Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 370,25 Kb.
Сторінка13/16
Дата конвертації27.12.2018
Розмір370,25 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Культура. Наука. Освіта
248. РА424783 Арламовський Р. В. Удосконалення фізичної підготовленості підлітків з різним соматотипом : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Арламовський Родіон Васильович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
249. РА424797 Заплатинська А. Б. Технологія сенсорної інтеграції у корекційному вихованні дошкільників із дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Заплатинська Анна Богданівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 18 с. : табл.
250. РА425048 Новик І. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Новик Ірина Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с. : табл.
251. РА424997 Себало Л. І. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до самоосвітньої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Себало Людмила Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
252. РА424955 Смирнова М. В. Засоби стигматизації в сучасних українських медіа : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Смирнова Марія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 16 с.
253. РА425070 Хлапонін Ю. І. Методологія підвищення якості функціонування телекомунікаційних мереж на основі інтелектуальних технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Хлапонін Юрій Іванович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2016. - 40, [1] с. : рис., табл.
254. РА424962 Шапоренко В. В. Сучасна українська радіореклама: типологія жанрів та культурологічні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шапоренко Валерія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 16 с.
255. РА424961 Швець В. М. Преса болгарської національної меншини в Україні (1986-2015): становлення, розвиток, проблематика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Швець В'ячеслав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 16 с.
256. РА424791 Юшко В. В. Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач "Голос країни", "Х-фактор" та "Фольк-music") : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Юшко Вікторія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 18 с.
257. РА424763 Ягоднікова В. В. Теорія і практика формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Ягоднікова Вікторія Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2016. - 40 с. : рис., табл.
258. ВА805283 Важинський С. Е. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т. І. Щербак ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. - 257 с. : рис., табл.
259. Р131061 "Центр навчальної літератури", видавничо-книготорговельна компанія. Видавничо-книготорговельна компанія "Центр навчальної літератури". 16 років з Вами : каталог : осінь, 2016. - [Київ] : [Центр навчальної літератури], [2016]. - 38 с.
260. ВА805335 Галузяк В. М. Розвиток професійної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів : [монографія] / В. М. Галузяк, К. В. Добровольська. - Вінниця : Нілан, 2015. - 255 с. : табл., рис.
261. ВА805337 Грибан Г. П. Термінологічний словник з фізичної культури і спорту / Г. П. Грибан, Д. В. Бойко, Д. О. Дзензелюк ; за ред. д-ра пед. наук, проф. Г. П. Грибана ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Рута, 2016. - 99 с.
262. ВА805540 Губенко О. В. Як виховати генія, або Інвестиція у Вашу дитину : для дітей від 5 до 16 років : посіб. для батьків, дітей, педагогів, психологів / Олександр Губенко. - Київ : Самміт-Книга, 2016. - 132 с. : рис., табл.
263. ВА805445 Дворянин П. Я. Новини на регіональному телебаченні : навч. посіб. / Парасковія Дворянин, Василь Лизанчук ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. шк. журналістики. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. - 261 с.
264. ВС61463 Доброчинська В. А. Рівненська українська гімназія (1923-1939 рр.): культурно-освітній феномен на тлі доби : [монографія] / Валентина Доброчинська. - Рівне : Дятлик М., 2016. - 223 с.
265. ВА805501 Жабляк М. Д. Образотворче мистецтво. 7 клас. Мій конспект : [навч.-метод. посіб.] / Марія Жабляк, Лариса Папіш, Михайло Шутка ; Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Ужгород : Карпати, 2015. - 262 с. : іл., табл.
266. ВА805292 Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф., (присвяч. Іграм XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро), 28-29 верес. 2016 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2016. - 171 с. : рис., табл.
267. ВА805152 Зубко А. М. Вибрані наукові статті та фрагменти праць / Зубко А. М. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2016. - 355 с. : рис., табл.
268. Р131068 Ковтунець В. В. Освітня статистика в Україні: стан і шляхи розвитку / В. В. Ковтунець ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, Альянс Програми сприяння зовн. тестуванню в Україні. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 30 с. : мал.
269. ВС61429 Котелянець Н. В. Уроки трудового навчання у 4 класі : кн. для вчителя / Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. - Харків : СИЦИЯ, 2016. - 71 с. : іл. - (Учителю початкових класів)
270. ВА805136 Кузьменко Ю. В. Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні : навч. посіб. / Кузьменко Юлія Василівна. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2016. - 135 с. : табл.
271. ВС61412 Обрії науки : зб. нарисів про науку і про вчених / за ред. Юрія Головача та Ярослава Грицака. - Львів : Вид-во Українського католицького ун-ту, 2016. - 185, [1] с. : рис., табл.
272. ВС61459 Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. пед. наук України, Від-ня проф. освіти і освіти дорослих НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Ничкало (голова) та ін. ; упоряд.: Н. Ничкало, О. Боровік]. - Київ : Богданова А. М., 2016. - 547 с. : рис., фот.
273. ВС61431 Ремажевська В. М. Трудове навчання. 1 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниж. зором / В. М. Ремажевська, І. І. Терлецька-Павлів. - Київ : Либідь, 2016. - 95 с. : кольор. іл.
274. ВС61433 Ремажевська В. М. Трудове навчання. 2 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниж. зором / В. М. Ремажевська, І. І. Торкаєнко. - Київ : Либідь, 2016. - 111 с. : кольор. іл.
275. ВА805139 Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / [В. В. Кузьменко та ін. ; за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренка] ; КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти". - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2016. - 195 с. : рис., табл.
276. ВА805313 Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України, Київ. фінанс.-екон. коледж Нац. ун-ту держ. податк. служби України ; [редкол.: Радкевич В. О. та ін.]. - Павлоград : ІМА-прес, 2016. - 180 с. : табл.
277. ВА805145 Рощін І. Г. Основи загальної фізичної підготовки учнів старшої школи : навч. посіб. / І. Г. Рощін. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2016. - 223 с.
278. ВС61432 Чеботарьова О. В. Трудове навчання. 1 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для розумово відсталих дітей / О. В. Чеботарьова, В. С. Гнатенко. - Київ : Либідь, 2016. - 111 с. : кольор. іл.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка