Однією з необхідних умов перетворення України у справжню правову державу є підвищення рівня правової освіти населення, у першу чергу молодіСкачати 121,5 Kb.
Дата конвертації13.10.2019
Розмір121,5 Kb.

О днією з необхідних умов перетворення України у справжню правову державу є підвищення рівня правової освіти населення , у першу чергу молоді. Чимало роблять для цього засоби масової інформації, громадські організації, правоохоронні органи. Але найважливіше місце тут займає школа.

Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи освіти та правового виховання підростаючого покоління . Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить нині одну з найактуальніших проблем педагогічної науки та шкільної практики. Успішне вирішення таких проблем вимагає від учителів, організаторів виховного процесу в навчальному закладі високої професійної компетентності,педагогічної та методологічної майстерності, знань методологічних засад філософії освіти в Україні, розуміння місії педагога в державотворчих процесах, чітко визначеної правової громадянської позиції.

Сучасна загальноосвітня школа має безліч проблем, і найболючіша серед них- зростаючі труднощі у вихованні дітей та підлітків. Вчителі зіткнулися з проблемами, яких не знали раніше. Почастішали прояви грубості у ставленні до вчителів , батьків , ровесників.

Педагогічна практика стверджує, що стверджує , що серед учнів стає все більше важковиховуваних.

Правове виховання в школі – це система підготовчих та профілактичних дій педагога спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок , рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію незалежного догляду за діяльністю школярів.

Завданням превентивного виховання , передусім , є забезпечення формування в учнів високих моральних якостей, які є головним чином вибору способів поведінки. Адже він має здійснюватися на основі морально-правових знань, уявлень, поглядів, переконань, почуттів, які склались у нашому суспільстві і становлять суспільну свідомість, що справляє вирішальний вплив на формування свідомості.

Правове виховання має сприяти формуванню в учнів моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації. Справедливості, відповідальності. Завдяки правовому вихованню в учнів мають вироблятися навички і звички високоморальної поведінки. І нарешті, завданням правового виховання, яке визначає характер всієї виховної роботи , є забезпечення подолання окремими учнями шкідливих навичок і звичок, що формуються в наслідок помилок і недоліків виховання.

Правова освіта та виховання , профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги нашого педагогічного колективу. Тому на виконання Національної програми правової освіти, яка була затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 в нашій школі створена система правової освіти та правового виховання , яка сприяє формуванню в учнів навичок правомірної поведінки, вихованню почуттів відповідальності за свої вчинки та усвідомленню необхідності виконання обов’язків перед суспільством

У сьогоднішньому світі правова освіта стає одним із найважливіших факторів , які забезпечують соціальну стабільність, економічний розвиток, розвиток інститутів громадянського суспільства.

Система правової освіти у Вікторівській загальноосвітній школі базується на правових актах і документах, таких, як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини. Закон України « Про охорону дитинства», Указ президента України « Про Національну програму правової освіти населення» , включає право освітню роботу та роботу по попередженню правопорушень.

Педагогічний колектив нашої школи здійснює значну організаційно- управлінську, методичну роботу зі складної проблеми . Вчителями було опрацьовано відповідну теоретичну та методичну літературу. Проведено психологічне діагностування учнів різних вікових груп, а також учителів. Ми помітили, що ефективність цієї роботи підвищується якщо :


 • використовуються активні форми й методи виховного впливу на учнів( рольові ігри, дискусії, діалоги тощо)

 • педагоги використовують досягнення педагогічної та психологічної науки, опановують новітні педагогічні технології

 • стимулюється здоровий спосіб життя і позитивна орієнтація у процесі соціалізації учнів

 • сімейно- шкільне виховання гармонізується на засадах гуманізму, доброзичливості, демократизму, партнерських відносин учасників навчально- виховного процесу.

У школі існує своєрідна система профілактичної роботи:

 • контроль за відвідуванням учнями школи класними керівниками в класних журналах, в спеціальному журналі відвідування;

 • Розроблені спеціальні правила для учнів , які вивчаються ще з початкових класів;

 • Проводяться цикли виховних заходів на правову тематику ( бесіди, години спілкування , ігрові моменти);

 • Учні охопленні заняттями в шкільних та позашкільних гуртках та секціях;

 • Учні охоплені постійними та тимчасовими дорученнями

 • Ведеться постійна індивідуальна робота з учнями та батьками.

Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів, органів місцевого самоврядування.

В першу чергу правова освіта школярів здійснюється під час вивчення предмета « Правознавство « у 9-10 класах. Зокрема викладання правознавства у нашій школі ведеться за програмою Ратушняк С.П., Ремех Т.О. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів .- К.2010, яка затверджена Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України.

Навчальний курс правознавства викладається два роки – в 9-10 класах. Викладання дисципліни розподіляється відповідно на дві частини : перша читається для 9 класу / О.І. Пометун, Т.О.Ремех.- К.: Літера ЛТД, 2009.( 1 год на тиждень).Друга частина дисципліни читається в 10 класі за підручником Правознавство: підручник для 10 класу загальноосвітніх закладів ,рівень стандарту, акад.. рівень/ С.Б.Гавриш, В.Л.Сутковий-К.: Генеза, 2010- як теоретичний курс, 1 година на тиждень.

В 9 класі навчається 9 учнів в яких правознавство викладається за рівнем стандарту. Значну вагу в процесі вивчення курсу приділяється темі : « ТИ- людина, знаєш маєш права» та « Твої орієнтири в адміністративному, кримінальному та трудовому праві» , які є найважливіші та найбільші за обсягом в навчальній програмі.

В 10 класі навчається 7 учнів, в яких правознавство викладається за рівнем стандарту. Значну увагу в процесі вивчення курсу приділяється темі « Основи публічного права України», в якій висвітлюється практично всі галузі права, які дають учням детальніше ознайомитися відповідно зі світом юридичних професій.

Безумовно мала кількість часу на вивчення правознавства ( 1 год. На тиждень ) недостатня для виховання законослухняного, культурного з правової точки зору громадянина, не сприяє якості та ефективності право освітнього процесу в школі. Тому вчитель історії і правознавства школи по максимуму навчальну діяльність на уроках правознавства спрямовує на таке засвоєння змісту, щоб учень на основі застосування знань набув певних компетенцій для вирішення життєвих чи професійних ситуацій, був здатний до конкуренції на ринку праці.

Під час проведення уроків застосовуються різні нормативно- правові акти, зокрема Конституція України, Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс, Сімейний кодекс, Адміністративний кодекс, Господарський кодекс, а також розглядаються різні правові задачі та ситуації в яких людина стикається з законом у своєму житті.

На уроках правознавства вчитель приділяє велику увагу формуванню правового світогляду молоді, вихованню школярів у дусі поваги до прав та основних свобод людини, у піднесенні культури прав людини, сприяє усвідомленню учнями необхідності побудови правової держави. Уроки вчитель урізноманітнює за допомогою інтерактивних методів навчання: дискусії і цікаві диспути, лекції та рефератні диспути, засідання « круглого столу» .В роботі широко використовує навчально - пізнавальні ігри, які забезпечують можливість повторення учнями всього пройденого матеріалу, кращому засвоєнню понять, термінів , поглиблюють та розширюють їх знання.

В класі присутній куточок правових знань « Правознавець» та різна нормативно- правова наочність.

Щороку між учнями 9-11 класів проводиться шкільна олімпіада. Цього навчального року в жовтні місяці також проходила олімпіада з правознавства. Перше місце серед учнів 9 класу зайняла Килимниченко Марина, друге місце – Ямковенко Олександр, третє- Волошин Дмитро. Серед учнів 10 класу перше місце зайняла Війтенко Ірина, друге місце розділили – Мельниченко Вікторія та Сєврюков Богдан.

Також у грудні місяці був проведений предметний тиждень з правознавства. Під час його проведення було проведено серед учнів 9-11 класів брей- ринг « Права дитини» , правову вікторину « Ми кращі знавці права» , позакласний захід « ТИ – людина, отже маєш права» та годину спілкування на тему « Мої права «.

Якщо характеризувати викладання предметів правового циклу у школі , можна загалом зазначити, що правова освіта неможлива без розробки теоретико- методологічних засад викладання правових дисциплін з урахуванням вітчизняного та світового досвіду. Сьогодні педагогічна наука і практика школи прагнуть знайти оптимальні шляхи реалізації творчої особистості, демократизації, гуманізації навчального процесу, перебудови стилю взаємовідносин між учнем і вчителем, що поглибить особливий інтерес до вітчизняної освіти, зокрема правової, а також до викладання правових дисциплін.

Форми і методи просвітницької й профілактичної роботи починаються з найпростіших : бесіда, гра , екскурсія у молодших класах та ускладнюються з урахуванням знань і вікових особливостей учнів.

Уваги заслуговує робота вчителів початкових класів, які проводять ранню діагностику: вивчають сімї. В яких вихованню дітей не приділяється належна увага, знайомляться зі сімейними умовами, визначають, яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини.

Добре відомо що молодші школярі суворіше, ніж дорослі , дотримуються правил гри і дитячого кодексу поведінки ( не бреши, не донось, не будь жадібним, не будь боягузом). На ці риси дитячої справедливості і спираються у правовому вихованні молодших школярів наші педагоги.

У роботі з правового виховання вчителі враховують морально- психологічні особливості дітей цього віку, зокрема ту обставину, що ними сприймається на віру все сказане вчителем, його думка для них є часто більш авторитетною, ніж думка батьків. У цьому віці діти дуже вразливі , емоційні. На прикладах конкретних ситуацій вчителі дохідливо пояснюють дітям поняття добра , зла , жорстокості, справедливості, заздрощів. Одночасно в доступній формі подають елементи уявлення про важливі закони нашої країни, правила праці і поведінки в школі, вдома , на вулиці, пояснюють роль людей, які охороняють порядок у селі , прищеплюють повагу до цих людей. Молодші школярі тоді прагнуть дотримуватись цих правил, у них формується уявлення про особисту відповідальність за порушення дисципліни і порядку в школі , на вулиці , виховується негативне ставлення до порушників дисципліни.

Правовиховна робота з молодшими школярами на уроках має свої особливості , зумовлені змістом навчального матеріалу і віком дітей. Кожен навчальний предмет у системі початкової освіти містить цінний матеріал для вирішення різноманітних виховних завдань. Основне з них – виховання у молодших школярів дисциплінованості як важливої морально- правової якості, що стане фундаментом правомірної поведінки людини. Учителі прагнуть , аби уроки були різноманітними, змістовними. Щоб кожне завдання викликало бажання працювати. Особлива роль у правовому вихованні молодших школярів належить читанню і розвитку мовлення. В усіх, без винятку , темах цього предмета є тексти , які розкривають перед дітьми красу людини, різні сторони її діяльності та стосунків з іншими людьми. Деякі теми з читання дають можливість з року в рік розширювати конкретний зміст моральних і правових уявлень і понять. Важливе місце в молодших класах посідає тема Вітчизни. Вчителі розширюють та поглиблюють знання учнів про символи та громадянство України, про найважливіші закони нашої держави.

Морально – правові знання одержані молодшими школярами на уроках , у поєднанні з власними спостереженнями , практичне дотримання дисципліни і порядку в класі та за його межами , збереження навколишнього середовища відіграють важливу роль у їхньому світогляді, моральному і правовому вихованні, у формуванні їхньої правової культури.

Враховуючи особливості дітей молодшого шкільного віку класні керівники 1-4 класів ( Гладка О.В., Білоус Л.В., Ященко Н.Б. , Головата Н.П.) виходять із таких принципів правового виховання :

-звязку правового виховання з практичними життєвими ситуаціями;

-врахування наявного життєвого досвіду молодшого школяра;


 • поєднання колективного та індивідуального підходу у вирішенні проблем учнів ;

 • -гнучкого, оперативного реагування на прояви деліквентної поведінки та перспективних потреб учнів;

 • єдності правового та морального виховання

 • розширення знання учнів про Конституцію України, Цивільного та кримінального кодексу України

 • поглибити знання учнів про права та обов’язки громадян

 • ознайомити із юридичного відповідальністю за правопорушення

 • ознайомити із взаємними обов’язками батьків та дітей

 • виховувати правову дисципліну, повагу до законів, високі моральні якості..

Класні керівники правове виховання в початкових класах здійснюють за допомогою різних видів роботи : бесід, виховних і класних годин , ігор, свят, хвилин спілкування тощо.

Одним із перших завдань вчителями ставиться завдання – створення дружнього учнівського колективу, в якому панує доброзичливий рівноправний мікроклімат. Вони вчать дітей дотримуватись всіх правил людського співіснування та вимог дотримання законів, визначених нормативними документами.

У позакласній роботі вчителі використовують самі різні форми і методи правового виховання. Так Білоус Л.В. провела бесіди : « Ми вже школярі «, « Ти на землі дитина» , « Доброта і жорстокість «, урок- роздум « Людина починається із добра» , урок громадянської освіти « Поважати життя кожної людини» , виховні години» Я і мої обов’язки «, « Правила нашого життя».Ященко Н.Б. провела класну годину « Правила для учнів школи» , хвилини спілкування « Хочу і треба « , « Яким повинен бути старанний учень «, « Мій найкращий товариш» , рольову гру « В гості до товариша « , конкурс малюнка « Мої права і мої обов’язки «. Цікавими є для дітей проведення вчителем заняття Школи ввічливості , на яких неодноразово розглядаються правила поводження в школі , громадських місцях, в транспорті, правила взаємовідносин між хлопчиками та дівчатками, а дидактичні ігри : « Як тебе звати « , « Мій день народження « , « Я і моя родина « допомагають учням усвідомити своє місце в сімї , відповідальність перед своїми близькими, піклування про них та доброзичливе ставлення один до одного. Головата н. П. провела відкриті виховні години» Разом ми шкільна сімя» та « Щоб не згинути у морі зла, спішіть добро творити , дітвора «,тематичні класні голини на тему « Опрацювання єдиних вимог до учня школи» , « Правила нашого життя «, « Правовий букварик, бесіди « Конституція України – основний закон нашої держави» , « Організація вільного часу учня «.

Наведена система роботи вчителів молодших класів забезпечує превентивні заходи по запобіганню деліквентної поведінки учнів , закладає підгрунття для поглиблення правового виховання у наступних класах.

В старших класах робота спрямовується на пізнавальну –інтелектуальну діяльність учнів. Виходячи з проблемного питання , вимог правової освіти та виховання , які спрямовані на те. Щоб підвищити виховану профілактичну роль у попередженні аморальних анти суспільних проявів учнів у шкільному учнівському колективі, у школі також склалася пвна система , яка передбачає цілеспрямовану, планову , взаємопов’язану, керовану діяльність її частин- від директора до бібліотекаря та медсестри.

Дієвість складових частин системи правової освіти та виховання зумовлюється глибокими зганяння індивідуально- психологічних особливостей учнів.

Правовий всеобуч старшокласників пов'язаний з різними формами позакласної роботи. Учні готують доповіді та повідомлення на класні години, конференції , загальношкільні лінійки, присвячені правовій тематиці. Форми роботи правового всеобучу різноманітні: зустрічі з цікавими людьми, вікторини, обговорення газетних статей, розв’язування спеціальних задач, і найцікавіше –обговорення реальних судових процесів. На таких процесах засуджують байдужість, хуліганство, жорстокість, жадність , бродяжництво, вбивство та інші моральні якості та вчинки. Найбільш поширеними формами роботи у класних керівників є виховні години, диспути , вікторини, брей0ринги, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, конкурси малюнків , плакатів на правову тематику. Класні керівники 5-11 класів продовжують роботу по ознайомленню учнів з Конвенцією ООН про права дитини, Кримінальним кодексом , Конституцією України.. На виховних годинах поглиблюють правові знання учнів, виховують інтерес до правових знань, розширюють їх правовий світогляд, Велику роль у правовій роботі відіграє індивідуальна робота. Класні керівники проводять бесіди з учнями, які порушують дисципліну на уроках, не завжди дотримуються режиму дня, неактивні у громадському житті. Так Журба Г.С. проводила класні виховні години на тему : « Знаємо свої права , виконуємо свої обов’язки», « Діти та їх права «» Кого можна назвати культурною людиною?», бесіди « Вічні цінності « , « Яка людина заслуговує на повагу іншої», « Як жити з людьми у мирі «.

З метою правової освіти та виховання учнів, профілактики правопорушень та злочинності в школі систематично проводяться місячники, тижні правових знань. У цьму році місячник правових знань проходив з 26.11.- 21.12., в рамках якого була проведена тематична виставка літератури на правову тематику у шкільній бібліотеці, правовий- брей-ринг для учнів 9-11 класів, бесіда « Права та обов’язки учнів» , були здійснені рейди – перевірки випадків куріння на території школи і дотримання єдиних шкільних правил та обов’язків учнів, зустріч учнів школи з працівниками правоохоронних органів району. Також до Дня юриста був проведений з 8 по 12 жовтня Тиждень правових знань, в рамках якого були проведені такі заходи: конкурс малюнків « Я і мої права «, година спілкування « Цивільні права неповнолітніх та їх цивільно- правові відповідальності» , бесіда для 1-4 класів « Професія юрист» , виховні години в 10-11 класах « Чи варто дотримуватись букви закону ?». Також у листопаді місяці учні нашої школи взяли участь у районному конкурсі « Світ моїх прав».Під час таких заходів відбулися зустрічі з працівниками центру соціальної служби дітей сімї та молоді. Кримінальної міліції, юстиції , прокуратури, суду. На високому рівні відбулася зустріч за круглим столом з Ліщинським Олександром Вікторовичем , він не тільки дав вичерпні відповіді на запитання старшокласників, але й корисні поради їм, педагогам.

Дирекція і педагогічний колектив школи приділяють велику увагу зв’язкам школи з правоохоронними органами району та управління юстиції, лікарями, службою в справах сімї та молоді. Протягом року були проведені зустрічі з:

-працівником кримінальної міліції Ліщинським О.В., який ознайомив учнів з правовою відповідальністю за порушення антиалкогольного права;

-працівниками суду. Юстиції, прокуратури на тему « Профілактика правопорушень серед школярів»

-праціниками ЦСССДМ на тему « Знай закон змолоду», «Жінка – берегиня роду».

Слід зазначити, що співпраця педагогічного колективу школи з ЦСССДМ, кримінальною міліцією, юстицією, прокуратурою має непогані наслідки і сприяє зменшенню кількості дітей, які порушують дисципліну, конфліктують з батьками, пропускають уроки без поважних причин.

Педколектив школи приділяє велику увагу правовій освіті батьків. Класні керівники постійно підтримують тісні зв’язки з сімями учнів. Два рази на семестр проводяться класні батьківські збори. У жовтні, грудні, березні були проведені загальношкільні батьківські збори , де обговорювались питання:»Дотримання учнями правил для учнів та обмеження дітей щодо перебування в громадських місцях у вечірній час», « Як пережити складний вік дітей»,» Організація дозвілля дітей в позаурочний час» та ін.

.Батьки – активні учасники всіх загальношкільних заходів, родинних свят, спортивних змагань.

Кожен класний керівник в плані виховної роботи передбачає розділ « Робота з батьками»На всеобучі батьків , класних та загальношкільних батьківських зборах розглядалися питання з профілактики злочинності, правопорушень серед учнівської молоді правової відповідальності за вчинки неповнолітніх дітей. Такі інноваційні форми виховної роботи сприяють формуванню в учнів та їх батьків правової свідомості , уміння використовувати набуті знання на практиці. Правова освіта серед батьків здійснюється через роботу класних батьківських колективів , , через організацію діяльності ради з профілактики правопорушень, роботу батьківських комітетів класів та батьківського комітету школи. Питання з правової тематики, і зокрема « Батькам про права дитини» , « Моя щаслива дитина» та інші , виносяться на розгляд батьківських класних зборів. Обговорюються питання засвоєння моральних цінностей і ідеалів, норм взаємин між людьми. Батьки в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів. Порушення поведінки обговорюється на засіданнях батьківських комітетів, зборах. Батьки беруть участь і в організації дозвілля дітей: проводять батьківсько-учнівські свята.

У правовиховній роботі школи важливу роль відіграє залучення учнів до посильної діяльності , яка передбачає певний обсяг правових знань, умінь та навичок. Це передусім участь в учнівському самоврядуванні, зокрема в роботі міністерства дисципліни і порядку, на засіданнях якого розглядаються питання порушення учнями правил поведінки, проводиться систематична робота з учнями різних категорій( з малозабезпечених, неблагополучних).

Попередженню правопорушень, злочинів сприяє залучення учнів школи до гуртків, спортивних секцій.. Проведений аналіз свідчить , що 51 % учнів відвідують в позаурочний час гуртки, спортивні секції, як у школі так і поза її межами ( ЦДЮТ)

Важливу роль відіграє функціонування тематичних виставок правової літератури на базі бібліотеки

Таким чином здійснення правової просвітницької роботи в школі веде до формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини, до набуття необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.Система правового виховання , що створена в школі , багатогранна і дієва. Тому протягом останнього року правопорушень, здійснених нашими учнями, не зафіксовано.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка