Однією з найсерйозніших хиб нашої школи є те, що, навчаючи дітей, працюють переважно вчителіСторінка1/2
Дата конвертації10.04.2020
Розмір84 Kb.
ТипУрок
  1   2

Розвиток творчої самостійності й пізнавального інтересу

засобами інтерактивного навчання

Сьогодні пріоритетним напрямком у розвитку освіти є підготовка нового покоління активних, самостійно мислячих людей, які могли б творчо розв’язувати нестандартні життєві задачі. Прагнення постійно оптимізувати навчально-виховний процес зумовило появу нових і вдосконалення кращих педагогічних технологій.

Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури є важливим складником особистісно-зорієнтованого розвивального навчання. Найхарактернішою ознакою такого способу пізнання є те, що активними співтворцями навчально-виховного процесу стають самі учні. Кожен школяр долучається до співпраці в колективній, груповій діяльності й розв’язує суспільні та особистісні важливі навчальні й життєві проблеми. Учень стає співавтором уроку, а завдання вчителя полягає в тому, щоб виявити індивідуальні здібності й нахили дітей, створити сприятливі умови для подальшого їх розвитку. Досягнути цього можна, створюючи інтерактивне середовище навчання, сутність якого полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійного активного спілкування учня з учнем, учня з групою учнів, учня з класом, учня й педагога.

Такі підходи до навчання не є новими для української школи. Частково вони використовувалися ще в перші десятиріччя минулого століття. Подальшу розробку елементів інтерактивного навчання можна знайти в працях В.Сухомлинського, учителів – новаторів: Є.Ільїна, В.Шаталова, С.Лисенкової, Ш.Амонашвілі. Методологічною основою є роботи сучасних українських та зарубіжних педагогів у галузі методів та технологій навчання. Теоретичні та практичні розробки належать В.Гузєєву, А.Гіну, О.Пометун, Л.Пироженко, А.Фасолі.

Вдосконалення кращих форм, методів, засобів навчання й виховання на основі творчого їх використання дозволяє визначити мій досвід як раціоналізаторський.

Активність учня необхідно забезпечувати на всіх етапах навчально-виховного процесу. На початковому етапі ознайомлення з новими знаннями з метою актуалізації опорних знань пропоную учням гру «Знайди помилку» або прийом самостійного дослідження, який проводжу у вигляді дослідження на текстовому матеріалі. Застосовую різні види дослідження: дослідження –відновлення, дослідження – моделювання, дослідження – трансформація, дослідження – аналіз, дослідження – зіставлення тощо. Наприклад:

1. Самостійне дослідження. Прочитати афоризми. Що їх об’єднує? Зробити висновок і сформулювати тему уроку, головну думку.

Побудований таким чином початок уроку допомагає успішно реалізувати інтерактивні технології.

2. Творче конструювання.

Увести подані слова в речення так, щоб вони виступали в ролі різних членів. З’ясувати, чи можна вважати побудовані речення граматичними синонімами.

3. Дослідження – моделювання.

Скласти моделі речень, ускладнених різними відокремленими членами. Визначити, яку синтаксичну роль вони виконують.

Важливу роль відіграє мотивація навчальної діяльності учнів, спрямованість її на потреби школярів, новизна подачі матеріалу, створення ситуації успіху. З цією метою використовую епіграфи, девізи, притчі, методи «Мікрофон», «Мозковий штурм».

Щоб унаочнити мовні явища, що вивчаються, ставлю такі мовленнєві завдання: створити словесні, графічні, хореографічні малюнки, діалоги, описи, дібрати заголовки, поділити текст на частини.

Концепція мовної освіти вимагає застосовувати різноманітні технології навчання рідної мови, серед яких колективна форма навчальної діяльності. Навчання в групах стимулює взаємооцінку, взаємоконтроль, взаємодопомогу, сприяє досягненню учнями високих результатів засвоєння знань та формування вмінь. Організовуючи групи учнів із певною дидактичною метою, враховую психологічну сумісність, навчальні можливості, нахили дітей, мотивацію діяльності кожного члена групи. На етапі закріплення та узагальнення доцільно використовувати групову різнорівневу діяльність з елементами ігрової для вироблення навичок контролю, самоконтролю, формування умінь користуватися правилом. Об’єднуючи учнів у міні-групи, пропоную творчо осмислити висловлювання, спростувати або довести твердження, з’ясувати походження, значення слів, фразеологізмів, скласти розповідь, опис, роздум за допоміжними матеріалами. Наприклад: • Напишіть невеликий діалог на тему «Зимові свята українців», вживаючи дієприкметники.

 • Проведіть дослідження. З’ясуйте спосіб творення, твірну основу виділених прислівників. Від чого залежить їх правопис?

Робота в парах є різновидом кооперативного навчання. Вона сприяє формуванню у школярів позитивного ставлення до навчання, розвиває вміння пристосовуватися до умов роботи в групі, забезпечує високу загальну активність, сприяє розвиткові у сором’язливих учнів навичок міжособистісного спілкування.

Упровадження в навчальний процес інтерактивних ігор відкриває великі можливості для реалізації виховної мети – формування національно свідомого українця. Гра висуває до дитини моральні вимоги, виховує почуття справедливості, чесності, відповідальності перед командою, розвиває доброзичливе ставлення один до одного. Ефективною є гра, що націлена на перемогу. Вона найчастіше набирає форми змагання ("Хто швидше", "Хто більше", "Хто точніше", "Хто уважніший" та ін.). Система підбиття підсумків гри передбачає доброзичливе ставлення до учня, позитивне оцінювання зусиль учнів, навіть тоді, коли ці зусилля не призводять до позитивного результату; детальний аналіз помилок, допущених учнем, конкретні вказівки спрямовані на покрашення досягнутого результату. Продуктивними є ігри «Естафета», «Ланцюжок», «Лабіринт», «Квіти та бджоли», «Знайомство».

Для перевірки чи повторення вивченого пропоную учням ділову гру «Навчаючись - учись» : учні, працюючи в парах, перевіряють, як засвоїв матеріал однокласник, і самі ще раз повторюють правила. Цьому ж слугує й ділова гра «Мікрофон», під час якої учні відтворюють у логічному порядку засвоєний матеріал. Наприклад:


 • Що нового ви дізналися про іменник?

 • Розказати про способи творення дієслів.

 • Ця інформація дозволяє зробити такий висновок…

Серед сучасних методів навчання значне місце відводжу елементам проблемного навчання, яке реалізую через систему прийомів: постановки проблемного питання чи завдання, аналіз ситуації, висловлення припущень, встановлення зв’язків між явищами, перевірки правильності доказів, формування висновків і узагальнень.

Проблемні питання: • Чи у всіх прикметниках ознака може виражатися в більшій або меншій мірі? Відповідь аргументуйте.

 • Яке місце в суспільстві посідають школярі сьогодні?

Висловлення припущень:

 • Печений у печі гарбуз – дієприкметник.

 • Печений гарбуз – прикметник.

 • У реченні Цю вправу треба робити лежачи розділових знаків немає.

Для узагальнення й систематизації знань із вивченої теми , щоб уникнути одноманітності й повтору, проводжу уроки у формі КВК або гри «Аукціон знань», «Мовознавчий турнір».

Для більш успішної роботи на уроці намагаюся правильно добирати засоби навчання: дидактичний матеріал, наочність, технічні засоби. Використання узагальнювальних таблиць, схем дає можливість здійснювати багаторазове варіативне повторення виучуваного матеріалу, що сприяє кращому його засвоєнню. Тексти вправ добираю відповідно до вимог соціокультурної лінії, знайомлячи учнів з історичним шляхом України, духовною культурою нашого народу, загальнолюдськими моральними цінностями. Поряд із художніми текстами широко використовую фольклор, фразеологізми, навчально – публіцистичні статті.

На уроках літератури інтерактивні технології навчання спрямовані на розвиток в учнів здатності бачити проблему, виявляти суперечності, висовувати гіпотезу, оригінальні ідеї, аналізувати, інтегрувати, трансформувати та синтезувати інформацію, здійснювати пошукову дослідницьку діяльність. На уроках української літератури намагаюся, щоб інтерактивна діяльність ґрунтувалася на діалогічному спілкуванні, яке сприяє взаєморозумінню, взаємодії, спільному розв’язанню загальних, проте важливих для кожного учасника завдань. Інтерактивне навчання – це й застосування фронтальної та кооперативної форми організації навчальної діяльності.

Фронтальна форма передбачає навчання однією людиною групи учнів. Усі учні працюють разом чи індивідуально над одним завданням з подальшим контролем результатів. У кооперативній формі організації навчальної діяльності учнів провідну роль відіграє спілкування і взаємодія учнів. Щоб кооперативна робота була продуктивною, намагаюся постійно змінювати склад груп. Тоді учень щоразу спілкується з іншими однокласниками.

Хочу звернути увагу на методи інтерактивних технологій, які я використовую під час викладання української літератури:

1. Аналіз художнього тексту з використанням знань з інших гуманітарних галузей. Наприклад: визначити провідні мотиви колискових, спираючись на знання з історії, етики, народознавства.

2. Творча робота. Скласти питання до вікторини «Хто ж вони, герої «Кайдашевої сім’ї»?»

3. Проблемне запитання. • Як ви розумієте вислів із твору М.Вороного «Євшан – зілля» «Там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде».

 • Що мав на увазі Г.Сковорода , висловлюючи думку афоризмом: «Тоді лиш пізнається цінність часу, коли він втрачений».

4. Інтерактивні ігри: «Об’єднай слова», «Розгадай прислів’я», «Знайди зайве», «Визнач характер героя», «Заповни анкету» тощо.

5. Диспут. «Чи потрібно пробачати зло?» (С.Черкасенко «Маленький горбань») «Що таке щастя, і чи допоможе досягти його знайдена підкова?» ( 6 клас. І.Жиленко «Підкова»)

6. «Мозкова атака» .


 • Чи можна вважати дитинство Климка щасливим? (Г. Тютюнник «Климко»)

7. «Доміно». Скласти ряд, який визначив би сутність Г.Сковороди, хто він є. (Г.Сковорода – філософ – просвітитель – поет – педагог - науковець – перекладач – музикант – естет)

8.Розігрування ситуацій за ролями.

9. Гроно. Складання інформативного грона щодо характеристики головних героїв твору.

У старших класах доречним є застосування проектних технологій, різноманітних дослідницьких методів, бо вони спрямовані на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують упродовж певного часу. Метод проектів вважаю одним із перспективних видів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей на практиці. Найчастіше реалізовую змішані типи проектів: дослідницько – пошуковий; дослідницько – рольовий тощо.

Форми презентації можуть бути різноманітними: усні повідомлення, стіннівка, інсценізація, комп’ютерна презентація.

Приклади проектних завдань: «Життя книги», «Письменники Сумщини», «Сучасні письменники», «Запах рідної домівки», «Минуле. Сучасне. Майбутнє», «Моя чарівна казка» тощо.

У процесі застосування интерактивного навчання виникають певні труднощі. Вважаю доцільним зазначити головні проблеми:


 • засвоєння незначного обсягу інформації вимагає значного часу;

 • кожен інтерактивний метод потребує ретельної підготовки.

Проте, за умови вмілого впровадження, інтерактивні методи навчання дозволяють залучити до роботи всіх учнів класу, сприяють виробленню соціально важливих навиків роботи в колективі, взаємодії, дискусії, обговорення. При застосуванні інтерактивного навчання поглиблюється мотивація, учні набувають культури дискусії, поліпшуються вміння приймати спільні рішення, спілкуватися, доповідати, якісно змінюється рівень володіння головною мисленнєвою операцією – аналізом.

Упроваджуючи інтерактивні технології протягом п’яти років, я досягла певних результатів: • підвищився рівень навчальних досягнень учнів. (Додаток. Таблиця 1)

 • учні стають призерами олімпіад і творчих конкурсів. (Додаток. Таблиця 2)

Таким чином, завдяки використанню інтерактивних технологій учні формують власне світобачення, орієнтовно визначають життєву позицію, своє місце в сучасному світі. Вони вчаться пояснювати й мотивувати, а де треба – відстоювати свою точку зору. А це дуже важлива риса, необхідна в сучасному інтенсивному жорстокому світі. Отже, моїм учням буде легше адаптуватися до високих вимог нинішнього дорослого життя.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка