Ольга КутоваPdf просмотр
Сторінка23/32
Дата конвертації07.10.2019
Розмір0,87 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32

48
ЛІТЕРАТУРА:
1.
Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования: [монография] /
Е.С. Барбина. – К Вища школа, 1997. – 153 с.
2.
Выготский Л.С. Развитие высших психических функций / Лев Семенович Выготский. – М АПН РСФСР, 1960. – 488 с. Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник Семен Устимович Гончаренко. – вид. 2, допов., випр. – Рівне Волинські обереги, 2011. – 552 с. Грані педагогічної майстерності (педагогіка мистецької діяльності навч. посіб. для студ. / [З.В. Черуха, К.С. Маслій, НМ. Овсієнко, ВВ. Пуйова, В.М. Пуйов, ОТ. Заворотній]. – Рівне : РДГУ, 2002. – 232 с. Грицюк БА. Совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей / Грицюк БА, Скульський Р.П. и др. – Львов: Світ,
1990. – с. Грищенко Ю.В. Естетичні чинники особистісного розвитку педагога- музиканта / Юлія Валеріївна Грищенко // Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін та курсів духовно-етичного спрямування матеріали наук.-прак. семінару, 16–17 лют. 2011 р. – Чернівці Прут. – 2011. – С. 33-34.
7.
Джола ДМ. Теорія і методика естетичного виховання школярів навч.-метод. посіб. / ДМ. Джола, А.Б. Щербо. – К ІЗМН, 1998. – 392 с.
8.
Дубінка ММ. Педагогічні умови формування майстерності майбутнього вчителя : метод. рек. до спецкурсу. – Кіровоград РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2004. – 204 с.
9.
Зязюн І.А. Педагогіка добра ідеали і реалії наук.-метод. посіб. /
І.А. Зязюн. – К МАУП, 2000. – 312 с.
10.
Кайдалова Л.Г. Педагогічна майстерність викладача навч. посіб. /
Кайдалова Л.Г., Щокіна Н.Б., Вахрушева Т.Ю. – Х НФаУ, 2009. – 140 с.
11. Кондратенко Г.М., Бабич Л.В. Роль естетичного виховання в формуванні педагогічної майстерності вчителя / Г.М. Кондратенко, Л.В. Бабич // Вища і середня педагогічна освіта наук.-метод. зб. – К Вища школа, 1988. – Вип. 14. – 143 с.
12. Кондратов Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте. – К Вища школа, 1988. – 265 с.
13. Кузьмінський А.І. Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти / Анатолій Кузьмінський // Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти монографія / за ред. ММ. Солдатенка, ОМ. Семеног. – Глухів РВВ
ГДПУ, 2008. – С. 5-20.
14.
Кузьмина Н.В. Психолохическая структура деятельности учителя /
Н.В. Кузьмина, Н.В. Кухарева. – Гомель, 1976. – 127 с. Лещенко М.П. Мистецькі педагогічні технології як засіб підготовки вчителів до реалізації особистісно орієнтованої освітньої системи /


49
М.П. Лещенко // Професійно-художня освіта України зб. наук. пр. /
[редкол.: І.А. Зязюн (голова, В.О. Радкевич, Р.Т. Шмигало (заст. голови) та ін. ] – К Черкаси ЦНТЕЛ, 2002. – Вип. 1. С. 115-120. Лещенко М.П. Сучасний дискас педагогічної майстерності викладача вищої школи / М.П. Лещенко // Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти монографія / за ред. ММ. Солдатенка, ОМ. Семеног. – Глухів РВВ ГДПУ, 2008. С. 26-42. Лещенко М.П. Щастя дитини – єдине щастя на землі до проблеми педагогічної майстерності навч.-метод. посіб.: у х ч. Ч. 2. / Марія Лещенко. – К АСМІ, 2003.– 240 с.
18.
Лихачов Б.Т. Педагогика: курс лекций: // Учеб. пособ. для студ. пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК / Борис Тимофевич Лихачов. – М Прометей, Юрайт, 1998. – 464 с. Макаренко АС. Педагічна поема / Антон Семенович Макаренко. – К Веселка, 1986. – 602 с. Макаренко АС. Творив ит. Т. 5. – К Рад. шк., 1954. – 241 с.
21.
Музиченко О.Ф. Сучасні педагогічні течії в Західній Європі і Америці /
О.Ф. Музиченко. – К, 1919. – 106 с.
22. Отич ОМ. Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання : навч. – метод. посіб. / Олена Отич. – Полтава : Інтер Графіка, 2005. – 200 с.
23. Отич ОМ. Творча індивідуальність як критерій педагогічної майстерності вчителя / Олена Отич // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр. / [редкол.: Н.Г. Ничкало (головата ін.]; упоряд.: Н.Г. Ничкало, ОМ. Боровік; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К Богданова А.М., 2013. – С. 291 – 298 24. Педагогічна майстерність підручник / [І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко,
І.Ф. Кривонос та ін.]; за ред. І.А. Зязюна. – К Вища шк., 1997. – 349 с.
25. Педагогічна майстерність підручник / [І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко,
І.Ф. Кривонос та ін.]; за ред. І.А. Зязюна. – 3-тє вид, доп. І переб. – К. :
СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
Мастерство педагогическое // Педагогическая энциклопедия: в 4 т. / глав. ред. И.А. Капров. – М Сов. энциклопедия, 1965. – Т. – С. 739.
27.
Пєхота ОМ. Педагогічна майстерність викладача сучасного університету в контексті педагогічного розвитку / О. Пєхота, І. Середа // Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти монографія / за ред. ММ. Солдатенка, ОМ. Семеног. – Глухів
РВВ ГДПУ, 2008. – С. 20-26.
28
Підласий І.П. Практична педагогіка, або три технології інтеракт. підруч. для педагогів ринкової системи / І.П. Підласий – К Слово, 2005. –
615 с.
29. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; под ред.
В.А.Сластенина. – М Академия, 2002. – 576 с.


50 30. Соломаха С.О. Особливості художньо-естетичного прийняття творів мистецтва / Світлана Олександрівна Соломаха // Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін та крсів духовно-етичного спрямування наук.–прак. семінар, 16 – 17 лют. 2011 р. м. Чернівці. – Чернівці, Прут. – 2011. – С. 30 – 32.
31. Сотська Г.І. Особистісна готовність учителів образотворчого мистецтва до впровадження технологій естетичного виховання учнів у навчально- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів / Галина Сотська // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей зб. матеріалів VІІ пед.-мистец. читань пам’яті професора
О.П. Рудницької / за ред. ОМ. Отич]. – Чернівці Зелена Буковина, 2010. – С. 283 – 285.
32. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором // Вибрані творив ти т. – К Рад. шк., 1976. – Т. 4. – С. 170 – 175. Сухомлинський В.О. Сердце отдаю детям / Василий Олександрович Сухомлинський. – К Рад. шк., 1971 – 244 с. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві // Вибрані творив ти т.
– К Рад. шк., 1976. – Т. 2. С. 295 – 482.
35.
Тринус О.В. Проблеми розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О.Ф. Музиченка / О.В. Тринус // Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти кол. моногр. [Л.О.
Базиль, О.А. Грищенко, І.А. Зязюн, Т.В. Іванова, П.М. Коваль,
А.І. Кузьмінський,
М.П. Лещенко, В.Ф. Орлов, ОС. Падалка, ВВ. Пилипчук, ОМ. Семеног, ММ. Солдатенко, О.В. Тринус, Г.Х. Яворська
– Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – С. 190 – 199. Шевченко Т.Г. Твори у 5 т. / вступ. ст. та примітки В.С. Бородіна Тарас Григорович Шевченко. – К Дніпро, 1978. – Т. 4: Повісті. – 1978. –
412 с.
37.
Ушинский КД. Педагогические сочинения: в 6 т, Т. 6. / [редкол. :
С.Ф. Єгорови др.]; АН СССР. – М Педагогика, 1990. – 528 с.
38.
Федоріщева С.П. Естетичні основи формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук спец. 13.00.04 – теорія и методика професійної освіти / С.П. Федоріщева – Луганськ, 2001. – 20 с.
39.
Федоріщева С. П. Проблема формування естетичних основ педагогічної майстерності у педагогічній науці / С.П. Федоріщева // Вісник Львів. унту. Сер. Педагогічна Львів, 2005. Вип. 19, ч. 1. – С. 177 – 181.
40.
Федоріщева С. П. Педагогічні умови формування естетичних основ педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики / С.П. Федоріщева
// Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Сер Педагогічна. – Львів, 2011. –
Вип. 8, ч. 1. – С. 170 – 175.
41.
Ягупов ВВ. Педагогіка навч. посіб. / Ягупов Василь Васильович // – К Либідь, 2002. – 56

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка