Навчально-методичний посібник з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівняPdf просмотр
Сторінка73/148
Дата конвертації04.04.2019
Розмір3,79 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   148
Науковий факт
– це елемент, який лежить в основі наукового пізнання, відображає об’єктивні властивості процесів та явищ: новизну, точність та об’єктивність і достовірність. Слід відбирати найавторитетніші джерела, що містять останні дані, точно вказувати, звідки взято матеріал.
Особливою формою фактичного матеріалу є цитати – це дослівний уривок твору, чийсь вислів, що органічно вписуються в текст наукової роботи як підтвердження чи заперечення певної думки. Тут потрібна особлива старанність, бо будь-яка недбалість у виписках даних повертається втратою додаткового часу на уточнення думки автора. Часто буває так, що окремі думки передаються своїми словами без дослівного виписування цитат.
Виходячи з їх змісту, автор здійснює аналіз і синтез, будує систему обґрунтованих доказів.
Цитати використовуються і для підтвердження окремих суджень, які висловлює дослідник. При цитуванні джерел слід дотримуватись правил:
– текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз “так званий”;
– цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручення думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;
– кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело, ставиться порядковий номер за переліком літературних джерел з виділенням у квадратних дужках;
– при непрямому цитуванні (переказі думки), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, конкретним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;
– цитати мають органічно «вписуватись» в контекст наукової роботи.
Досить складною роботою при виконанні наукового дослідження є огляд літератури з проблем. Щоб уникнути примітивності і помилок в аналізі літератури слід уважно систематизувати погляди вчених в такому порядку:
– сутність даного явища, процесу (позиція декількох авторів збігається в такому то аспекті);
– що становить зміст даного процесу чи явища (його компоненти, ланцюги, стадії, етапи розвитку);
– погляди вчених з приводу шляхів вирішення даної проблеми на практиці (хто і що пропонує);


– які труднощі, виявлені в попередніх дослідженнях, трапляються в практиці;
– які чинники, умови ефективного розвитку процесу чи явища в даній галузі виділені вченими.
Огляд джерел дає змогу визначити новий напрям наукового дослідження, його значення для розвитку науки і практики, актуальність теми.
Огляд літературних джерел дає можливість виявити професійну компетентність дослідника, його особистий внесок в розробку теми порівняно з уже відомими дослідженнями. Вивчення літератури здійснюється не для запозичення матеріалу, а для обдумування знайденої інформації і вироблення власної концепції, що може стати самостійною публікацією автора.
В кінці кожної роботи після висновків подається список використаних джерел.
Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів:
– у порядку назви посилань у тексті (найзручніший);
– в алфавітному порядку перших літер прізвищ авторів або назв;
– у хронологічному порядку.
Посилання в тексті слід позначити номерами джерел, за якими вони зазначені у “Списку використаних джерел”. Їх виділяють квадратними дужками. Наприклад, “...у працях [1-3, 7, 23] приділено особливу увагу дослідженням цього аспекту проблеми”.
Якщо наводять цитату або статистичні дані з джерела з великою кількістю сторінок, крім номера зазначають сторінку, де взята цитата, наприклад: “...на думку американського фахівця Ф.Котлера доцільно виділити такі етапи проведення маркетингового дослідження [43, с 234]...”.
Джерела, з яких запозичені таблиці та рисунки подають безпосередньо після таблиць та рисунків. Далі залишають два інтервали та продовжують текстову частину.
Посилання на рисунки, таблиці та формули в дипломній роботі вказують їх порядковим номером, наприклад: “нарис. 2.3 можна побачити...”
/ “повернемося до табл. 1.3...” / “розрахуємо за формулою (2.1)...”.
Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати згідно вимог державного стандарту. Приклади оформлення бібліографічного опису в “Списку використаних джерел”
(згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
“Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання”) :Характерис- тика джерела
Приклад оформлення
Книги:
Один автор
1.
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л.
Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського
Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
Два автори 1.
Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад.,
2005. — 397, [1] с
.
— (Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична”
; вип. 1).
2.
Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В.
Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання
Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
Три автори
1.
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л.,
Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск :
Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.
Чотири автори
1.
Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [
Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. :
НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста
АПК. Економічні нормативи).
П’ять і більше авторів
1.
Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И.
М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр,
2007. — 510 с.
2.
Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко,
Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. —
(Серія “Формування здорового способу життя молоді” : у 14 кн., кн. 13).
Без автора
1.
Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В.
Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с.

(Грані світу).
2.
Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.

Багатотомн ий документ
1.
Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М.
Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—573.—
(Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.
Матеріали конференці й, з’їздів
1.
Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [“Молодь
України і аграрна реформа”], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
2.
Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
Препринти 1.
Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ
ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр “Харьк. физ.-техн. ин-т” ; ХФТИ 2006-4).


2.
Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. —
Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   148


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка