Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспектиСкачати 36,66 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації18.01.2020
Розмір36,66 Kb.


Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 15.03.2019)
232
ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Жбанчик Андрій Васильович декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Європейська інтеграція України обумовила необхідність перегляду засад функціону- вання чинної системи правоохоронних органів. Так, було удосконалено систему антикоруп- ційних державних інституцій, оптимізовано судову систему, створено Національну поліцію.
Головним критерієм зазначених новацій можна вважати увагу до людини, високий рівень забезпечення її прав, свобод та законних інтересів державою в особі органів публічного управління. Серед таких органів важливе значення відведено Національній поліції України.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну поліцію» поліція виступає в авангарді протидії злочинності, охорони прав і свобод людини, підтримання публічної безпеки і порядку [1].
Діяльність поліції безпосередньо пов’язана із національною безпекою, адже відпові- дно до статті 12 Закону України «Про Національну безпеку України» до складу сектору безпеки і оборони входять: Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Держав- на спеціальна служба транспорту, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України,
Державна міграційна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
Служба безпеки України, Управління державної охорони України, Державна служба спеці- ального зв’язку та захисту інформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони
України, розвідувальні органи України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику [2].
Вважаємо, що в основі успішної діяльності Національної поліції лежить превентивна діяльність, тобто діяльність, спрямована на запобігання правопорушенням. Адже завжди легше запобігти, ніж усунути негативні наслідки протиправного діяння. Ефективне прова- дження відповідної діяльності позитивно відображається на динаміці криміногенної ситуа- ції в державі, а отже і на стані національної безпеки.
Нагадаємо, що Закон України «Про Національну поліцію» оперує двома подібними категоріями – «профілактика» та «превенція». Зокрема, й у Положенні про Національну поліцію серед функцій поліції визначено провадження превентивної та профілактичної дія- льності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень [3].
Сприяти визначенню, що являє собою превентивна діяльність, у чому її особливості та відмінність від профілактики, може позитивний зарубіжний досвід. В цьому аспекті
Я.С. Посохова слушно зазначає, що у науці широко відомі методи превентивної роботи по- ліцейських зарубіжних країн, які дозволяють попередити злочини і затримувати злочинця, який ще тільки готується вчинити злочин, за однією лише інформацією громадян. Особливо часто це зустрічається при попередженні терористичних актів, коли важливість зазначених відомостей для суспільства в цілому є надзвичайно високою. Подібна ситуація можлива тільки на основі довірчих відносин суспільства з правоохоронними органами [4, с.108].
Як наголошує Н.І. Дідик, значення слова «превенція» (від лат. Рrevention, «попереджаю»)
– попередження, запобігання кримінальним правопорушенням. У праві превентивними захода- ми називають профілактичні та інші заходи, спрямовані на запобігання кримінальним правопо- рушенням та іншим правопорушенням. У правовій науці виділяють такі види превенції, як зага- льна превенція – попередження скоєння правопорушень іншими особами (це попередження вчинення кримінальних правопорушень громадянами, схильними до протиправних учинків); превенція приватна – означає профілактику (попередження) учинення нових кримінальних пра- вопорушень особами, які вже скоїли будь-які правопорушення [5, с.190].


Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 15.03.2019)
233
Таким чином, стає очевидною важливість превенції як основи діяльності вітчизняної поліції. Так, у статті 31 Закон України «Про Національну поліцію» закріплює низку превен- тивних поліцейських заходів, а саме: 1) перевірка документів особи; 2) опитування особи;
3) поверхнева перевірка і огляд; 4) зупинення транспортного засобу; 5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території; 6) обмеження пересування особи, тран- спортного засобу або фактичного володіння річчю; 7) проникнення до житла чи іншого во- лодіння особи; 8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;
9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйом- ки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; 10) перевірка дотримання обме- жень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним нагля- дом, та інших категорій осіб; 11) поліцейське піклування [1].
З іншого боку, зарубіжна поліція оперує поняттям превенції, виходячи зі спрямова- ності заходів «порад» щодо запобігання окремим категоріям правопорушень. Для прикладу, наведемо поради щодо превенції правопорушень сил поліції Гонг-Конгу. У простій формі офіційний Інтернет-ресурс визначає такі поради: 1) поради туристам; 2) поради для мандрі- вників вихідного дня; 3) поради для відвідувачів; 4) заходи безпеки на будівельному майда- нчику; 5) внутрішня безпека (захист від вилому та проникнення); 6) загальна безпека при- міщень і персоналу; 7) захист систем громовідводу; 8) захист транспорту; 9) захист даних кредитної картки; 10) захист виробництва; 11) захист фінансів; 12) захист офісу; 13) захист магазину; 14) захист у сфері державної реєстрації і укладання угод [6].
Також, поліцією презентовано низку порад, а саме: 1) поради для власників магази- нів, підприємців, менеджерів і працівників; 2) поради для клієнтів бару; 3) поради для по- купців через Інтернет; 4) поради для операторів грошових послуг; 5) поради щодо особистої безпеки; 6) інші поради щодо попередження злочинності; 7) поради щодо безпеки;
8) консультації щодо проведення відпусток; 8) поради щодо нагляду за своїми особистими речами; 9) поради, як не стати жертвою сексуального нападу; 10) поради щодо запобігання крадіжкам на пляжах і басейнах [6].
Як бачимо, превенція в даному прикладі зосереджена на простих та доступних розді- лах порад і заходів безпеки за найбільш поширеними видами правопорушень. Переконані, що врахування в діяльності Національної поліції України превенції в даному змісті дозво- лить поліпшити ситуацію на місцях та зменшити кількість правопорушень, залежно від ха- рактеру їх поширення.
__________________________
1.
Про Національну поліцію України: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII.
Відомості
Верховної Ради України
. 2015. № 40-41. Ст. 2075. С. 1970.
2.
Про Національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII.
Відомості
Верховної Ради України
. 2018. № 31. Ст. 241. С. 5.
3.
Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від
28.10.2015 № 877.
Урядовий кур’єр
. 2015. № 207.
4.
Посохова Я.С. Превентивна діяльність поліцейських: психологічні особливості здійснення.
URL: univd.edu.ua/science-issue/issue/3012.
5.
Дідик Н.І. Превентивні функції в діяльності патрульної поліції. URL: file:///D:/POBRANE/Vlduvs_2016_2_21%20(1).pdf.
6.
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region. Police force. Crime
Prevention Advice. URL: https://www.police.gov.hk/ppp_en/04_crime_matters/cpa/cpa.html.
Жванко Юрій Петрович науковий співробітник відділу озброєння лабораторії сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту
Державного науково-дослідного інституту МВС України
ПЕРЕВІРКА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
У сучасних умовах розбудови України як демократичної та правової держави, голов- ним завданням і змістом діяльності якої є забезпечення та захист прав та свобод людини і громадянина, нового імпульсу набули питання щодо вирішення існуючих проблем націона- льної безпеки.
Такий висновок виходить перш за все з того, що реальний стан справ у державі і сус-

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка