Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка13/19
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,74 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Держава і право. Юридичні науки
222. РА413830 Бутков І. М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб'єкта трудових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 16 с.
223. РА413813 Владикін О. Н. Цивільно-правове регулювання договору про надання послуг електрозв'язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Владикін Олександр Насирбегович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
224. РА413773 Гапанович Я. В. Механізми реалізації державної регуляторної політики у сфері зв'язку та інформатизації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Гапанович Ярослав Валерійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
225. РА413754 Гуртовий Д. Є. Формування організаторських умінь майбутніх офіцерів МВС України у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуртовий Дмитро Євгенійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 20 с.
226. РА413703 Даниленко Є. М. Цивільно-правове регулювання викупу акцій акціонерним товариством в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Даниленко Євгеній Михайлович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 20 с.
227. РА413791 Дацко Ю. С. Участь органів місцевого самоврядування в цивільному процесі для захисту прав, свобод та інтересів інших осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дацко Юлія Степанівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 20 с.
228. РА413704 Корбут О. О. Непоіменовані договори у сфері шоу-бізнесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Корбут Олександра Олександрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 20 с.
229. РА413833 Коротка Н. О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров'я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
230. РА413829 Курбанов Б. Б. Принципи та форми захисту трудових прав суддів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курбанов Богдан Бахрамович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 16 с.
231. РА413763 Мандрікова К. О. Розумність у правовому регулюванні: вимоги до нормотворчості та правозастосування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мандрікова Катерина Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
232. РА413793 Поплавська М. В. Право споживача на інформацію про продукцію за законодавством України та ЄС (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поплавська Мирослава Володимирівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 20 с.
233. РА413792 Фолес А. М. Контроль в сучасній Українській державі: досвід теорії і практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Фолес Андрій Михайлович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 20 с.
234. ВА789353 Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали IV Міжнар. наук. конф. адвокатів, молодих вчених, аспірантів та студентів "Адвокатура: минуле та сучасність", 22 листоп. 2014 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." [та ін.] ; [уклад.: Остапенко Т. О., Чекмарьова Л. Ю., Познахівська Л. Р. ; за заг. ред. В. М. Дрьоміна]. - Одеса ; Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 414 с.
235. ВА789454 Адміністративно-правове регулювання публічного адміністрування в Україні : навч. посіб. для студентів юрид. ф-тів / О. Г. Бондар [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 203 с.
236. ВА789276 Актуальні питання діяльності органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозд. слідства за 2014 р. / [Гусаров С. М. та ін. ; упоряд.: О. М. Музичук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України, заслуж. юриста України С. М. Гусарова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т підгот. фахівців для підрозд. слідства. - Харків : ХНУВС : Ніка Нова, 2015. - 670 с.
237. ВА789525 Бубир Ю. В. Запобіжні заходи у кримінальному провадженні : навч. посіб. / Ю. В. Бубир, Г. І. Глобенко, О. О. Юхно ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т підгот. фахівців для підрозд. слідства, Каф. кримін. процесу. - Харків : НікаНова, 2015. - 191 с.
238. ВА789395 Європейський суд з прав людини. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України - 2009 / [упоряд. Є. Ю. Захаров]. - Харків : Права Людини, 2014. - 575, [1] с.
239. ВА789355 Дубич К. В. Механізми державного управління соціальними послугами: зарубіжний досвід та українські реалії : монографія / К. В. Дубич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2015. - 379 с. : рис., табл.
240. ВА789494 Експертизи у судочинстві України : наук.- практ. посіб. / [С. Б. Бойченко та ін.] ; за заг. ред. проф. В. Г. Гончаренка та І. В. Гори ; Акад. адвокатури Ураїни. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 502, [1] с.
241. В355618/1 Енциклопедія міжнародного права. Т. 1: А - Д. - 2014. - 918, [1] с.
242. ВА789398 Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І. С. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 565, [1] с.
243. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
244. ВА789572 Калаур І. Р. Договірні зобов'язання з передання майна в користування: проблеми теорії та практики : монографія / І. Р. Калаур ; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 479 с.
245. Р127678 Ключевые аспекты для проведения успешной эдвокаси кампании / [авт. предисл. К. А. Савчук]. - [Б. м. : б. и.], 2014. - 29 с. : рис., табл.
246. ВА789591 Концептуальні засади реформування системи регіонального управління : монографія / [Іжа М. М. та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - 211 с. : рис., табл.
247. ВА789574 Крестовська Н. М. Теорія держави і права : підручник : практикум : тести / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 583 с. : табл.
248. ВА789593 Критичне оцінювання ініціатив щодо ліквідації господарських судів в Україні : зб. виступів у ЗМІ представників юрид. та бізнес. спільноти / [упоряд.: Лубашев І. С., Подцерковний О. П.]. - Одеса : Гельветика, 2015. - 323 с.
249. ВА789275 Кутоманов Д. Є. Методи забезпечення трудової дисципліни: теоретико-прикладні аспекти : монографія / Д. Є. Кутоманов. - Харків : Диса плюс, 2015. - 446 с.
250. ВА789430 Кучер В. О. Недійсні правочини та їх цивільно-правові наслідки : навч. посіб. / В. О. Кучер ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛДУВС, 2014. - 343 с.
251. ВА789453 Манько Д. Г. Легалізація в механізмі дії права : спеціальність: 12.00 01 : монографія / Манько Денис Григорович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 231 с.
252. В355616/1 "Тенденції та пріоритети реформування законодавства України", всеукраїнська науково-практична конференція (2014 ; Херсон) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Тенденції та пріоритети реформування законодавства України", 12-13 грудня 2014 р. Ч. 1. - 2014. - 207 с.
253. В355616/2 "Тенденції та пріоритети реформування законодавства України", всеукраїнська науково-практична конференція (2014 ; Херсон) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Тенденції та пріоритети реформування законодавства України", 12-13 грудня 2014 р. Ч. 2. - 2014. - 211 с.
254. ВА789582 "Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Запоріжжя).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення" (5-6 грудня 2014 року) / Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту ; [за заг. ред. Т. О. Коломоєць]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 215 с.
255. ВА789583 "Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Кривий Ріг).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки", 30-31 січня 2015 р. / Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. екон. ін-т, Каф. права. - Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", 2015. - 215 с.
256. ВА789434 Медичне право України : навч. посіб. для студентів спец. 8.03040101 "Правознавство" освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Котуха О. С.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 307 с.
257. ВА789592 Міщук І. П. Кримінальне право. Загальна частина : навч.-метод. посіб. / І. П. Міщук, Є. В. Валькова ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т кримін.-викон. служби. - Херсон : Гельветика, 2014. - 195 с. - (Серія "Навчально-методичні посібники")
258. ВА789534 Мовні права в сучасному світі : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред. Б. М. Ажнюк]. - Ужгород : Наумченко Н. В., 2014. - 351 с.
259. ВА789575 Науково-практичний коментар до Закону України "Про вищу освіту" / [В. Ф. Опришко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України В. Ф. Опришка. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 670 с.
260. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
261. ВА789521 Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. / [О. Ю. Анциферов та ін.] ; за ред. С. М. Гусарова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Золота миля, 2015. - 311 с.
262. ВА789444 Охорона праці в галузі: організаційні засади охорони праці у вищих аграрних закладах : [посібник] / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад.] Войналович О. В., Рідей Н. М., Зазимко О. В. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 334 с.
263. ВА789480 Позняков С. П. Адміністративно-правове сприяння соціально-економічному розвитку в Україні: теоретико-методологічні засади : монографія / Позняков Спартак Петрович. - Київ : НУБіП України, 2014. - 424 с.
264. ВА789381 Порівняльне правознавство в розвитку договірного права : метод. вказівки та завдання до семінар. занять, самост. роботи, тести та індивід.-дослід. завдання для студентів спец. 8.03040101 "Правознавство" ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Вдовичин І. Я.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 59 с.
265. ВА789485 Соболь Є. Ю. Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів : монографія / Соболь Євген Юрійович. - Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2014. - 432 с.
266. В355619/1 Сокур, Людмила Анатоліївна Державна політика у сфері діловодства. Зміст. модуль 1. - 2014. - 66 с.
267. ВА789457 Третяк А. М. Землеустрій : навч. посіб. для студентів ВНЗ за напрямом підгот. "Геодезія, картографія та землеустрій" / А. М. Третяк. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 519 с. : рис., табл.
268. ВА789274 Усов Д. С. Кримінально-правова характеристика розголошення державної таємниці : монографія / Д. С. Усов ; [за заг. ред. О. М. Литвинова] ; Кримінол. асоц. України. - Харків : Ніка Нова, 2015. - 255 с. - (Цілком таємно)
269. ВА789597 Федіна Н. В. Сучасне розуміння справедливості в діяльності органів внутрішніх справ: теоретико-правове дослідження : монографія / Н. В. Федіна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : БОНА, 2015. - 195 с.
270. ВА789410 Фоменко Н. А. Правова педагогіка : навч. посіб. / Н. Фоменко, М. Скрипник, О. Фатхутдінова ; [за наук. ред. Н. А. Фоменко] ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - Херсон : Олді-Плюс, 2015. - 324 с.
271. В355611/2 Цивільне право України. Ч. 2/ [Аврамова О. Є. та ін.]. - 2015. - 371 с.
272. СО33543 Ґендерні підходи у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1 черв. 2012 р. / Волин. облдержадмін. [та ін.] ; [за наук. ред. Т. М. Литвиненко, В. Я. Малиновського, О. Я. Ярош]. - Луцьк : Гадяк Жанна Володимирівна, 2012. - 203 с.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка