Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладів


Вибір методів для модульного навчанняСторінка76/106
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   106
Вибір методів для модульного навчання. Оптимізація педа­гогічного процесу за модульно-рейтинговою технологією безпо­середньо залежить від оптимального вибору методів навчання. Саме процес вибору і застосування методів навчання, як ствер­джував ще Я. А. Коменський, дозволяє не лише говорити про пе­дагогіку як про науку, а й підносити її в ранг мистецтва. Вибір методів повинен визначатися такими вимогами: 1) дидактичними принципами; 2) цілями і завданнями навчання; 3) змістом і мето­дами даної галузі знань; 4) пізнавальними можливостями студен­тів за рівнем освіти; 5) особливостями зовнішніх умов; 6) дос­відом, рівнем теоретичної і практичної підготовки викладачів.

При виборі методів особливо важливо враховувати мету і за­вдання розвитку особистості, а також чисельність групи. Виходя­чи з дидактичних цілей, необхідно мати на увазі, що в процесі навчання відбувається поетапне сходження студентів за рівнями засвоєння навчальної інформації. Тому в процесі модульного на­вчання для засвоєння змісту конкретного модуля необхідно під­бирати цілий комплекс методів, що застосовуються в конкретно­му дидактичному середовищі.

Індивідуалізація процесу навчання за модульно-рей­тинговою технологією

Індивідуалізація головним чином пов'язана з урахуванням ін­дивідуальних відмінностей студентів, таких як характер проті­кання процесів мислення, рівень знань і вмінь, працездатність, рівень пізнавальної і практичної самостійності, рівень вольового розвитку тощо.

У процесі модульного навчання найбільш повно розкривають­ся можливості індивідуалізованого виливу на особистість. Голо­вна їх особливість полягає в тому, що індивідуалізація навчання проводиться не шляхом інтенсифікації педагогічної праці чи зменшення кількості студентів у групі, а раціоналізацією педаго­гічного процесу, що забезпечується чітко побудованою педагогі­чною системою модульного навчання. Модульне навчання до­зволяє індивідуалізувати педагогічний процес у таких аспектах.

Зміст навчання. Індивідуалізація змісту може проводитися за індивідуальними цілями навчання або базовою підготовленістю студента.

Темп засвоєння. Специфіка побудови модульних програм до­зволяє студенту самостійно працювати в будь-який зручний для нього час, приділяючи необхідну увагу для досягнення намічених цілей навчання.

150


Методи навчання. У модулях найчастіше надаються альтерна­тивні варіанти управління навчальними діями, тому студенти са­мі легко можуть вибирати найбільш доцільні, з їх точки зору, ме­тоди діяльності.

Контроль і самоконтроль. Кожний модуль забезпечується си­стемою зворотного зв'язку, важливе місце в якій зазвичай займає тестовий самоконтроль, що є виключно індивідуалізованим.

Безпосередній вплив педагога на студента. Передача деяких своїх функцій модулю дозволяє педагогові ширше і глибше реа­лізувати індивідуальний контакт зі студентом. Цілеспрямоване спілкування є одним з найважливіших компонентів педагогічного процесу, тому взаємодії педагога і студента необхідно приділяти особливу увагу.

Індивідуалізуючи навчальний процес, необхідно приділити значну увагу комунікативній і виховній функціям. Виховна фун­кція спрямована на формування й розвиток різноманітних якос­тей особистості, а комунікативна — на безпосереднє спілкування педагога зі студентом, метою якого є реалізація решти функцій педагога, в тому числі й виховної.

Особливості організації самостійної роботи сту­дентів у системі модульного навчання

У процесі модульного навчання гнучке управління навчаль­ними діями через модуль, яке нерідко переходить у самоуправ­ління, позитивно впливає на формування вмінь і навичок само­стійної роботи студентів. При цьому відбувається інтенсивне формування як змістовної, так і організаційної самостійності. Ве­лике значення для підвищення рівня самостійності при модуль­ному навчанні має також високий рівень систематизації знань і вмінь; проблемне викладання навчального матеріалу, а також ак­цент на формування методів діяльності. Тому модульне навчання є ефективним засобом, що забезпечує плідну самостійну навча­льно-творчу діяльність студентів.

Представлення навчального матеріалу з будь-якої дисципліни сукупністю модулів зумовлено необхідністю розкладання будь-якої складної інформації на модулі (порції), усередині яких мате­ріал має завершений логічний зв'язок. Ця вимога пов'язана з особливостями механізму функціонування короткочасної пам'яті людини. При цьому засвоєння навчального матеріалу здійсню­ється студентами самостійно в процесі поетапної переробки ін­формації з наступним її закріпленням у довгостроковій пам'яті у випадку кількаразового повторення.

151


Виконуючи самостійну роботу за модулем, студентам спочат­ку необхідно старанно розібратися з дидактичною основою на­вчального матеріалу: визначити цілі, завдання, розібратися з ос­новними формулюваннями, термінами і поняттями. Після цього потрібно опанувати методичну складову досягнення цілей на­вчання. Студенти самостійно обирають відповідні методи і по­операційно досягають відповідного рівня сформованості творчо­го досвіду. На цьому шляху вони індивідуально виконують функцію самоконтролю, а в підсумку тестують свої знання, вмін­ня та навички перед викладачем, отримуючи відповідний рейтинг за бальною оцінкою.

Оволодіння уміннями і навичками самостійної роботи є необ­хідною передумовою для якісного засвоєння модульної навчаль­ної програми й успішної професійної діяльності. Установлено, що логічні та специфічні прийоми розумової діяльності форму­ються в певному порядку. Перед тим як стати розумовими, тобто максимально узагальненими й засвоєними, дії проходять декілька етапів. Перший етап — попереднє ознайомлення з предметом, де студенти отримують необхідні пояснення про мету діяльності. Другий етап має назву матеріальної дії, що виконуються в розго­рнутій формі (тобто поопераційно) з опорою на матеріальні (ма­теріалізовані) об'єкти. На цьому етапі студенти засвоюють тех­нологію діяльності. Третій етап полягає в перенесенні дії до плану голосної промови без опори на предмети, що забезпечує відбиток матеріальної дії в уявленні, тобто засвоєння нової дії. Четвертий етап іменується етапом зовнішньої промови про себе. Тут відбувається перетворення дії за параметрами її узагальнення і згорнутості, у результаті чого виділяються головні моменти. П'ятий етап — розумовий. Дії на цьому етапі виконуються у фо­рмі внутрішньої промови. Вона максимально скорочується й ав­томатизується. Внутрішня промова відбувається автоматично і в основному за межами самоспостереження.

Тільки за такої послідовності формування розумових дій сту­дент має можливість на високому рівні опанувати нові знання і набути можливості реалізувати їх на практиці. Найбільш важливу роль у цьому процесі психологи відводять етапу матеріальної дії, наявність якої істотно підвищує ефективність самостійної робо­ти. Тому за цих умов доцільно широко використовувати навчаль­но-дидактичні і матеріальні засоби (схеми, креслення, макети, моделі тощо).

При організації самостійної роботи важливо враховувати не тільки особливості розумової діяльності, а й фізіологічні дані

152


працездатності людини. Встановлено, що найбільша продуктив­ність розумової праці спостерігається з 9 до 12 години дня та з 16 до 20 години вечора. Доцільно використовувати ці інтервали часу для підвищення ефективності розумової діяльності. Для віднов­лення втрачених сил рекомендуються перерви в розумовій діяль­ності через кожні 45—90 хвилин роботи в умовах достатнього отримання свіжого повітря.

6.6. Положення про модульно-рейтингову технологію навчанняЦе Положення розроблено автором за результатами впровадження модульно-реитингової технології у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаева і чи­сельних педагогічних експериментів, проведених протягом 1994—2006 рр.

Загальні положення

Впровадження в навчальний процес вищих навчальних закла­дів інноваційних педагогічних технологій є одним з основних на­прямків удосконалення системи вищої освіти. Сучасна дидактика повинна максимально сприяти формуванню творчої особистості майбутнього фахівця в різноманітних галузях народного госпо­дарства, стимулюванню його пізнавальної діяльності, підвищен­ню творчої активності на всіх етапах процесу одержання знань. Однією з перспективних педагогічних ідей у цьому напрямі є мо-дульно-рейтингова технологія, яка може стати дидактичною обо­лонкою різноманітних форм та методів навчально-творчої діяль­ності.

Метою впровадження модульно-реитингової технології в на­вчальний процес є стимулювання систематичної навчальної дія­льності студентів, виявлення й розвиток їх творчих здібностей, розширення рамок індивідуалізації та диференціації навчання, підвищення активності пізнавального процесу на основі реаліза­ції суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин між викладачем і студен­тами.

Реалізація цієї розробки у ВНЗ України дає можливість внести прогресивні зрушення у сферу викладання й вивчення різноманіт­них дисциплін, сприятиме всебічній інтеграції національної вищої освіти в європейську; дасть змогу впровадити новаторські ініціа­тиви в галузі педагогіки на рівні кращих світових стандартів.

153

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка