Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 423,36 Kb.
Сторінка10/19
Дата конвертації27.12.2018
Розмір423,36 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Економіка. Економічні науки
137. РА424834 Брановицький В. В. Перерозподіл власності в умовах транзитивної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Брановицький Віктор Володимирович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
138. РА424754 Верчин Н. Р. Демографічна безпека Львівської області: суспільно-географічні проблеми : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Верчин Наталія Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с. : рис., табл.
139. РА424550 Гайдабрус Н. В. Формування системи логістичного сервісу промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гайдабрус Наталія Віталіївна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 20 с. : рис., табл.
140. РА424853 Деркач Ю. Б. Механізм валютного регулювання та контролю в банківських установах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Деркач Юлія Борисівна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2016. - 19 с. : рис.
141. РА424564 Доровський О. В. Обґрунтування вибору стратегії розвитку фармацевтичної галузі України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Доровський Олександр Вікторович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків, 2015. - 32 с. : рис., табл.
142. РА424562 Завальнюк С. О. Інвестиційне забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Завальнюк Сергій Олександрович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя , 2015. - 20 с. : рис., табл.
143. РА424579 Князєва Т. В. Теоретико-методологічні засади формування інституціональних передумов міжнародної екологічної політики України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Князєва Тетяна В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. - Одеса, 2016. - 36, [1] с. : рис., табл.
144. РА424552 Козій Н. С. Стабілізація грошового обігу в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Козій Наталія Сергіївна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. - Ірпінь, 2016. - 20 с. : рис., табл.
145. РА424847 Колісник Н. В. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу в процесі вивчення економічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Колісник Надія Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
146. РА424565 Кравченко Є. В. Транскордонне співробітництво машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кравченко Євген Вікторович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 24 с. : рис.
147. РА424698 Ліснічук О. А. Фінансове управління санаційною спроможністю підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ліснічук Оксана Андріївна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. - Ірпінь, 2016. - 21 с. : рис., табл.
148. РА424695 Любченко В. О. Економічні основи страхування ризиків у діяльності класифікаційного товариства (регістра суден) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Любченко Вікторія Олегівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
149. РА424578 Мазярко І. С. Пріоритети та засоби державної політики реалізації соціального діалогу в роздрібній торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Мазярко Ірина Сергіївна ; Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2016. - 24 с. : рис., табл.
150. РА424701 Новіков Д. А. Теоретико-методичне забезпечення управління трудовим потенціалом промисловості регіонів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Новіков Дмитро Антонович ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
151. РА424746 Осадчук Ю. М. Організаційно-економічний механізм формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Осадчук Юлія Миколаївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів, 2016. - 21 с. : рис., табл.
152. РА424831 Погоріла Л. М. Відносини споживання в економічній системі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Погоріла Лідія Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2016. - 18 с. : рис.
153. РА424561 Покуца І. В. Організаційно-економічний механізм відтворення основних виробничих засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Покуца Ілля Володимирович ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2016. - 21 с. : рис., табл.
154. РА424548 Сороківська О. А. Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Сороківська Олена Анатоліївна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2016. - 43 с. : рис., табл.
155. РА424725 Станиціна В. В. Розвиток методу повної енергоємності для визначення показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Станиціна Валентина Володимирівна ; НАН України, Ін-т заг. енергетики. - Київ, 2016. - 20 с. : табл.
156. РА424556 Федевич Л. С. Державно-нормативне управління інвестиційною діяльністю господарських об'єднань : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Федевич Людмила Станіславівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 24 с. : рис., табл.
157. РА424846 Черненко Ю. Ю. Інтенсифікація виробництва овочів відкритого ґрунту на інноваційній основі у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Черненко Юлія Юріївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2016. - 21 с. : рис., табл.
158. РА424702 Чех Н. О. Управління власним капіталом як складова забезпечення корпоративної безпеки акціонерних товариств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Чех Наталія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2016. - 21, [1] с. : рис., табл.
159. РА424856 Шмуратко Я. А. Регулювання діяльності банків на ринку похідних фінансових інструментів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шмуратко Яна Антонівна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2016. - 18 с. : рис., табл.
160. РА424554 Щербаченко В. О. Економічні засади управління інтелектуальним капіталом підприємства в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щербаченко Вікторія Олексіївна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
161. Р131018 Бондарєва Т. І. Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Т. І. Бондарєва ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2016. - 43 с. : табл.
162. СО34631 Вергунов В. А. Український науково-дослідний інститут економіки й організації сільського господарства (1928-1937 рр. ). Документи та матеріали : [монографія] / Вергунов В. А., Глазунов Г. О., Зосімов І. О. ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України. - Вінниця : Нілан, 2015. - 222 с.
163. ВА805006 Вініченко О. М. Контроль як елемент системи соціально-економічного розвитку промислового підприємства : монографія / О. М. Вініченко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2016. - 406 с. : рис., табл.
164. ВА805189 Власюк В. Є. Управління фінансовими ресурсами як значимий фактор сталого розвитку національної економіки : [монографія] / В. Є. Власюк ; Ун-т митної справи та фінансів. - Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2016. - 325 с. : рис., табл.
165. Р131033 Горленко Г. О. Практичні роботи з економіки для учнів 11 класів (рівень стандарту) / Г. О. Горленко. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 27 с. : рис., табл.
166. ВА804890 Гранатуров В. М. Управление конкурентоспособностью предприятий : учеб. пособие / Гранатуров В. М., Кораблинова И. А. ; Одес. нац. акад. связи им. О. С. Попова, Учеб.-науч. ин-т экономики и менеджмента. - Одесса : ОНАС, 2016. - 151 с. : рис., табл.
167. ВА805030 Дериколенко О. М. Венчурна діяльність промислових підприємств: теорія, методологія, практика : монографія / О. М. Дериколенко. - Суми : Мрія, 2016. - 304, [16] с. : табл., рис., фот.
168. ВА805034 Дідченко О. I. Інноваційна політика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Дідченко О. I. ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 164 с. : рис., табл.
169. ВА805242 Жарська І. О. Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посіб. / І. О. Жарська ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2016. - 262 с. : рис., табл.
170. ВА805012 Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управлінський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та навчальної дисципліни "Облік виробництва і управління витратами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: С. В. Лабунська та ін.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 110 с. : табл.
171. ВА805249 Завора Т. М. Соціальне страхування : навч. посіб. для практ. занять / Т. М. Завора ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2016. - 319 с. : рис., табл.
172. ВА805122 Іванова Н. Ю. Управлінська економіка : навч. посіб. / Н. Ю. Іванова, Т. К. Кузнецова, Н. М. Соколова. - Київ : Логос, 2016. - 130, [2] с. : рис., табл.
173. ВА805079 Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної безпеки підприємства : [монографія] / Ілляшенко О. В. - Харків : Мачулін, 2016. - 503 с. : рис., табл.
174. ВА805245 Інноваційний контролінг в діяльності промислових підприємств : навч. посіб. / Філиппова С. В. [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Бондаренко М. О., 2016. - 134 с. : рис., табл.
175. ВА805062 Калініна С. П. Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізаційний аспект : (монографія) / Калініна С. П., Гетьманенко Ю. О., Давидюк Л. П. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. П. Калініної ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). - Вінниця : Нілан, 2016. - 238 с. : рис., табл.
176. ВА804943 Кеннеді Ґ. Домовлятися завжди : [як досягати максимуму в будь-яких переговорах] / Ґевін Кеннеді ; [пер. з англ. Тетяни Микитюк]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 334 с.
177. ВА805017 Корецька Н. І. Платіжні системи: в схемах і таблицях : навч. посіб. / Корецька Н. І. ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2015. - 302 с. : рис., табл.
178. Р131032 Котлярчук О. І. Економічна і соціальна географія України. 9 клас : зошит для практ. робіт / О. І. Котлярчук. - Луцьк : Дім книги-Волинь, 2016. - 47 с. : карти, рис., табл.
179. ВА805095 Коць О. О. Фінансово-економічна діяльність : навч. посіб. / О. О. Коць, П. Г. Ільчук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Сорока Т. Б. [вид.], 2016. - 131, [1] с.
180. ВА805158 Кошельник В. М. Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств: проблеми і перспективи : монографія / В. М. Кошельник ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця : Нілан, 2016. - 302 с. : рис., табл.
181. ВА805021 Коюда В. О. Інтелектуальний потенціал підприємства : монографія / Коюда В. О., Воліков В. В. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 335 с. : рис., табл.
182. ВА805005 Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія / О. М. Ляшенко. - Київ : НІСД, 2015. - 347 с. : рис., табл.
183. ВА805026 Малярець Л. М. Економіко-математичні методи та моделі : навч. посіб. / Малярець Л. М. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 411 с. : рис., табл.
184. Р131020 Методичні рекомендації до виконання тренінгу (в рамках лабораторних робіт) з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. М. Ю. Агапова]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 27 с. : табл.
185. ВА805010 Пантелеєв В. П. Консолідація фінансової звітності : навч. посіб. / В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2016. - 431 с. : табл., рис.
186. ВА805082 Петряєва З. Ф. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. для інозем. студентів / Петряєва З. Ф. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 371 с. : рис., табл.
187. ВА804981 Пінк Д. Драйв. Дивовижна правда про те, що нас мотивує / Деніел Пінк ; [пер. з англ. Назарія Агаджаняна]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 205, [1] с. : іл. - (New York times bestseller)
188. ВА805025 Пономаренко В. С. Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств : монографія / Пономаренко В. С., Гонтарева І. В. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В. С. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 403 с. : рис., табл.
189. ВА805018 Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посіб. / [Клебанова Т. С. та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 654 с. : рис., табл.
190. Р131031 Пушкар Н. С. Соціально-економічна географія світу. 10 клас : зошит для практ. робіт / Н. С. Пушкар. - Луцьк : Дім книги-Волинь, 2016. - 27 с. : карти, рис., табл.
191. Р131021 Робоча програма навчальної дисципліни "Лабораторний практикум "Навчальна бухгалтерія" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 47 с. : табл.
192. ВА805001 Робоча програма навчальної дисципліни "Фінансовий облік - 1" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Ю. Д. Маляревський та ін.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 54 с. : табл.
193. ВА805121 Сливоцький А. Дж. Зона прибутку. Стратегічна бізнес-модель як запорука завтрашніх прибутків / Адріан Дж. Сливоцький, Девід Дж. Моррісон за участю Боба Андельмана ; [пер. з англ. Р. Скакун]. - Львів : Вид-во Укр. католиц. ун-ту, 2016. - 431 с. : табл., схеми
194. ВА805002 Столярчук Г. В. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / Г. В. Столярчук ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2016. - 71 с. : табл.
195. ВС61408 Трухімович С. Реклама. Конспекти копірайтера : [практ. посіб.] / Сергій Трухімович. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 146 с. : іл. - (Brain for sale)
196. ВС61369 Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики : монография / [Альбрехт А. и др. ; редкол.: Шмидт М. и др.] ; Гос. вуз Нац. горный ун-т (Украина), Бранденбург. техн. ун-т, Коттбус-Зенфтенберг (Германия). - Днепропетровск : Акцент ; Коттбус, 2016. - 432 с. : рис., табл. - (Университеты в поддержку устойчивого развития ; кн. 2)
197. ВА805243 Управління продажем банківських послуг : навч. посіб. / [Т. А. Васильєва та ін.] ; за заг. ред. Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 226 с. : рис., табл.
198. ВА805004 Хомутенко В. П. Державний аудит публічних фінансів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, А. В. Хомутенко ; за заг. ред. проф. Хомутенко В. П. - Одеса : Кримполіграфпапір, 2016. - 412 с. : табл., рис.
199. ВА804983 Шей Т. Доставка щастя. Шлях до прибутку, задоволення і мрії / Тоні Шей ; пер. з англ. Анатолій Саган. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 285 с. : рис.
200. ІВ223086 Steiner A. Die Planwirtschaft in der DDR : Aufstieg und Niedergang / André Steiner. - Erfurt : [Landeszentrale für politische Bildung Thüringen], 2016. - 132 S. : Fot.
201. Р131019 Tasks for practical lessons and independent work on the academic discipline "Controlling" for full-time students of training direction 6.030601 "Management" / Simon Kuznets Kharkiv national university of economics ; [compiled by K. Iakovenko]. - Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2016. - 35 p. : tabl.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка