Олена Іванівна Вальчук


Виклад основного матеріалу



Скачати 186,73 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації11.10.2019
Розмір186,73 Kb.
ТипАнализ
1   2   3   4   5
Виклад основного матеріалу. Провідною умовою створення освітнього середовища як фактору розвитку особистості учня є акмеготовність педагога. Така готовність залежить від підготовки педагогів до здійснення цієї діяльності і передбачає формування у педагога професійних знань, умінь, навичок, особистісних якостей з метою застосування їх у процесі створення освітнього середовища для розвитку особистості учня [1].

Для науково-методичного забезпечення навчально-виховного про­цесу та сприяння здійсненню вчителями інноваційної діяльності в гімназії створено шість предметних методичних комісій (пмк іноземних мов; пмк природничих дисциплін; пмк математики та інформатики; пмк української мови і літератури; пмк суспільних дисциплін та світової літератури та пмк естетичного виховання) та п’ять творчих груп. Серед основ­них форм роботи пмк – індивідуальні консультації для оволодіння вчителями елементів медіа-освіти, проведення семінарів-практикумів, педагогічного моніторингу; створення творчих груп учителів, які пра­цюють над науково-методичними проблемами, тощо.

На засіданнях НМР розглядаються актуальні питання науково-методичної роботи. Щомісяця на своїх засіданнях предметних методичних комісій розглядають питання, пов’язані із забезпеченням навчального процесу: відбір і підготовка учнів до участі в предметних олімпіадах,самоосвіта вчителя – оновлений підхід, дослідницька діяльність як одна з основних форм самоосвіти, організація і керівництво навчально-дослідницькою роботою учнів.

Робота над проблемним питанням «Розвиток особистості і формування ключових життєвих компетентностей випускника гімназії», останній етап якої завершився у 2011-2012 н.р., висвітлила нові бачення і проблеми в життєвому просторі гімназії. Виникла потреба компетентнісного підходу до всього навчально-виховного процесу, зокрема, потреба в професійно-компетентному вчителеві. На даному етапі потрібно було прийняти управлінські рішення, щоб заохотити вчителя до творчого пошуку, стимулюючи його активність, використовуючи різноманітні прийоми і засоби; показати цікаву перспективу, допомогти засвоїти нові знання, грамотно та ефективно запроваджувати їх у практику, підтримувати впевненість і віру в себе. Головне – дати можливість проявити професійну майстерність, компетентність. Кар’єра учителя заключається в тому, щоб рости не над іншими, а над собою [5].

Важливими чинниками, що впливають на учнів та їх рівень підготовки, є професійність і компетентність викладачів. Оцінка ефективності педагогічної діяльності є обов’язковою умовою, що забезпечує функціонування системи управління якістю освіти, тому що дозволяє контролювати зміну кадрового потенціалу, активність роботи, виявляти та підтримувати позитивні тенденції в роботі педагогічного колективу [2]. Для забезпечення професійного зростання педагогів були видані накази щодо проведення методичних декад, постійно діючих семінарів, заохочення та нагородження вчителів за досягнення у викладанні, проведення днів подяки, висвітлення досягнень у гімназійній газеті та ЗМІ. Була створена Технологічна картка дослідження професійної компетенції вчителя, запроваджено щорічні звіти кафедр та творчих груп, відкрито школу здоров’я із відповідними здоров’язберігаючими технологіями. Виданий наказ про роботу методичної служби гімназії по формуванню творчого вчителя з позиції компетентнісної освіти, розроблено алгоритм процесу формування професійної компетентності вчителя, який висвітлено у картці рейтингового оцінювання педагогів гімназії. Від того, якою мірою учитель відповідає сучасним вимогам, залежить якість підготовки наших випускників. Запровадження рейтингової системи оцінювання роботи вчителя є однією з ефективних умов удосконалення його професійних знань і педагогічної майстерності. Це підтверджується дієвістю запровадженої в навчальному закладі рейтингової системи оцінювання роботи педагога. Рейтинг педагогічних працівників визначається як сума відповідних балів за виконання певної роботи та досягнення за основними напрямами роботи: навчально-методичної, наукової, виховної, громадської та згідно професійних функцій.

Виникла також потреба в широкій індивідуалізації навчально-виховного процесу, в проектно-діагностичному підході до планування навчально-виховного процесу. З 2011 року розпочалась співпраця колективу гімназії з Інститутом обдарованої дитини АПН України. Цей напрям роботи забезпечувала новостворена творча група «Проектування навчально-виховного процесу в комп’ютерному комплексі «Універсал». З метою розширення відомостей педагогів про шляхи формування в учнів ключових компетентностей були проведені науково-практичні конференції, педагогічні читання, семінар-практикум на тему «Актуальність технологій «навчання як дослідження», під час якого вчителі мали змогу прослідкувати зв'язок згаданої технології з іншими навчальними технологіями, ще раз розглянути сутність технології, її цілі і завдання; шляхи провадження і очікувані результати.

Педагогічні ради, проведені в 2011-2012 н.р. «Про запровадження нових навчальних курсів для реалізації компетентнісної освіти та результативність їх упровадження» та «Про роботу педагогічного колективу гімназії щодо створення життєвого простору для логічного забезпечення самореалізації гімназистів» сприяли удосконаленню і збагаченню навчально-виховного процесу актуальними ідеями, знахідками та успішному розв’язанню проблемного питання гімназії.

З метою удосконалення сучасного уроку в гімназії проведено методичні декади: «Індивідуальна форма роботи на уроці як засіб формування ключових компетентностей», «Створення ефективного навчального простору на уроці». Кожен вчитель гімназії підтримав акцію «Хоча б один відкритий урок протягом року». Вчителі, які не були задіяні в декадах, мали змогу провести відкритий урок під гаслом «45 хвилин натхненної праці».Доброю традицією в гімназії є проведення предметних тижнів, які проводяться і плануються вчителями кожної пмк. Щороку відбувається 8-9 предметних тижнів, під час яких вчителі реалізують напрацювання позакласної, виховної і розвивальної роботи з навчальних предметів.

Щодо підвищення професійної майстерності та самовдосконалення, то наші вчителі математики та інформатики пройшли навчання і отримали сертифікати за програмами при сприянні корпорації Microsoft: курс Microsoft з цифрових технологій, курс «Основи безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі», навчальний курс Microsoft «Учителі on-line», «Microsoft Office 2010 Guru», є учасниками програми «Вчитель-новатор», постійними учасниками вебінарів в освітній мережі Microsoft «Партнерство в навчанні».

Вчителі іноземних мов беруть учать у веб-семінарах за програмою «Вчитель – вчителю» на сайті Teaching tools та практичних семінарах і конференціях за програмою «Вчитель Вчителю» (автор Лідія Тарнавські, професор Сієна Коледжу), міжнародних проектах «Face to Faith» та «eTwinning»; вчителі світової літератури та російської мови беруть участь у роботі міжнародних семінарів в рамках Міжнародних фестивалів (м. Ялта, м. Москва, м.Мінськ).

Учителі гімназії спрямовують свої зусилля на створення якісного освітнього середовища для навчання і виховання обдарованих дітей: використовують сучасні педагогічні, інформаційні технології з урахуванням індивідуальних здібностей дитини, оволодівають новітніми технологіями навчання і виховання на основі здійснення моніторингу своєї діяльності, вивчають і запроваджують ефективний педагогічний досвід, залучають гімназистів до активної громадської діяльності на основі їх здібностей і потреб у самовираженні, залучають до співпраці батьків, працівників ВНЗ. Як результат, у гімназії створена система роботи, що забезпечує формування творчої особистості на основі використання інноваційних форм інтелектуально-пізнавальної діяльності, при цьому значно підвищилася компетентність педагогів, зріс рівень якості навчання гімназистів, їхня громадська активність. Збільшилася також кількість учнів, які беруть участь у творчих конкурсах, науково-дослідницькій роботі.

У 2012-2013н.р. колектив гімназії розпочав роботу над проблемним питанням: «Забезпечення якості освіти як ресурс інноваційного розвитку і зміцнення конкурентоздатності класичної гімназії». І етап роботи над єдиною методичною темою – діагностико-прогностичному, проблемне питання якого «Забезпечення якості освіти на основі проектування та діагностики навчально-виховного процесу», дав можливість створити новітні моделі та інструментарій щодо розвитку та підтримки обдарованої дитини, визначити стратегії і тактики в проектуванні розвитку обдарованості в діагностично-проектуючому комплексі «Універсал», використовувати програми «Універсал» та «Універсал-4 он-лайн» у вирішенні управлінських питань.

У 2013-2014 навчальному році тривав ІІ етап роботи над проблемним питанням, протягом якого відпрацьовувалась єдина науково-методична тема «Організація роботи з обдарованими та здібними учнями як шлях до підвищення рейтингу гімназії». Головні завдання в організації науково-методичної роботи були:


  1. якість викладання, якість педагогічної взаємодії;

  2. створення умов для самореалізації обдарованої дитини;

  3. упровадження системи проектування навчально-виховного процесу в комп’ютерному комплексі «Універсал».

З метою розширення відомостей педагогів про якість освіти продовжував працювати постійно-діючий семінар «Актуальні проблеми якості освіти» (жовтень, січень, квітень). Проведений у вересні психолого-педагогічний семінар «Психологічна підсистема в системі «учитель-учень» на уроці» сприяв усвідомленню педагогами психологічної складової у згаданій взаємодії.

Проведені педагогічні ради «Проектування розвитку обдарованих гімназистів у системі навчально-виховного процесу» (грудень, 2013р.), «Взаєморзв’язок духовної культури вчителя та учнів у сучасних умовах соціокультурного розвитку суспільства» (лютий, 2014р.), «Діагностика і формування сомоосвітньої компетентності учнів» (ківтень, 2014р.) сприяли залученню педколективу до розхв’язання проблемного питання, збагаченню навчально-виховного процесу новими ідеями, підходами.

Творчі групи, які діяли в методичному полі гімназії, протягом року вели свою внутрішньогрупову роботу і брали активну участь у підготовці і проведенні колективних методичних заходів. Творча група «Інноваційна діяльність вчителів гімназії» взяла на себе провідні завдання по проведенню всіх заходів, пов’язаних з інноваційними перетвореннями в гімназії (педагогічні читання, конференції, методичні декади). Були проведені семінари-тренінги з проблеми: «Традиційні та альтернативні засоби оцінки якості освіти» а саме: «Поняття якість освіти», «Оцінка як елемент управління якістю», «Інноваційні засоби оцінювання результатів навчання», «Взаємозв’язок духовної культури учителя та учнів у сучасних умовах соціокультурного розвитку суспільства», «Діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів», «Що таке моніторингові дослідження тестування та якості освіти досвід запровадження тестування в практичній роботі», «Шкільна оцінка очима психолога», «Профілактика стресового стану в учнів під час ЗНО і перед ДПА». ТГ «Здоров’я гімназистів» протягом року вивчала перспективний досвід щодо запровадження здоров’язберігаючих технологій інших шкіл. Певний обсяг роботи виконаний ініціативною групою «Пошук, вивчення, узагальнення ППД», яка всі напрацювання попередніх років використала для опису власного перспективного досвіду. Традиційно працювала група науково-педагогічної інформації (ГНПІ), яка інформувала колектив про найважливіші повідомлення з проблемного питання гімназії, забезпечувала випуск методичного бюлетеня. Творча група «Інформатизація навчально-виховного процесу» працювала над створенням методичної скриньки по оформленню електронного портфоліо вчителя, створенням банку даних уроків з використанням ІКТ та ін. На засіданнях предметних методичних комісій розглядались питання: «Моніторинговий підхід до вивчення стану викладання предметів», «Організація і керівництво навчально-дослідницькою роботою», «Домашнє завдання як один із чинників підвищення якості знань учнів», «Організаційне та функціональне забезпечення роботи з обдарованими учнями», «Сучасний урок – оптимальне поєднання традиційних та інноваційних методів та прийомів» та ін.

Практичній спрямованості на удосконалення уроку сприяли проведені методичні декади «Сучасний урок – оптимальне поєднання традиційних та інноваційних методів та прийомів» (жовтень, 2013р.), та «Самоосвітня компетентність учнів на уроці» (березень, 2014р.), яка відбувалась перед співзвучною по темі педрадою і сприймалась як підготовчий етап до педради.

У ІІ семестрі проведено науково-практичну конференцію «Професійна компетентність вчителя як провідний фактор освітнього простору для розвитку обдарувань кожної дитини» (лютий, 2014р.), у якій взяли участь провідні науковці: Демченко В.В., завідувач кабінету обдарованої дитини, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РІППО, Щоголєва Л.О., доцент кафедри управлінської діяльності ВІППО.

Участь у методичних декадах, семінарах-практикумах, майстер-класах, тренінгах, авторських семінарах, педагогічних читаннях, виставках «Творчі сходинки педагогів гімназії» сприяє професійному зростанню кожного вчителя. Значущість акмеологічної компетентності вчителя пов’язана з необхідністю постійного професійного розвитку, підвищення власного рівня саморозвитку, здійснення педагогічної діяльності в умовах, що постійно змінюються. Саме акмеологічна компетентність як реалізоване бажання особистості постійно себе удосконалювати може забезпечити ефективність професійної діяльності вчителя, його гармонійний саморозвиток, поступове особистісне професійне зростання й досягнення саме в життєдіяльності.

У гімназії працює науково-методичний центр, до структури якого входять: інформаційно-методичний кабінет; бібліотека з інформаційним центром; кабінет інформаційних технологій; кабінет психологічного супроводу. Центр створено з метою оптимізації навчально-виховного процесу в гімназії в напрямі його гуманізації. Його завдання – надання науково-методичних та психологічних консультацій педагогічним працівникам; організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, запровадження досягнень кращого педагогічного досвіду, новітніх технологій, інноваційної діяльності; координація колективних форм роботи з підвищення педагогічної майстерності, вдосконалення фахової підготовки вчителя, творчої самореалізації, здійснення експериментальної та науково-пошукової роботи. Щодо інформаційного центру, слід зазначити, що в ньому вчителі та учні можуть користуватися не тільки бібліотечним фондом, а й здійснювати пошук та обробку інформації через Інтернет за допомогою комп’ютерів, які там розміщені.

Наявність висококваліфікованого педагогічного колективу та сучасної матеріальної бази дає змогу активно здійснювати в гімназії інноваційну діяльність, спрямовану на здійснення вчителями методичної, науково-дослідницької та науково-пошукової роботи; удосконалення й відпрацювання ефективних методик і прогресивних технологій навчання; використання в повному обсязі сучасних інформаційних технологій та інтерактивного мультимедіа в навчально-виховному процесі; залучення педагогічних працівників до участі у видавничій діяльності; запровадження педагогічного моніторингу тощо.

Співпраця з вищими навчальними закладами сприяє професійному розвитку педагогів гімназії, відкриває додаткові шляхи забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогів та забезпечує науково-методичний супровід інноваційної діяльності і дослідно-експериментальної роботи у навачльному закладі. Протягом багатьох років продуктивною є співпраця з Київським міжнародним університетом, Інститутом обдарованої дитини, Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки. У 2014 році були підписані угоди про співпрацю з кафедрою практики англійської мови Східноєвропейського національного універистету ім. Лесі Українки, Національним авіаційним університетом та кабінетом обдарованої дитини Рівненського регіонального центру.

Одним із визначальних напрямів інноваційної діяльності гімназії в організації навчально-виховного процесу є використання сучасних інформаційних технологій. Дані технології, з одного боку, стали незмінним помічником учителя, спростили його роботу, а з іншого – вивели методику викладання на якісно новий рівень, ні в якому разі не замінивши її. Серед новітніх інформаційних технологій особливе місце посідає система інтерактивного мультимедіа, що допомагає створювати в навчальному середовищі гімназії своєрідні лабораторії з вивчення предмета, де учні допомагають учителю створювати навчальні програми, які вони обговорюють, коригують, доповнюють, потім захищають. Це піднімає на якісно новий рівень засвоєння програмового матеріалу. Такий підхід дає змогу індивідуально працювати з кожним учнем, що й передбачено технологією особистісно-зорієнтованого навчання. Застосування інформаційних технологій стимулює й професійне зростання вчителя, сприяє його самовдосконаленню, самореалізації в нових формах, адже для досягнення мети йому постійно потрібно поповнювати свої знання та вміння працювати з новими технологія­ми. Це сприяє й підвищенню конкурентоздатності вчителя.

Педагоги використовують як особисті оригінальні розробки, так і ті методичні розробки, що з’являються на електронних носіях. Для здійснення ефективної методичної та інноваційної діяльності педагогічні працівники забезпечені всією можливою фаховою літературою, можливостями глобальної мережі Інтернет. Це відкриває нові можливості для професійного зростання вчителів. Окрім того, для підвищення мотивації вчителів до реалізації інноваційної діяльності в гімназії розроблено спеціальну систему заохочень. Одним із виявів інноваційної діяльності педагогічного колективу для вирішення завдань європейської інтеграції є курс педагогічного колективу на Європейські мовні стандарти, Європейський стиль плюролінгвізму, участь у міжнародних проектах, стандартизація рівнів володіння іноземною мовою – лише деякі напрями роботи, спрямовані на розвиток міжнародних зв’язків гімназії. Педагогічні форми і методи, що сприяють здійсненню педагогічної фасилітації, базуються на методиці корпоративного навчання: спільна групова робота учнів, дебати, моделювання, рольова гра, дискусія, проектна діяльність, змагання команд, тренінги, семінари.

Уміле упровадження таких технологій дає можливість вчителеві ефективно використати особистісний потенціал кожного учня, планувати та досягати результатів, перетворити урок на співтворчість та подарувати учням відчуття власного зростання [3].

Учителі нашого навчального закладу добре розуміють свою роль учителя-фасилітатора, тому на уроках у них панує партнерство і співробітництво. Наші вчителі під час уроку звертаються до особистості учня з її потребами та інтересами, сприяють вільному зростанню та розвитку особи. Про доцільність і значимість використання фасилітативних форм і методів свідчать і високі результати наших гімназистів у Всеукраїнських олімпіадах із базових дисциплін. Крім того, наші вихованці – переможці конкурсів різних рівнів, організованих Американськими радами з міжнародної освіти, та міжнародних проектів «Face to Faith», «eTwinning». Підготовка учнів до участі в конкурсах та олімпіадах є однією із фасилітативних форм, адже учитель і учень працюють у тандемі, вчитель є консультантом і партнером. І така робота за­вжди приносить позитивний результат і моральне задоволення. Адже співпраця вчителя і учня – запорука перемоги.

Сучасні завдання гімназії суттєво ускладнюються. Наш випускник повинен мати високий рівень компетенцій, вміти самостійно вчитися все життя, працювати з інформацією, бути підготовленим до творчої, інноваційної діяльності. Основним завданням учителя є сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів, створення умов для їхнього самонавчання та саморозвитку.

Для того, щоб розвивався учень, має розвиватися гімназія, щоб були інновації у навчально-виховному процесі, вони насамперед мають бути в управлінні навчальним закладом. Необхідні позитивні зміни підвищення якості освіти, удосконалення всіх видів діяльності, конструктивні зміни для педагогів, учнів, батьків. Потрібна системна модернізація закладу. Найважливішим у цій проблемі є комп’ютеризація закладу, накопичення та систематизація електронних освітніх ресурсів, формування звички у педагогів та учнів навчатися з активним використанням цих сучасних засобів. Важливо на даному етапі бути відкритими до інновацій, запозичувати позитивний досвід і впроваджувати його у практику. Так як наша гімназія є членом Асоціацій «Відроджені гімназії України», ми маємо можливість вивчати досвід найкращих навчальних закладів України, знайомитися з механізмом створення сучасного іміджу навчального закладу нового типу шляхом впровадження нових інноваційних методик та проектів з ІКТ «My school», «Net school», «Net Школа Україна – Net Місто» на освітянських форумах, запозичувати досвід з проблем «Покращення іміджу навчальної установи через інтенсифікацію навчального процесу шляхом впровадження атестаційно-рейтингової системи оцінювання якості освіти послуг», «Використання Web-архівів для організації управлінської діяльності керівника навчального закладу та їх впровадження у методичну роботу вчителя» та «Роль єдиного електронного, освітнього простору в управлінні закладом нового типу».

Тема створення єдиного інформаційного простору на даний момент є актуальною. Зрозуміло що нам потрібно накопичувати цінний досвід роботи у цьому напрямку, а саме: створення шкільної колекції електронних освітніх ресурсів (навчальні фільми, екранізації творів, відеоролики, карти, відео фрагменти, віртуальні лабораторії, тести, анімація) та виховувати культуру використання мультимедійних комплексів. Програма інформатизації гімназії передбачає збільшення комп’ютерних комплексів у навчальних кабінетах, підключення решти кабінетів до мережі Інтернет, максимальне спрощення доступу до інформації всіх учасників навчально-виховного процесу та формування інформаційної культури.



Ми усвідомлюємо, що наш навчальний заклад повинен мати високий рівень матеріально-технічного забезпечення, застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, упроваджувати інноваційні педагогічні технології. На думку В.М. Мадзігона, «українське суспільство прагне створити систему освіти, яка б відповідала викликам часу і потребам особистості, а тому вишукує нові моделі її розвитку» [4]. Пріоритетними завданнями інноваційного освітнього пошуку є досягнення нової якості освіти; її гуманізації та індивідуалізації, які дають змогу максимально наблизити навчання і виховання кожної дитини до її здібностей і особливостей. Отже, інноваційні перетворення нашого навчального закладу передбачають його інноваційний розвиток, який відповідатиме цивілізаційним викликам, потребам суспільства і особистості.


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Особливості методики роботи з обдарованими дітьми на уроках історії
iblock -> Учителем історії та правознавства я працюю в Костопільській гімназії ім
iblock -> Система роботи педагога-організаторащодо прилучення учнівської молоді до народних традицій, звичаїв та обрядів
iblock -> Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського
iblock -> Додаток до п. 2 педагогічної ради №3 Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
iblock -> Основні напрями навчання вчителів використанню ікт
iblock -> Додаток до наказу по ліцею від 05 2016 № Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
iblock -> Кандидат педагогічних наук, доцент Міжнародного економіко-гуманітарного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка