Оформлення курсових робітСторінка2/79
Дата конвертації27.07.2020
Розмір2,12 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
В И М О Г И

до змісту та оформлення курсових робіт слухачів курсів

підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Сьогодні в Україні відбувається становлення системи освіти, що орієнтована на входження у світовий освітній простір. Визначилися нові педагогічні тенденції: зміна пріоритетів у напрямку гуманізації навчання, посилення особистісної орієнтації змісту та освітніх технологій, індивідуалізація навчальних траєкторій тих, хто вчиться, творча та розвивальна спрямованість навчання, впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчання тощо.

Важливе місце відводиться модернізації післядипломної освіти, яка дає можливість постійно поновлювати та поглиблювати загальні й фахові знання та вміння. Змінюється і стратегія роботи, вона націлена не стільки на забезпечення функціонування системи освіти, скільки на її розвиток, що передбачає зміну ретрансляційних завдань на дослідницькі, на виявлення освітніх потреб, вивчення специфіки освітніх процесів у системі післядипломної освіти.

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що безперервність освіти реалізується шляхом формування потреби і здатності особистості до самоосвіти; оптимізації системи перепідготовки працівників і підвищення їх кваліфікації, модернізації системи післядипломної освіти на основі відповідних державних стандартів; забезпечення зв’язку між загальною середньою, професійно-технічною, вищою та післядипломною освітою.

Навчальний процес у системі післядипломної педагогічної освіти має бути побудований таким чином, щоб зміст навчання і шляхи досягнення цілей процесу підвищення кваліфікації слухачів відповідали б індивідуальним фаховим потребам і можливостям педагогів.

Курси підвищення кваліфікації при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, з одного боку, є нормативною складовою атестації педагогічних працівників, з іншого – виконують функції школи фахової майстерності. Цим зумовлена структура навчальних програм, а також зміст лекційних, семінарських та практичних занять. Специфіка організації роботи з педагогічними працівниками залежить від особливостей кожного навчального предмета чи напряму діяльності.

Виконання курсової роботи – головне в самостійній роботі слухачів під час курсів підвищення кваліфікації. Її рівень і якість – основний показник успішності підвищення кваліфікації спеціаліста.

Виконання слухачем курсової роботи здійснюється під науковим керівництвом викладача, який призначається за рішенням кафедри, що здійснює координацію за даною категорією слухачів. Дозволяється залучати викладачів інших кафедр, які є спеціалістами з питань, що розкриваються у курсових роботах. В обов’язки наукового керівника входить:

- надання допомоги у формулюванні мети, завдань, актуальності та доцільності роботи;

- надання консультації щодо структури і плану курсової роботи;

- допомога в укладанні переліку рекомендованої літератури з теми;

- коригування обсягу курсової роботи, визначення термінів її виконання;

- консультування слухача з питань використання наукових джерел, власного досвіду з теми, укладання додатків до роботи;

- здійснення поетапного контролю за виконанням слухачем курсової роботи;

- написання рецензії курсової роботи.Метою виконання курсової роботи слухачем є підвищення рівня його теоретичної та методичної підготовки, систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань з обраної теми, удосконалення або набуття досвіду самостійної творчої роботи, розвиток навичок самоосвіти.

Головне завдання курсової роботи - не наукове відкриття, а процес наукового пошуку, дослідження проблеми, перевірка отриманих результатів, формування вмінь та навичок аналітичного, творчого мислення, самостійного дослідження.

Завдання курсової роботи:

- аналіз та узагальнення результатів власної праці над відповідною педагогічною проблемою;

- постановка, осмислення і вирішення конкретного фахового завдання;

- реалізація вміння працювати з навчальною, науковою та методичною літературою;

- визначення рівня володіння сучасними педагогічними технологіями, методиками тощо.

Зміст курсової роботи повинен відповідати:- обраній темі;

- плану роботи;

- сучасному науковому рівню розроблення даної проблеми;

- поставленим завданням.

Курсова робота повинна передбачати:

- практичну спрямованість;

- логічну послідовність викладу матеріалу;

- переконливість аргументації;

- стислість і точність формулювань;

- конкретність викладу результатів роботи;

- наукову обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх відповідність проблематиці роботи.

Тематика курсових робіт визначається навчально-методичними кабінетами та відповідною кафедрою. Вона повинна бути актуальною і тісно пов'язаною з вирішенням практичних фахових завдань.

Орієнтовна тематика курсових робіт, з якої слухачі обирають тему відповідно до власних уподобань, освітніх потреб і рівня підготовки, доводиться до їх відома у міжкурсовий період, а також під час курсів підвищення кваліфікації.Порядок затвердження тем курсових робіт та їх керівників визначається Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Тема роботи узгоджується з куратором групи, відповідною кафедрою.Керівництво курсовою роботою здійснюється професорами, доцентами, старшими викладачами кафедр, які мають досвід науково-педагогічної і практичної роботи. У процесі написання курсової роботи слухачі отримують необхідні консультації щодо її виконання.

Захист курсової роботи здійснюється в присутності двох викладачів кафедри.

Курсова робота може бути виконана як до початку курсів підвищення кваліфікації, так і під час їх проходження.

Алгоритм виконання курсової роботи:

1. Вибір, погодження з науковим керівником та обґрунтування теми.

2. Визначення мети та завдань роботи.

3. Опрацювання літератури, Інтернет-ресурсів із теми.

4. Складання плану курсової роботи.

5. Наукові основи роботи (аналіз науково-теоретичних положень із даної проблеми).

6. Висловлення власних поглядів на питання, висунення гіпотез, наведення прикладів із досвіду роботи.

7. Написання курсової роботи.

8. Формулювання загальних висновків, аналіз та узагальнення отриманих результатів.

9. Текстове оформлення роботи.Захист роботи:

- усне повідомлення;

- вербальна презентація з використанням мультимедійних засобів;

- презентація власної педагогічної майстерні з використанням ІКТ, відеоматеріалів;

- відповіді на запитання.

Курсові роботи слухачів рецензуються за певними критеріями:

- наявність плану;

- дотримання структури роботи;

- наявність списку опрацьованої літератури;

- обґрунтування актуальності та доцільності роботи;

- наявність мети та завдань роботи;

- ступінь розкриття теми;

- наукові основи теми;

- використання власного досвіду;

- наявність додатків, їх доцільність.

Курсова робота може мати різні форми. Слухач сам обирає форму майбутньої курсової роботи відповідно до кваліфікаційної категорії, рівня підготовки, освітніх потреб.

Спеціаліст вищої категорії, як правило, виконує курсову роботу у формі методичної розробки, майстер-класу, педагогічного (навчально-методичного) проекту, навчально-методичного посібника, опису власного педагогічного досвіду, наукової або методичної статті.

Спеціаліст першої категорії, в основному, виконує творчу роботу, що базується на досягненнях сучасної науки з обраної теми та власному баченні проблеми; модель навчального чи методичного заняття; навчально-методичний вісник; доповідь на науково-практичну конференцію. Це самостійна творча робота слухача, що засвідчує розуміння основних підходів до вирішення науково-методичної і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди слухача курсів, демонструє результати практичного застосування і впровадження досвіду.

Спеціаліст другої категорії, як правило, виконує творчу роботу реферативного характеру з елементами творчих завдань на основі власного досвіду роботи.

Спеціаліст виконує роботу реферативного характеру.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка