Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка11/18
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,57 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Економіка. Економічні науки
105. РА412573 Бабалола Ї .А. Аналіз структури капіталу та ефективності господарської діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Бабалола Їсау Абіодун ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : табл.
106. РА412569 Возна Л. Б. Регулювання кредитної структури та удосконалення механізму її функціонування в аграрній сфері України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Возна Любов Богданівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
107. РА412567 Князькова В. Я. Спеціальні режими оподаткування: регуляторні властивості та фіскальні наслідки використання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Князькова Валентина Яківна ; Черніг. держ. ін-т економіки і упр. - Чернігів, 2013. - 20 с.
108. РА412594 Козубова Н. В. Оцінка потенціалу внутрішнього ринку туристичних послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Козубова Наталія Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
109. РА412577 Магута Р. М. Активізація контрольної функції держави в умовах фінансової нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Магута Роман Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 19 с. : рис., табл.
110. РА412585 Пудичева Г. О. Управління енергетичним господарством бюджетних та комерційних підприємств на засадах контролінгу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пудичева Галина Олександрівна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 21 с. : рис., табл.
111. РА412578 Шведа Н. М. Формування системи управління машинобудівними підприємствами на засадах бенчмаркінгу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шведа Наталія Михайлівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 22 с. : рис.
112. ВА788017 Атаманюк Ю. А. Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи : [монографія] / Ю. А. Атаманюк. - Київ : Новий друк, 2010. - 207 с. : рис., табл.
113. ВА787917 Безпека праці: освіта, наука, практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2014 р. / Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України ; [редкол.: Мєтєльов О. В. та ін.]. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2014. - 212 с. : рис., табл.
114. ВА787874 Брижань І. А. Управління розвитком промисловості в умовах циклічності економіки: екологічно орієнтований аспект : монографія / Брижань Ірина Анатоліївна. - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2014. - 395 с. : рис., табл.
115. ВА787732 Бухгалтерський облік для економістів АПК (Податковий кодекс України) : зб. нормат. док. / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: В. Г. Козак та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2013. - 806 с. : табл. - (Сім кольорів обліку ; вип. 7)
116. ВА787734 Бухгалтерський облік для економістів АПК. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Плани рахунків та Інструкція про їх застосування, Методичні рекомендаці з бухгалтерського обліку : зб. нормат. док. / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: В. Г. Козак та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2013. - 386 с. - (Сім кольорів обліку ; вип. 5)
117. ВА787733 Бухгалтерський облік для економістів АПК. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, [інші нормативні документи]) : зб. нормат. док. / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: В. Г. Козак та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2013. - 356 с. : табл. - (Сім кольорів обліку ; вип. 6)
118. В355531/2 Бухгалтерський облік для економістів АПК. Ч. 2: Бухгалтерський облік оборотних і необоротних активів та витрат підприємства. - 2013. - 489 с. : рис., табл. - (Сім кольорів обліку ; вип. 2)
119. В355531/3 Бухгалтерський облік для економістів АПК. Ч. 3: Бухгалтерський облік власного капіталу і зобов'язань, доходів і фінансових результатів підприємства. - 2013. - 312 с. : рис., табл. - (Сім кольорів обліку ; вип. 3)
120. СО33444 Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень - червень 2014 : бюджет. моніторинг / [Зубенко В. В. та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), USAID від америк. народу, Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження". - Київ : Нора Друк, 2014. - 76 с. : рис., табл.
121. ВА787798 Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соціально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ), Євро-Середземномор. акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В. В. Олійник]. - Київ ; Афіни : [б. в.], 2014. - 297 с. : рис., табл.
122. ВА787785 Заплотинський Б. А. Управління якістю у сфері телекомунікацій : навч.-метод. посіб. / Б. А. Заплотинський, В. М. Тупкало ; Держ. ун-т телекомунікацій, Каф. менеджменту. - Київ : ДУТ, 2014. - 199 с. : рис., табл.
123. ВА788026 Кізян С. М. Вступ до фаху. Менеджер і команда: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. М. Кізян, М. І. Небава, О. О. Адлер. - Київ : Слово, 2014. - 162, [1] с.
124. ВА787877 Лопатинський Ю. М. Розвиток аграрного сектора національної економіки на інституційних засадах : монографія / Лопатинський Ю. М., Кифяк В. І. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. - 246 с. : рис., табл.
125. ВА787861 "Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2014 ; Кременчук).Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи", 30-31 жовтня 2014 р., Кременчук / Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ф-т економіки і упр. (Україна) [та ін.] ; [відп. ред. Почтовюк А. Б.]. - Кременчук : КрНУ, 2014. - 272 с. : рис., табл.
126. ВА788024 Міжнародний менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [С. М. Синиця та ін.] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 2014. - 335 с.
127. /ВС58731 Моделі бюджетного прогнозування для областей і міст України / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України", Проект міжнар. техн. допомоги (РЕОП). - Київ : [б. в.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
128. ВА787860 Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2014 р. / Запоріз. нац. техн. ун-т ; [редкол.: Зайцева В. М. та ін.]. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 375 с. : рис., табл.
129. ВА787854 Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід : монографія / [за заг. ред. В. М. Зайцевої] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 275 с. : рис., табл.
130. ВА787833 Надьон Г. О. Адміністрування процесу розробки управлінських продуктів підприємства : монографія / Надьон Г. О., Шарко О. Р. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 191 с. : рис., табл.
131. ВС58705 Налог на прибыль: определяем доходы и расходы : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2014. - 111 с. - (Библиотека "Баланс" ; № 24, декабрь 2014 г.)
132. ВА788037 Організація праці : навч.-наоч. посіб. для студентів ВНЗ / [Бикова А. Л. та ін. ; за наук. ред. А. Г. Бабенка] ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2014. - 228 с. : рис., табл.
133. ВА787863 Основи економічних знань : базовий підруч. для студентів ВНЗ неекон. напрямів підгот. / [Павленко А. Ф. та ін. ; за ред. А. Ф. Павленка, В. С. Савчука. Ю. К. Зайцева]. - Харків : Фоліо, 2014. - 762 с. : рис. - (Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів)
134. ВС58720 Основи менеджменту : [підруч. для студентів ВНЗ] / [А. А. Мазаракі та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. НАПН України А. А. Мазаракі. - Харків : Фоліо, 2014. - 845, [1] с. : рис., табл. - (Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів)
135. ВА787835 Основні напрями розвитку менеджменту організацій і адміністрування : колект. монографія / [Мельник Л. Л. та ін. ; за заг. ред. Сиченка В. В.]. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2014. - 225 с. : рис., табл.
136. ВС58704 Податок на прибуток: визначаємо доходи та витрати : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2014. - 111 с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 24, грудень 2014 р.)
137. ВС58731/CDR1763 Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посіб. / [Н. І. Балдич та ін. ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України", Проект міжнар. техн. допомоги (РЕОП). - Київ : К.І.С., 2014. - 198 с. : рис., табл.
138. СО33446 Семінар-Практикум головних бухгалтерів санаторно-курортних закладів, які входять до складу ЗАТ "Укрпрофоздоровниця", 01-05 жовтня 2007 року, м. Ялта / Закрите акціонер. т-во лікув.-оздоров. закл. профспілок України "Укрпрофоздоровниця". - Ялта, 2007. - 153 с. : рис., табл.
139. В355535/1 Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики. Т. 1/ [Савчук Л. М. та ін.]. - 2014. - 433 с. : рис., табл.
140. ВА788045 Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : колект. монографія / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; за ред. Непочатенко О. О. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 423 с. : рис., табл.
141. /ВА787958 Статистичне моделювання та прогнозування (прикладна частина). - [Харків] : Інжек, [2014]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
142. ВА787958/CDR1766 Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Раєвнєва О. В. та ін. ; під. ред. Раєвнєвої О. В.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : Інжек, 2014. - 576 с. : рис., табл.
143. ВА788046 Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України : колект. монографія / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; під ред. Нестерчук Ю. О. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 295 с. : рис., табл.
144. СО33432 Україна. Погляд у 21 століття : можливості для інвестицій та ділового партнерства / [голов. упоряд. Віктор Война ; відп. ред. Тамара Война]. - Київ : Комп'ютерні Системи, 1998. - 543 с. : кольор. іл., табл.
145. ВА787873 Фліссак К. А. Формування коопераційної моделі розвитку білатеральних економічних відносин України і Німеччини : [монографія] / Фліссак Костянтин Андрійович. - Тернопіль : Новий колір, 2009. - 287 с. : рис., табл.
146. ВА787743 Формування економічного потенціалу південного регіону України : монографія / [І. Т. Кіщак та ін.] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 330, [5] с. : рис., табл.
147. ВА787994 Формування та розвиток системи дорадництва в Україні : монографія / Т. П. Кальна-Дубінюк [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 331 с. : рис., табл.
148. ВА788022 Чинники успішного працевлаштування за фахом : навч. посіб. для студентів ОКР "спеціаліст", "магістр" спец. 7.03050701 і 8.03050701 "Маркетинг", 7.03020301 і 8.03020301 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Бойчук І. В., Сухорська У. Р., Полякова Ю. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 119 с.
149. ВА787869 Чорнодід І. С. Соціальна конкурентоспроможність національної економіки: сутність, показники та чинники забезпечення : монографія / Чорнодід І. С. ; Н.-д. екон. ін-т. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 383 с. : рис., табл.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка