Нарада керівниківСторінка1/6
Дата конвертації25.04.2020
Розмір70,5 Kb.
ТипДовідка
  1   2   3   4   5   6

Нарада керівників

навчальних закладів району

20.03.2013 року
Довідка

«Формування ключових компетенцій при вивченні світової літератури та російської мови у Помічнянських ЗШ І-ІІІ ст. №1,2,3»


Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.

Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів. До мовного компонента належать українська мова, мови національних меншин (мова навчання і мова вивчення), іноземні мови, а до літературного — українська література, світова література і літератури національних меншин. Кожен із компонентів містить кілька наскрізних змістових ліній.

У новому Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти зазначені такі галузеві компетентності: комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності.

Під час вивчення світової літератури формуються такі предметні компетенції: емоційно-ціннісна (розкривається гуманістичний потенціал та естетична цінність творів світової літератури, формується світогляд учнів, їх національна свідомість, мораль та громадянська позиція), літературознавча (вивчаються літературні твори у єдності змісту і форми, учні оволодівають основними літературознавчими поняттями, застосовують їх у процесі аналізу та інтерпретації художніх творів, розглядають літературні твори, явища і факти у контексті літературного процесу, виявляють специфіку літературних напрямів, течій, шкіл у розвитку світової літератури, розкривають жанрово-стильові особливості художніх творів, знайомляться з основними принципами художнього перекладу) , загальнокультурна (під час уроків учні усвідомлюють твори художньої літератури як важливу складову мистецтва, знайомляться з основними цінностями світової художньої культури, розкривають особливості творів, літературних явищ і фактів у широкому культурному контексті, висвітлюють зв’язки літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей, на уроках розширюється ерудиція учнів, виховується їх загальна культура, повага до національних і світових традицій, толерантне ставлення до представників різних культур, віросповідань, рас і національностей), компаративна (порівнюють літературні твори, їх компоненти (теми, мотиви, образи, поетичні засоби та інше), явища і факти, що належать до різних літератур, встановлюють зв’язки між українською та світовою літературами, розглядають традиційні теми, сюжети, мотиви, образи у різних літературах, зіставляють оригінальні твори і україномовні переклади).

Під час вивчення російської мови формуються такі компетенції: мовленнєва (на уроках формуються вміння і навички мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), мовна (засвоюються системні знання про мову як засіб вираження думок і почуттів), соціокультурна (засвоюються культурні і духовні цінності, норми відносин між народами), діяльнісна (формуються навчальні уміння і навички, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовану на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем), комунікативна (оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях).

Отже, компетентнісно спрямована літературна освіта відрізняється практичною спрямованістю, її результат – це здатність учня використовувати здобуті знання, засвоєну інформацію в комплексі у різноманітних нестандартних умовах, проблемних ситуаціях.

Головною умовою ефективності компетентнісно спрямованої літературної освіти є використання таких методичних підходів, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку.

На уроках літератури це досягається за допомогою навчального діалогу. Тобто діалог як форма життя в сучасному світі має стати основним психологічним та етико-культурним принципом вивчення літератури в школі.

Питання формування ключових компетентностей при вивченні світової літератури та російської мови вивчалось у Помічнянських загальноосвітніх школах №1,2,3.

В Помічнянській ЗШ І-ІІІ ст. №1 світову літературу та російську мову викладають – Вітко Марина Іванівна, Колос Алла Анатоліївна, вчителі вищої кваліфікаційної категорії, мають звання «Старший вчитель».

Дирекція школи постійно тримає на контролі стан викладання світової літератури та російської мови, протягом 3-х останніх років відвідано по 25 уроків у кожного вчителя.

Питання викладання світової літератури, використання на уроках активних форм і методів та розвиток критичного мислення школярів розглядалися на засіданні педагогічної ради від 05.11.2009 року №9, видано наказ від 04 грудня 2012 року №121 «Про апробацію досвіду вчителя світової літератури Вітко М.І.».

Стан викладання російської мови перевірявся у грудні 2012 року, видано наказ від 25 грудня 2012 року за №132 «Про формування орфографічних навичок письма та стан успішності учнів 6-9-х класів з російської мови».

Вітко М.І., Колос А.А. володіють потужним арсеналом традиційних і сучасних методів і прийомів, їх уроки - змістовні, з використанням фонових знань, різноманітної наочності, комп’ютерних технологій. Серед форм роботи, які застосовують ці педагоги слід відмітити: прийоми інтерактивного навчання, елементи критичного мислення, асоціації, «коло думок», інтелектуальні марафони, брейн-ринги, вікторини, ігрові моменти, випереджаючі завдання, залучення школярів до різних досліджень, пов’язаних з лабораторією письменника, виховання любові до слова – все це сприяє формуванню головних компетенцій школярів.

Рівноправному діалогу вчителів і учнів підпорядковано і словесне малювання, прогнозоване читання, розповіді, коментарі до творів.

На уроках школярі вчаться розлого висловлювати і аргументувати свою думку, вести дискусію.

Викладання російської мови відбувається на комунікативній основі. Вчителі Колос А.А. та Вітко М.І. роботу над орфографічними навичками проводять протягом всього періоду вивчення російської мови в школі.

В Помічнянській ЗШ І-ІІІ ст. №2 світову літературу та російську мову викладають – Циганок Валентина Миколаївна, має І кваліфікаційну категорію; Руда Людмила Олександрівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель. Відповідно до довідки, поданої адміністрацією навчального закладу, протягом останніх 3-х років відвідано уроків у вчителів даного напрямку у Циганок Валентини Миколаївни - 27 уроків, Рудої Людмили Олександрівни - 39 уроків. Слід вказати на те, що адміністрація Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2 надала не повну інформацію щодо володіння вчителями світової літератури та російської мови таких форм і методів роботи, які б забезпечували реалізацію компетентнісного підходу до викладання предметів. Стан викладання, рівня знань, умінь і навичок учнів з російської мови та світової літератури розглянуто на засіданні педагогічної ради від 29 січня 2009 року протокол № 1; у книзі наказів зафіксований наказ від 04.05.2011 року № 21.

В Помічнянській ЗШ І-ІІІ ст. №3 світову літературу та російську мову викладають вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію та звання «Старший вчитель», - Осипенко Тетяна Олександрівна, Мєркунова Надія Олексіївна, Танцюра Олена Василівна. Форми і методи роботи, які застосовують ці вчителі наступні: діалоги за матеріалами творів, що вивчаються на уроках, дискусії за проблемними запитаннями, повідомлення про прочитану книгу, про творчість письменників, під час усного і письмового мовлення, створення власних літературних творів та ін.

Згідно з планом внутрішньошкільного контролю у 2010/2011 навчальному році вивчалося питання «Стан викладання світової літератури у Помічнянському НВК №3». Підсумки вивчення цього питання були розглянуті на засіданні педагогічної ради ( протокол №1 від 5 січня 2011 року). Варто зазначити, що адміністрація закладу значну увагу приділяє роботі вчителів світової літератури та російської мови. Накази директора Помічнянської ЗШ №3 за 3 роки, які стосуються даного питання: наказ №144 від 8 листопада 2010 року «Про проведення моніторингу досягнень учнів із української мови та літератури»; наказ №29 від 5 березня 2011 року «Про оптимальне поєднання форм і методів перевірки знань, умінь і навичок учнів з української , російської та англійської мов у Помічнянському НВК №3»; наказ №22 від 24 січня 2012 року «Про підсумки перевірки роботи вчителів гуманітарного циклу»; наказ №27 від 25 січня 2012 року «Про ефективність роботи ШМО суспільно-гуманітарного циклу»; наказ №122 від 23 травня 2012 року «Про виконання навчальних програм за 2011-2012н.р.»; наказ № 32 від 15 лютого 2013 року «Про підсумки проведення тематичного контролю у гуманітарному циклі: «Формування в учнів умінь самостійно працювати з першоджерелами та довідковою літературою».

Серед рекомендацій, які давались вчителям вказаних навчальних закладів після відвідування уроків, варто зазначити наступні:


 • продовжити роботу над забезпеченням належного методичного рівня викладання світової літератури та російської мови;

 • поглибити роботу з обдарованими учнями;

 • впроваджувати інтерактивні методи навчання.

 • звернути увагу на диференційований підхід у підготовці домашнього завдання (Циганок В.М., Помічнянська ЗШ І-ІІІ ст. №2);

 • стимулювати підвищення мотивації навчання шляхом удосконалення системи оцінювання учнів на уроці;

 • розвивати в учнів компетентність самостійно аналізувати вивчений матеріал;

 • систематично й послідовно здійснювати формування мовленнєвої компетенції у процесі пізнання через спілкування та комунікативну взаємодію;

 • впроваджувати в навчально-виховний процес сучасні методи навчання (Руда Л.О., Помічнянська ЗШ І-ІІІ ст. №2);

 • активізувати роботу з використання інтерактивних технологій (Танцюра О.В., Мєркунова Н.О., Помічнянська ЗШ І-ІІІ ст. №3);

 • ретельніше працювати над заохоченням учнів до прочитання повних текстів творів (Мєркунова Н.О., Помічнянська ЗШ І-ІІІ ст. №3);

 • працювати над індивідуалізацією та диференціацією навчальних завдань на уроках російської мови (Танцюра О.В., Помічнянська ЗШ І-ІІІ ст. №3).

Анкетування, яке проводилося з вчителями світової літератури та російської мови вказаних навчальних закладів, засвідчило, що вчителі Помічнянських ЗШ І-ІІІ ст. №1,3 (участі не брали педагоги Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2) обізнані з новим Державним стандартом базової та середньої осваітми (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1392); розкривають зміст нової змістової лінії, здійснюють компаративний аналіз художніх творів.

Значна увага в новому Державному стандарті приділяється уроку компаративного аналізу, на якому домінуючим є порівняльний аналіз художньої літератури. Ґрунтується він на досягненнях компаративістики. Мета такого уроку - глибше розкрити ідейно-естетичну сутність кожного з порівнюваних творів чи процесів; дати історико-літсратурне пояснення відповідностей або відмінностей літературних явищ різних письменств; сприяти розумінню духовної єдності, національної своєрідності різних літератур у культурно-історичному розвитку суспільства.У довідках, представлених вчителями, вказано, що в своїй практиці ними проведено такі уроки компаративного аналізу: Колос А.А. (Помічнянська ЗШ І-ІІІ ст. №1) - 8 клас. «Порівняльний аналіз поем «Іліада» й «Одісея» Гомера та «Енеїди» Вергілія»; 9 клас. «Співці свободної стихії і непокірної надії» (компаративний аналіз вірша О.Пушкіна «Фонтану Бахчисарайського палацу» та сонету А.Міцкевича «Бахчисарай»; різних перекладів (М.Рильського та В.Левика) сонету А.Міцкевича «Бахчисарай»); 11 клас. «Тема війни в творчості О.Твардовського та Л.Костенко».
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка