Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладів


Концепція модульно-рейтингового навчанняСторінка80/106
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   106
Концепція модульно-рейтингового навчання не передбачає обов'язкового семестрового екзамену для всіх студентів. Протя­гом вивчення певної дисципліни студенти складають модульну контрольну роботу (модуль). Кількість модульних контрольних робіт визначається у відповідності з кількістю навчальних моду­лів, що передбачається модульно-рейтинговою програмою. Під­сумкова оцінка визначається загальним рейтингом за результата­ми НТД студентів протягом усього семестру.

Процес оволодіння змістом дисципліни за МРТ передбачає комплекс контрольних заходів у системі вхідного, поточного, проміжного, підсумкового та позатермінового контролю знань. Одним з основних методів зворотного зв'язку в навчальному процесі є ігровий метод контролю з використанням нетрадицій­них ігрових форм: дидактичних і ділових ігор; рольового моде­лювання виробничих ситуацій; складання та рішення тематичних кросвордів; проведення семінарів в активній формі; дебатних ту­рнірів; комплексного тестування за рівнями знань тощо. Реаліза­ція цієї системи поточного контролю сприяє більш ефективному налагодженню міжтематичних і міжпрєдметних зв'язків у проце­сі засвоєння матеріалу, дозволяє максимально розширити творчі компоненти діяльності майбутніх фахівців. Основні вимоги щодо організації модульного й семестрового контролю сформовані за такими принципами.

Методика рейтингового оцінювання

  1. Об'єктами контролю при рейтинговій системі оцінювання доцільно вважати: а) позааудиторну навчально-творчу діяльність студентів (виконання курсових робіт, складання кросвордів, на­писання рефератів тощо); б) роботу студентів на семінарських і практичних заняттях; б) виконання модульних контрольних ро­біт, складання заліку або іспиту.

  2. Об'єкти контролю визначаються кафедрою на основі моделі засвоєння бази знань із певної дисципліни.

  3. Перелік об'єктів контролю, його періодичність, методи, фо­рми, методика контролю та критерії оцінювання успішності на­вчання визначаються в модульно-рейтинговій програмі дисцип­ліни.

  4. До критеріїв оцінювання об'єктів контролю відносять акти­вність та ініціативність самостійної позааудиторної роботи сту­дентів; міцність знань програмного матеріалу; високий рівень

155

вмінь та навичок розв'язувати типові задачі та виробничі ситуа­ції; відсутність помилкових дій, правильність та якість відповідей при поточному, модульному і семестровому контролі.

  1. Для кожного об'єкта контролю кафедра встановлює ранжо-вану кількість балів, яка характеризує рівень якості засвоєння на­вчального матеріалу.

  2. Найбільша сума балів, яку може набрати студент за се­местр, визначається сумою максимально можливих балів за кож­не завдання, яке є об'єктом контролю протягом семестру.

  3. Рейтингова оцінка навчально-творчої діяльності студента (М) за окремим модулем визначається за формулою:

М = М0 + Кі + К2+...К„ + ДБ, (6.4)

де М0 — початкова оцінка (ваговий коефіцієнт) модуля в балах рейтингу (залежить від змісту і значимості навчального матеріа­лу в практичній діяльності майбутніх фахівців);

Kj... K„— бальні коефіцієнти, що враховують аудиторну ро­боту студентів (приклад можливих варіантів наведено в табл. 16);

ДБ — додаткові бали рейтингу, які студенти можуть одержа­ти, виконуючи самостійно окремі види навчально-творчої діяль­ності (участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах, написання та захист курсових проектів тощо).

Таблиця 16

ПРИКЛАД БАЛЬНОЇ ШКАЛИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ МОДУЛЯОцінка

К,

Відвідування лекцій

К2

«5» (відмінно) «4» (добре) «3» (задовільно) «2» (незадовільно)

+ 10 +8 +6 0

Постійно

Один та більше пропусків

Відсутність на всіх лекціях

модуля


+2 0 -1

Відвідування практичних занять

Кз

Ведення конспекту

К4

Постійно

Один та більше пропусків Відсутність на всіх практич­них заняттях модуля+2 0 -1

Змістовно, акуратно Змістовно

Наявність конспекту Відсутність конспекту+2 + 1 0 -1

Рівень творчої активності

К5

Термін складання модуля

Кб

КТА0,7...1,0

КТА0,3...0,7 КТА0,0...0,3+3

+1

0У строк Поза терміном Повторне складання

+1

0

-1156

Індивідуальні прояви творчої активності студентів адресно оцінюються викладачем, а її рівень визначається кількістю та змістом актів позитивної активності (участь у вікторинах, скла­дання кросвордів, надання обґрунтованих пропозицій з удоско­налення навчального процесу тощо). При цьому визначається ін­дивідуальний коефіцієнт творчої активності студента (КТА) як відношення загальної кількості його індивідуальних актів творчої активності (АТА) до найвищого (АТА) у групі,де ТАСТ — фактична творча активність студента (визначається кі­лькістю і змістом актів навчально-творчої діяльності);

ТАмах— творча активність студента за максимальними крите­ріями (найвищий рівень творчої активності учнів в академічній групі).

8. Для самооцінювання знань на кожному етапі вивчення дис­ципліни студенти мають можливість планувати свою індивідуа­льну стратегію навчання (залежно від попереднього рівня знань, можливостей щодо темпу засвоєння матеріалу, індивідуальних цілей навчання тощо). Приблизний план індивідуальної стратегії самоуправління НТД наведено в табл. 17.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка