Н. П. Волкова трансформації сучасної професійно-педагогічної освітиСторінка1/3
Дата конвертації04.04.2020
Розмір89 Kb.
  1   2   3

Н.П.ВолковаТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ)

На початку XXI століття Україна опинилася в центрі стрімких соціальних, політичних і економічних трансформацій: зміни в суспільно-політичному та соціально-економічному житті, становлення й розвиток української державності, гуманізація і демократизація всіх сфер життя суспільства, європейський вибір розвитку України, розширення міжнародних зв’язків та інформаційного поля та ін. Ці трансформації не можуть залишитися осторонь національної системи освіти, „яка покликана бути одним із найважливіших факторів економічного і соціального розвитку держави, забезпечувати необхідні передумови кардинального перетворення продуктивних сил України” [4, с.3], розвиток інтелектуального і духовного потенціалу суспільства, пріоритетність розвитку людини.

Різні аспекти функціонування системи освіти досліджувалися в працях С.І.Архангельського, Ю.К.Бабанського, І.М.Богданової, В.М.Володько, О.В.Глузмана, М.Т.Громкової, І.А.Зязюна, Б.Т.Ліхачова, Л.С.Нечепоренко, Н.Г.Ничкало, О.М.Пєхоти, І.П.Підласого, О.В.Плахотнік, О.Я.Савченко, Г.К.Селевко, С.О.Сисоєвої, В.А.Сластьоніна, М.Д.Ярмаченка та ін. Науковці пропонували ідеї створення дієвої системи підготовки майбутнього вчителя, наповнюючи десятиліттями усталені форми і методи новим актуальним для сучасного педагога змістом, обґрунтовуючи впровадження інноваційних технологій у професійну освіту. Суттєвий інтерес становлять праці, у яких розглядаються принципи підготовки вчителя, удосконалення сутнісних основ професійної педагогічної освіти (О.А. Абдуліна, А.М. Алексюк, С.У. Гончаренко, А.Й. Капська, Л.Г. Ко-валь, Н.Г. Ничкало, О.Я.Савченко, О.В. Сухомлинська).

Як окремий напрям можна виділити наукові дослідження, присвячені комунікативному аспекту підготовки майбутніх учителів (М.П.Зажирко, В.О.Зінкевічус, В.А.Кан-Калик, Л.В.Кондрашова, О.О.Леонтьєв, А.В.Мудрик, А.А.Мурашов, О.О.Орлова, Л.О.Савенкова, І.В.Сипченко, М.В.Тоба та ін.).

Стрімкий розвиток сучасних комунікаційних технологій значно розширив можливості вчителя щодо встановлення різного типу комунікацій, інформаційного забезпечення, чим спричинив появу гострих протиріч: між зрослим попитом на фахівців, здатних здійснювати на високому професійному рівні педагогічну комунікацію, майстерно застосовуючи вербальні, невербальні й комп’ютерні засоби комунікації, і реальним рівнем підготовки до неї студентів; новою педагогічною парадигмою освіти, заснованою на демократизації та гуманізації, суб’єкт-суб’єктній взаємодії, й превалюванням у сучасному освітньому процесі авторитарних комунікативних форм; вимогами щодо цілісності навчально-виховного процесу та професійної підготовки і відсутністю системного зв’язку між теоретичною (фаховою), психолого-педагогічною і комунікативною підготовкою; рівнем розвитку інформаційного середовища і якістю підготовки фахівців до використання можливостей даного середовища з метою особистісного зросту шляхом збагачення досвіду встановлення різноманітних (ділових, економічних, культурних, дружніх та ін.) зв’язків як певної модифікації власне комунікації; обсягом науково-педагогічної інформації, отриманої за допомогою сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, і можливостями індивіда до її сприйняття, обробки, засвоєння, передачі і застосування у професійній педагогічній діяльності.

Нівелювання наведених суперечностей потребує переосмислення теоретико-методологічних засад та концептуальних підходів до підготовки вчителя до професійно-педагогічної комунікації, реформування мети, змісту, технологій навчання, завдань професійної комунікативної підготовки майбутніх вчителів відповідно до вимог особистісно-орієнтованої парадигми освіти. Ця проблема є багатоаспектна. Вирішення її неможливе без усвідомлення онов-лених вимог до вчителя, вивчення й урахування наукових здобутків учених-освітян.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка