Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладівСторінка97/106
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   106
ПРИКЛАД РІВНЕВОЇ СТРУКТУРИ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ «Досягни вершини»

200

Творчий рівень запитань

150

120

90

80

Дійовий рівень запитань

70

60

50

40

Репродуктивний рівень запитань

20

15

10

5

Репродуктивний рівень запитань

3

2

1

Примітка. Жирним шрифтом позначено фіксовані («неопалювані») рівні.

Наприклад, за першим репродуктивним рівнем (1—5 балів за відповідь) запитання необхідно поставити таким чином, щоб мо­жна було визначити рівень впізнавання студентом основного на­вчального матеріалу. За другим репродуктивним рівнем (10— 40 балів) запитання необхідно поставити так, щоб можна було визначити рівень розуміння студентом принципових положень змісту навчального матеріалу. На третьому— дійовому рівні (50—80 балів) запитання необхідно поставити таким чином, щоб можна було визначити можливість студентів вирішувати практи­чні питання його професійної підготовки. Найвищий рівень — творчий (90—200 балів). Тут запитання необхідно поставити та­ким чином, щоб можна було визначити спроможність студента вирішувати складні завдання виробничого змісту в умовах неви­значеності і ризику.

202


Найоптимальнішим терміном проведення гри є проміжок часу після вивчення основних змістовних модулів курсу, коли вже сформувався стійкий рейтинг студентів і накопичилося достатньо знань. Даний проект дає змогу виявити рівень знань окремого студента; зацікавити студентів у підвищенні загального рейтин­гу; отримати додаткову кількість балів як студенту-гравцю, так і іншим учасникам гри; активізувати розвиток пізнавальної актив­ності до предмета.

Складання і розв'язання тематичних кросвордів

Захоплення кросвордами нині перенесено на всі прошарки на­селення, в т. ч. й на молодь. Адже вона у цій грі реалізує свої по­треби в самовираженні, розвитку інтелектуального потенціалу, ус­піху, змаганні тощо. В умовах модульно-рейтингової технології індивідуальна робота над складанням тематичних кросвордів до­зволяє студентам заглибитися в зміст дисципліни, що вивчається, підвищити рівень їх професійної підготовки, більш ретельно під­готуватися до самостійної творчої роботи на виробництві, впевне­ніше орієнтуватися в досягненнях науково-технічного прогресу.

Загальні методичні рекомендації і вимоги щодо складання тематичних кросвордів

За змістовністю кросворд повинен охоплювати основні термі­ни або поняття певного розділу модульного блоку чи окремої те­ми курсу. Критерії змістовності — не менше 20 термінів і понять за відповідним модулем. Якісна оцінка змістовності повинна вра­ховувати повноту розкриття змісту цього розділу.

Структура кросворду складається з титульної сторінки, крос-ворду-завдання, текстового завдання, кросворду-рішення. Мож­ливе складання чайнвордів (слова розташовуються одне за од­ним), японських кросвордів (зашифровані картинки з відповідної тематики курсу), ключвордів (визначення ключового слова або фрази), ребусів (необхідно відгадати слово чи фразу, які зобра­жаються умовними малюнками або цифрами).

Кожен студент за бажанням має можливість самостійно склас­ти кросворд за окремою темою модульного блоку. Викладач оці­нює кросворд балами рейтингу у відповідності до рейтингові шкали, яка враховує змістовність і форму представлення матеріа­лу. При цьому бальна оцінка сумується до загального рейтингу студента.

Рішення тематичних кросвордів студентами на практичних заняттях може бути реалізовано у двох варіантах: як форма пото­чного або проміжного контролю знань. Наприклад, замість атес-

203
таційного заліку (модульної контрольної роботи) викладач про­понує студенту розв'язати кросворд за темОю модульного блоку, регламентувавши час у відповідності зі складністю завдання (3— 7 хв). У разі поточного контролю доцільно використовувати фо­рму змагання між окремими студентами або підгрупами з метою придбання вмінь колективної взаємодії та управління колектив­ною творчістю. При цьому викладач стимулює студентів додат­ковими балами рейтингу за першочерговість виконання завдання. У ході проведення практичних занять корисно організувати дис­кусійний обмін думками щодо змісту завдань, варіантів рішень та удосконалення форми представлення кросвордів.

За підсумками складання кросвордів доцільно провести кон­курс кросвордів. Комісія в складі викладачів і студентів оцінює зміст і форму представлених творчих робіт і відбирає найкращі з них на потоці (в групі). Студент, чий кросворд зайняв 1-ше місце, отримує додатково до свого рейтингу +15 балів; за 2-ге та 3-тє місця — відповідно 10 та 5 балів. За результатами роботи комісії приймається рішення, яке в документальній формі фіксує пере­можців і призерів конкурсу. Кращі кросворди демонструються на виставці творчих робіт.

Дидаитичні основи розроблення комплексної сис­теми ігрових методів поетапного контролю знань

Це розроблення передбачає використання в навчальному про­цесі ігрового методу, який є основним на всіх етапах вхідного, поточного, проміжного, підсумкового та відстроченого контролю знань. Усі форми навчально-творчої діяльності студентів об'єд­нані системою управління, яка забезпечується модульно-рейтин-говою програмою.

Реалізація системи передбачає максимальне розширення твор­чих компонентів діяльності майбутніх фахівців за рахунок вико­ристання нетрадиційних ігрових форм контролю (дидактичних ігор), реалізації принципів індивідуалізації, змагання, педагогіки співробітництва.

У відповідності з вищенаведеними дидактичними принципами автор розробив організаційну модель проведення дидактичних ігор для проведення поточного, проміжного та підсумкового кон­тролю за умов модульно-рейтингової технології навчання. Ця ро­бота здійснюється шляхом поєднання поетапної системи контро­лю і модульно-рейтингової технології навчання, що забезпе­чується не тільки спрямуванням студентів на фахову і професійну підготовку, але й принципами розвитку їх творчих

204


здібностей і формування навичок науково-дослідної діяльності. За модульно-рейтинговою технологією рівень засвоєння освітніх продуктів у процесі дидактичних ігор (знання, вміння, навички, досвід творчої діяльності) визначається балами рейтингу.

Організаційна модель системи дидактичних засобів, форм та методів управління НТД базується на використанні нетрадицій­них ігрових методів навчання і контролю за модульно-рейтин­говою технологією (табл. 29).

Таблиця 29

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПОЕТАПНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНИХ ІГРОВИХ ФОРМ

НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІФорми контролю

Види контролю

вхідний

поточ­ний

проміж­ний

підсум­ковий

відстро­чений

Дидактичні ігри

+

+

+

+

+

Тестування

+

+

+

+

+

Ділові ігри, рольове моделювання вироб­ничих ситуацій
+

+

+Участь у конкурсах, диспутах, вікторинах

-

+

+

+

-

Складання та рішен­ня тематичних крос­вордів+

+

+Семінарське заняття в активній формі
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка