Нститут педагогіки апн україни онаць олена МиколаївнаСкачати 295,37 Kb.
Сторінка1/23
Дата конвертації24.03.2020
Розмір295,37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ 

 

  

ОНАЦЬ Олена Миколаївна 

 

    

 

УДК  371.11     

 

  

 

  

УПРАВЛІННЯ  РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

  

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

 

 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук 

 

 

  

 

  

 

Київ – 2006 


 

 

Дисертацією є рукопис.  

Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України. 

 

 

Науковий керівник    

 кандидат педагогічних наук,  

 

 

  

 

 старший науковий співробітник     

 

  

 

 

 

 КАЛІНІНА Людмила Миколаївна,  

 

 

 

 

 

 

 

Інститут педагогіки АПН України,  

 

 

  

 

  завідувач лабораторії управління    

 

  

 

  

 освітніми закладами  

 

Офіційні опоненти:

 

  доктор педагогічних наук, доцент 

 

  

 

  

ДАНИЛЕНКО Лідія Іванівна,  

 

 

 

 

 

 

Центральний інститут  

 

 

  

 

 післядипломної педагогічної освіти   

 

  

 

 АПН України,   

 

  

 

 проректор;   

 

  

 

  кандидат педагогічних наук 

 

  КНОРР Надія Валеріївна

,  


 

Херсонський ліцей Херсонської обласної ради,        

заступник директора 

 

Провідна установа 

Житомирський державний університет імені   

Івана Франка, кафедра педагогіки,   

Міністерство освіти і науки України,  

 

м. Житомир  

 

Захист відбудеться 14 вересня 2006р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, 

м. Київ, вул. Артема 52-д. 

 

З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту педагогіки АПН України (04053, м. Київ, вул. Артема 52-д). 

 

Автореферат розісланий 12 серпня 2006р.  

 

 Учений секретар 

спеціалізованої вченої ради   

 

 

            Л.Д.Березівська 

  

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність  проблеми  дослідження.

  Соціально-економічний  розвиток 

України  у  новому  тисячолітті  зумовлює  визначення  нових  пріоритетів  і 

перспектив  розвитку  сучасної  школи  та  висуває  високі  вимоги  до  освіти  і 

педагогічної  діяльності  вчителя,  професійна  компетентність  якого  стає 

необхідною  умовою  нагальних  соціальних  перетворень.  У  Законах  України 

“Про освіту” та “Про загальну середню освіту” наголошується, що саме завдяки 

діяльності вчителя реалізовується державна освітня політика та забезпечується 

якість  освіти  учнів,  яка  безпосередньо  залежить  від  його  професійних  і 

особистісних  якостей,  його  вмінь  застосовувати  ефективні  методи  та  засоби 

навчання  і  виховання.  Значущість  ролі  вчителя  підкреслюється    й  у  таких 

стратегічних державних документах як  Національна доктрина  розвитку  освіти 

України (2002) та Державна програма “Вчитель” (2002). 

Проблема  професійної діяльності вчителя завжди перебувала у полі зору  

вчених і науковців   дослідників: Ю.С.Алферова, Р.Бернса, І.Д.Беха, Н.М.Бібік, 

М.І.Бурди, 

С.У.Гончаренка, 

Л.Ф.Іванової, 

І.А.Зязюна, 

С.Корчинськи, 

В.М.Мадзігона,  М.Мітіної,  О.Г.Мороза,  О.І.Пометун,  Дж.Равена,  В.В.Радула, 

О.Я.Савченко,  О.В.Сухомлинської  та  ін.  Протягом  останніх  років  значно 

активізувалися 

 

дослідження   проблеми 

підвищення  професійної 

компетентності  фахівців  різних  галузей  у  зв’язку  з  гострою  потребою 

кваліфікованих  кадрів,  здатних  до  творчої  праці  та  професійного  розвитку.  У 

педагогіці  підтвердженням  цього  є  праці  Т.В.Добудько,  Н.М.Лобанової, 

М.І.Лук’янової,  А.К.Маркової,  Л.М.Паращенко,  В.В.Сєрова,  Е.М.Соф’янца, 

Л.Л.Хоружої,  Є.М.Шиянова та ін.  

Про  зростання  ролі  вчителя  у  сучасному  світі  свідчить  і  аналіз 

міжнародних  документів  (Міжнародні  конференції  з  освіти  в  межах  45-ї  сесії 

ЮНЕСКО(1996),  47-ї  сесії  ЮНЕСКО  (2004);  Всесвітня  доповідь  з  освіти 

„Вчителі  і  навчання  у  світі,  що  змінюється”  (1998)  та  ін.).  У  цих  документах, 

зокрема, визначається, що сучасний учитель    носій освітніх і суспільних  змін,  

людина,  яка  думає  про  зміни  та  інновації,  як  про  своє  життя.  Особливо  це 

стосується  молодого  вчителя  і  його  професійна  компетентність  повинна  бути 

сформована на високому рівні.  

У  вищих  навчальних  закладах  молодий  учитель  отримує  теоретичну  

і предметну підготовку, початковий рівень професійної компетентності.  Тому 

керівництво  загальноосвітнього  навчального  закладу  має  здійснювати 

управління розвитком його професійної компетентності. У нашому дослідженні 

будемо  розглядати  молодого  вчителя  без  урахування  отриманої  у  вищому 

навчальному  закладі  предметної  спеціалізації,  тому  що  професійна 

компетентність  вимагає  фундаментальних  знань  і  високої  методологічної 
 

 культури  вчителя  незалежно  від  його  фаху.  Молодими  вчителями  вважаємо 

випускників педагогічних ВНЗ і нових учителів. 

Важливе значення для проведення наукового пошуку з обраної нами теми 

мають  дослідження  вчених  у  галузі  філософії  та  соціології  освіти: 

В.П.Андрущенка,  С.Ф.Клепка,  В.Г.Кременя,  В.С.Лутая,  Г.Г.Філіпчука  та 

М.Д.Ярмаченка, ідеї яких ми взяли за методологічну основу; актуальними для 

проведення  нашого  дослідження  також  є  праці,  в  яких  висвітлюються: 

особливості  управління  школами  нового  типу  (В.М.Алфімов,  М.І.Босенко, 

В.І.Бондар,  Л.І.Даниленко,  Л.М.Калініна,  Н.М.Островерхова,  Л.І.Паращенко); 

психологічні  основи  управління  школою  (Л.І.Карамушка,  Н.А.Побірченко); 

управління  науково-методичною  роботою  у  загальноосвітніх  навчальних 

закладах (І.П.Жерносек, Н.В.Кнорр, О.Є.Остапчук, Б.Л.Тевлін, Л.А.Шишкова); 

діагностики педагогічної діяльності, вимірювання ефективності роботи вчителя 

(Л.І.Даниленко, Г.В.Єльникова, В.В.Олійник, В.О.Сухомлинський); підвищення 

професійної  кваліфікації  вчителя  (Б.М.Жебровський,  І.А.Зязюн,  В.В.Олійник, 

С.А.Сисоєва);  професійна  адаптація  молодого  вчителя  (А.В.Василюк, 

О.Г.Мороз).  

Здійснений  аналіз  теоретичних  надбань  і  сучасних  розвідок  дослідників 

засвідчив,  що  управління  розвитком  професійної  компетентності  молодого 

вчителя  –  це  педагогічно  й  соціально  важлива  проблема,  яка  у  системі  освіти 

України  набула  державної  ваги,  але  на  сьогодні  ще  не  стала  предметом 

окремого  цілісного  наукового  дослідження.  Тому,  враховуючи  актуальність 

зазначеної  проблеми  та  зважаючи  на  недостатню  розробку  і  реальну 

можливість  щодо  її  розв’язання,  темою  дисертації  обрано: 

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка