Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Майстерність педагогічної діяльності»


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМСкачати 193,56 Kb.
Сторінка7/7
Дата конвертації07.10.2019
Розмір193,56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ

(для іспиту)


Поточне тестування та самостійна робота

Іспит

Сума

Змістовний

модуль 1


Змістовний

модуль 2


Змістовний

модуль 3


50


100


Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

3

3

3+5

МК


3

3

3+5

МК


3

3+5МК+11

ІЗ №1

Т 1, Т 2…Т 8 – теми змістових модулів (3*8=24 б.);

МК – модульний контроль (3*5=15 б.);

ІЗ – індивідуальне завдання (ІЗ №1 – 11 б).

Письмовий іспит - 50 балів.
Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS
Оцінка в балах


Оцінка ECTS


Визначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка

90 – 100

А

Відмінно

Відмінно

81 – 89

В

Дуже добре


Добре

71 – 80

С

Добре

61 – 70

D

Задовільно


Задовільно

51 – 60

Е

Достатньо

Рекомендована література

Базова


 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К., 2001. – 576 с.

 2. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності. – Львів: Видав. центр Львівсь­кого національного університету імені Івана Франка, 2007. – 608 с.

 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2001. – 656 с.

 4. Педагогічна майстерність / За ред. І. Зязюна. – К., 1997. – 349 с.

 5. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. Зязюна. – К., 2004. – 422 с.

 6. Ягупов В.В. Педагогіка: Посібник. – К., 2002. – 560 с.


Допоміжна


 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – К., 2004. – 472 с.

 2. Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства: Учеб. пособие. – М., 2003. – 432 с.

 3. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: Навч. посібник. – К., 2005. – 336 с.

 4. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні Підручник. – К., 2004. – 383 с.

 5. Бутенко Н.Ю., Приходько А.М., Федоренко Н.І. Комунікативні процеси у навчанні: Навч.-метод. посібник. – К., 2004. – 334 с.

 6. Васянович Г.П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект): Монографія. – Львів, 1997. – 163 с.

 7. Васянович Г.П. Педагогічна етика. – Львів, 2005. – 344 с.

 8. Ващенко Г.Г. Загальні методи навчання: Підр. для педагогів. – К., 1997. – 441 с.

 9. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник. – К., 2006. – 276 с.

 10. Гірник А., Бобрю А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К., 2003. – 172 с.

 11. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / Пер. з англ. В. Хомика. – К., 2003. – 520 с.

 12. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997. – 376 с.

 13. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2001. –
  276 с.

 14. Добенько О.В., Бондаренко Є.А. Педагогічна техніка: Навч. посібник / За заг. ред. Л.М. Романишиної. – Тернопіль, 2000. – 132 с.

 15. Дьяченко М., Кандыбович Л. Психологический словарь-справочник. – М.: АСТ, Минск, 2001. – 576 с.

 16. Загальна психологія: Підручник / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2000. – 543 с.

 17. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. – Ростов н/Д., 2003. – 288 с.

 18. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. – К. Вища шк., 1997.

 19. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказать влияние на людей: Сочинения. М., 2001. – 720 с.

 20. Ковальчук Л.О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. Львів, 2005. -
  253 с.

 21. Ковальчук Л.О., Ковальчук О.Б. Системи освіти зарубіжних країн: Навч. посібник. – Львів, 2003. – 136 с.

 22. Ковальчук О.Б. Діагностування результатів навчання: Навч. посібник. – Львів, 2004. – 153 с.

 23. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. – М., 2001. – 176 с.

 24. Коменский Я.А. Великая дидактика. Избр. пед. соч.: В 2 т. – М., 1982.

 25. Кошманова Т., Брайс Л., Голм Ґ., Равчина Т. Педагогіка для громадянсько­го суспільства: Навч. посібник / За заг. ред. Т.С. Кошманової. – Львів, 2005. – 382 с.

 26. Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960 – 1998 рр.): Монографія. – Львів, 1999. – 488 с.

 27. Кузьмінський А.І, Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Практикум. – К., 2003. – 418 с.

 28. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное обще­ние: Учебник. – СПб., 2003. – 544 с.

 29. Леві В. Нестандартна дитина. Переклад. з рос. К., – 1991. – 256 с.

 30. Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду. – Вибр. тв.: У 7 т. – К., 1954. – Т. 5.

 31. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991. – 272 с.

 32. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. Пєхоти О.М. – К., 2001. – 255 с.

 33. Пиз А. Язык телодвижений. – Санкт-Петербург, 2000. – 224 с.

 34. Пометун О, Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К., 2003. – 192 с.

 35. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика застосування їх у вищій школі. – Львів, 2003. – 55 с.

 36. Сагач Г.М. Риторика: Навч. посібник. – К., 2000. – 568 с.

 37. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник. – К., 2004. – 335 с.

 38. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К., 1981. – 319 с.

 39. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. – К., 1988.

Інформаційні ресурси

  • Інтернет (http://pedagogika.such.info сторінка кафедри загальної і соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка);

  • бібліотека кафедри загальної і соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка;

  • наукова бібліотека імені Василя Стефаника;

  • наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка;

  • ресурсний центр інклюзивної освіти (кафедра загальної і соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка);

  • педагогічна бібліотека та ін.


Питання на іспит

Змістовий модуль І

 1. Педагогічна діяльність (сутність, структура, характеристика компонентів).

 2. Функції педагога.

 3. Педагогічні вміння викладача.

 4. Головні професійні якості педагога.

 5. Сучасні вимоги до викладача.

 6. Суспільна значущість професії педагога.

 7. Рольовий репертуар педагога.

 8. Поняття про педагогічну культуру викладача, її головні складові.

 9. Головні ознаки педагогічної культури педагога.

 10. Педагогічна спрямованість як важлива умова входження у професійну педагогічну діяльність.

 11. Педагогічний досвід (професійна компетентність, психолого-педагогічна ерудиція).

 12. Поняття про педагогічну майстерність, її складові компоненти.

 13. Гуманістична спрямованість педагога.

 14. Рівні оволодіння професійною педагогічною майстерністю.

 15. Роль педагогічної творчості та творчого мислення у становленні педагога, формуванні його педагогічної майстерності.

 16. Культура професійного мислення педагога як складова його професійно-педагогічної культури.

 17. Погляди на педагогічну майстер­ність у світовій педагог­ічній науці та практиці.

 18. Педагогічна майстерність та авторитет педагога.

 19. Поняття про педагогічну техніку викладача, її структура.

 20. Культура зовнішнього вигляду.

 21. Культура педагогічного спілкування.

 22. Лексичне багатство педагога.

 23. Здатність педагога до саморегулювання.

 24. Використання прийомів саморегулювання.

 25. Шляхи вольового впливу на емоційну сферу особистості педагога, студента.

 26. Спільне і відмінне у театральному та педагогічному мистецтвах.

 27. Цільова установка педагога.


Змістовий модуль 2

 1. Педагогічне спілкування (сутність, функції, особливості, принципи, критерії).

 2. Педагогічна взаємодія (сутність, механізми розгортання педагогічної взає­модії, види та рівні діяльності суб’єктів).

 3. Рівні й стилі педагогічного спілкування.

 4. Стилі педагогічного управління.

 5. Бар’єри в процесі спілкування викладача зі студентами та шляхи їх подолання.

 6. Моделі поведінки педагога у процесі педагогічного спілкування.

 7. Структура педагогічного спілкування.

 8. Техніка спілкування, комунікативні уміння педагога.

 9. Правила педагогічного спілкування.

 10. Поняття про засоби комунікації педагога.

 11. Класифікація невербальних засобів комунікації педагога.

 12. Міжособистісний простір у спілкуванні.

 13. Пластична техніка (пантоміміка) особистості педагога (емоційне забарв­лення пластики, пози особистості.

 14. Мімічна техніка (вираз обличчя, контакт очей).

 15. Мова жестів.

 16. Зовнішній вигляд педагога (стриманість, охайність, естетична виразність, доцільність одягу).

 17. Поняття про мову, мовлення, головні складові мовної системи.

 18. Різновиди педагогічного мовлення.

 19. Функції мовлення педагога.

 20. Техніка мовлення педагога.

 21. Слухання (рівні, стилі, бар’єри, принципи).

 22. Дикція як чіткість вимови, шляхи її поліпшення. Професійні особливості голосу педагога.

 23. Словесні дії педагога.

 24. Культура професійного мовлення педагога.

 25. Шляхи поліпшення його мовленнєвої культури.Змістовий модуль 3

 1. Поняття про конфлікти у педагогічних ситуаціях, їхня типологія, причини.

 2. Анатомія, структура, сфера, динаміка педагогічних конфліктів.

 3. Способи поведінки педагога у конфліктних ситуаціях.

 4. Організація переговорів, медіації для розв’язання педагогічних конфліктів.

 5. Конфлікти у педагогічній взаємодії.

 6. Експертиза та передбачення педагогічних конфліктів.

 7. Шляхи розв’язання педагогічних конфліктів.

 8. Педагогічний такт викладача (вчителя), його складові та умови вияву.

 9. Професійні якості педагога як вияв педагогічного такту.

 10. Головні принципи педагогічного такту.

 11. Поняття про педагогічну етику.

 12. Функції педагогічної етики.

 13. Категорії педагогічної етики.

 14. Педагогічний такт і толерантність педагога.

 15. Влада в педагогічній діяльності, авторитаризм, домінантність.

 16. Імідж педагога (сутність, класифікація, структура, характеристика компо­нентів).

 17. Формування іміджу педагога як запорука його успіху в майбутній педагогічній діяльності.

 18. Інновації в освіті.

 19. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності.

 20. Використання передового педагогічного досвіду та впровадження досяг­нень педагогічної науки.

 21. Етапи, рівні особистісно-професіонального розви­тку педагога.

 22. Компоненти, критерії та показники особистісно-професійного розвитку педагога.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка