Наказ №70 Про організацію навчально виховного процесу в дошкільному навчальному закладі у 2016/2017 навчальному роціСкачати 44,07 Kb.
Дата конвертації18.04.2019
Розмір44,07 Kb.
ТипНаказ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) №418

КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»


КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) №418

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ТИПА

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»


_____________________________________________________________________
НАКАЗ
26.08.2016 70
Про організацію навчально – виховного

процесу в дошкільному навчальному

закладі у 2016/2017 навчальному році
Організація навчально – виховної діяльності з дітьми у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту», методичних листів МОН України №1\9 – 315 від 16.06 06. 2016 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/ 2017 навчальному році», від 02.09.2016 № 1/9 – 454 «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», від 06.77.2015 № 1/9 -595 «Методичні рекомендації щодо оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за домомогою кваліметрічної моделі», від 12.08.2016 № 1/9 – 437 «Перелік навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (затверджена Указом Президента України № 580 від 13.10.2015), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), плану заходів щодо національно-патріотичного молоді на 2016 рік (затверджена постановою КМ України від 25.12.2015, лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у ДНЗ».

Зміст навчально – виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція) відповідно до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», варіативних та парціальних програм, які забезпечують можливість реалізації інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти. Порціальні програми доповнюють зміст інваріативної та складової чинних комплексних програм і є додатковими до них, а також можуть самостійно окреслювати завдання і зміст роботи з реалізації певної складової варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти.

Виходячи з зазначеного, з метою реалізації освітнього стандарту і забезпечення на цій основі нефорсованого стартового розвитку дітей, та проаналізувавши роботу дошкільного навчального закладу за минулий навчальний рік можна визначити такі основні завдання на 2015/2016 навчальний рік:
НАКАЗУЮ:

1. У зв’язку із запровадженням нових Державних стандартів початкової освіти, з метою забезпечення благополуччя кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, підвищення якості освіти, забезпечення рівного доступу до неї, підвищення соціального захисту усіх учасників навчально - виховного процесу, при роботі дошкільного навчального закладу у 2016/2017 навчальному році направити зусилля на:

- забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави і міста;

- підвищення якості освіти шляхом створення освітнього розвивального середовища в закладі;

- впровадження Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

- розробку й запровадження заходів щодо ознайомлення педагогів із змістом та формами роботи в умовах інклюзивної освіти в закладі;

- посилення здоров’язбережного аспекту навчально - виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ - компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини, на розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

- забезпечення системного психолого - педагогічного супроводу всіх учасників навчально - виховного процесу;

- зміцнення матеріально - технічної бази закладу.

2. Організувати навчально – виховний процес у дошкільному навчальному закладі наступним чином: продовжити роботу щодо підвищення результативності освітнього процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2015/2016 навчальному році, колектив закладу визначив такі змістові напрямки роботи:
2.1. Використовувати здоров'яформуючі і здоров'язбережувальні педагогічні технології для формування у дітей культури здорового способу життя.


    1. Виховувати у дітей патріотичні почуття шляхом формування позитивно – ціннісного ставлення до національної культури та традицій рідного краю.
    1. Розвивати екологічну компетентність дошкільників шляхом активізації розумово-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності.

Протягом 2016/2017 н.р.
3. Здійснювати освітній процесс у группах раннього, молодшого та середнього віку за программою «Дитина» та программою «Впевнений старт» у группах старшого дошкільного віку.

Протягом 2016/2017 н.р.

4. Неухильно дотримувати виконання вимог державного стандарту – Базового компонента дошкільної освіти.

Постійно


5 Забезпечити організацію життєдіяльності дітей в закладі через різні форми роботи з дітьми дошкільного віку відповідно до вимог чинних нормативних документів, зокрема листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України ві 26.07.2010р. № 1.4./18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»

Протягом 2016/2017 н.р.

6. Покласти відповідальність за організацію та забезпечення належного змісту навчально – виховного процесу на кожного члена трудового колективу дошкільного навчального закладу в межах їхніх посадових обов’язків.

Протягом 2016/2017 н.р.

7 Розглянути питання навчально – виховної діяльності ДНЗ на загальних зборах колективу дошкільного навчального закладу та батьків.

За планом роботи ДНЗ

8. Усім учасникам навчально – виховного процесу:
8.1. Організувати навчально – виховний процес у дошкільному закладі у такому розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного «Я» дитини.

Протягом 2016/2017 н.р.

8.2.Забезпечуватии всебічний розвиток дошкільників відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.

Постійно


8.3.Формувати у дітей моральні норми і правила поведінки, морально – етичні цінності, набуття життєвого соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.

Постійно


8.4. Виховувати у дітей любов до України, шанобливе ставлення до родини, повагу до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

Постійно


9. Вихователю – методисту Гріднєвій Г.М.:
9.1.. Здійснювати розподіл занять на тиждень відповідно до методичного листа МОН України №1\9 – 315 від 16. 06. 2016 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/ 2017 навчальному році» та Наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранічно допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

Протягом 2016/2017 н.р.

9.2. Врахувати під час складання розкладу занять їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачивши раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично – прикладна) на кожному з них та доцільне використовувати місць для проведення занять.

Серпень 2016р.

9.3. Визначити ступінь створення розвивального середовища у вікових групах (природне, предметно – ігрове, соціальне) з навчально – виховною спрямованістю за критеріями.

Протягом 2016/2017н.р. 9.4. Здійснювати спільно із завідувачем керівництво і контроль за навчально – виховним процесом у вікових групах закладу. Результати перевірок висвітлювати у довідках.

Протягом 2016/2017 н.р. 9.5. Організувати планову консультативну допомогу педагогічним працівникам та родинам вихованців.

Протягом 2016/2017 н.р.

9.6. Здійснювати аналіз стану організації життєдіяльності дітей в умовах упровадження нових програм та аналіз засвоєння дітьми програмового матеріалу.

Протягом 2016/2017 н.р.


10. Педагогічним працівникам:
10.1. Широко використовувати у навчально – виховному процесі закладі гру як самостійну форму роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах.

Постійно


10.2. Відводити належне місце самостійній діяльності дітей – руховій, мовленевій, музичній, трудовій тощо, а також продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), поєднуючи вербальні, наочні і практичні методи.

Постійно


10.3. Диференціювати роботу дітей на заняттях та у повсякденному житті, об’єднуючи їх підгрупи та добираючи для кожної з них навчальний матеріал різного змісту, складності та відповідні методи і прийоми з урахуванням різного рівня інтелектуального розвитку, відмінностей у спрямованості пізнавальних інтересів окремих дітей.

Постійно


10.4. Використовувати, організовуючи навчальну діяльність, завдання із технології ТРВЗ, експериментально – дослідницьку діяльність, проблемно – пошукові ситуації та інші методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці.

Постійно


10.5. Включати елементи навчальної діяльності також до інших форм роботи з дітьми в повсякденній діяльності (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).

Постійно


10.6. Формувати у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки.

Постійно


10.7. Поширювати серед батьків психолого – педагогічні та фізіологічні знання про дітей раннього та дошкільного віку.

Протягом 2015/2016 н.р.11. Контроль за виконанням данного наказу покласти на вихователя - методиста Гріднєву Г.М.
Завідувач КЗ «ДНЗ № 418»____________ О.А.Фоменко
З наказом ознайомлені:
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка