Наукова школа доктора педагогіних наук, професора н. В. ЛисенкоДата конвертації02.04.2019
Розмір0,55 Mb.
НАУКОВА ШКОЛА ДОКТОРА ПЕДАГОГІНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Н.В.ЛИСЕНКО

Завідувач кафедри теорії та методики

дошкільної і спеціальної освіти

ДВНЗ «Прикарпатський національний

університет ім. Василя Стефаника»

Відмінник освіти України

Наукову школу доктора педагогічних наук, професора Неллі Василівни Лисенко створено у 1998 році за активної співпраці з академіком Мирославом Гнатовичем Стельмаховичем. Керуючи Науково-методичним центром Академії педагогічних наук України і Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника «Українська етнопедагогіка і народознавство» М. Стельмахович започаткував нові напрями науково-дослідницької діяльності у руслі фундаментальних проблем дослідження.

Відповідно, наукова проблема, яку Н. Лисенко представила після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук - «Етновиховний простір сучасних закладів освіти в умовах глобалізації: стан і перспективи» передбачала докорінне оновлення методологічних принципів (1996) теорії та методики екологічної освіти зростаючих поколінь на основі взаємодетермінованості компонентів цього процесу в системі «педагог-дитина-батьки-соціум» у контексті етноекологічних підходів її реалізації, починаючи від дошкільного навчального закладу (ДНЗ) і завершуючи післядипломною освітою педагогів та всеобучем батьків вихованців; корегування векторів світоглядної спрямованості методичних дисциплін фахової підготовки майбутніх педагогів в аспекті екологізації різних видів діяльності дітей в освітньому просторі українського національного дошкілля; моделювання дидактико-розвивального середовища у ДНЗ і загальноосвітній школі (ЗОШ) І ступеня, обумовлюючи екодоцільну діяльність дітей рівнем їхнього розуміння причинно-наслідкових процесів у живій і неживій природі із урахуванням особливостей їхнього сприйняття, стану сформованості почуттів та досягнутого рівня інтелектуального розвитку.

Стратегічні напрями дослідження.

Екологічний потенціал навчально-виховного процесу усіх освітніх ланок в умовах їх ступеневого функціонування набуває защораз більшої актуальності з огляду на необхідність їх ґрунтовної перебудови на основі системи наукових поглядів на людину та її місце у світі природи, а не лише суспільних відносин. Відтак, слід опиратись на багатопоколіннєвий досвід взаємодії людини з природним довкіллям у руслі двох фундаментальних пріоритетів: а)диктатура людини над природою чи - б)визнання і утвердження себе, як частки природи. Принцип екологічного холізму на тлі другого пріоритетного підходу обумовлює не лише використання скарбів природи як безкоштовних і загальнодоступних для експлуатації, а й занурення у витоки природокористування, які були притаманними нашим пращурам упродовж віків і по цьому не несли загрози глобальних екологічних потрясінь проти атмосфери, ґрунтів, рослин, тварин і людей у різних кутках земної кулі, у тому числі й передусім, на теренах українських земель. Реанімація етнокультури природокористування передбачає певну систематизацію конструктивних ідей і науково обґрунтованих підходів із урахуванням традицій, духовних потреб і етнічних особливостей українців.

За результатами аналізу загальних тенденцій еколого-природничої освіти дітей, а також фахової підготовки вихователів у ДНЗ до її здійснення виокремлено низку найважливіших стратегічних напрямів інтегрування у зміст цього процесу етноекологічного потенціалу знань із глибинної національної скарбниці українців.

Накопичений досвід гармонійного співіснування людини з природою, як одного із життєво важливих універсальних законів, уможливлює реалізацію еколого-природничої освіти в усій багатогранності цього процесу із притаманною для нього практичною спрямованістю, а також поліфункціональністю факторів забезпечення всебічного виховання особистості.

Авторська концепція еколого-природничої освіти дітей 3-6 річного віку.

1. Пріоритетне визнання гуманістичних та екологічних цінностей у реальній виховній практиці, в якій алгоритм взаємодії із природним довкіллям ґрунтується на визнанні кожної дитини за найвищу цінність: повага до дитини та її духовного світу, сприйняття її потреб, нахилів, можливостей; формування кожної дитини як неповторної та унікальної особистості; утвердження кожної дитини як суб’єкта власного буття і діяльності; сприяння беззастережному визнанню кожною дитиною загальнолюдських гуманістичних цінностей (доброта, милосердя, справедливість, сумління, співчуття та ін.); спрямування кожної дитини до формування гуманістичних ідеалів на основі загальнолюдських і національних цінностей, як критеріїв оцінки цінностей самої дитини - частки Всесвіту; спонукання кожної дитини до доброчинної діяльності, яку супроводжує невтомна праця над собою і прагнення до самовдосконалення і самореалізації.

2. Еколого-природнича освіта дітей з дошкільного віку забезпечує формування основ громадянсько-патріотичних почуттів, як загальнолюдських цінностей - категорій, що спираються на причетність до певного етносу (етноекологія), його свідомість, яку втілено у народній творчості, відповідно: першоосновою етноекологічної освіти дітей постає досвід етносу, пронизаний гуманним ставленням до природного довкілля; етноекологічна освіта забезпечує успішне формування національної свідомості і патріотичних почуттів, унеможливлює духовну деформацію; завдання етноекологічної освіти

успішно розв’язуються засобами фольклорних творів українського народу, його звичаїв, народних ремесел і промислів, участю у традиційних народних театралізованих дійствах (вертеп, гаївки), народних іграх і забавах; етноекологічна освіта сприяє опануванню навичками народної культури природокористування задля охорони й збереження життя і здоров’я людини.

Гуманістичний та етноекологічний підходи значно збагачують діапазон еколого-природничої освіти, уможливлюють проектування «Зеленого дошкілля» на теренах типових міських ДНЗ України.

Шляхи його реалізації передбачають сім векторів програмного забезпечення, які презентовані в авторських освітніх технологіях, зокрема у книгах: «Скарбівничка», «Прилітайте, лелеченьки», «Мій рідний край», «ЕКО-ОКО» (А – моделювання дидактико-розвивального процесу в ДНЗ задля реалізації програми; В – екологічна програма харчування дітей; С – проекологічна діяльність педагогічного персоналу в ДНЗ; Д –проекологічна співпраця з батьками вихованців ДНЗ; Е – проекологічна співпраця з медичними і психологічними консультативними центрами; К – проекологічна співпраця з громадськими природоохоронними організаціями (товариствами); Л – експериментальний проект програми «Зелене дошкілля»).

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до еколого-природничої освіти дітей посідає чільне місце в авторській концепції. Її засадничим підґрунтям постають принципи забезпечення пізнавальної активності кожної дитини; позитивної мотивації її практичної взаємодії зі світом природи; охоплення дітей різними видами діяльності, які формують аналітико-синтетичні операції, стимулюють спостережливість, допитливість, кмітливість; активізуючого впливу педагогічного процесу ДНЗ та співпрацю з батьками дітей у руслі еколого-природничої освіти загалом.

Організація фахової підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до еколого-природничої освіти посідає чільне місце поміж іншими напрямами діяльності авторської школи.

Її центральна концепція полягає в розумінні еколого- педагогічної культури як інтегрованого явища, що охоплює найважливіші знання про людину та її життя на планеті Земля, об’єднує їх у єдине, логічно завершене ціле; є результатом оволодіння історичним досвідом людства в сфері природничої освіти; включає професійні вміння та навички екологічного виховання дошкільників, спрямованого на формування першооснов їх екологічної культури засобами етноекології.

Концептуальні положення знайшли відображення у реальному педагогічному процесі вищого навчального закладу (ВНЗ): формування еколого-педагогічної культури майбутнього вихователя та відповідна організація процесу еколого-природничого виховання дітей дошкільного віку можуть бути здійснені за умов: інтегрування знань із прикладної, загальної та соціальної екології й педагогіки з її конкретними методиками, як підґрунтя еколого-педагогічної культури фахівця; єдності функціонування всіх структурних компонентів його еколого-педагогічної культури; впливу на інтелектуальну, емоційно-чуттєву і дійово-вольову сфери особистості в їх динамічному розвитку; вибору ефективних методів і засобів систематичного і послідовного функціонування еколого-педагогічної культури вихователя в процесі еколого-природничого виховання дітей; удосконалення й актуалізацію екологічних знань у системі самопідготовки й самоосвіти педагогів і батьків.

Розроблені та впроваджені положення концепції еколого-педагогічної підготовки студентів, створену на її основі модель їх еколого-педагогічної культури, як чинника професійної готовності до еколого-природничого виховання дітей, а також теоретичні обґрунтування й експериментальні матеріали впроваджено у зміст фахової підготовки майбутніх вихователів у ВНЗ України.

Аспірантами й докторантами Н.В. Лисенко захищено 34 кандидатських і підготовлено до захисту 3 докторських дисертації. За час діяльності наукової школи. Сьогодні - учні Н.В. Лисенко працюють: очільниками кафедр: Олійник М. - педагогіки та психології дошкільної освіти, Палагнюк Т. - фізичного виховання для природничих факультетів; заступниками деканів Комісарик М. - факультет педагогіки, психології та соціальної роботи у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича; провідними фахівцями ОІППО (Рего Г. – Закарпатський (м. Ужгород), Клімкіна Н. (м. Хмельницький)); доцентами фахових кафедр у галузі дошкільної освіти: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (кафедра теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти - Борин Г., Кравець Н., Лазарович Н., Мацук Л., Чупахіна С.); Луцького педагогічного коледжу (кафедра психолого-педагогічних дисциплін - Бубін А.); Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка (кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти - Калічак Ю.), Рівненського Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (кафедра педагогіки - Джаман Т.); Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик – Розгон В., Фроленкова Н.); є докторантами ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» - Стинська В., Добровольська А., Хобзей О.

Науковий доробок авторської школи становить близько 450 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 14 підручників, 6 методичних посібників, 2 програми для ДНЗ і 4 для ВНЗ України.

Наукова школа Н.В.Лисенко плідно співпрацює із ВНЗ Республіки Польща (м. Ченстохова, м. Щецін, м. Слупськ), Румунії (м. Сучава), Угорської Республіки (м. Дебрецен, м. Гайдубесермень,) та ін.У науковому доробку авторської школи чільне місце посідають здобутки магістрів і докторантів Академії Поморської (м. Слупськ, Республіка Польща).
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка