Мукачівська міська радаСторінка1/419
Дата конвертації23.03.2020
Розмір8,93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   419


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ 

 

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ 

 

В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ 

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник тез доповідей за матеріалами

 

ІІ Всеукраїнської науково

-

практичної конференції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мукачево

 

17-

18 травня 201року

 
УДК

 001+37 

С 

91

 

 

Рекомендовано до друку 

 

Науково

-

технічною радою Мукачівського державного університету

 

(протокол № 

12 

від «

17

» травня

 2018 

р.)

 

 

 Сучасні  тенденції  розвитку  науки  і  освіти  в  умовах  поглиблення 

євроінтеграційних процесів 

: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково

-

практичної конференції, 17-

18 травня 201

р., Мукачево / Ред.кол. : Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. –

 

Мукачево : Вид-

во МДУ,


 2018. 

 536 с.

 

 ISBN 978-617-7495-20-7 

 

У збірнику представлено тези доповідей  за матеріалами ІІ Всеукраїнської 

науково

-

практичної  конференції  «Сучасні  тенденції  розвитку  науки  і  освіти  в 

умовах  поглиблення  євроінтеграційних  процесів».  Учасниками  конференції 

обговорено  актуальні

 

тенденції  розвитку  освітньо-

культурного  простору

 

в 

умовах  реформування  системи  освіти,  психолого-

педагогічні  аспекти 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців, сучасні

 

проблеми економіки, управління та інженерії, стан та перспективи розвитку туристично

-

рекреаційної  галузі  регіону,  особливості  розвитку  сфери  гостинності  в інфраструктурі малих міст, інноваційні технології у легкій промисловості, стан 

і  перспективи  розвитку  науки  в  умовах  трансформації  суспільно

-

політичних процесів в Україні.

 

Видання  розраховане  на  науковців,  педагогів,  викладачів,  аспірантів  та студентів, які займаються науково

-

дослідною роботою. 

 

  

Редакційна колегія:

 

Щербан  Т.Д.  –

 

д.психол.н.,  професор  (голова), Гоблик  В.В.

  

д.е.н., 


професорПігош  В.А.

  к.е.н.,  доцент, 

Папп  В.В.

  

д.е.н.,  професор, Кобаль

 

В.І.

  

к.пед.н., доцент, Максютова О.В.

  

провідний фахівець ВНТДА

Відповідальність  за  достовірність  фактів,  власних  імен,  цитат, 

цифр  та 

інших відомостей несуть автори публікації.

 

  

 

ISBN 978-617-7495-20-7  

 

© Мукачівський державний університет, 201 

ЗМІСТ

 

 

РОЗДІЛ 

1. 

ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ 

СУЧАСНОГО 

ОСВІТНЬО

-

КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА

 

 

АЛМАШІЙ  ЕВ.ВАСИЛИНКА  М.  І.

 

Педагогічна  спадщина  О.  Духновича  в контексті сьогодення………………………………………………………………………

 

АНДРУШЕК Д.І.

КОБАЛЬ В.І. 

Особливості навчання в цехах ремісничої молоді 

Закарпаття

 

у середині ХІХ ст..…………………………………………………………...

 

АТРОЩЕНКО  Т.О.,  ЗЕЙКАН  Т.П.

 

Розвиток  рефлексії  у  дітей  старшого 

дошкільного віку…………………………………………………………………………...

 

БАРНА Х.В.,  ВОЛОШИН Н. В.

 

Особливості формування діалогічного мовлення 

у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку

……………………………………………………….

 

БАРНА


 

Х.В.


ПОЛЛОГІ


 

В.М.


 

Теоретичні  аспекти

 

вивчення  інтонаційної 

виразності мовлення у дітей зі стертою формою дизартрії…………………………...

 

БИСАГА І. І., ЧЕКАН К. В. До проблеми використання інтерактивних технологій 

навчання в освітньому середовищі початкової школи……………………………….

 

БІЛИЧ  О.  І.,

 

КУЗЬМА


-

КАЧУР


 

М.І.


 

Обґрунтування  проблеми  формування 

рефлексивних умінь молодших школярів у психолого

-

педагогічній літературі….

 

БЕЛОПОЛЫЙ

 

В.В.,  СКЛАДАНОВСКАЯ 

М.Г. 


Психологизация  образовательного 

процесса…………………………………………………………………………………….

 

БОБЕР А. А.

 

Проблема виникнення внутрішньої мотивації як основної рушійної 

сили  формування  іншомовної  продуктивної  компетентності  учнів  старших 

класів………………………………………………………………………………………..

 

БОДНАР  І.М. Оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  початкової  школи  як 

педагогічна проблема……………………………………………………………………

 

БУРЧ  І


М

.ЛАЛАК  Н


ВВплив  пошуково

-

дослідницької

 

діяльності  на 

формування компетентностей майбутнього вчителя початкової школи………….

 

ВАРАДІ  А

ОДо    проблеми  формування  у  молодших  школярів  економічних 

понять……………………………………………………………………………………….

 

ВАШ    М.  Ю.,  ТОВКАНЕЦЬ  Г.В. Технологія  колективної  розумової  діяльності  у 

розвиткові  мислення молодших школярів……………………………………………..

 

ВОВКАНИЧ  В.

ХОМА  О.  М. 

Методичні  прийоми  розвитку  в  молодших

 

школярів

 

літературної творчості………………………………………………………... 

ВОШКОВЦ  А.  І.,  ЛАЛАК  Н.  В. Ігрова  діяльність  молодших  школярів  у 

педагогічній спадщині Василя Сухомлинського………………………………………

 

ГАЛЬОВИЧ І.

 

І., ВАСИЛИНКА М. 

ІФілософія  Григорія Сковороди у контексті 

сучасних виховних тенденцій……………………………………………………………

 

ГЕГЕДОШ  М.М.,  ГОРВАТ  М.В. Особливості  естетичного  виховання  молодших 

школярів у навчально

-

виховному процесі……………………………………………..

 

ГОПКО  З.  М. Зміст  та  завдання  лінгвометодичної  освіти  майбутнього  вчителя 

початкових класів…………………………………………………………………………

 

ГРАБ М., ЛАЛАК

  

Н.

 В. 

Особливості організації позакласної роботи з молодшими 

школярами………………………………………………………………………………….

 

ГУДЗ С.В., БРИЖАК Н.Ю. 

Адаптація студента до навчального процесу як один із 

факторів підвищення професіоналізму майбутнього вчителя початкових класів

.. 

ДАЛЕКОРЕЙ О. Ретроспектива розвитку краєзнавства як науки…………………..

 

ДОБОШ  О.М.

 

Роль  активних  методів  навчання  в  процесі  фахової  підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти…………………………………………………..

 

ДОБОШ  О.М.,  КОРПАНЕЦЬ  В.С.

 

Педагогічний  аспект  проблеми  формування  

основ здорового способу життя дітей дошкільного віку……………………………...

 

  

 

  

14 


 

16 


 

17 


 

18 


 

20 


 

22 


 

24 


 

27 


 

 

29  

30 


 

32 


 

34 


 

36 


 

38 


 

40 


 

42 


 

44 


 

46 


 

48 


 

50 


52 

 

54  

56 


 


ДРАШКОВЦІ  А.  А.

 

Чи  варто  готувати  вузького  спеціаліста:

 

вплив  глобальних процесів на вищу освіту України………………………………………………………...

 

ДУДАШ  А.М.ТОКАР  К.

 

Значення  професійної  підготовки  диригентів  хорових 

колективів…………………………………………………………………………………..

 

ЕГРЕШІЙ Б.Д.

 

Громадянське виховання в сучасному вимірі………………………..

 

ЕКМАН  М.С.

 

Традиції  редакторського  ремесла  «Добре  темперованого  клавіру» 

Й.С. Баха у фортепіанному виконавстві Ф. Бузоні……………………………………

 

ЗАДОРОЖНИЙ  І.З.,  КАЧУР

 

М.М. 


Освітньо

-

виховний  потенціал  фортепіанного 

репертуару у підготовці фахівців мистецької галузі…………………………………..

 

ІВАНОВА


 

В.В.


 

Умови  ефективності  формування  професійної  позиції  в 

діалогічному вивченні педагогічних дисциплін………………………………………..

 

КАДАЩУК  А.  Р. Доцільність  використання  інтерактивних  технологій  в 

навчанні іноземної мови учнів основної школи………………………………………..

 

КАРТАШОВА  Л.А.,  ТУПИЦЯ  Н.В.

 

Деякі  аспекти  використання  інформаційних 

технологій у навчанні учнів початкової школи Японії……………………………….

 

КАРТАШОВА  Л.А.,  САНГОВ  Х.Г. Дидактичні  засади  впровадження 

інформаційних технологій у навчальне середовище початкової школи…………..

 

КАРТАШОВА  Л.А.,  НЕБИЛЮК  М.П. Формування  цифрових  компетентностей 

учителя початкової школи як передумова успіху діяльності в Новій українській 

школі…………………………………………………………………………………………

 

КЕЙС  І.Г. Особливості  підготовки  дітей  шостого  року  життя  до  навчальної 

діяльності в умовах Нової української школи…………………………………………

 

КОБАЛЬ  В.І.,  МІНЬКОВИЧ  Є.  М. Формування  творчої  особистості  молодшого 

школяра в освітньому процесі початкової школи…………………………………….

 

КОБАЛЬ В.І., ЩУР Т.І.

  

Місце дидактичної гри в структурі сучасного уроку……..

 

КОБАЛЬ  В.І.,  КІШ  В.С.   Поняття  та  стан  реалізації  соціально

-

педагогічної 

діяльності в сучасній початковій школі………………………………………………...

 

КОБАЛЬ  В.І.,  ХАЛУС  В.В. Роль  проблемного  навчання  у  підготовці  майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності……………………………….

 

КОНДРЯ  М.Р. Зміст  підготовки  майбутніх  учителів  початкової  школи  до 

реалізації індивідуального підходу………………………………………………………

 

КОРМОШ  М.  В.,  КАЧУР  М.М.

 

Різновиди  форм  музично

-

театральної  діяльності 

молодших школярів……………………………………………………………………….

 

КРІЧФАЛУШІЙ  Я.,  ЛАЛАК  Н.  В.

 

Професійно

-

педагогічна  культура  вчителя 

початкової школи як категорія педагогіки……………………………………………

 

КУРИЛО  О.Й.,

 

ПРОКОПОВИЧ Л.С. Еволюція поняття «бібліотечний фонд»,

 

його властивості та функції……………………………………………………………………..

 

ЛАВРЕНОВА  М.В.

 

Медіатексти  на  уроках  літературного  читання:  сучасний 

вимір…………………………………………………………………………………………

 

ЛАВРЕНОВА  М.В.,  ЛАБОШ  О.М.

 

Застосування  ІКТ  на  уроках  літературного 

читання у початкових класах……………………………………………………………

 

ЛАВРЕНОВА  М.В.,  ДУДАШ  А.І. Дослідження  динаміки  навчальної  мотивації 

студентів……………………………………………………………………………………..

 

ЛАВРЕНОВА  М.В.,  ПАУК  М.М. Менеджмент  у  роботі  сучасного  керівника 

закладу загальної середньої освіти………………………………………………………

 

ЛАВРЕНОВА М.В., ПРОШАК Н.М. Використання казки у правовиховній роботі з 

молодшими школярами…………………………………………………………………...

 

ЛАКАТОШ  М.  О.,  КОБАЛЬ  В.І. 

Професійне  становлення  майбутнього    фахівця 

аграрної освіти в умовах євроінтеграції………………………………………………...

 

ЛЕНДЕЛ  Л.В.

 

Мовленнєвий  аспект  у  формуванні  комунікативної  культури 

молодшого школяра…………………………………………………………………………..

 

  

58 


 

59 


62 

 

64  

66 


 

68 


 

70 


 

74 


 

76 


 

 

77  

78 


 

80 


82 

 

84  

85 


 

87 


 

89 


 

91 


 

93 


 

95 


 

97 


 

100 


 

102 


 

103 


 

105 


 

107 


 


ЛІБА О.М., ГРИГА О. М.

 

Формування комунікативної компетентності на уроках 

математики в початкових класах……………………………………………………….

 

ЛІБА  О.М.,  КОРПОШ  І.І. 

Використання  наочних  посібників  на  уроках 

математики в початковій школі…………………………………………………………

 

ЛІБА О.М., ЯРЕМА А.М.

 

Психолого

-

педагогічні особливості  розвитку логічного 

мислення учнів  на уроках математики…………………………………………………

 

ЛІБА  О.М.,  ЩЕРБАН  Г.  В. 

 

Технологія  Daily  3  у  системі  підготовки  вчителя 

початкової школи………………………………………………………………………….

 

ЛЮБКА  Н.  І.,  МОЧАН  Т.  М.

 

Педагогічна  майстерність  як  професійна  якість 

вчителя………………………………………………………………………………………

 

ЛЯХ  В.


КУЗЬМА


-

КАЧУР  М.І.

 

Формування  природничих  знань  дієвопрактичного характеру молодших школярів як педагогічна проблема…………...

 

МАДУН  Х.В. 

Зміст  виховної  роботи  з  національно

-

патріотичного  виховання 

учнівської молоді в позаурочний час……………………………………………………

 

МАЙБОРОДА І.Е., ГАЛЬОВИЧ І.І.

 

Формування національної культури на уроках 

трудового навчання в процесі використання української народної іграшки……..

 

МАЙБОРОДА І.Е.

КУЦАК Є.


 

Сучасні підходи до організації навчально

-

виховної 

роботи з мистецьких дисциплін…………………………………………………………..

 

МАЙБОРОДА І.Е., ТОВТ Я.І.

 

Художньо

-

творчий розвиток молодших школярів у

 

процесі ліплення……………………………………………………………………………

 

МАКАРОВА Н.В. 

Проблема сценічного барєру у виконавській практиці………... 

МАРИНА О.І.

 

Проектна діяльність  на уроках літератури в сучасному освітньому 

середовищі…………………………………………………………………………………..

 

МИКУЛІН Ю.М.

КУЗЬМА


-

КАЧУР М.І.

 

Критерії і рівні сформованості готовності 

майбутніх  учителів  початкової  школи  до  застосування  ІКТ  на  уроках 

природознавства……………………………………………………………………………

 

МИКУЛІНА  А.  К.,  ТАНЧАК 

А.  М.


 

Специфіка    навчання  декоративного  ліплення 

дітей дошкільного віку………………………………………………………………………….

 

МИКУЛІНА


 

А.  К.,  ТОРОНІ  Х.  В. Вплив    книжкової    графіки    на  розвиток

  

особистості

 

дошкільників…………………………………………………………………

 

МІШКО  М.  В.,  ЛАЛАК  Н.  В.

 

Організаційно

-

педагогічні  умови  формування 

готовності  майбутніх  учителів  початкової  школи  до  використання 

інтерактивних технологій навчання……………………………………………………

 

МОВЧАН К.М.

 

Становлення книгознавства як навчальної дисципліни…………..

 

МОЛНАР


 

Т.І.


 

Реформування  вищої  педагогічної  освіти  України  в  умовах 

євроінтеграції………………………………………………………………………………

 

МОРДОВАНЕЦЬ    М.П.

ТОВКАНЕЦЬ  Г.В. 

Педагогічна  творчість  у  професійній 

діяльності вчителя початкової школи………………………………………………….

 

МОЧАН  Т.  М.,  КАЙС  І.  І.

 

Педагогічні  інновації  як  нововведення 

в

 навчально

-

виховному процесі…………………………………………………………………………

 

МОЧАН Т. М., КАЙС М. І.

 

Особливості проведення позаурочних форм навчання

 

в 

початковій школі………………………………………………………………………...

 

НИЧКАЛО  С.А. Деякі  аспекти  мистецьких  уподобань  школярів: 

р

еальність  і перспективи…………………………………………………………………………………

 

ОСТРОВКА А. І., ФЕНЦИК О. М.

 

Формування комунікативної компетентності у 

контексті розбудови Нової української школи………………………………………..

 

ТОВКАНЕЦЬ  Г.В.,  ПАУК  І.В.

 

Естетичний  потенціал  екскурсій

 

у  початковій 

школі………………………………………………………………………………………..

 

ПЕРЕЦ  Г.Ю. Соціально

-

педагогічні  причини  перевиховання  учнів  у  сучасній 

загальноосвітній школі……………………………………………………………………

 

 

  

109 


 

111 


 

112 


 

114 


 

116 


 

118 


 

120 


 

122 


 

124 


 

126 


128 

 

131  

 

133  

135 


 

137 


 

 

139 141 

 

143  

145 


 

147 


 

149 


 

151 


 

153 


 

155 


 

157 


 

 ПИНЗЕНИК  О.

 

М

., КОЗАК  Л.

 

А

Оволодіння  специфікою  створення  еколого

-

розвивального середовища ЗДО –

 

важлива складова професійної компетентності 

вихователя………………………………………………………………………………….

 

ПИНЗЕНИК О.

 

М

., ФУЛИМ Т.М. 

Формування знань про організацію навчально

-

виховного процесу ЗДО на основі врахування моральних цінностей дитини….....

 

ПОДКОПАЄВА  Л.Й. 

 

Естетика  музичного  імпресіонізму  як  засіб  розвитку 

художньо

-

образного мислення педагога

-

музиканта………………………………….

 

ПОПОВА А.І.

 

Підготовка фахівців технічної галузі як педагогічна

 

проблема……

 

ПОПОВИЧ


 

О.М., ДУБЮК

 

В.Р. 


Розвиток ідеї проблемного навчання у

 

вітчизняній 

педагогічній думці…………………………………………………………………………

 

ПРОДАН  Н.І.,  БРИЖАК  Н.Ю.

 

Особливості  формування  шкільної  дисципліни  в 

учнів початкових класів…………………………………………………………………..

 

РОМАН В. В., МОЧАН Т. М.

 

Роль сім’ї в естетичному вихованні підростаючого 

покоління……………………………………………………………………………………

 

РУСИН


 

Н.М.,  ЛЮБЕЖАНІНА  Б. Виховання  в  національних  традиціях  дітей 

старшого дошкільного віку……………………………………………………………….

 

РУСИН


 

Н.М.,  РАТОЧКА 

Г.

 Інтерактивні  форми  роботи  дитсадка  і  сім’ї  з 

фізичного виховання

 

дітей дошкільного віку………………………………………….

 

САВКО  Т.  І.,  МИХАЙЛОВА    К.  В.

 

Сучасні  підходи  до  навчання  дітей раннього 

віку……………………………………………………………………………………………

 

СВИЩО  С.

 

М

., ЛАЛАК  Н.

 

В

Особливості  позаурочної  виховної  роботи  з 

молодшими школярами ………………………………………………………………….

 

СИДОР М. І., МОЧАН Т. М.

 

Естетичне виховання як частина 

з

агального процесу формування особистості…………………………………………………………………..

 

СИМУЛИК  І.

 

МПочаткова  школа  в  інформаційному  суспільстві:  завдання  і 

напрями розвитку………………………………………………………………………….

 

СІГЕТІЙ К.І., БРИЖАК Н.Ю.

 

Особливості розвитку творчих здібностей молодших 

школярів…………………………………………………………………………………….

 

СІЯНИЦЯ


 

Н. І.


 

Педагогічні умови реалізації  концепції особистісно

-

орієнтованої

 

взаємодії у процесі вивчення літератури………………………………………………..

 

СОФІЛКАНИЧ  М.І.,  КОБАЛЬ  В.І. 

Педагогічний  досвід  А.Турак  щодо 

використання

 

літературних  творів,  ілюстрацій  та  інших  засобів  естетичного виховання

 

у

 

позашкільній діяльності

……………………………………………………………………………

 

ТАЙСТРА  Н.І.,  БРИЖАК  Н.Ю. 

Формування  моральних  цінностей  молодших 

школярів у навчально

-

виховному процесі…………………………………………….

 

ТОВКАНЕЦЬ  Г.В.,  ВАГЕРИЧ  Н.С. 

Організація  планування  виховної  роботи  у

 

початковій школі……………………………………………………………………………... 

ТОВКАНЕЦЬ Г.В., КОМАРНИЦЬКА А.

 

Освітнє середовище навчального закладу

 

та його роль у формуванні особистості…………………………………………………

 

ТОВКАНЕЦЬ  Г.В.,  ЛАБАТІЙ

 

С.І. 


Студентська  мобільність  у  сучасному 

освітньому просторі………………………………………………………………………

 

ТОВКАНЕЦЬ Г.В.

ГАРПАШ В


.

МСтимулювання творчої активності молодшого 

школяра як чинник розвитку особистості

……………………………………………......

 

ТОВКАНЕЦЬ О.С.

 

Управлінські якості  педагога у професійній діяльності………

 

ТОМЕЙ  Р.І.,

 

ТОВКАНЕЦЬ  Г.В. 

Професійно

-

педагогічна

 

комунікація  як  умова 

успішної професійної діяльності вчителя початкової школи………………………..

 

ТОМАШЕВСЬКА  М.О,  КОБАЛЬ  В.І.

 

особливості  колегіальних  стосунків

 

викладача  та

 

студентів  і  їх  вплив  на  професійне  становлення  майбутнього 

викладача…………………………………………………………………………………..

 

ТОМИШИНЕЦЬ  Н. 

М

., ЛАЛАК    Н.

 

В

Виховання

 

милосердя

 

у  молодших 

школярів

 

як актуальна проблема сучасної освіти…………………………………….

 

 

  

159 


 

161 


 

163 


165 

 

167  

169 


 

171 


 

173 


 

175 


 

178 


 

182 


 

184 


 

186 


 

188 


 

190 


 

 

192  

194 


 

196 


 

198 


 

200 


 

201 


203 

 

205  

 

207  

209 


 


ФЕДОРОВА  Л.  Ю.

 

Діагностика  розвитку  комунікативного  читання  учнів 

основної школи……………………………………………………………………………..

 

ФЕНЧАК  Л.  М.,  САБОВ  Н.  В.

 

Особливості  формування    соціальної  складової 

здоров’я молодшого школяра……………………………………………………………

 

ХОМИК Я. О., 

КУЗЬМА


-

КАЧУР М. І.

 

Розвиток ідей природничої освіти в Україні 

у другій половині ХХ ст. ………………………………………………………………….

 

ЧЕКАН К. В., ФЕНЧАК Л. М

До проблеми формування основ здорового способу 

життя учнів молодшого шкільного віку………………………………………………..

 

ЧЕКАН  О.М.,  ДРАНЧАК  М.

 

Теоретичні  основи  формування  навчальної 

діяльності

 

в  умовах  навчально

-

виховного  комплексу

 

«школа

-

дошкільний 

заклад»

 

засобами гри………………………………………………………………………

 

ЧЕРЕПАНЯ  М.Т. Заклади  інтернатного  типу  в  Закарпатті  за  часів  його 

перебування у складі Чехословаччини………………………………………………….

 

ЧЕРЕПАНЯ  Н.  І. Вплив  самоосвіти  на  розвиток  професійної  компетентності 

вихователя………………………………………………………………………………….

 

ЧЕРЕПАНЯ  Н.І.,  ЗЕЛЕНЯК

 

В. 


Основні  вимоги  до  планування  навчального 

матеріалу з фізичної культури для дітей дошкільного віку………………………….

 

ШВАРДАК  М.В.,  БІЛА  М.М.

 

Інтегрований  підхід  до  навчання  в

 

початковій 

школі…………………………………………………………………………………………

 

ШИМКО  О.  В.

 

Про  зміст  педагогічних  новацій  в  контексті  стратегії  розвитку 

віщої професійної освіти…………………………………………………………………..

 

ФЛЕНЬКО  М.,  ЛАЛАК 

Н.  В.


 

Особливості  диференційованого  навчання  учнів  в 

умовах сучасної початкової школи………………………………………………………

 

ШЕЛЕЛЬО  А.В.,  БРИЖАК  Н.ЮРоль  позашкільної  виховної  роботи  у 

формуванні особистості молодшого школяра………………………………………….

 

ШПОНТАК  К.  В.,  ГОРВАТ  М.В.

 

Сутність  самооцінки  в  особистісному  розвитку 

молодшого школяра……………………………………………………………………….

 

ЩЕРБЕЙ  У.  В.

 

Інтегроване  навчання  як  засіб

 

формування  системних  знань 

учнів………………………………………………………………………………………….

 

ЯРЕМА Н.В. Педагогічні умови формування комплексних педагогічних умінь у 

майбутніх учителів початкової школи…………………………………………………..

 

ЯКОВИЦЬКА 

Л.С.


 

Активно

-

позитивне  ставлення  викладача  до  науково

-

технічної діяльності як інтегральний чинник його самореалізації…………………

 

  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   419


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка