Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладівСторінка84/106
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   106
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

CCTS

США

літерна оцінка

рівень засвоєного матеріалу, %

літерна оцінка

рівень засвоєного матеріалу, %

А

90—100

А-,А

90—100

В

85—89

В-, В, В+

75—89

С

75—84

о, с, с+

45—74

D

70—74

L

20-^14

Е

60—69

Е

10—19

F

30—591—9

FX

0—290

166

Розроблення рейтингової шкали оцінки, адаптова­ної до системи «ECTS»

Одним з найважливіших завдань проблеми стандартизації освіт­ніх систем на етапі входження України до Болонського процесу є уніфікація моделей контролю якості навчання. Необхідно знайти відповідність між традиційною чотирибальною оцінкою та рейтин-говою шкалою за кредитно-модульною системою (КМС) навчання відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).

Тому першим кроком на етапі впровадження ECTS повинне стати розроблення шкали переведення національних оцінок на оцінки ECTS. Болонська концепція передбачає оцінювання будь-якої дисципліни за 100-бальною рейтинговою шкалою, яка дає можливість диференційовано оцінити усі змістовні модулі за 7 рівнями знань (А, В, С, Д, Е, FX, F). Однак такий підхід має суттєві недоліки — не враховуються особливості структури та змісту того чи іншого курсу, збільшуються трудовитрати викла­дача на процес контролю, унеможливлюється принцип диферен­ціації оцінки. Крім того, в такому випадку складно врахувати по­точні зміни у викладанні дисципліни (проведення наукових семінарів, скорочення термінів навчання тощо).

Виходячи з цього, пропонується інтеграційний підхід: дис­ципліна оцінюється за двома шкалами: традиційною рейтинго­вою шкалою та 100-бальною шкалою за вимогами Болонської системи. За модульно-рсйтинговою технологією бали рейтингу за кожним видом діяльності студента відповідно певного рівня якості визначаються трудомісткістю виконання завдання. За одиницю виміру трудомісткості зручно взяти одну пару (дві академічні години), а за базову оцінку одиниці трудомісткос­ті традиційну 5-бальну рейтингову оцінку. Тоді, якщо задати певний рівень складності завдання та необхідний час на його виконання, можна розрахувати рейтингову оцінку кожного еле­мента навчально-творчої діяльності (НТД) — реферату, науко­вої роботи тощо:

РО= БТ-БО, (6.7)де РО — рейтингова оцінка певного елемента НТД;

БТ — базова трудомісткість певного елемента НТД;

БО — базова оцінка одиниці трудомісткості (5 балів).

Наприклад, щоб визначити рейтингову оцінку реферату, необ­хідно його базову трудомісткість (2—3 пари) помножити на ба­зову оцінку одиниці трудомісткості (5 балів), що дорівнюватиме

167


відповідно 10—15 балів. Для того щоб перейти до Болонської сг стеми оцінки, використовується формула:

де РОб — рейтингова оцінка за Болонськими стандартами, бали;

РОт— рейтингова оцінка за традиційним модульно-рейтин-говим підходом, бали;

КР — критеріальний рейтинг (найвища сума балів, яка відпові­дає оцінці «відмінно» за модульно-рейтинговою програмою);

100— максимальна рейтингова оцінка за Болонськими стан­дартами.

Наприклад, якщо: КР дорівнює 500 балів, РОг студента — 470 балів, тоді РОб дорівнюватиме відповідно 94 бали (470 / 500 х х 100), що відповідає рівню знань «А» (90—100 балів) — оцінка «відмінно» з незначними помилками.

Отже, технологія розроблення адаптованої рейтингової шкали повинна включати такі етапи:

  1. визначення змісту дисципліни;

  2. визначення видів навчально-творчої діяльності студента; •

  3. визначення мінімальних трудовитрат за кожним елементом навчально-творчої діяльності;

  4. визначення базового критерію оцінки трудовитрат за кож­ним елементом навчально-творчої діяльності;

  5. розроблення шкали рейтингової оцінки трудовитрат за ко­жним видом навчально-творчої діяльності;

  6. розроблення шкали рейтингової оцінки навчально-творчої діяльності студентів за дисципліною;

7) розроблення плану індивідуальної стратегії студентів.
Використання двох шкал та уніфікація рейтингової оцінки має

такі переваги:  • студент у будь-який час має можливість більш диференційо­вано бачити свій рейтинг у параді успішності;

  • викладач має можливість більш диференційовано оцінити рівень засвоєння студентами дисципліни або її частини — моду­ля за диференційованим рейтингом;

  • деканат у підсумку має можливість порівнювати успішність студентів за окремими дисциплінами, враховуючи однакову для кожної дисципліни 100-бальну критеріальну оцінку;

  • навчальний заклад має можливість встановлювати кумуля­тивний рейтинг студента, за яким оцінюється його рівень фахової та професійної підготовки.

168

У табл. 23 наведено приклад уніфікованої рейтингової шка­ли оцінок за модульно-рейтинговою технологією (МРТ) та CCTS.Таблиця 23

ПРИКЛАД УНІФІКОВАНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ

ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ

ТЕХНОЛОГІЄЮ (МРТ) ТА CCTSОцінка

Рейтинг за МРТ

Рейтинг та CCTS

Зміст оцінки

А

450—500

90—100

«Відмінно» (5) — відмінне виконання ли­ше з незначною кількістю несуттєвих по­милок

В

425—450

85—89

«Дуже добре» (4+) вище за середнього рі­вня, але з кількома помилками

С

375—425

75—84

«Добре» (4) — в цілому правильна робота з певною кількістю помітних помилок

д

350—375

70—74

«Задовільно» (3)— непогано, але зі знач­ною кількістю грубих помилок

Е

300—350

60—69

«Достатньо» (3-) — виконання задоволь­няє мінімальні критерії

FX

175—300

35—59

«Незадовільно» (2) — потрібно доопрацю­вати матеріал перед тим, як отримати залік

F

0—175

0—34

«Незадовільно» (2-) — необхідно переро­бити (серйозна подальша робота)

Організація навчального процесу за КМСН

Організаційно-методичне забезпечення КМТ включає скла­дання індивідуального навчального плану (ІНП) студента. ІНП складає студент з допомогою викладача-куратора на кожний на­вчальний рік. В ІНП зазначаються нормативні і вибіркові навча­льні дисципліни, які студент обирає самостійно. Індивідуальний навчальний план підписують декан факультету, завідувач профі­люючої кафедри, викладач-куратор, студент і затверджує прорек­тор з навчальної роботи.

169


Навчальна дисципліна складається з декількох залікових (кре­дитних) модулів, кількість яких визначається змістом та формами організації навчального процесу. Заліковий модуль складається з модулів навчально-творчої діяльності, які, в свою чергу, містять змістовні модулі (табл. 24). .

Таблиця 24

СТРУКТУРНА СХЕМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА КМСН

Розподіл балів рейтингу може варіювати залежно від змісту дисципліни, її наукової й практичної спрямованості тощо. Частка кожного з модулів НТД визначається також концепцією форму­вання творчої особистості фахівця-професіонала. Беручи до ува­ги численні рекомендації, а також враховуючи особистий досвід автора, можна запропонувати орієнтовну структуру рейтингової оцінки НТД студентів (див. табл. 23).

Самостійна, індивідуальна й наукова робота в сукупності ста­новитиме близько 40 % рейтингу. Стільки ж — аудиторна робо­та. Контроль займає близько 20 % балів. Причому можливий ва-

170


ріант, коли контроль як окремий елемент навчальної діяльності відсутній. Конкретна модель розподілу балів залежить від обсягу аудиторних годин дисципліни, дидактичних цілей і особливостей навчального процесу. Навчальний час СР регламентується і по­винен становити не менше ніж 50 % загального обсягу трудоміс­ткості навчання.

Самостійна робота (СР) — це форма навчального процесу у ВНЗ, що є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Індивідуальна робота (IP) — це форма навчального процесу у ВНЗ, яка передбачає створення умов для розкриття індивідуаль­них творчих здібностей студентів. Студент може виконувати IP у формі індивідуальних занять як під керівництвом викладача або самостійно в позааудиторний час за окремим графіком з ураху­ванням особистих потреб і можливостей. Індивідуальні заняття можливі в таких видах: консультації, індивідуальні навчально-дослідні завдання, підготовка рефератів, складання тематичних кросвордів тощо.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка