Навчально-методичний посібник з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівняPdf просмотр
Сторінка83/148
Дата конвертації04.04.2019
Розмір3,79 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   148
Виконання дипломної роботи охоплює наступні етапи:
-підбір та опрацювання законодавчого і нормативного матеріалу і спеціальної літератури;
-підбір матеріалів з практики роботи фінансових установ, підприємств і організацій, страхових компаній, їх опрацювання, аналіз та узагальнення результатів;
-написання дипломної роботи;
-виконання графіків, діаграм, аналітичних таблиць, відповідних розрахунків та аналіз їх результатів;


-доопрацювання роботи з врахуванням зауважень наукового керівника та її завершення;
-оформлення дипломної роботи у відповідності з вимогами цих
Методичних рекомендацій;
-подання дипломної роботи на кафедру та її попередній захист;
-написання доповіді, підготовка графічного матеріалу для захисту дипломної роботи;
-захист дипломної роботи на засіданні ДЕК.
Конкретна послідовність і терміни виконання дипломної роботи містяться в індивідуальному завданні на виконання роботи, яке складається науковим керівником на бланку встановленої форми (додаток 2) у 2-х примірниках, один з яких видається магістру після проходження ним переддипломної практики, а другий залишається в керівника для контролю за ходом виконання дипломної роботи та надання методичної допомоги студенту.
У терміни, визначені науковим керівником, але не менше одного разу на місяць, студент зобов’язаний звітувати перед керівником про хід виконання роботи.
При підготовці до написання дипломної роботи першочерговим є опрацювання нормативних джерел та спеціальної літератури з обраної тематики. Обов’язково вивчаються і критично осмислюються закони
України, Постанови Кабінету Міністрів, накази Міністерства фінансів, нормативні документи НБУ, та інших органів державного та регіонального управління з питань фінансів.
В якості літературних джерел використовується спеціальна і періодична література. Певну увагу слід приділити опрацюванню зарубіжних видань з питань сучасних досягнень передової економічної думки з проблем ринкової економіки, фінансів та фінансового аналізу.
При роботі з літературними джерелами вони анотуються, здійснюється їх реферування і узагальнення відповідно до змісту дипломної роботи. Після вивчення нормативної бази і літературних джерел, а також обробки практичного матеріалу, студент приступає до безпосереднього написання роботи дотримуючись вимог щодо структури та обсягів окремих частин роботи, визначених цими методичними рекомендаціями.
Назва дипломної роботи має бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми
(задачі), вказувати на мету дипломної роботи, і її завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок.
У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів
“Дослідження питання...”, “Дослідження деяких шляхів...”, “Деякі питання...”, “Матеріали щодо вивчення...”, “До питання...” тощо, в яких не

відображено достатньою мірою сутність проблеми. Найкращим варіантом вибору теми дипломної роботи є використання теми з переліку тем, що наведені в розділі даних методичних вказівок.
При написанні дипломної роботи студент повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.
В дипломній роботі слід стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.
Дипломну роботу подають на рецензію і на захист у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні.
Дипломна робота повинна містити:
- титульний аркуш;
- завдання на виконання дипломної роботи;
- календарний план-графік виконання дипломної роботи;
- зміст;
- перелік умовних позначень (за необхідності);
- вступ;
- основну частину;
- висновки;
- додатки (за необхідності);
- список використаних джерел.
Обсяг текстової частини рекомендується в межах 100-105 сторінок комп’ютерного набору (не враховуючи додатків).
Загальні вимоги:
Роботи виконуються тільки за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А-4 (210-297 мм) через 1,5 комп’ютерних інтервали до тридцяти рядків на сторінці, мінімальна висота шрифту 14 кегель комп’ютерного набору, шрифт Times New Roman.
На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу – не менше 20мм, праворуч – не менше 10мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту має бути однаковою. Якщо у текст вписуються від руки іншомовні слова, формули, умовні знаки, то їх треба вписувати чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна наближатись до щільності основного тексту.
Друкарські помилки, описки чи графічні нечіткості, виявлені у процесі оформлення роботи, можна виправляти охайним підчищенням чи за допомогою коректора і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) тим самим кольором, яким написаний текст.
Заголовки структурних частин роботи “АНОТАЦІЯ”, “ЗМІСТ”,
“ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ“ (якщо такий є), “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”,


“ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ”
(якщо такі є) друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту (по центру).
Кожну структурну частину треба починати з нової сторінки. Текст розділів може складатись з підрозділів. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка у кінці заголовка не ставиться.
Якщо підрозділи містять пункти, то заголовки цих пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого у підбір до тексту, ставиться крапка.
Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, то їх розділяють крапкою. Заголовки чи слова у них не підкреслюються і слова при переносах не розбиваються. Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) і подальшим текстом має дорівнювати одному міжрядковому інтервалу, а відстань між заголовком і останнім рядком попереднього тексту (для тих випадків, коли кінець одного і початок другого підрозділу розташовується на одній сторінці) – двом міжрядковим інтервалам.
Завершену дипломну роботу студент подає науковому керівнику на перевірку та підготовку відгуку. У відгуку, оформленому на встановленому бланку, керівник оцінює теоретичний рівень роботи, глибину проведених досліджень, її позитивні сторони та недоліки, доцільність пропозицій та обґрунтованість висновків, практичну спрямованість отриманих результатів, робить висновок про відповідність оформлення роботи вимогам Методичних рекомендацій та про відповідальне ставлення студента до виконання ним календарного графіку написання роботи, дає загальну оцінку роботи та самостійності її виконання.
Відгук наукового керівника завершується записом “Рекомендується до захисту”, а в разі негативної оцінки – “До захисту не рекомендується”. У випадку негативного відгуку це питання виноситься на розгляд засідання кафедри за участю наукового керівника. Ухвала кафедри у вигляді виписки з протоколу засідання за підписом завідувача кафедри подається декану фінансового факультету. Після отримання відгуку наукового керівника за місяць до захисту студент подає дипломну роботу на кафедру для її реєстрації, проходження попереднього захисту та отримання скерування на зовнішнє рецензування. Кафедра призначає зовнішнього рецензента дипломної роботи із числа висококваліфікованих спеціалістів підприємств, наукових організацій. Коло фахових та наукових інтересів рецензентів повинно відповідати тематиці дипломної роботи. На вимогу зовнішнього рецензента студент зобов’язаний надати необхідні пояснення стосовно усіх питань щодо дипломної роботи.
У рецензії критично оцінюється прийняте автором рішення, звертається увага як на змістову сторону роботи, так і на грамотність,

чіткість, послідовність, аргументованість викладення матеріалу, повноту виконання завдань. Рецензент повинен охарактеризувати:
• відповідність роботи темі та завданням;
• новизну та актуальність роботи;
• кожен розділ роботи, ступінь використання випускником останніх
досягнень науки, техніки, передових методів;
• позитивні та негативні сторони роботи;
• якість графічної частини;
• реальність роботи, можливість впровадження одержаних результатів.
У висновку рецензент дає загальну оцінку, відзначає позитивні, оригінальні та вдалі рішення і оцінює у чотирибальній системі: “відмінно”,
“добре”, “задовільно”, “незадовільно”.
Рецензія на дипломну роботу, написана рецензентом на встановленому бланку та завірена печаткою підприємства, організації або установи, де працює рецензент, подається на кафедру не пізніше, ніж за 7 днів до захисту. Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи від її захисту. Без зовнішньої рецензії дипломна робота до захисту не допускається.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   148


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка