Опис власного педагогічного досвідуДата конвертації26.03.2019
Розмір49,5 Kb.
Опис власного педагогічного досвіду.

На сучасному етапі розвитку суспільства забезпечення належного рівня ітематичної підготовки набуває особливої актуальності. Це обумовлено самперед тим, що сьогодні все більше спеціальностей тгатребує високого вня застосування математики, а відтак розширюється коло школярів, для их математика стає професійно значущим предметом.

Головною метою навчання математики вважаю у різнобічному розвитку обистості, створенні умов для інтелектуального і морального розвитку та морозвитку учнів.

Таким чином, математичні знання і вміння розглядаються не стільки як моціль, а як засіб розвитку особистості учня, забезпечення його ітематичної грамотності як здатності розуміти роль математики в світі, в :ому він живе, висловлювати обґрунтовані математичні судження і ікористовувати математичні знання для задоволення пізнавальних і зактичних потреб.

Головним завданням в роботі з учнями вважаю:

1)всебічний розвиток індивідуальності учнів через виявлення їх задатків, здібностей, формування інтересу і потреби у навчанні;

2)виховання учня, як соціально комплексної особистості здатної самостійно приймати відповідні рішення;

3)формування в учнів уміння вчитися, вироблення вмінь практично і творчо застосовувати здобуті зцання.

Концептуальною основою навчання математики повинно стати ормування особистості, а не носія певної суми знань, формування людини, :о живе і працює у світі техніки і складних технологій. Це означає, що эзвиток змісту і організація процесу навчання повинні здійснюватися на :нові дієвого підходу і гуманітарного процесу навчання. Це, крім іншого, шачає. що в методиці повинен бути здійснений кардинальний перехід від іформаційно-пояснювального до дієвого підходу, спрямованого не тільки а засвоєння знань, на зразки та способи мислення і діяльності, на розвиток пізнавальних сил і творчих здібностей учнів, на розвиток і виховання так званого «планетарного мислення», Адже діяльність є основним фактором розвитку і самовизначення особистості.

Працюючи над проблемою «Використання ігрових тяоментів на уроках математики при диференційованому підході в процесі навчання учнів», я зрозуміла що успішність реалізації цієї мети залежить від того, хто навчає та виховує таку особистість - від учителя. І тому про особистісно-орієнтовані технології треба говорити, починаючи з особистості вчителя. Насамперед треба впроваджувати особистісно-орієнтований підхід до педагога, щоб він був професіоналом і Людиною з великої літери, спроможною навчати й виховувати молоду особистість.

Збільшення розумового навантаження на уроках математики примушує замислитись над тим, як підтримати в учнів цікавість до матеріалу, який необхідно засвоїти, їх активність впродовж усього уроку. В зв'язку з цим ведуться пошуки нових ефективних методів навчання і таких методичних прийомів, які б активізували думки школярів, стимулювали б їх до самостійного здобуття знань.

Виникнення зацікавленості до математики у більшості учнів залежить від методики її викладання, від того, наскільки вдало буде побудований навчальний процес. Необхідно потурбуватися, щоб на уроках кожний учень працював активно і захоплено, і використати це як точку відліку для виникнення і розвитку пізнавальної активності. Це особливо важливо в підлітковому віці, коли ще формуються, а іноді й тільки визначаються постійні захоплення й прагнення до того чи іншого предмету. Саме в цей час необхідно прагнути розкрити натщткавіші сторони математики.

Велике місце при цьому відводиться дидактичним іграм на уроках математики - сучасному й признаному методу навчання і виховання, що володіє навчальною, розвиваючою й виховною функціями, які діють в органічному поєднанні.

Як показує педагогічна практика і аналіз педагогічної літератури, до недавнього часу гру використовували лише на заняттях математичного гуртка, при проведенні тематичних вечорів, предметних зборів і так далі, а можливості використання дидактичних ігор у навчальному процесі в деякій мірі недооцінювались.

Вплинуло відсутність методичних розробок з даного питання і постійний брак особистого часу вчителя для створення та режисури дидактичних ігор, які вимагають підвищеної методичної та професійної майстерності. Здається, що саме з цієї причини вчителі математики не так часто використовують гру на уроці. Між іншим вчителі, що мають великий педагогічний досвід виступають за впровадження в навчальний процес елементів гри.

Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання на уроках, справедливо вбачає в них можливість ефективної організації взаємодії педагога та учнів, продуктивної форми їх спілкування з своєрідними їм елементами змагання, безпосередності, непідробної цікавості.

Ідея змагання за бальною системою знаходиться у багатьох іграх, які ми дивимось по телевізору з великим задоволенням Це і «КВК», «Що? Де? Коли?», та інші.

Гра - творчість, гра - праця. У процесі гри у дітей відпрацьовується звичка зосереджуватись, мислити самостійно, прагнення до знань. Захопившись, діти не помічають, що вчаться: пізнають, запам'ятовують нове, орієнтуються у незвичайних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію. Навіть найпасивніші діти включаються у гру з великим бажанням, докладаючи всі зусилля, щоб не підвести товаришів по грі.

Під час гри діти, як правило, дуже уважні, зосереджені й дисципліновані.

Дидактичні ігри дуже добре вживаються з «серйозним» навчанням. Використання на уроці дидактичних ігор та ігрових моментів робить процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий робочий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу. Різноманітні ігрові дії, за допомогою якої розв'язується та чи інша розумова задача, підтримує та підсилює цікавість дітей до навчального предмету.

Я не вважаю, що використання ігрових моментів на уроці дає можливість учням оволодівати математикою «легко і щасливо». Легких шляхів у науці не буває. Але я вважаю необхідним використовувати всі можливості для того, щоб діти вчилися з цікавістю, щоб більшість підлітків відчували захоплюючі моменти математики, її можливість у вдосконаленні розумових здібностей.

Дидактичні ігри - не самоціль на уроці, а спосіб навчання та виховання. Гру не слід плутати з забавою, не розглядати її як дію, від якої отримуєш задоволення за ради задоволення. Дидактичну гру необхідно розглядати як спосіб творчої діяльності в тісному зв'язку з іншими видами навчальної роботи.

У терміні «дидактична гра» підкреслюється її педагогічний напрямок, розглядається багатогранність застосування. Тому є підстави стверджувати, що використання дидактичних ігор у системі навчання математики є важливим засобом інтенсифікації навчальної діяльності школярів, здійснюється зв'язок між навчанням у І - IV та V - XII класах. Найсуттєвішими для вчителів математики, на мій погляд, є такі дитання:

а) визначення місця дидактичної гри та ігрових моментів у системі інших видів діяльності на уроці;

б) цілеспрямоване використання їх на різних етапах вивчення різноманітного за змістом математичного матеріалу;

в) розробка методики проведення дидактичних ігор з урахуванням дидактичної мети та рівня підготовки учнів;

г) вимоги до змісту ігрової діяльності в контексті розвиваючого навчання

Узагальнюючи свій досвід з використання дидактичних ігор на уроках математики, я намагалась показати деякі шляхи та форми використання дидактичних ігор та ігрових моментів на своїх уроках, показати необхідність їх використання в певних умовах.Результатом роботи над проблемою «Використання ігрових моментів на уроках математики при диференційованому підході в процесі навчання учнів» стали ряд розробок уроків:

  1. розробка узагальнюючого уроку з математики у 6 класі у формі математичного турніру по темі «Відношення і пропорції»;

  2. розробка уроку - КВКМ з математики у 6 класі по темі «Величини»;

  3. розробка уроку з математики у 5 класі з використанням дидактичної гри «Бліцтурнір» по темі «Табличне, усне, письмове додавання та віднімання»;

4) розробка уроку з математики у 5 класі з використанням
дидактичної гри «Хто хоче стати чемпіоном?» по темі «Порівняння
натуральних чисел. Нерівності»;

5) Розробка уроку з алгебри у 7 класі по темі «Тотожні вирази.
Тотожність. Тотожні перетворення виразів» з використанням ігрового
моменту. Гра в «Шаради» (а0о «німий» диктант).

Значну увагу приділяю роботі з обдарованими учнями. Однією з форм роботи з такими учнями вважаю залучення їх до участі в олімпіадах та конкурсах. Ось уже п'ятий рік поспіль я є координатором Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» об'єднання шкіл м. Глухова та координатором гри своєї школи. Вже дванадцять років команда міста, а вкажи дев'ять бере участь у цьому конкурсі, кількість її членів постійно зростає. Так у 2006 році 337 учнів по місту з них 99-по школі приймали ігчасть у конкурсі і 17 учнів по місту, з них 4 - по школі показали відмінний результат, у 2007 - 355 (130) учнів, 10 (1) - відмінний результат, у 2008-378 ПО) учнів. 35 (4) - відмінний результат, у 2009 - 394 (112) учнів, 24 (4) -зідмінний результат.

За популяризацію математичних знань серед учнівської молоді та $алучення школярів до Міжнародного математичного конкурсу мене, як соординатора Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру - 2008» по об'єднанню шкіл міста Глухова було відзначено подякою інститутом інноваційних технологій і змісту освіти.

Вважаю, що позакласна робота з математики відіграє важливу роль у навчально-виховному процесі, сприяє розвитку зацікавленості предметом, розвиває і розкриває здібності дітей. Підготовка і проведення позакласних заходів відкривають широкі можливості для реалізації творчого потенціалу як учнів, так і вчителя.

Серед найцікавіших позакласних заходів, які були проведені мною, можна назвати наступні:

зустріч за круглим столом для учнів 9-11 класів «Лірики і математики. Дискусія триває...»;

гра для учнів 6- х класів «Перший мільйон»;

брейн - ринг для учнів 8-х класів «Сім раз подумай, один -розв'яжи».

Постійно займаюсь самоосвітою, опрацьовую новинки методичної літератури з математики, педагогіки, психології.

Опановую навички застосування інноваційних технологій в процесі вивчення математики.Ці технології дають нові можливості для інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної діяльності. Розвитку творчого мислення. Комп'ютерна підтримка вивчення математики дає наочні уявлення про поняття, що вивчаються, які в свою чергу значно сприяють розвитку образного мислення. Оскільки всі рутинні обчислювальні операції та побудови виконує комп'ютер, залишаючи учневі час на дослідницьку діяльність. Вважаю. Що саме за інноваційними технологіями навчання майбутнє.
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Прояви девіантної поведінки у підлітків та молоді
downloadcenter -> Назва кафедри
downloadcenter -> Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)
downloadcenter -> Наказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
downloadcenter -> Тема. Культурні цінності родини і їх значення для життя дитини. (1 слайд)
downloadcenter -> Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Програм а гуртка виготовлення сувенірів
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> Наказ №33 Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології у 7-11 класах та з екології у 11 класі Гришівської зош і-ііі ступенів у 2013/2014 навчальному році


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка