Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладів


ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОКСторінка103/106
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

(розроблене студентським науковим товариством ХНА У ім. В. В. Докучаева)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Студентський науковий гурток (СНГ) вищого навчального закладу є осередком науково-дослідної роботи студентів (НДРС) за всіма напрямами наукового пошуку в системі комплексної під­готовки висококваліфікованих фахівців.

216


 1. Студентський науковий гурток створюється на кожній ка­федрі з метою розвитку і підвищення ефективності НДРС відпо­відно до затвердженої керівництвом університету політики орга­нізації НДРС у вищому навчальному закладі аграрної освіти національного рівня шляхом залучення до самостійної наукової діяльності талановитої молоді, застосування ефективних методів, форм і прийомів організації проведення відповідних наукових за­ходів.

 2. СНГ створюється за ініціативою відповідної кафедри за те­матикою її наукових досліджень. Кількість студентських науко­вих гуртків не обмежується.
 1. СНГ діє на постійній основі у формі засідань, на яких сту­денти готують і доповідають результати своїх наукових дослі­джень, обговорюють доповіді і розглядають актуальні проблеми розвитку науки у відповідній галузі.

 2. Керує студентським науковим гуртком його керівник із складу досвідчених викладачів кафедри. Керівник студентського наукового гуртка обирається засіданням кафедри терміном на З роки.

 3. Засідання СНГ проходять згідно з планом, складеним його керівником і затвердженим завідувачем кафедри на початку кож­ного навчального року з періодичністю один-два рази на місяць.

 4. Засідання СНГ носять дискусійний, полемічний характер при активній управлінській участі керівника наукового гуртка.

 5. Підсумки роботи СНГ оформляються протоколом, в якому зазначаються: порядок денний, прізвища доповідачів і студентів, які брали участь в обговоренні наукових питань, кращі доповіді, висновки (пропозиції з представлення наукової роботи на кон-курс-огляд наукових робіт тощо).

 6. СНГ на кафедрі діє згідно з Законом України «Про вищу освіту», Статутом університету, Положенням про НДРС універ­ситету, посадовою інструкцією керівника наукового гуртка та цим Положенням.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Відповідно до мети НДРС студентський науковий гурток ви­конує такі функції:

 1. Сприяє підвищенню творчої активності студентів, розвитку їх умінь і навичок у творчій науково-дослідній діяльності.

 2. Залучає студентів до активної НДР з проблемних питань за програмою наукових досліджень кафедри.

15483

217


 1. Веде пошук і впроваджує у навчальний процес нові форми організації НДРС з метою підвищення її ефективності.

 2. Допомагає студентам у реалізації їх внутрішніх потреб у самовираженні, повазі, розвитку творчих здібностей.

 3. Розвиває вміння студентів організовувати і проводити науко­ві заходи із залученням широкого кола фахівців у певній галузі.

 4. Допомагає студентам проводити науково-дослідну роботу і впроваджує її результати в навчальний процес та виробництво.

 5. Підводить підсумки НДРС (визначає кращі наукові роботи студентів, обґрунтовує напрями удосконалення організації гурт­кової роботи тощо).

 6. Організовує обговорення кандидатур студентів для участі їх у факультетських, міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсах, конференціях та інших заходах за різними номінаціями.

 7. Надає студентам новітню інформацію з сучасних проблем аграрної науки (здійснювати обмін інформацією між студентами за темами наукових досліджень).

10. Контролює дотримання правил техніки безпеки і протипо­
жежного захисту в аудиторіях під час засідання наукових гуртків.

КЕРІВНИК СНГ КАФЕДРИ МАЄ ПРАВО:

 1. Подавати пропозиції завідувачу кафедри, відповідальному за НДРС по факультету, голові ради СНТ з питань розвитку і удосконалення НДРС на рівні кафедри, факультету, університету.

 2. Вносити на розгляд відповідального за НДРС по факультету пропозиції щодо порядку денного засідань ради СНТ і удоскона­лення організації НДРС.

 3. Брати участь у роботі ради СНТ університету під час обго­ворення питань організації НДРС та розроблення пропозицій з цих питань.

 4. За дорученням завідувача кафедри представляти інтереси кафедри з питань НДРС, брати участь у наукових заходах на фа­культетському рівні.

 5. Перевіряти дотримання викладачами кафедри графіка засі­дань СНГ та інших наукових заходів.

 6. Вимагати для перевірки і аналізу від викладачів кафедри необхідну оперативно-звітну інформацію з НДРС.

 7. Мати доступ до базової інформації (в т. ч. в Інтернеті) для забезпечення відповідного рівня НДРС та організації наукових заходів і впровадження їх результатів у виробництво.

218

КЕРІВНИК СНГ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА: 1. своєчасність складання та виконання програми НДРС ка­федри;

 2. якість виконання функціональних доручень відповідально­го за НДРС по факультету та завідувача кафедри;

 3. своєчасність підведення підсумків НДРС по кафедрі;

 4. якість оформлення і зберігання розпорядчої, планової, облі­ково-звітної та стендової наочної інформації про НДРС кафедри;

 5. збереженість кафедральних матеріальних цінностей і обла­днання для проведення науково-дослідних заходів;

 6. дотримання студентами та їх науковими керівниками пра­вил техніки безпеки, протипожежного захисту під час проведен­ня науково-дослідних заходів.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка