частково безмашинного варіанту навчання та виконання тренувальних вправ щодо набору тексту, навчально-методичні посібники та приладдя до програми, кваліфіковані педагоги, тощо). Він може використовуватися як у комп'ютерному класі, так і у кабінеті з одним або декількома комп'ютерами. Суворих обмежень щодо комп'ютерів і програмного забезпечення немає (можна використовувати будь-які сучасні комп'ютери і програмне забезпечення, наявні у школі). Ми рекомендуємо наступний примірний варіант обладнання і програмного забезпечення:

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка