Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладівСторінка102/106
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106
Виробнича практика (грец. praktikos — дієвий, активний) — це процес застосування та закріплення теоретичних знань на ви­робництві, набуття науково-виробничого досвіду, придбання практичних навичок, а також відпрацювання основних питань дипломного проектування. Студентам видаються індивідуальні завдання з відпрацювання навичок творчого наукового характеру в умовах виробництва. Вони впроваджують нові методи дослі­джень, розробляють раціоналізаторські пропозиції, використо­вують методичні розробки окремих процесів за фахом, удоскона­люють організацію і методи управління підприємством та його структурними підрозділами тощо. Виконані індивідуальні за­вдання з НДРС оформляються у вигляді звітів з виробничої прак­тики і захищаються перед комісією або на звітній конференції.

Курсовий і дипломний проект — це самостійно виконана і по­дана в рукописному (комп'ютерному) вигляді практична робота аналітично-розрахункового характеру на певну тему. Метою кур­сового (дипломного) проектування є поглиблення знань з пред­мета, формування умінь та навичок самостійного узагальнення думок вчених, передового досвіду аграрної науки, аналізу систе­ми практичного застосування знань при вирішенні різноманітних

213


виробничих і соціально-економічних питань з урахуванням перс­пектив розвитку аграрних відносин. При організації курсового та дипломного проектування студентам видаються індивідуальні завдання для вирішення реальних наукових і виробничих про­блем, пов'язаних з тематикою кафедр, наукових шкіл та пробле­мних лабораторій. Рекомендується розробка комплексних науко­вих тем окремими бригадами з двох-п'яти студентів за суміж­ними спеціальностями.

Студентський науковий гурток є осередком НДРС на кафед­рі, де проходить апробація результатів наукових досліджень сту­дентів. Науковий гурток створюється і функціонує на кафедрі з метою розвитку і підвищення ефективності НДРС відповідно до затвердженої тематики наукових досліджень шляхом залучення до самостійної наукової діяльності талановитої студентської мо­лоді. Засідання студентських наукових гуртків на кафедрах доці­льно проводити двічі на місяць. На кожному засіданні рекомен­дується заслуховувати дві-три доповіді студентів і обговорювати результати наукових досліджень.

Наукова олімпіада являє собою форму інтелектуального зма­гання студентів у навчально-творчій і науково-дослідній діяльно­сті, відносно правильності надання відповідей з наукових і виро­бничих проблем науки і практики. Вона проводиться наприкінці вивчення курсів для визначення рівня знань і наукового досвіду майбутніх фахівців. Після проведення олімпіади на університет­ському рівні визначаються кращі студенти, які рекомендуються кафедрами для участі в другому (регіональному) турі, переможці якого стають учасниками всеукраїнської олімпіади.

Науковий конкурс є елементом навчально-творчої і науково-дослідної діяльності студентів, вагомою формою їх мотивації до активного процесу пізнання й набуття навичок наукового дослі­дження виробничих ситуацій. Такі конкурси організовують при підведенні підсумків НДРС, наприклад, конкурси на кращі рефе­рат, наукову роботу, публікацію тощо. Конкурси організовують­ся конкурсною комісією з числа викладачів і студентів. Вона за­здалегідь оголошує умови й критерії конкурсу, а при підведенні підсумків визначає переможців. Рішення конкурсної комісії офо­рмляються протоколом.

Науковий семінар — це форма колективного обговорення од­нієї важливої наукової проблеми з прийняттям відповідних реко­мендацій щодо її вирішення. На семінарах студенти поглиблю­ють і збагачують свої знання у певній науковій галузі, ознайомлю­ються з альтернативними методами досліджень, відпрацьовують

214


вміння і навички науково аргументувати свої думки, приймати обгрунтовані рішення. Науковий семінар організовується за тема­тикою наукових досліджень відповідної кафедри. Його проводить викладач-куратор за певним напрямом дослідження, мзкСИМально залучаючи до організації студентську молодь.

Студентська наукова конференція є вищою формо*0 колекти­вного обговорення і прийняття рекомендацій з вирішення науко­вих проблем у відповідних галузях з широким залучен«ям студе­нтської молоді. Вона здійснює свою роботу під керівництвом організаційного комітету, до складу якого входять члени ради СНТ. Загальна проблематика конференції будується н^ проблем­них питаннях, винесених на розгляд відповідних сеКП- Най­більш цікаві наукові доповіді виносять на пленарне засідання. Організаційний комітет заздалегідь складає програму конферен­ції, з якою повинні ознайомитися всі студенти. Публіки1'1' студе­нтів видаються в збірнику матеріалів конференції. НзУкош кон­ференції проводять щорічно при підведенні підсумки* НДРС, вирішенні проблем, що потребують поглибленого вивчсння>. а та­кож присвячують видатним подіям та ювілеям у науко0оМУ х ГР0-мадському житті університету, міста, області, держави, світу ТОІЦО-

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НДРСІ.При проведенні екзаменів і заліків за всіма преДметами * практиками обов'язково враховується якість виконаная нДрс-На випусковій кафедрі НДРС завершується заліком з переддип­ломною практикою.

  1. Студентам, які успішно працюють у наукових гуРтках' ви" конують науково-дослідну роботу за тематикою кафедр1*' систе­матично беруть участь у наукових семінарах, конфереНЦ1ях та інших наукових заходах, підготовлені наукові роботи зарахову­ють як окремі практичні (лабораторні) заняття, підви^Уючи загальний рейтинг і підсумкову оцінку.

  2. Для активізації студентської науково-дослідної діяльності по університету підводять загальні підсумки НДРС з викорис­танням методики рейтингової оцінки, яка передбачає в^мтрюван-ня в балах результатів НДРС, досягнутих на факультеті (кафедрі) при підготовці фахівців. Підсумовують усі набрані ба^*1 ' скт' дають загальний рейтинг факультету (кафедри). РейтиТ«гова 0Ц1" нка НДРС проводиться радою СНТ щорічно при підвеЯенш шд-сумків НДРС по університету і становить основу змаґаННЯ М1Ж факультетами (кафедрами).

215

4. Результати НДРС рекомендуються кафедрами до публікацій у збірниках наукових студентських праць, для виступів на кон­ференціях, участі у наукових конкурсах, запровадженню у виро­бництво тощо.

КЕРІВНИЦТВО НДРС


  1. Функціональне керівництво НДРС здійснює рада студент­ського наукового товариства (СНТ), яка є керівним органом управління за всіма напрямами наукового пошуку студентів у си­стемі комплексної підготовки висококваліфікованих фахівців.

  2. Адміністративне керівництво НДРС здійснюється ректором, проректорами з навчальної та наукової роботи, деканами факуль­тетів, завідувачами кафедр.

  3. Деканати планують НДРС окремим розділом у навчальних планах за відповідними спеціальностями.

  4. Методичними центрами з організації НДРС є випускові ка­федри. Кожна кафедра складає програму НДРС, яка передбачає залучення студентів до НДРС на весь період навчання; робочі плани дисциплін з елементами науково-дослідної діяльності (ла­бораторні роботи, реферати та ін.); плани проведення наукових гуртків наукових конференцій, семінарів, олімпіад та інших нау­кових заходів. На кафедрі ведеться картотека завершених науко­вих робіт студентів.

5. З метою активізації НДРС в університеті, розширення на­
прямів науково-дослідної діяльності студентські колективи мо­
жуть реалізовувати свої творчі починання, створюючи на основі
самоуправління ініціативні наукові колективи у вигляді наукових
центрів, освітніх студій, відділів науки, проектних бюро тощо для
вирішення проблемних питань, що стоять перед сучасною наукою.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка