Microsoft Word Наукові записки №5 2014 new docСкачати 103,79 Kb.
Сторінка5/7
Дата конвертації24.03.2020
Розмір103,79 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
самосвідомістю 

як  здатністю 

сприймати  себе  збоку,  рефлексувати  з  приводу  своїх  можливостей;  пізнавати 

самого  себе,  емоційно-ціннісно  ставитися  до  свого  "Я",  самостійно  регулювати 

поведінку  і  діяльність; 

самобутністю

,  яка  засвідчується  своєрідністю,  оригі-

нальністю, несхожістю на інших, наявністю власного обличчя, здатністю рухатися 

своїм  шляхом,  вчиняти  по-своєму; самодіяльністю

,  яка  фіксується  здатністю 

до ініціації, різного роду нових починань, самостійних дій і рішень, креативністю, 

раціоналізаторством, висуванням оригінальних ідей.  

Психолого-педагогічними  умовами  оптимізації  освітнього  процесу,  його 

спрямування на формування особистості майбутнього фахівця є: 

 розвиток  панорамної  реалістичної  картини  сучасного  світу,  розуміння важливості власної 

світоглядної позиції

, свідомого ставлення до життя (власного 

та оточуючих людей); 

 включення  в  освітній  процес  в  якості активних  суб’єктів

  (надання  їм 

більших  ступенів  свободи,  права  на  вибір,  прийняття  самостійних  рішень, само-

визначення, самопокладання відповідальності, самоконтроль та саморегуляцію); 

 вироблення  педагогом оптимістичної  гіпотези  розвитку

  кожного  сту-

дента, визначати "зону їх найближчого розвитку";

 

 підтримка  педагогом  проявів  студентами довіри  власним  можливостям,

 

упевненості  у  собі,  вправляння  в  умінні  розраховувати  на  самих  себе,  покла-датися на свій життєвий досвід, допомагати собі у складних життєвих ситуаціях;

 

 об’єктивація  позитивних  якостей  особистості,  плекання  у  студентів пози-

тивного мислення плекання інтересу до спілкування, виховання 

ідеалів солідарності;

   формування  у  студентів  навичок 

групової,  кооперативної  діяльності;

 

уміння  працювати  в  команді,  доцільно  розподіляти  ролі,  брати  до  уваги  думки інших, дивитися на проблему з різних точок зору; 

 вправляння  студентів  в  умінні  самовиражатися  у соціально  прийнятний 

спосіб, 

розвиток у них рефлексії;

 НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ 

 

 30

 збагачення емоційного  життя

  студентів,  виховання  в  них  емоційної 

сприйнятливості й чуйності, попередження байдужості й емоційної глухоти;

 

 створення  розвивального  середовища  для  розгортання творчості

  сту-


дентів, креативності як базової якості;

 

 навчання  умінню  складати  свій життєвий  проект,

  визначати  стратегію 

власного  життя,  планувати  та  доцільно  організовувати  його,  досягати  накрес-

лених цілей у моральний спосіб; 

 формування  життєвої  перспективи  через  збалансованість  уявлень  про своє минуле-теперішнє-майбутнє (минуле – джерело досвіду, майбутнє – сфера 

цілепокладання, теперішнє – єдиний доступний для реальної самореалізації вимір); 

 надання значущості найвищим буттєвим цінностям

 (добру, істині, кра-

сі), визначення сенсу свого життя (особистого та професійного).  

Розвитку самосвідомості, самобутності і самодіяльності сприятиме активне 

застосування  у  підготовці  фахівців  соціально-педагогічного  профілю  інтерактив-

них методів. У ході дискусій, виконання творчих завдань у малій групі, проектної 

діяльності,  тренінгів,  ділових  та  рольових  ігор  створюються  реальні  можливості 

для  самовираження  кожного,  оптимальної  об’єктивації  власного  досвіду,  аргу-

ментації своєї позиції, її співставлення з точками зору інших, відчуття атмосфери 

взаємної  поваги,  групової  підтримки,  соціальної  відповідальності.  А  отже,  оптимізу-

ються процеси розвитку, соціалізації та виховання особистості молодої людини. 

Готуючи  фахівця  соціально-педагогічного  профілю,  доцільно  виходити  з  ро-

зуміння, що основними аспектами сучасного освітнього процесу мають виступати:

 

 його олюдненість, інтимізація;

  увага  до 

індивідуальної  історії  життя  особистості

,  її  неповторності, 

своєрідності; 

  розвиток у молодої людини свідомого

 ставлення до життя; 

 орієнтація на зону її найближчого розвитку;

  визнання  пріоритету 

цінності  й  сенсу

  буття,  організація  процесу  повно-

цінної життєдіяльності на 

аксіологічних засадах;

  реалізація

  цілісного,  інтегрального  підходу

  до  розвитку  особистості  у 

різних сферах життєдіяльності та формах активності; 

 створення  сприятливих  умов  для  становлення креативності

  як  базової 

якості особистості; 

 надання права на самовизначення,

 самостійний вибір, прийняття відпові-

дальних рішень; 

 забезпечення балансу індивідуального та колективного

Особистісну  дисгармонію  випускника  вищого  навчального  закладу  засвід-чують:  постійна  незадоволеність  собою,  песимістичний  настрій,  байдуже  став-

лення  до  життя,  внутрішня  напруженість,  замкненість,  наявність  проблем  у  на-

лагодженні  контактів  з  оточуючими.  Такий  студент  неадекватно  оцінює  себе  та 

інших, у нього не співпадають слова та вчинки, він характеризується егоцентри-

змом, демонстративною та імпульсивною поведінкою, недовірливістю. Самооцін-

ка  такої  молодої  людини  занижена,  цілком  визначається  авторитетною  думкою 

інших.  Вона  невпевнена  у  власних  силах,  пасує  перед  труднощами,  конфліктує, 

не  здатна  постояти  за  себе,  не  cпроможна  довести  свою  правоту,  вирізняється 

споглядальною життєвою позицією. 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка