Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладівСторінка99/106
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   106
^іфаВк™ТМУТЬ °СОбЛИВОСТ1 ^ «"

ПРО НАВЧ

«Sh, ПОЛ°ЖЕННЯ <Ч?-ДОС^НУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ^омХНАУім. В. В. Докучаева)

1. Навчала ДгАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
навчально-твор *\^

включає всіелв!)| і'1"3 робота студентів ГНЛРГї

до змісту Фахі^ост, (HT$ ст^ко^мГдГ™2. Мета §^™' та наукової творчості відповіді
молоді з теор^к^вки висококваліфікованих спеціалістів
заглибитися у JW«глибити та зміцнити знання студентської
пити їм заціЛ **и та методології наукових дослТджень

207

X офесиної підготовки спеціалісте До творчості; розвинути вміння і „авГки

самостійно вирішувати завдання науково-виробничого характе­ру; усебічно підготувати майбутніх фахівців аграрної сфери до самостійної науково-дослідної діяльності.

 1. НДРС організується відповідно до політики щодо удоско­налення змісту і напрямів наукових досліджень студентів шля­хом залучення до наукової діяльності талановитої молоді, засто­сування ефективних методів, форм і прийомів організації при проведенні відповідних навчально-наукових заходів за всіма на­прямами наукового пошуку в системі комплексної підготовки фахівців.

 2. Функціональне керівництво НДРС забезпечує рада студент­ського наукового товариства (СНТ), яка узгоджує свою діяль­ність з науково-дослідною частиною університету і координує відповідні наукові заходи разом із спілкою молоді і студентів та радою молодих вчених.

5. НДРС організовується в університеті, згідно із законами
України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну ді­
яльність»; Статутом університету, Положенням про СНТ, пись­
мовими і усними розпорядженнями ректора університету, проре­
ктора з наукової роботи, голови ради студентського наукового
товариства та даним Положенням про НДРС.

ЗАВДАННЯ НДРС 1. Сприяти підвищенню творчої активності студентів, розши­ренню їх знань з теорії, методики та методології наукових дослі­джень, розвитку умінь і навичок у навчально-дослідній діяльності.

 2. Залучати студентів до активізації науково-дослідної роботи з проблемних питань вищої аграрної науки за програмою науко­вих досліджень університету.

 3. Навчати самостійно організовувати і проводити наукові за­ходи (олімпіади, конкурси, семінари, конференції тощо) на уні­верситетському, міжвузівському та всеукраїнському рівнях.

 4. Прищеплювати молоді уміння і навички організації колек­тивної творчості у формі проведення студентських наукових гу­ртків.

 5. Формувати у майбутніх спеціалістів у всіх сферах народно­го господарства досвід творчої діяльності відповідно до сучасно­го розуміння змісту вищої освіти.

 6. Щорічно організовувати проведення звітної студентської наукової конференції за підсумками наукових досліджень на фа­культетах університету.

208

 1. Вишукувати і запроваджувати нові форми організації НДРС в університеті з метою підвищення її ефективності.

 2. Навчити планувати, організовувати і координувати науко­во-дослідну діяльність з іншими дослідниками, науковими шко­лами і науково-дослідними установами: Державний комітет нау­ки, техніки та промислової політики (ДКНТПП), Головне управлін­ня освіти і науки та Комітет у справах сім'ї та молоді при облдержадміністрації, місцева Рада молодих вчених і спеціалістів Рада молодих вчених та Спілка молоді і студентів вищого навча­льного закладу та ін.

 3. Допомагати організовувати роботу із впровадження резуль­татів науково-дослідної діяльності у навчальний процес та у ви­робництво.
 1. Формувати у молодих дослідників вміння і навички пра­цювати з науковою літературою, підбирати і систематизувати літературні джерела.

 2. Прищеплювати вміння і навички студентів виступати пе­ред аудиторією з доповіддю результатів науково-дослідної робо­ти за правилами публічного захисту.

 3. Допомагати оформляти і представляти наукову роботу у конкурсах для одержання наукових грантів.

 4. Навчити молодих науковців підводити підсумки навчаль­но-дослідної діяльності і обґрунтовувати висновки за результа­тами наукових досліджень.

 5. Формувати вміння та навички студентів у сферах:
 • видавничої діяльності (публікації у збірниках наукових праць ВНЗ України);

 • обробки статистичних даних за високим рівнем їх достовір­ності;

 • використання різноманітних методів наукових досліджень, кількісних і якісних моделей оптимізації параметрів продукту наукової творчості;

 • організації управлінської діяльності в системі науково-дослідної роботи;

 • оформлення наукової інтелектуальної власності у формі па­тенту на винахід за позитивними результатами науково-дослідної діяльності;

 • використання сучасних засобів оргтехніки та комп'ютерних програм.

Інформувати знання про законодавчу базу України, яка рег­ламентує науково-дослідну діяльність (закони України «Про ви­щу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про

14488

209


науково-технічну інформацію», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техні­ки» та ін.).

16. Навчити забезпечувати і контролювати правила техніки безпеки, протипожежного і екологічного захисту навколишнього середовища та природоохоронних заходів під час наукових до­сліджень.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ НДРСНДРС включається у загальні плани навчально-виховної і на­укової роботи університету. В організації НДРС беруть участь усі кафедри університету, які функціонально підпорядковуються у цьому раді СНТ).

Загальну схему організації НДРС в університеті представлено ланцюгом: викладач : аспірант студент, який діє від першо­го до останнього курсів. Навчально-дослідна робота студентів організовується за двома основними напрямами:
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка