Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 423,36 Kb.
Сторінка3/19
Дата конвертації27.12.2018
Розмір423,36 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Фізико-математичні науки
4. РА424751 Альрефаі В. А. Математичне моделювання та обчислювальні методи аналізу процесів сталого розвитку нелінійних динамічних систем з конкурентною взаємодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Валід Ахмед Махмуд Альрефаі ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
5. РА424558 Вадньов Д. О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі спеціальних послідовностей простих чисел : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Вадньов Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
6. РА424553 Гогота О. П. Народження c та b кварків в pp зіткненнях на колайдері Tevatron при Ецм=1.96 ТеВ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Гогота Ольга Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 21 с. : рис.
7. РА424713 Гриценко І. А. Режими ламінарної та турбулентної течії гелію та його ізотопічного розчину при наднизьких температурах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.09 / Гриценко Іван Анатолійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
8. РА424576 Жерновникова О. А. Дидактичні засади підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Жерновникова Оксана Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 40 с. : рис., табл.
9. РА424566 Зейн А.В. Розробка цифрової системи стабілізації поля зору приладу спостереження наземного рухомого об'єкту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Зейн Алі Вахіб ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
10. РА424567 Кінаш А. В. Дисипативність неавтономних систем з марковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кінаш Анастасія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
11. РА424560 Кусік Л. І. Асимптотичні зображення розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Кусік Людмила Ігорівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2016. - 23 с.
12. ВА805046 Алексеев В. Г. Научная (Объективная) Практическая Теория Взаимодействия и Взаимоизменения между Энергетическими Частицами в каком-либо Пространстве Энергетической Жизнедеятельности / В. Г. Алексеев. - Одесса : ВМВ, 2016. - 71 с.
13. ВА805258 Аналітична геометрія в прикладах і задачах : навч. посіб. / Б. М. Бокало [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : І. Е. Чижиков [вид.], 2016. - 333, [1] с. : рис. - (Серія "Математичний практикум" ; т. 5)
14. ВС61357 Бевз Г. П. Геометрія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. - Київ : Генеза, 2016. - 191 с. : іл.
15. ВС61377 Богданович М. В. Математика. [3 клас] : підруч. для 3 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниж. зором / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. - Київ : Генеза, 2016. - 157 с. : іл.
16. ВА804953 Бондаренко О. В. Фізика. 10 [клас] : зошит для лаб. робіт та фіз. практикуму : акад. рівень / О. В. Бондаренко. - Харків : ПЕТ, 2016. - 111 с. : рис., табл.
17. В356373/2 Виноградов, Борис Володимирович Теоретична механіка. Практичні заняття. Електронне тестування. Ч. 2. - 2016. - 330 с. : рис.
18. В356382/1 Виноградов, Борис Володимирович Тренажер з теоретичної механіки. Ч. 1. - 2016. - 162 с. : рис.
19. В356363/1 Гузь, Александр Н. Упругие волны в телах с начальными (остаточными) напряжениями. Ч. 1: Общие вопросы. Волны в бесконечных телах и поверхностные волны. - 2016. - 501 с. : рис.
20. В356363/2 Гузь, Александр Н. Упругие волны в телах с начальными (остаточными) напряжениями. Ч. 2: Волны в частичноограниченных телах. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. - 505 с. : рис.
21. ВА805032 Елементи квантової фізики: фізика атомів, молекул і твердого тіла : практикум з навч. дисципліни "Фізика" / [О. О. Бондаренко та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 247 с. : рис., табл.
22. ВА805119 Желєзний В. П. Експериментальна теплофізика. Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин : підручник / В. П. Желєзний, В. З. Геллер, Ю. В. Семенюк ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Фенікс, 2016. - 319, [1] с. : рис.
23. ВА805041 Истер А. С. Алгебра : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений / А. С. Истер. - Киев : Генеза, 2016. - 272 с.
24. ВА805039 Истер А. С. Геометрия : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений / А. С. Истер. - Киев : Генеза, 2016. - 215 с. : рис.
25. ВА805040 Істер О. С. Геометрія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. - Київ : Генеза, 2016. - 215 с. : іл., мал.
26. СО34634 Лёзов П. П. Эфирная основа электромагнитной теории (научные основы религиозной веры) / Лёзов П. П. - Харьков : Факт, 2016. - 96 с. : рис.
27. ВА804973 Математика : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Н. А. Тарасенкова [и др.]. - Киев : Освіта, 2016. - 303 с. : ил.
28. Р131016 Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи за темою "Наближене обчислення визначеного інтеграла" з навчальної дисципліни "Математичний аналіз та лінійна алгебра" для студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Т. В. Сілічова]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 47 с. : рис., табл.
29. ВА805003 Основы исследования операций : учеб. пособие / [Ю. Н. Толкунова и др.] ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ун-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 91 с. : табл., рис.
30. ВС61386 Сиротюк В. Д. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2016. - 192 с. : мал., табл.
31. ВА805049 Соколов Ю. Н. Приближение функций. Применение пакетов MathCAD и MATLAB для решения задач интерполяции и аппроксимации : учеб. пособие / Ю. Н. Соколов, О. В. Яровая ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ун-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 123 с. : рис., табл.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка