Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладівСторінка101/106
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106
НДРС у позааудиторний час організовується у системі СНТ у формах:

 • робота у студентських наукових гуртках;

 • участь в організації і проведенні наукових олімпіад регіона­льного, всеукраїнського та міжнародного рівнів;

 • участь в організації і проведенні наукових семінарів і кон­ференцій;

 • участь в організації і проведенні конкурсів наукових робіт на університетському, регіональному, всеукраїнському, міжнаро­дному рівнях;

,4* 211

 • участь в організації і проведенні виставок творчих і науко­вих робіт;

 • оцінювання професійних ситуацій, які вивчаються на лекці­ях та практичних заняттях;

 • лекторська робота з розповсюдження фахових знань серед ліцеїстів та студентів-першокурсників;

 • участь у роботі наукових лабораторій (центрів) університету;

 • участь у виконанні госпрозрахункової тематики кафедр;

 • участь у конкурсі наукових грантів на університетському, регіональному, всеукраїнському, міжнародному рівнях;

 • участь у роботі СНТ з розробки програм наукових заходів;

 • збирання і аналіз інформаційних даних для дипломного про­ектування і наукових публікацій;

 • запровадження творчих наукових проектів (створення сту­дентських наукових відділів, освітньо-наукових шкіл, центрів, рад тощо).

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НДРС

НДРС включається в усі форми навчальної роботи: лекції, се­мінарські і лабораторні заняття, практики, курсові і дипломні ро­боти, в самостійну роботу.

Лекція є основною формою навчання в агроуніверситеті, при­значеною для засвоєння теоретичного матеріалу. Успіх НДРС за­лежить передусім від активізації інтересу студентів до науки. Тому лекційні курси повинні мати творчу спрямованість і глибо­ко аналізувати та висвітлювати актуальні теоретичні та практичні проблеми сучасної науки. У лекційних курсах «Вступ до спеціа­льності», «Основи наукових досліджень» важливими є такі пи­тання: методика та планування наукових досліджень, проведення експериментів, використання сучасної комп'ютерної та організа­ційної техніки, методи математичного оброблення результатів експериментів, проведення архівних пошуків, організація науко­вих екскурсій та експедицій, впровадження результатів наукових досліджень у виробництво. Студентам старших курсів доручають самостійно готувати окремі фрагменти лекцій.

Семінарські заняття— це форма навчального процесу, де викладач організовує дискусію за тематикою курсу. До семінару студенти готують тези виступів на основі індивідуально викона­них завдань (рефератів), кращі з яких рекомендуються до участі в конкурсах та для доповідей на наукових конференціях, окремих фрагментів академічних лекцій і навчальних посібників. На ви-

212


пускових кафедрах проводяться постійні спеціальні студентські наукові семінари, в ході яких відпрацьовуються вміння та навич­ки полемізувати, захищати свою думку, звітувати про підсумки досліджень, готувати тези доповідей тощо. На семінарах заслу­ховують реферати, огляди літературних джерел, плани й методи­ки досліджень, звіти тощо. Кожен студент повинен не менше од­ного разу за період навчання виступити на випусковій кафедрі.

Лабораторні і практичні заняття — це форма навчального процесу, де викладач організовує детальне закріплення студен­тами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує уміння й навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідних завдань науково-практичного характеру. При виконанні лабораторних і практич­них робіт студентам видаються індивідуальні завдання, які міс­тять елементи наукових досліджень і творчості, наприклад: син­тез і аналіз нових речовин, вивчення властивостей нових речовин, конструювання приладів, розроблення проектів облад­нання, складання комп'ютерних програм, побудова організацій­них моделей, розрахунок економічного ефекту тощо. Результати творчих розробок оформляються у вигляді звіту і захищаються на кафедрі. Кращі роботи представляються на наукових конферен­ціях і виставках.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка