Навчально-методичний посібник з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівняPdf просмотр
Сторінка3/148
Дата конвертації04.04.2019
Розмір3,79 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   148
Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………….6
Тематичний план дисципліни………………………………………………………….8
Тема 1. Сутність, предмет та метод наукових досліджень…………………11
1.1. Наука як сфера людської діяльності……………………………
11
1.2. Предмет і сутність наукових досліджень……………….…….
15
1.3. Функції наукової теорії………………………………………....
17
1.4. Категоріальний апарат. Класифікація наук……………………
20
1.5. Організація науково-дослідної діяльності в Україні………...
25
Список рекомендованої літератури………………………………...
29
Тема 2. Організація наукових досліджень — шлях до розв’язання
проблем методики…………………………………………………………………..30
2.1. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення………………………………………………….
30
2.2. Науково-дослідницька діяльність студентів……………........
37
2.3. Вибір теми та реалізація дослідження………………………...
45
2.4. Ефективність наукових досліджень…………………………...
51
Список рекомендованої літератури………………………………...56
Тема 3. Методологія та методи наукових досліджень…………………..…58
3.1. Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень……………………………………….
58
3.2. Наукова парадигма………………………………………………
64
3.3. Методологія економічної науки……………………………….
73
3.4. Типологія методів наукового дослідження…………………..
86
Список рекомендованої літератури…………………………………
91
Тема 4. Інформаційна база наукових досліджень………………………………..92
4.1. Поняття про наукову інформацію та її роль у здійсненні наукових досліджень……………………………………
92
4.2. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації у наукових дослідженнях ……………………………………………
97
4.3. Методика вивчення наукової, навчальної, навчально-методичної літератури…………………………………..
106
Список рекомендованої літератури……………………………….
114
Тема 5. Наукова, дипломна, магістерська роботи : написання,
оформлення, захист……………………………………………………………………116
5.1.Наукова робота за економічним напрямом. Загальна характеристика та структура виконання.…………………………...
116
5.2. Етапи наукового дослідження, оформлення та захисту дипломної роботи…………………………………………....
120
5.3. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження…............
125
Список рекомендованої літератури…………………………………
132


Тема 6. Оформлення та форми впровадження результатів
наукового дослідження…………………………………………………………..….133
6.1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види………..
133
6.2. Наукова монографія, наукова стаття, тези…………………...
137
6.3. Методика підготовки та оформлення публікацій…………..
143
6.4. Форми звітності при науковому дослідженні………………
146
Список рекомендованої літератури……………………………….
148
Глосарій………………………………………………………………………………….154
Експрес-контроль……………………………………………………………………..160
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних
завдань для самостійної роботи студентів…………………………………….171
Карта аудиторної та самостійної роботи студентів………………………173
Порядок організації контролю та оцінювання знань
студентів (денна форма навчання
)…………………………………………..
174
Додаток………………………………………………………………………………….182Вступ

Формою існування і розвитку науки є наукове дослідження. Науково- дослідницька діяльність визначена як діяльність, спрямована на одержання і застосування нових знань.
Мета наукового дослідження - визначення конкретного об'єкта і всебічне, достовірне вивчення його структури, характеристик, зв'язків на основі розроблених в науці принципів і методів пізнання, а також отримання корисних для діяльності людини результатів, впровадження у виробництво з подальшим ефектом. Об'єктом наукового дослідження є матеріальна або ідеальна системи, а предметом - структура системи, взаємодія її елементів, різні властивості, закономірності розвитку.
Даний навчально-методичний посібник побудовано за принципом “від простого до складного”. Всі його розділи відображають певні етапи викладання навчального матеріалу, кожний наступний етап є логічним продовженням попереднього.
Для активного засвоєння матеріалу дисципліни передбачаються наступні форми навчальної роботи:
- аудиторні заняття у вигляді лекційних та семінарських занять;
- індивідуально-консультативна робота, яка складається з індивідуальних занять, індивідуальних та цільових консультацій;
- самостійна робота студентів, що включає опрацювання лекційного матеріалу; підготовка до семінарських занять, модульних контрольних робіт та інших форм поточного контролю; самостійне вивчення окремих тем і питань; виконання індивідуальних завдань; систематизація вивченого матеріалу перед написанням модульних контрольних робіт та іспитом
(заліком).
Передбачено, що самостійна робота студента із підручниками, навчальними посібниками і нормативно-довідниковою літературою становитиме від 50 до 85% навчального часу. Організація цієї роботи розрахована на вивчення теоретичного матеріалу, розв’язання індивідуальних завдань (контрольних робіт), підготовку рефератів й анотацій з аналізом існуючих наукових підходів та думок, отримання результатів досліджень за індивідуальними вихідними даними.
До кожної теми навчально-методичного посібника включені план лекційного заняття, перелік тем індивідуальних творчих завдань (реферат, презентація), тести, а також терміни і поняття, які необхідно знати студентам. В умовах кредитно-модульної системи навчання, основний акцент ставиться на самостійну та індивідуальну роботу студентів.
Посібник з кредитно-модульної системи передбачає опанування студентами навчальної дисципліни поступово за сегментами (модулями), а оцінка здобутих знань і вмінь формується на основі всіх результатів,

досягнутих у процесі їх навчання.
За навчально-методичним посібником передбачається поточний, модульний і підсумковий контроль знань:
- поточний – здійснюється на практичних та семінарських заняттях у межах визначених модулів;
- модульний – оцінюється рівень засвоєння студентами сегмента загального обсягу матеріалу дисципліни під кінець строку, відведеного на його опанування;
- підсумковий – узагальнюється ступінь виконання робочої навчальної програми дисципліни.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   148


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка