Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світіСкачати 170,79 Kb.
Сторінка1/14
Дата конвертації23.03.2020
Розмір170,79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


24

ISSN 2072-9480. Демографія та соціальна економіка, 2017, № 1 (29): 24–36 

Doi: https://doi.org/10.15407/dse2017.01.024

УДК 336.1

JEL CLASSIFICATION: H 52

© КАЛЕНЮК І.С., 2017

І.С. КАЛЕНЮК 

д-р екон. наук, проф.

директор Науково-дослідного інституту 

економічного розвитку ДВНЗ «Київський

національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, корп. 6

E-mail: kalenuk@ukr.netНАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ 

ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Узагальнено сучасні тенденції трансформації управління освітою з огляду на поширення процесів 

децентралізації, диверсифікації джерел та механізмів фінансування системи освіти. Доведено зміни 

практики державного фінансування освіти у напрямі формування прозорого, цільового, стимулювального 

характеру фінансування, з посиленням елементів відповідальності та зменшенням впливу суб’єктивних 

чинників на процес прийняття фінансових рішень у системі освіти. Проаналізована світова 

практика використання гнучких механізмів управління закладами не адміністративно-командними, 

а економічними, стимулювальними методами. Виявлено переваги застосування економічних методів, 

які дозволяють державі впливати на обсяги фінансування, на розмір додатково залучених фінансових 

ресурсів, на рівень соціального забезпечення викладацького персоналу та ін. Всебічно досліджено такий 

напрям удосконалення механізмів державного фінансування системи освіти у світі як врахування 

результатів діяльності навчальних закладів. Проаналізовано досвід передових країн світу, доведено, 

що критеріями для диференціації обсягів державного фінансування можуть бути: типи навчальних 

програм, чисельність учнів, чисельність студентів очної форми, категорії студентів, специфіка закладу, 

чисельність випускників тощо. У  системі загальної середньої освіти поширені механізми подушового 

фінансування. Узагальнено практику фінансування за результатами діяльності у США, де практично 

кожний штат застосовує свої формули результативного фінансування, але загальною тенденцією є 

ускладнення і введення стимулювальних механізмів виділення фінансових ресурсів на основі різноманітних 

показників успішності. Обґрунтовано необхідність реалізації такої базисної умови ефективного 

функціонування системи освіти як підвищення автономії навчальних закладів, не тільки в освітній 

діяльності, але й в частині фінансово-господарської діяльності.

Ключові слова

: освітні послуги, механізм фінансування, навчальний заклад, фінансування за 

результатами діяльності, форми і методи фінансування, автономія навчальних закладів.


Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі

ISSN 2072-9480. Демографія та соціальна економіка, 2017, № 1 (29) 

25

Каленюк И.С.

д-р экон. наук, проф.

директор Научно-исследовательского института 

экономического развития ГВУЗ «Киевский

национальный экономический университет

имени Вадима Гетьмана»

04050, г. Киев, ул. Мельникова, 81, корп. 6 

E-mail: kalenuk@ukr.net

НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕХАНИЗМОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Обобщены современные тенденции трансформации управления образованием в современном мире: 

распространение процессов децентрализации, усиления автономии учреждений, повышение гибкости 

механизмов финансирования и адаптации учебных заведений к изменениям среды. Доказано изменение 

практики государственного финансирования образования в направлении формирования прозрачного

целевого, стимулирующего характера финансирования бюджетных сфер и образования, в том числе 

с усилением элементов ответственности и уменьшением влияния субъективных факторов на про-

цесс принятия финансовых решений в системе образования. Проанализирована мировая практика 

использования гибких механизмов управления заведениями не административно-командными, а 

экономическими, стимулирующими методами. Выявлены преимущества применения экономических 

методов, позволяющих государству влиять на объемы финансирования, на размер дополнительно при-

влеченных финансовых ресурсов, на уровень социального обеспечения преподавательского персонала 

и др. Всесторонне исследовано такое направление совершенствования механизмов государственного 

финансирования системы образования в мире как учет результатов деятельности учебных заведений. 

Проанализирован опыт передовых стран мира, доказано, что критериями для дифференциации объемов 

государственного финансирования могут быть: типы учебных программ, численность учащихся, числен-

ность студентов очной формы, категории студентов, специфика заведения, численность выпускников и 

другие. В системе общего среднего образования распространены механизмы подушевого финансирования. 

Обобщена практика финансирования по результатам деятельности в США, где практически каждый 

штат применяет свои формулы результативного финансирования, но общей тенденцией является 

усложнение и введение стимулирующих механизмов выделения финансовых ресурсов на основе разных 

показателей успешности. Обоснована необходимость реализации такого базисного условия эффектив-

ного функционирования системы образования как повышение автономии учебных заведений, не только 

в образовательной деятельности, но и в части финансово-хозяйственной деятельности.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка