Міністерство аграрної політики україниСкачати 248,87 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації04.04.2019
Розмір248,87 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5
3. Анотація дисципліни

Вивчення дисципліни закладає в студентів основи науково - дослідної роботи та правил опрацювання літератури, написання курсових та дипломних робіт, основ патентування тощо. Сучасний спеціаліст повинен володіти уміннями впроваджувати знання та передовий досвід в інноваційні технології.4. Структура дисципліни «Методика наукових досліджень та патентознавства для студентів денної форми навчання


№ модуля

та змістовні модуліНазва теми

Всього

годин


В тому числі

лекцій

лабораторних

занять


практичних

занять


самостійна

робота


1.

Перший модуль
1.1.

Вступ. Предмет. Поняття пошуку та її еволюція. Наука, як система знань.
2

-1.2.

Організація науково-дослідної роботи в Україні., класифікація науки. Історія зоотехнічної науки.
4

21.3.

Методологія наукових досліджень. Методи зоотехнічних досліджень, їх організація та підготовка.
2

41.4.

Інформаційне забезпечення наукових досліджень.
2

4Всього
54

10

82.

Другий модуль
2.1.

Експериментальні дослідження. Систематизація, аналіз і оцінка результатів досліду.
2


2.2.

Статистична, біометрична обробка даних. Економічна ефективність досліджень.
2


2.3.

Оформлення результатів наукової роботи у вигляді наукових робіт.
2


2.4.

Основи патентознавства. Законодавча база. Інтелектуальна власність.
2


Всього:_____108__18__18'>Всього:
108

18

18

Програма дисципліни
5. Зміст лабораторних занять
Кількість балів за виконання однієї роботи 2 бали. Обладнання та матеріали згідно методичних вказівок. Форма контролю: присутність, виконання та задача індивідуального завдання, виконання самостійної роботи.

№ п/п

Тема

Кількість годин

1.

Планування зоотехнічного досліду. Підбір тварин для досліду та розподіл їх по групах.

2

2.

Методика досліду та схеми його проведення. Визначення теми, мети і завдання досліду.

2

3.

Систематизація даних досліду (таблиці, графіки, діаграми).

2

4.

Біометрична обробка дослідних даних та їх аналіз.

2

5.

Розрахунок економічної ефективності результатів досліду.

2

6.

Особливості дослідів по вивченню та оцінці спадково – конституційних факторів продуктивності

2

7.

Техніка постановки дослідів по вивченню перетравності кормів

2

8.

Методика роботи з науковою літературою

2

9.

Права на інтелектуальну власність. Види патентів та правила подання заявки.

2

Всього:

18


Форма контролю та методи оцінювання

Шкала оцінки роботи студентів на протязі навчального періоду в балах (денна форма навчання)


Лекції

Присутність на лекції 1

Активність, наявність конспекту 1

Всього 2


Лабораторні роботи (атестація 1, 2)

Присутність 1

Усне опитування 8

Виконання завдання 1

Тестування (поточне) 4

Всього 14

Самостійна робота перевіряється в ході проведення модульного тестування

Поточне та модульне тестування

Виконання роботи на «відмінно» 28-30
Виконання роботи на «добре» 23-27

Виконання роботи на «задовільно» 16-22

У разі виконання завдань тестування на оцінку «незадовільно» із загального рейтингу студента вираховується 0-15 балів


Позапрограмна ініціативна робота студентів

Написання реферату 10

Участь в наукових дослідженнях 10

Участь в олімпіадах 5

Участь в конференціях 5

Перемога на республіканських олімпіадах 20

Наукові публікації 20

Залік

При сумі балів 60 і більше студент отримує оцінку згідно шкали оцінювання. Студент, який отримав 46-59 балів в обов'язковому порядку складає залік. Залік оцінюється максимально в 15 балів. Ці бали додаються до суми балів за модулі і підсумкова оцінка виставляється згідно шкали оцінювання. При отриманні 35-45 балів студент додатково оцінюється з окремих змістовних модулів. При отриманні 34 балів і менше студент зобов'язаний в місячний термін пройти повторну перевірку знань.
Шкала оцінки роботи студентів на протязі навчального періоду в балах (заочна форма навчання)

Лекції

Присутність на лекції 2

Активність, наявність конспекту 2

Всього 4


Лабораторні роботи

Присутність 2

Виконання завдання 2

Всього 4

Самостійна робота перевіряється в ході проведення модульного тестування

Модульне тестування

Виконання роботи на «відмінно» 50
Виконання роботи на «добре» 45

Виконання роботи на «задовільно» 40Контрольна робота

Розкриті всі питання,виконана вчасно - 35
Розкриті всі питання,
виконана із запізненням - 30

Питання розкриті не повністю,


виконана вчасно - 25

Питання розкриті не повністю,


виконана із запізненням - 20

Залік

Зараховується за результатами виконання лабораторних робіт та модульного тестування вкінці семестру, якщо сума набраних балів становить 60 і більше. При отриманні суми балів35-59 проводиться додаткове тестування студентів із змістовних модулів, з яких студент отримав найменшу кількість балів. При отриманні суми балів 34-1 студент проходить обов'язковий повторний курс__________________________________________________________________Шкала оцінювання студентів за кредитно-модульною системою

За шкалою ECTS

За національною шкалою

Залікові оцінки

За шкалою в балах

екзамен

залік

А

відмінно

відмінно

зараховано

91-100

ВС

добре

добре

76-90

DE

задовільно

задовільно

60-75

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не задовільно

не зараховано

35-59

F

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

1-34

Студенти, які за поточним контролем набрали 60 і більше балів звільняються від іспитів і їх знання оцінюються за результатами поточного контролю.

FX - означає "незадовільно" - необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання; F - означає "незадовільно" -необхідна значна подальша робота.


8. Методичне забезпечення

Навчальний план; робоча навчальна програма; електронний варіант конспекту лекцій; методичні рекомендації для проведення практичних робіт, контрольні питання, індивідуальні завдання; тестова завдання контролю знань, тематика самостійних робіт, рекомендована література9. Перелік питань, що виносяться на підсумкові модулі

Розглянутий та затверджений на засіданні кафедри технологій виробництва продукції тваринництва, складений за робочою програмою та тематикою лекцій, лабораторних занять самостійної роботи.


10. Ресурси

Бібліотека університету, читальні зали університету, обласна наукова бібліотека, лабораторія безпеки життєдіяльності та цивільної оборони кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, ресурси мережі Internet.


12. Шкала підсумкового оцінювання студентів

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою в балах

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Не задовільно

(надається можливість

здати залік


35-59

F

Незадовільно

(не допускається до заліку, потрібен обов'язковий повторний курс)

1-34

Самостійна робота


№ п/п

Тема

Кількість годин
Засвоєння методичних прийомів підготовки, постановки та проведення зоотехнічних дослідів та їх аналіз (написання проспекту науково-дослідної роботи

18


Теоретичний курс
Тема 1. Поняття про науку та її еволюція. Наука як система знань
Наука як особлива форма людської діяльності. Система наукових знань. Наукова діяльність.

Основний продукт, головна мета та функції науки. Описова, прогностична, проектно-конструкторська, технологічна та інші функції науки.

Виникнення науки та її еволюція. Наука античного світу, фундаменталізація науки, система наукових знань, наукові школи.

Шлях створення наукової теорії. Інформаційний та науковий пошук. Аналіз та синтез. Методологія. Наукова ідея. Гіпотеза. Практична перевірка. Експеримент. Формулювання понять, принципів, категорій.

Об'єкт, предмет та мета наукового дослідження. Пізнавальні завдання у науковому дослідженні: емпіричні, теоретичні, логічні.
Тема 2. Організація науково-дослідної роботи в Україні

Класифікація науки. Історія зоотехнічних наук
Поняття, особливості, цілі та завдання науково-дослідної роботи.

Класифікація наукових досліджень: залежно від джерел фінансування, за тривалістю розробки. За видами досліджень, за ступенем важливості для економіки, за сферою використання результатів, за методами досліджень, за місцем проведення, за складом досліджуваних якостей об'єкта.
1.

Зоотехнічні дослідження та науково-технічний прогрес у тваринництві.

2

1.1.

Досягнення і основні напрямки зоотехнічних досліджень, що визначають НТП в тваринництві (прогресивні технології, удосконалення порід, реконструкція ферм).
1.2.

Розвиток дослідної справи в тваринництві.
1.3.

Система організації науково-дослідної роботи з тваринництва в Україні.
1.4.

Система впровадження результатів досліджень у виробництво
1.3. Методи та основні етапи проведення науково-дослідної роботи.
Методи біологічних досліджень і проведення зоотехнічних дослідів

2
Творчий характер наукового пізнання та його етапиСпостереження як метод наукового дослідженняЕксперимент як метод дослідження. Зоотехнічний експеримент.Класифікація методів проведення дослідів.Методи проведення зоотехнічних дослідів, їх позитивні сторони і недоліки.

2
Метод однояйцевих двієнь.Метод пар-аналогівМетод збалансованих груп-аналогівМетод міні-стадаМетод інтегральних групМетод груп-періодів із зворотним заміщеннямМетод латинського квадратуОрганізація зоотехнічного дослідуМетодика і робочий план проведення дослідуВибір і обґрунтування теми досліджень.Методика роботи з науковою літературоюОрганізація проведення дослідуЗагальні методичні критерії постановки зоотехнічних дослідівЧисло тварин в групіПовторність дослідуСтроки проведення дослідуРозміщення і техніка годівлі піддослідних тваринВирівнювання умов для піддослідних тваринПорядок та характер обліку, документація при проведенні досліду
2.1

Систематизація, аналіз і оцінка результатів дослідуНакопичення результатів досліду в статистичних таблицях та їх аналізГрафічний аналіз результатів дослідуПорівняльна характеристика дослідних данихДосліди по перетравності кормів та обміну речовинМетодика постановки дослідів по перетравності кормівЗагальна схема дослідів по вивченню обміну речовинЗагальні методики ї постановки дослідів по перетравності кормів та обміну речовинОсобливості експериментів по селекції с.-г. тваринТеоретичні, теоретико-експериментальні та експериментальні дослідження.

Науковий напрямок. Тема. Вибір теми дослідження та розробка робочої гіпотези. Основні критерії вибору теми наукового дослідження: актуальність, новизна, перспективність, ефективність, відповідність тематичній спрямованості наукової роботи колективу.

Техніко-економічне обґрунтування теми, основні розділи.

Робоча гіпотеза. Головне завдання гіпотези. Вимоги до гіпотези. Процес розвитку гіпотези.

Основні форми науково-дослідної роботи.

Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи. Комплексна програма наукових досліджень. Зарахування результатів наукової діяльності.

Тема 3. Методологія наукових досліджень

Поняття та класифікація методів дослідження. Загально-наукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація, системний аналіз.

Методичні прийоми: розрахунково-аналітичні, органолептичні, документалістики, спостереження, експеримент, впровадження результатів у практичну діяльність.

Асіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень. Базис теорії, теореми. Етапи розвитку аксеоматизації знань: змістовна та формалізована аксіоматика. Причина та наслідок.

Застосування методів визначення причинно-наслідкових зв'язків у процесі їх визначення: метод подібності, метод розрізнення, метод супутніх змін, метод залишків. Прийоми подібні до визначення: опис, характеристика, відмінність, пояснення, порівняння.

Спеціальні методи досліджень.

Основні види соціологічного дослідження: розвідувальне (зондажне), описове, аналітичне. Форми проведення анкетування: очне, заочне, індивідуальне, групове, масове, опосередковане, спеціалізоване. Програма соціологічного дослідження. Завдання соціологічного дослідження. Фотографія як метод отримання інформації.
Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень.

Інформація, повідомлення, носії інформації. Економічна інформація. Інформаційне забезпечення. Професійно-інформаційна комунікація. Пізнавальність інформації. Зміст інформаційного забезпечення.

Національна система науково-технічної інформації. Закон України «Про інформацію». Науково-технічна інформація. Науково-інформаційна діяльність. Інформаційні ресурси НТІ, довідково-інформаційний фонд, довідково-пошуковий апарат. Інформаційні ресурси спільного користування, аналітико-синтетична обробка НТІ, інформаційний ринок.

Основні завдання національної системи НТІ.

Види, джерела інформації та режим доступу до неї. Основні види інформації.

Документ: первинний, вторинний.

Режим доступу до інформації. Право власності на інформацію. Інформаційна продукція. Інформаційна послуга. Економічна інформація в документах.

Основні види видань встановлені державним стандартом.
Тема 6. Ефективність науково-дослідних робіт: критерії та проблеми оцінки

Особливості та проблеми оцінки ефективності НДР.

Ефективності НДР: економічна, науково-технічна, соціальна. Репрезентативність. Адитивність. Однозначність. Зіставленість. Контрольованість. Види економічної ефективності: попередня, очікувана, фактична. Коефіцієнт економічної ефективності НДР.

Резерви та шляхи підвищення ефективності НДР.Тема 7. Наукові та науково-педагогічні кадри

- Кваліфікація наукових та науково-педагогічних кадрів. Вчені ступені: кандидат наук, доктор наук. Вчені звання: асистент, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, доцент, професор. Вищі академічні звання: Член-кореспондент, Академік.

Форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів.

Наукові заклади України: НАН України, галузеві академії міністерств, галузеві і промислові інститути, вінці навчальні заклади.

Тема 8. Загальні вимоги та правила оформлення НДР

Структура науково-дослідної роботи: титульний лист, список виконавців, реферат, зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць та термінів; вступ; основна частина; висновки та пропозиції; перелік використаних літературних джерел; додатки.

Вимоги до реферату.

Загальні вимоги до оформлення звіту з науково-дослідної роботи. Правила оформлення.

Рецензування науково-дослідних робіт.

Доповідь про роботу. Підготовка доповіді та тез доповіді про виконану НДР.

Підготовка наукових матеріалів до друку.

Тематика індивідуальних реферативних повідомлень

1. Поняття про науку, її роль у розвитку суспільства.

2. Целі та задачі наукового дослідження.

3. Експериментальні дослідження.

4. Структура та класифікація науки.

5. Об'єкт і предмет дослідження.

6. Експертний метод дослідження.

7. Наукові дослідження: поняття, пили та форми організації.

8. Джерело інформації для наукових досліджень.

9. План наукового дослідження

10. Підготовка наукових кадрів.

11. Основні відділи бібліотеки.

12. Перспективний план дослідження

13. Основні принципи і прийоми організації наукової праці студентів. Роль і задачі НДРС.

14. Форми та методи роботи з книгою.

15. Робочий план дослідження.

16. Форми залучення студентів до навчально - дослідної роботи (НДРС), їх зміст.

17. Складання конспекту.

18. Архітектоніка наукової роботи (анотація, вступ; теоретична *та практична частини, розрахунок ефективності, висновки, тощо).

19. Раціональна організація розумової праці дослідника.

20. Узагальнення, відбір та обробка інформації.

21. Архітектоніка наукової статті.

22. Наукові напрямки досліджень у економіці.

23. Об'єкти наукових досліджень та їх класифікація.

24. Гіпотеза та її доказ.

25. Вибір теми наукового дослідження: фактори, прийоми та засоби.

26. Загальнонаукові методи дослідження.

27. Обробка наукової інформації.

28. Критерії вибору і обґрунтування теми наукового дослідження.

29. Задачі і методи теоретичного дослідження.

30. Науковий експеримент: ціль, задачі, методика проведення.
Студенти, що бажають отримати високу оцінку мають можливість додатково виконати індивідуальне завдання.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1. Підготуйте наукове повідомлення щодо видів та форм науково - дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.

2. Підготуйте перелік економіко-математпчних методів, які застосовуються у наукових дослідження економічного спрямування та вкажіть їх характеристики та напрям застосування.

3. Вкажіть, які завдання дослідного характеру Ви виконували під час навчання.

4. Підготуйте наукове повідомлення про функції економічної науки.

5. Підготуйте наукове повідомлення про еволюцію науки та розвиток наукознавства.

6. Підготуйте наукове повідомлення про "революційні події" у науці та наведіть приклади їх впливу на зміни в суспільстві.

7. Підготуйте наукове повідомлення про змістовну сутність економіки науки.

8. Підготуйте наукове повідомлення про паралогізми, софізми, парадокси, спростування, які застосовуються у наукових дослідження економіки.

9. Підготуйте наукове повідомлення про фактори розвитку економіки та методики дослідження їх впливу.

10. Складіть алгоритм процесу висування і доказу гіпотез у наукових дослідженнях.

11. Підготуйте наукове повідомлення про напрями використання різних методів наукових досліджень.

12. Підготуйте наукове повідомлення про види економічної інформації.

13. Підготуйте наукове повідомлення про систему економічних показників як об'єктів дослідження мікроекономіки.

14. Підготуйте наукове повідомлення про оперативну та поточну інформації щодо змін валютного курсу.

15. Підготуйте наукове повідомлення про пакет комп'ютерних програм, що застосовуються для економічних досліджень.

16. Підготуйте наукове повідомлення про актуальні напрями наукових досліджень в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

17. Складіть алгоритм та охарактеризуйте стадії науково-дослідного процесу дослідження.

18. Підготуйте наукове повідомлення про особливості наукових досліджень у невиробничій сфері економіки.

19. Підготуйте наукове повідомлення про правила складання техніко - економічного обґрунтування науково-дослідної роботи.

20. Підготуйте бібліографічний опис друкованих книг (до 15 джерел), які висвітлюють розвиток процесів щодо вступу України до COT.

21. Підготуйте бібліографічний опис публікацій вищих органів державної влади та управління (до 15 джерел), які регламентують діяльність підприємств агропромислового комплексу.

22. Підготуйте наукове повідомлення про взаємозв'язок економічного і соціального ефекту від НДР у сфері фінансів.

23. Підготуйте план-проспект наукової статті про перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС.
Самостійна робота
Самостійна робота з курсу «Основи наукових досліджень та патентознавства» дають можливість:

- вивчити основи наукознавства і методику наукових досліджень конкретних проблем;

- активізувати творче мислення;

- опанувати методи і прийоми паукового розв'язування задач, пов'язаних із впровадженням новітніх досягнень для підвищення ефективності господарської діяльності підприємств;

- раціонально організовувати інтелектуальну працю;

- навчитися узагальнювати результати наукових досліджень, моделювати експерименти та превентивно визначати напрями досліджень;

- здійснювати апробацію, впроваджувати та розраховувати економічну ефективність результатів наукових досліджень.

Згідно з навчальним планом курсу "Основи наукових досліджень" па самостійну роботу студентів передбачено 36 години.

Вивчення курсу передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Виконання завдань із самостійної роботи є обов'язковим для кожного студента.

Студенти вивчають курс самостійно, користуючись конспектами лекцій, підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними виданнями та іншою науковою літературою.

Форма контролю самостійної роботи студентів передбачає …… спілкування з викладачем, тестування за темами та методи, що ь контрольну функцію, а саме: письмові контрольні роботи; підготовка наукових повідомлень.
Велике значення для засвоєння матеріалу з основ наукових досліджень має рубіжний контроль знань у формі письмових контрольних робіт на завершення вивчення курсу. Самостійна робота з курсу "Основи наукових досліджень включає такі форми:

- опрацювання лекційного матеріалу;

- підготовка до лабораторних занять;

- виконання індивідуальних наукових завдань та науково-дослідних робіт. З метою набуття теоретичного та практичного досвіду у систематизації набутих знань із курсу "Основи наукових досліджень та патент його адаптації до дисциплін галузевого спрямування студеній повинні опанувати правила підготовки та презентації наукових повідомлень.Наукове повідомлення складається па підставі дослідження, огляду літературних джерел з обраного напряму. У ньому повинні знайти висвітлення висунута гіпотеза, система доказів, новизна та практичне значення отриманих результатів, опрацьовані інформаційні джерела. Презентація наукового повідомлення може супроводжуватися візуальними засобами,

Результати проведеного самостійного дослідження презентуються студентами протягом вивчення курсу на семінарських заняттях або на засіданнях наукового гуртка.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка