Навчально–методичної конференції на честь 50-річчя університетуСторінка1/12
Дата конвертації02.01.2019
Розмір188 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РЕКОМЕНДАЦІЇ

навчально–методичної конференції

на честь 50-річчя університету«СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ НОВИХ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДМУ»


26 квітня 2018 року

Запоріжжя

2018

Навчально-методична конференція на честь 50-річчя університету «Сьогодення і майбутнє нових інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ЗДМУ» проведена університетом з метою підвищення якості підготовки фахівців.

Важливою складовою системи медичної освіти сучасного університету є широке використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітньому процесі.Медична освіта – це послідовне й передбачуване формування комплексу якостей фахівця, що визначають ефективність його професійної діяльності: це не тільки знання, навички, а ще й культура, потенціал саморозвитку, позиції моральності, почуття соціальної відповідальності. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, доказової медицини, впровадження в практику роботи медичних закладів сучасних методів діагностики й лікування створюють передумову, можливість та нагальну необхідність працювати в єдиному медичному просторі. Актуальним є питання вдосконалення системи медичної освіти, якості освітнього процесу при підготовці фахівців системи галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Науково-педагогічний колектив Запорізького державного медичного університету володіє спільним баченням та забезпечує виконання цього питання.

Сучасні тенденції реформування системи освіти в закладах вищої освіти пов’язані з широким упровадженням комп’ютерних систем у навчальний процес. Завдання сучасних комп’ютерних систем навчання – не тільки забезпечити надання інформації з питань, які вивчаються, а й розробити індивідуальну траєкторію вивчення предмета відповідно до рівня знань студента та форм сприйняття інформації. Індексація тестів для контролю знань та навчальних елементів, які входять до складу онлайн курсів, на засадах понятійної структури навчального предмета дозволяє розробити алгоритми для персоніфікованого навчання з використанням е-профілю студента в системі e-learning. Створення моделі знань студента відображає професійну картину світу, яка формується в процесі навчання.

Інноваційні форми поруч з традиційними методами посідають важливе місце у діяльності ВНЗ. Існує безліч форм дистанційного навчання, основними з яких є: адаптивне, змішане, електронне, перевернуті класи, масові відкриті та малі приватні онлайн курси. На клінічних кафедрах найбільш оптимально застосовувати так зване змішане або гібридне навчання, під яким розуміють поєднання суворих формальних засобів засвоєння знань з дистанційними онлайн курсами, симуляційним навчанням, інтернет-конференціями, веб-квестами тощо. Це зумовлено тим, що вивчення клінічних дисциплін неможливе без живого спілкування з пацієнтом, а також без контакту з викладачем-клініцистом, який безпосередньо передає власний практичний досвід. Дотримання раціонального співвідношення традиційних методик з елементами дистанційного навчання на клінічних кафедрах є найбільш раціональним і оптимальним підходом. При цьому суттєво змінюється роль викладача, який перетворюється в наставника – тьютора або ментора, якому обов’язково потрібна певна кваліфікація і відповідні інформаційні компетенції: вміння використовувати інтернет-ресурси, самостійно засвоювати нові прийоми комунікації, застосовувати мультимедійні засоби, брати участь у різних формах взаємодії зі студентами із використанням форумів, web-чатів, скайпу, web-телефонії, соціальних мереж. Однією з новітніх форм змішаного навчання, яка активно розвивається у світовій освіті, є масові відкриті онлайн курси. Найпопулярніші серед них EdX, Coursera, Udacity, FutureLearn, Prometeus.

Високі наукові та освітні досягнення професорсько-викладацького складу, сучасна матеріально-технічна база університету сформували умови для запровадження на кафедрах університету сучасної дистанційної методики освітнього процесу – онлайн курсів. Відповідно до рішення Вченої ради ЗДМУ від 24.01.2017 року з питання «Про організацію та впровадження сучасних методів навчання на кафедрах університету» визначено: забезпечити запровадження та використання з 01.03.2017 р. онлайн курсів для організації самостійної роботи на післядипломному етапі та з 01.09.2017 р. – для студентів усіх спеціальностей та курсів. Самостійна робота студента (СРС) з усіх дисциплін проходить у дистанційному режимі.

Кафедри університету розробили та розробляють онлайн курси з самостійної роботи студентів для дисциплін, які викладаються на кафедрах. Перевагами онлайн проходження СРС є зручний час і місце для студента. До питань, які потребують постійної уваги при запровадженні онлайн курсу СРС, належать необхідність мотивації, дисципліни та дотримання програми навчання, уніфікування реєстрації студентів та форм обліку для результатів оцінювання. Деякі мотиваційні чинники закладені вже в самій структурі онлайн курсів. Серед них: контроль знань, встановлення часових обмежень для виконання певного етапу, можливість повернення для повторного вивчення матеріалу при його недостатньому засвоєнні. Робота з удосконалення в цьому напрямі триває.

Широке використання в освітньому процесі онлайн курсів з різних видів занять стало поштовхом для створення та запровадження онлайн курсів зі самостійної підготовки студентів до складання ЛІ «Крок 1» з усіх спеціальностей, тим більше, що «Крок 1» є нормативною дисципліною і на підготовку до нього типовим навчальним планом передбачено 3 кредити.


На виконання наказу ректора від 14.09.2017 р. № 371 на всіх спеціальностях було створено під головуванням деканів факультетів робочі групи з розробки й запровадження відповідних онлайн курсів для підготовки студентів. Регулярно проводились і проводяться засідання робочих груп для вирішення поточних питань і проблем, що виникають при роботі студентів у режимі тестування. Онлайн курс СРС «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» створений та розміщений на платформі edX, структурований на 3 блоки по 3 дисципліни, які входять до структури «Крок 1». Тести для модулів використано з бази Центру тестування при МОЗ України. Висновки щодо ефективності такої форми підготовки студентів до ЛІ «Крок» будуть зроблені після проведення іспиту й отримання результатів Центру тестування.

Десятирічний досвід викладання й технічне забезпечення кафедри дитячих хвороб ЗДМУ на післядипломному етапі дозволили визначити диференційний підхід до методики викладання на циклах підвищення лікарської кваліфікації. Лікарі набувають практичні навички на клінічних базах, у той час як теоретичний матеріал мають можливість вивчати в режимі онлайн – віддаленого слухача методом кейсів. Перевагами кейс-навчання є провокація дискусії, можливість змоделювати реальну проблему, розвиток аналітичних, дослідницьких, комунікативних навичок, уміння аналізувати ситуацію. Кейс-навчання дозволяє встановити оптимальне поєднання теорії та практичних навичок. Використання навчальної системи МООDLЕ у процесі підготовки слухачів циклів удосконалення йде паралельно прослуховуванню лекцій онлайн, що дає можливість слухачам заглибитися у проблему й отримати роз’яснення тих питань, що виникли при самостійному опрацюванні теми.

Наявність власного сайту дозволяє оприлюднювати наявний навчально-методичний матеріал, поширюючи інформацію, представлену на порталі. Досвід кафедри фізколоїдної хімії показує, що студент за допомогою сайту може перевірити свої знання через вільне онлайн тестування. На сайті кафедри є також посилання на форму відпрацювання, де студент, виконуючи певні вимоги, може відпрацювати лекції або заняття онлайн. У допомогу до лабораторних робіт кафедра надає відеоматеріал, який значно спрощує сприйняття незрозумілих маніпуляцій під час їхнього виконання. Майже весь відеоматеріал відзнятий, у тому числі англійською мовою, і англомовні студенти набагато частіше його використовують. Для студентів з різним типом девіацій на вебінарах на теми «Психологічний підхід на заняттях при роботі з девіантними студентами» та «Застосування арт-терапевтичних технік на практичних заняттях в роботі з девіантними підлітками» було представлено модифіковані арт-терапевтичні методики та вправи, які можна використовувати на різних етапах практичного заняття. Ряд фармацевтичних кафедр спільно з кафедрою медичної та фармацевтичної інформатики й новітніх технологій відпрацювали проведення вебінарів з проблемних тем з використанням технології «Лінк», де викладач і студент бачать один одного і можуть спілкуватись. Враховуючи, що такий вид навчання спрямований на аудиторію, яка навчається дистанційно, можна проводити онлайн консультації.

Ефективність сприйняття та засвоєння студентами навчальної інформації залежить у першу чергу від носія та засобу її представлення.


Одним з найдієвіших засобів системного сприйняття інформації є метод ментальних / інтелектуальних карт (mindmapping) – схематичної ілюстрації певної ідеї. Техніка майндмепінгу допомагає уявити ідеї, концепції, інформацію в цікавій, переконливій формі, дає цілісне бачення певної теми, полегшує запам’ятовування, дає можливість вибирати, структурувати ключову інформацію, а також відтворювати її в подальшому. Кафедра мовної підготовки застосовує майндмепінг під час практичних занять з підготовки іноземних студентів до професійного спілкування, що дозволяє розвивати креативне і критичне мислення, пам’ять і увагу учасників освітнього процесу, а також робить процес навчання більш ефективним.

З огляду на глобальні тенденції розвитку вищої освіти актуальним є набуття навичок майбутнього, які дозволяють працівникам бути конкурентоспроможними в майбутній соціально-економічній і технологічній реальності. Це обумовлено появою глобальних професійних стандартів, які визначають міжнародні ринки освіти і праці; систем «індустріальної» освіти і професійної підготовки; практикоорієнтованої освіти та появи й посилення нових гравців. Перехід від однієї парадигми розвитку університету до іншої веде до диверсифікації університетських моделей. Прогресивний розвиток соціальної системи забезпечується тим, що вона не тільки вчасно надає адекватні відповіді на виклики, але й здійснює «кроки на випередження». У системі вищої медичної освіти сьогодні відбуваються зміни, що дають можливість реалізовувати нові ідеї. Зокрема, в Запорізькому державному медичному університеті створено технічний та креативно-педагогічний простір для інновацій.Каталог: upload
upload -> Однією із форм навчання дітей з особливими освітніми потребами є нова, але визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти
upload -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
upload -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
upload -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
upload -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
upload -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
upload -> Заліток Людмила Михайлівна
upload -> Освіта. Виховання. Навчання pehota, Elena
upload -> Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
upload -> О. В. Сердюк, канд соц наук, доц., зав соціально-психологічної лаб. Хнувс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка