Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка14/23
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,85 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
Культура. Наука. Освіта
366. РА417387 Бадьоріна Л. М. Методологічні засади інтелектуальної обробки знань : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бадьоріна Любов Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 35 с. : рис.
367. РА417411 Баранецька А. Д. Роль соціокультурних чинників у сприйманні емоційно-експресивної структури газетних текстів (на матеріалі інтерв'ю) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Баранецька Анна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 20 с.
368. РА417426 Благун Н. М. Методологія соціально-функціонального управління загальноосвітнім навчальним закладом : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Благун Наталія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 38 с. : рис.
369. РА417269 Варецька О. В. Теоретичні і методичні засади розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Варецька Олена Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 44 с. : табл.
370. РА417549 Вихор В. Г. Підготовка майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вихор Віктор Григорович ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2015. - 20 с. : рис.
371. РА417558 Гаркуша С. В. Теоретичні та методичні засади формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров'язбережувальних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гаркуша Сергій Васильович ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2015. - 40 с.
372. РА417550 Децюк Т. М. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Децюк Тетяна Миколаївна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Глухів, 2015. - 20 с.
373. РА417220 Діденко Т. П. Формування досвіду професійної діяльності майбутніх учителів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Діденко Тетяна Петрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с. : табл., рис.
374. РА417319 Євтушенко О. М. Образ героя в сучасному медіатексті: функціонально-типологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Євтушенко Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 16 с.
375. РА417567 Євтушок М. В. Організація пізнавальної діяльності студентів спеціальної медичної групи в процесі занять з фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Євтушок Марина Василівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с. : табл.
376. РА417468 Карапетян А. О. Вдосконалення механізмів управління системою вищої освіти України в умовах Болонського процесу : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Карапетян Аліна Овіківна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків, 2015. - 20 с.
377. РА417474 Кириленко К. М. Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кириленко Катерина Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 40 с.
378. РА417378 Корнят В. С. Формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки в педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Корнят Віра Степанівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 23 с. : табл.
379. РА417551 Кошель А. П. Формування культури здоров'я майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кошель Анна Павлівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Глухів, 2015. - 20 с. : рис.
380. РА417404 Кузьменко Н. М. Становлення та розвиток вищої освіти Чернігівщини (XVIII - XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кузьменко Надія Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ, 2015. - 40 с.
381. РА417310 Мазур В. А. Технологія залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності під час навчання в основній школі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Мазур Валерій Анатолійович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с.
382. РА417449 Овдій М. О. Застосування програми дозованої ходьби та дихальних вправ для корекції надмірної ваги у осіб молодого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 / Овдій Марія Олександрівна ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с. : рис.
383. РА417566 Панасюк О. О. Методика формування рухових умінь старшокласників у процесі занять єдиноборствами у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Панасюк Олександр Олександрович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 19 с. : рис.
384. РА417546 Філатова З. І. Диференціювання навчання плавання студентів спеціальних медичних груп : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Філатова Зоя Іванівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с.
385. ВА793486 "Цели и достижения науки", международная научно-практическая конференция(6 (58) ; 2015 ; Киев).VI (LVIII) Международная научно-практическая конференция "Цели и достижения науки", Украина, Киев : сб. материалов. - Киев ; Горловка : Пантюх Ю. Ф., 2015. - 59 с. : рис.
386. ВА793733 Бордакова О. Внутрішньошкільна система професійної орієнтації в Республіці Польща : посібник / Олена Бордакова ; за ред. акад. НАПН України Н. Г. Ничкало ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Ужгород : Ліра, 2014. - 183 с. : табл.
387. ВА793747 Бояренцев С. М. История учебных заведений Полтавы до 1917 года / Бояренцев С. М. - Полтава : Асми, 2015. - 791, [51] с. : ил.
388. ВА793808 Виховуємо базові якості особистості старшого дошкільника в умовах ДНЗ : метод. посіб. / [Г. Бєлєнька та ін. ; за заг. ред. Н. Гавриш] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 219 с.
389. ВА793806 Виховуємо сімейні цінності у вихованців шкіл-інтернатів : метод. посіб. / [Канішевська Л. В. та ін. ; за заг. ред. Л. В. Канішевської] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін- проблем виховання. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 174 с.
390. ВА793773 Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми і перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3 груд. 2012 р. / Асоц. навч. закл. України приват. форми власності, Європ. ун-т ; [редкол.: Тимошенко І. І. (голова) та ін.]. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2013. - 218 с. : рис.
391. ВА793769 Вища освіта України у контексті загальних цивілізаційних змін: виклики та можливості сьогодення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21 трав. 2015 р. / Асоц. навч. закл. України приват. форми власності, Європ. ун-т ; [редкол.: Тимошенко І. І. (голова) та ін.]. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2015. - 111 с.
392. ВА793749 Вступ до університетських студій : навч. програма : робоча навч. програма : для спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" напряму 1801 "Специфічні категорії" : нормат. частина циклу наук.-предм. підгот. : освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" : за вимогами кредит.-модул. системи навчання / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Каф. теорії та історії педагогіки ; [уклад. Терентьєва Н. О.]. - Київ : КУБГ ім. Б. Грінченка ; Черкаси : Чабаненко Ю . А. [вид.], 2014. - 58 с. : табл.
393. ВА793785 Вузовская кафедра. Особенности функционирования в условиях модернизации образования : монография / под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е. В. Астаховой ; Нар. укр. акад. - Харьков : Изд-во НУА, 2015. - 179, [1] с.
394. ВА793792 Губерська Н.Л. Адміністративні процедури у сфері вищої освіти: теоретико-правове дослідження : монографія / Н. Л. Губерська. - Харків : Панов, 2015. - 507 с.
395. В355813/2 Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини. Вип. 2/ [упоряд.: Андял Г. В., Коцан В. В. ; редкол.: Андял Г. В. та ін.]. - 2015. - 307 с. : іл.
396. ВА793887 Есин Б. И. История русской журналистики (1703-1917) : учеб.-метод. комплект : учеб. пособие, хрестоматия, темы курсовых работ : для студентов-журналистов и филологов / Б. И. Есин. - М. : Флинта : Наука, 2001. - 463, [1] с.
397. ВА793778 Жиляєв І.Б. Вища освіта України: стан та проблеми / Жиляєв І. Б., Ковтунець В. В., Сьомкін М. В. - Київ : Парламент. вид-во, 2015. - 94, [1] с. : рис., табл.
398. ВА793828 Журналістська майстерність : навч. посіб. / [Т. О. Приступенко та ін.] ; за ред. В. В. Різуна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Талком, 2015. - 190 с. : мал.
399. ВС59427 Кармин А. С. Культурология : учеб. для студентов вузов / А. С. Кармин. - СПб. : Лань, 2001. - 830 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
400. ВА793742 Колотуха О. Геопросторова організація спортивного туризму : монографія / Олександр Колотуха ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ ; Кіровоград : Александрова М. В., 2015. - 447 с. : рис., табл.
401. ВА793928 Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу : метод. посіб. / [В. В. Вербицький та ін. ; за ред. В. В. Мачуського] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 176 с. : рис., табл.
402. ВА793824 Культурологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації / ВП НУБіП України, Мукачів. аграр. коледж ; [уклад.] Біляк О. В., Феделеш Н. Й. - Мукачеве : Ліра, 2015. - 168 с.
403. ВА793686 Лавріненко Л. І. Здоров'язбережувальні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Лавріненко Л. І. ; Упр. освіти Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського. - Чернігів : ЧНТУ, 2015. - 142 с.
404. ВА793699 Лутфуллін В. С. Теоретико-методичні засади усунення навчальних перевантажень учнів : [монографія] / Лутфуллін В. С. - Полтава : Шевченко Р. В. [вид.], 2011. - 335 с.
405. Р128640 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Теорії медіа" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Сисоєва Ю. А.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 31 с. : табл., рис.
406. Р128638 Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Організація туризму: основи екскурсійної справи, основи анімаційної справи" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Ястремська О. О.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 47 с. : табл.
407. ВА793684 Настільний теніс : програма і метод. рек. з навчання дітей ст. дошк. віку гри в настіл. теніс / [авт.-упоряд.: Авраменко О. М. та ін.]. - Суми : Мадрид, 2015. - 80 с. : іл.
408. ВА793802 Олександр Гаврош: між журналістикою та літературою : бібліогр. покажч. 1992-2014 рр. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; [уклад. О. В. Шмайда]. - Ужгород : Ліра, 2014. - 182, [1] с. : іл. - (Закарпатська публіцистика в іменах: бібліографія)
409. ВА793797 Паліїв Дмитро Іванович : біобібліогр. покажч. / [уклад. О. М. Василишин]. - Львів ; Вітебськ : [б. в.], 2015. - 143 с.
410. ВА793691 Педагогічна спадщина Тимофія Григоровича Лубенця в контексті модернізації освіти України (до 160-річчя від дня народження) : зб. матеріалів обл. наук.-практ. конф. / Черніг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та поч. освіти ; [упоряд.: Антипець В. П. та ін.]. - Чернігів : ЧНТУ, 2015. - 111 с.
411. ВА793934 Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід : монографія / [Г. В. Бєлєнька та ін. ; за заг. ред. Г. В. Бєлєнької, О. А. Половіної] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Каф. дошк. освіти. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 206 с.
412. ВА793834 Пономарьова Г.Ф. Виховання майбутнього педагога: теорія і практика : монографія / Пономарьова Г. Ф. ; Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. - Харків : Ранок, 2014. - 548 с. : рис., табл.
413. Р128641 Постригач Н. О. Розвиток педагогічної освіти в Італійській республіці наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. : метод. посіб. / Н. О. Постригач ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ ; Тернопіль : Вектор, 2011. - 46 с.
414. Р128637 Постригач Н. О. Тенденції розвитку педагогічної освіти у країнах Південної Європи на межі ХХ - ХХІ століть : програма спецкурсу / Надія Постригач ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ ; Тернопіль : Терно-граф, 2015. - 36 с. : табл.
415. В354523/5, ч. 1 Проблеми сучасної освіти. Вип. 5, ч. 1: у 2 ч. / [уклад.: Ю. В. Холін, Т. О. Маркова]. - 2014. - 183 с.
416. В354523/5, ч. 2 Проблеми сучасної освіти. Вип. 5, ч. 2: у 2 ч. / [уклад.: Ю. В. Холін, Т. О. Маркова]. - 2014. - 179 с.
417. ВА793837 Провідна роль освітнього досвіду в становленні особистості : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 05-25 квіт. 2015 р. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [редкол.: Носенко Е. Л. та ін.]. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 214 с. : табл.
418. ВА793485 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут гуманітарних та соціальних наук. Спеціальності: "Документознавство та інформаційна діяльність", "Соціальна робота", "Соціологія", "Консолідована інформація", "Міжнародні відносини" : навч. посіб. для вступників до Нац. ун-ту "Львів. політехніка" на рівень магістра (спеціаліста) / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Центр тестування та діагностики знань ; [уклад.: О. Я. Бік та ін.] ; за заг. ред. Ю. Я. Бобала [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 219 с.
419. ВА793847 Русская журналистика в документах: История надзора / под ред. д-ра филол. наук, проф. Б. И. Есина, д-ра филол. наук, проф. Я. Н. Засурского ; сост. канд. ист. наук О. Д. Минаева. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 396, [1] с.
420. ВА793849 Сергеева В. П. Психолого-педагогические теории и технологии начального образования : курс лекций / Валентина Павловна Сергеева. - М. : Граф-Пресс, 2002. - 143, [1] с.
421. ВА793791 Слюсаренко О.М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації : монографія / О. М. Слюсаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ : Пріоритети, 2015. - 383 с. : табл.
422. ВА793805 Технології художньо-естетичного виховання учнів основної школи у позакласній роботі : монографія / [О. А. Комаровська та ін. ; за ред. Н. Є. Миропольської, О. А. Комаровської] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 220 с. : іл.
423. ВА793809 Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ : монографія / [Г. Бєлєнька та ін. ; за заг. ред. О. Рейпольської] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 329 с. : табл.
424. ВА793811 Формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому об'єднанні : монографія / [Т. К. Окушко та ін. ; наук. ред. Т. К. Окушко] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 317 с.
425. ВА793807 Формування цінностей сімейного життя у вихованців закладів інтернатного типу : монографія / [Канішевська Л. В. та ін. ; за заг. ред. Канішевської Л. В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 220 с.
426. ВА793853 Францифоров Ю. В. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации : практ. рук. по подгот., излож. и защите науч. работ / Ю. В. Францифоров, Е. П. Павлова. - М. : Книга сервис, 2003. - 128 с.
427. Р128619 Шкіряний м'яч : програма і метод. рек. з навчання дітей ст. дошк. віку гри у футбол / [авт.-упоряд.: Дяконова Н. С. та ін.]. - Суми : Мадрид, 2015. - 43, [1] с.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка