Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 334,27 Kb.
Сторінка13/18
Дата конвертації27.12.2018
Розмір334,27 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Держава і право. Юридичні науки
157. РА412584 Василик Ю. Б. Адміністративна відповідальність перевізників за перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Василик Юрій Борисович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 21 с.
158. РА412574 Гладка Н. М. Правове регулювання вирішення публічно-правових спорів, що випливають із соціальних відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гладка Наталія Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с.
159. РА412565 Колосінський І. А. Цивільно-правовий статус спеціалізованих іпотечних установ в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Колосінський Ігор Анатолійович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 19 с.
160. РА412582 Чернетченко О. М. Законність як принцип адміністративної діяльності органів доходів і зборів у податковій сфері : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чернетченко Олена Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 21 с.
161. ВА787793 "Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2014 ; Рівне).II Міжнародна науково-практична конференція "Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення", 24-25 квітня 2014 року, м. Рівне : зб. тез / Нац. агентство з питань держ. служби [та ін.] ; [редкол.: Мошинський В. С. та ін.]. - Рівне : [б. в.], 2014. - 277 с. : рис., табл.
162. ВА787914 Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку НАПрН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол. : С. М. Прилипко та ін.]. - Харків : Право, 2014. - 210 с.
163. ВА788025 Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. (11 груд. 2014 р.) : тези наук. доп. - Київ : [б. в.], 2014. - 176 с. - (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція")
164. ВА787779 Виборче право України : завдання поточ. модул. контролю для студентів спец. 7.03040101 "Правознавство" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Медвідь А. Б.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 59 с.
165. ВА788008 Гафурова О. В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання : монографія / О. В. Гафурова ; [за заг. ред. В. М. Єрмоленка]. - Київ : Ірідіум, 2014. - 478 с.
166. ВА787881 Додін Є. В. Правове регулювання переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України : монографія / Є. В. Додін, Н. О. Коваль, В. В. Прокопенко. - Чернівці : Технодрук, 2015. - 165 с.
167. ВА787770 Європейські стандарти законотворчої діяльності : [зб. док. : пер. з інозем. мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; [заг. ред. В. О. Зайчука ; упоряд.: О. Л. Копиленко та ін. ; пер.: Л. В. Білоусов та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 382, [1] с.
168. ВА787916 Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. К. Ю. Мельника. - Харків : ХНУВС, 2014. - 323 с.
169. ВА787867 Ємець Л. О. Публічне управління неполітичними об'єднаннями громадян (адміністративно-правове дослідження) : монографія / Ємець Леонід Олександрович, Негодченко Олександр Володимирович ; ВНПЗ "Дніпропетр. гуманітар. ун-т". - Дніпропетровськ : Середняк Т. К. : Дніпропетр. гуманітар. ун-т, 2015. - 202 с.
170. ВА787778 Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 18 черв. 2014 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань інформатизації та інформ. технологій ; [редкол.: Омельченко В. П. (голова) та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 194 с. : рис., табл. - (Парламентські слухання)
171. С11468/1 Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. Ч. 1/ [упоряд. В. В. Клювак]. - 2014. - 191 с. : табл.
172. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
173. ВА788016 Збірник судових рішень у справах щодо провокації злочину працівниками правоохоронних органів / [упоряд.: С. В. Прийма, С. О. Шульгін]. - Харків : Право, 2015. - 669, [1] с.
174. ВА787749 Кіщак І. Т. Державне та регіональне управління : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І. Т. Кіщак, В. В. Лагодієнко, Ю. І. Кіщак ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ф-т економіки. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 287 с. : рис., табл.
175. ВА787748 Кіщак Ю. І. Адміністративне право. Теоретичні засади та практика розгляду звернень громадян : навч. посіб. / Ю. І. Кіщак ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 313 с. : табл.
176. ВА787840 Кудерська Н. І. Право культурної спадщини України. Загальна частина : підручник / Кудерська Надія Іванівна ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 258 с.
177. ВА788029 Лясковець О. В. Позитивістська парадигма в українській юридичній думці XIX - початку XX сторіччя : монографія / Лясковець Олексій Володимирович, Макушев Петро Васильович ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 180 с.
178. ВА788027 Макаренко Є. І. Вступ до криміналістики : навч. посіб. / Макаренко Є. І., канд юрид. наук, проф. ; ВНПЗ "Дніпропетр. гуманітар. ун-т". - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. - 213 с. : іл.
179. ВА788002 "Судова реформа 1864 року в історії українського державотворення", всеукраїнська науково-практична конференція(2014 ; Харків).Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Судова реформа 1864 року в історії українського державотворення", 14 листопада 2014 року / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Укр. Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Румянцев В. О. та ін.]. - Харків : Друкарня Мадрид, 2014. - 214 с.
180. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
181. В355533/2 Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Т. 2/ [Алєксєйчук В. І. та ін.]. - 2015. - 327, [1] с.
182. ВА787878 Олєйніков Д. О. Строки у новому кримінальному процесуальному законодавстві : наук.-практ. посіб. / Д. О. Олєйніков, М. В. Членов ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Ін-т підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки України. - Харків : Право, 2015. - 151 с. - (Бібліотека слідчого)
183. ВА787739 Охорона праці та особиста безпека працівників органів внутрішніх справ : навч. посіб. / [Бадьора С. М. та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : НАВС, 2014. - 293 с. : рис.
184. АО272685 Пам'ятка для засуджених жінок / "Донец. Меморіал", пенітенціар. т-во України ; [упоряд. О. П. Букалов]. - Харків : Права людини, 2014. - 79 с.
185. АО272686 Пам'ятка для засуджених осіб, які хворіють / "Донец. Меморіал", пенітенціар. т-во України ; [упоряд. О. П. Букалов]. - Харків : Права людини, 2014. - 71 с.
186. АО272687 Пам'ятка для осіб, засуджених до довічного позбавлення волі / "Донец. Меморіал", пенітенціар. т-во України ; [упоряд. О. П. Букалов]. - Харків : Права людини, 2014. - 71 с.
187. ВА788009 Полтава К. О. Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов'язані із загибеллю людей або тяжким тілесним ушкодженням, в Україні : монографія / К. О. Полтава ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків : Право, 2014. - 279, [1] с. : табл.
188. ВА787956/CDR1764 Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України) : навч. посіб. / [Арнольд Р. та ін. ; вступ. слово і заг. ред. Мартиненка П. Ф., Кампа В. М.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Асоц. суддів Конституц. Суду України. - Київ : Юрінком Інтер, 2013. - 374 с.
189. /ВА787956 Права і свободи людини і громадянина в Україні. - [Київ] : [б. в.], [2013]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
190. ВА787870 Правові засади здійснення державного контролю у сільському господарстві України: систематизований збірник нормативно-правових актів : тексти нормат.-прав. актів подані за станом на верес. 2013 р. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [упоряд. : Краснова Ю. А. та ін.]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [Вид.], 2013. - 826 с.
191. ВА787866 Словарь - активатор творческого мышления юриста / подобрал, составил и привел в систему Вячеслав Манукян. - Харьков : Право, 2015. - 686 с. : ил.
192. ВА787913, з дод. CDR1761 Соціально-правовий захист населення: виклики сьогодення : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., [Київ, 6 листоп. 2014 р.] / [за заг. ред. О. М. Котикової, І. М. Ковчиної] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Нац. авіац. ун-т, Wyższa Szkoła Humanitas v Sosnowiec. - Київ : [б. в.], 2014. - 55 с.
193. ВА787876 Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні : монографія / [С. М. Прилипко та ін.] ; за ред. Р. П. Бойчука ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку. - Харків : Право, 2014. - 476 с. : рис., табл.
194. ВА787773 Терроризм: определения и сущность : монография / [А. В. Коростиленко и др.] ; под общ. ред. В. В. Крутова, И. И. Мусиенко, В. А. Глушкова ; Нац. акад. Службы безопасности Украины. - Киев : Центр учеб.-науч. и науч.-практ. изд. Нац. акад. СБ Украины, 2014. - 191 с.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка