Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИPdf просмотр
Сторінка217/218
Дата конвертації26.03.2020
Розмір1,63 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   210   211   212   213   214   215   216   217   218
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Базова
1.
Бех І. Д. Готовність педагога до інноваційної виховної діяльності
// Бех І. Д. Виховання особистості : У 2 кн. – К, 2003. – Кн. 2. – С. 85–99.
2.
Борисова З. Н. Розвиток відчуттів у дітей за методом Марії Монтессорі. Дидактичний матеріал / З. Н. Борисова, НА. Семернікова.
– К, 1995 – 225 с. Ващенко Г. Виховний ідеал : підручник для педагогів, вихователів, молоді і батьків / Г. Ващенко. – Полтава, 1994. – 356 с.
4.
Голубева Я. Г. Развитие и воспитание детей раннего возраста : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. / Л. Г. Голубева, М. В. Мещенко, К. Л. Печора. – М. : Академия, 2002. – 192 с.
5.
Дичківська І. Я. Індивідуальне виховання дітей дошкільного віку в педагогічній спадщині Марії Монтессорі / І. Я. Дичківська. – Одеса, 1996.
– 120 с. Матвієнко О. В. Принципи виховання та розвитку особистості. Загальні методи виховання // О. В. Матвієнко практикум з курсу Теорія виховання. – К, 2001 – С. 60–75.
7.
Стельмахович М. Українська родинна педагогіка : навч. посіб.
/ М. Стельмахович. – К. : ІСДО, 1996 – 452 с. Духнович О.В. Народная педагогия в пользу училищ и учителей сельских,-Львов: Тип. Ин-та Ставропиг., Ч. 1: Педагогия общая.-91 с.
9.
Егоров С.Ф. Теория образования в педагогике России начала XX в
Историко-педагогический очерк - М Педагогика, 1987 - 152 с.
10.
Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики.- М
Изд-во АПН РСФСР, 1963.-510 с.
11.
О.Г.Дзеверін. - К Радянська школа, 1963. - 222 с. Золотухіна С.Т. Виховуюче навчання (Спецкурс з історії педагогіки) - Харків ХГІ “НУА”, 1994,- 168 с.
13.
История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в Учебное пособие для пед. учебных заведений / Под. ред. А.И.Пискунова. - е изд., испр. и дополн. - М Сфера, с. Історія педагогіки / За ред. М.С.Гриценка. - К Вища школа, 1973.-
448 с. Історія української школи і педагогіки Хрестоматія / Упоряд.
О.О.Любар / За ред. В.Г.Кременя. - К Знання, КООО, 2003. - 766 с.
16.
Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци.


226
Педагогическое наследие: Сборник /Сост. В.М. Кларин, АН. Джуринский- М Педагогика, 1987.-412 с.
17.
Константинов НА, Струминский В.А. Очерки по истории начального образования в России,- е изд., испр. и доп.- М Изд-во МП
РСФСР, 1953.-270 с. Курило В.С. Освіта і педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХст. - Луганськ ЛДПУ, 2000. - с.
19.
Латышина Д.И. История педагогики (История образования и педагогической мьюли): Учебн. пособие. - М Гардарики, 2002. - с.
20.
Левківський
М.В.;
Микитюк ОМ. Історія педагогіки
Навч.посібник. - Харків ОВС, 2002. - 240 с. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Г. Історія української школи і педагогіки Навч. посібник. - К Знання, КОО, 2003. -
450 с. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина -
XX ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. - К Науковий світ,
2003. -418 с.
23.
Мединський СМ. Братські школи України і Білорусії в ХУІ-ХУІІ ст. Пер. з рос. вид, перероб. і доп. автором- К Радянська школа, 1958,- 210 24.
Медынский Е.Н. История русской педагогики с древнейших времсн до Великой Октябрьской социалистической революции: Учебное пособие для студ. пед. вузов- е изд., испр., доп - М Учпедгиз, 1938 - 512 с.
25.
Микитюк ОМ. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект) - Харків. “ОВС”, с. Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР 1917-1967 /
Редкол.: Бондар А.Г. (відп. ред.) та ін. - К Радянська школа, 1967. - с.
27.
Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР: 2 пол. / Под. ред. А.И.Пискунова. - М Педагогика, 1976. - 600 с. Педагогічна Харківщина Довідник За ред. В.І. Лозової, І.Ф. Прокопенка- Харків ХДПУ, Вид-во Круглова, 1997 - 159 с. Прокопенко И.Ф. Подготовка учительских кадров в Харькове в советский период: концептуальные подходы, практический опыт: (1917-
1991).X.: ХГПИ, с. Прокопенко И.Ф., Кочат Д.А. История становлення и развития народного образования на территории Харьковщины в дооктябрьский период
(конец XIX - начало XX вв.): Учебное пособие по спецкурсу для студ. пед.
Харьков: ХГПИ, 1990 - 92 с.
31.
Развитие зкспериментальньїх учебно-воспитательных учреждений в


227
СССР и за рубежом: Сб. науч. тр. АПН СССР, НИИ общей педагогики /Под ред. А.И. Пискунова- М, 1977 (вып. дан. 1978).- 89 с. Рідний край. Навч. посібник з народознавства / За ред. І.Ф. Прокопенка - е вид. випр. і доп. - Харків ХДПУ, 1999. -с. Розвиток народної освіти і педагогічної науки на Харківщині- Харків ХДПІ, 1992.-333 с. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X – початок ст.): Нариси / Редкол.: М.Д.Ярмаченко, Н.П.Калениченко,
С.У.Гончаренко та ін. - К Радянська школа, 1991. - 384 с. Розвиток народної освіти і педагогічної науки в Українській РСР
1917-1957. -К Радянська школа, 1957. -с.
36.
Сірополко С. Історія освітив Україні / Підготував ІО.
Вільчинський. - е вид. - Львів Афіша, 2001. - 664 с. Сковорода Г'.С. Повне зібрання творів У х т. Редколегія чл.- кор. АН УРСР В.І.Шинкарук (головата ін. -К Наукова думка, 1973. -Т. - с Т. - с.
38.
Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес нові підходи до загальних проблем. - К АГІН., 2003. - 68 с.
39.
Сухомлинська О.В. Нариси з історії українського шкільництва
(1905- 1933): Навч. посібник- К Заповіт, 1996.- 304 с. Українська педагогіка в персоналіях Удвох книгах за ред.
О.ВСухомлинської. - К Либідь, 2005. - Кн. 1. - 622 с Кн. 2. - 550 с. Хижняк ЗІ. Києво-Могилянська академія Історичний нарис. -К Знання, 1991. -78 с. Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки За заг. ред.
С.А. Лигвинова - К Радянська школа, 1961,- 652 с.
42.
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. и автор вводных статей чл.-кор. АПН СССР, проф. А.И. Пискунов. -М
Просвещение, 1981.-560 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   210   211   212   213   214   215   216   217   218


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка