Microsoft Word Наукові записки №5 2014 new doc


Аналіз останніх досліджень та публікаційСкачати 103,79 Kb.
Сторінка3/7
Дата конвертації24.03.2020
Розмір103,79 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

 Аналіз психолого-педагогічної 

літератури  засвідчив,  що  вітчизняними  та  зарубіжними  науковцями  накопичено 

значний  матеріал  з  проблеми  формування  особистості  в  процесі  професійної 

підготовки,  розроблено  теоретико-методологічні  підходи  до  виховання  студентів 

у  вищій  школі.  Останні  базуються  на:  засадах  філософії  освіти  (В.  П.  Андру-

щенко, О. В. Киричук, В. Г. Кремень, В. І. Луговий, О. В. Сухомлинська та ін.); по-

ложеннях  психології  про  особистість  як  систему,  що  розвивається  (К. О. Абуль-

ханова-Славська, А. Г.  Асмолов,  В.  А.  Петровський,  С. Л.  Рубінштейн,  Т.  М.  Ти-

таренко  та  ін.);  ідеї  про  суб’єктність  як  форму  самодетермінації  особистості 

(Б. Г. Ананьєв,  В.  І.  Слободчиков,  В.  О.  Татенко,  С.  П.  Тищенко  та  ін.);  тезі  про 

зв’язок розвитку, соціалізації та виховання як важливих складників особистісного 

зростання  (О.  В.  Безпалько,  І.  Д.  Звєрєва,  Г. М. Лактіонова,  В. В. Радул);  поло-

женні  про  творчість  як  показник  становлення  особистості  (Г.  О.  Балл,  В. О.  Мо-

ляко, О.  В.  Морозов,  В.  В.  Рибалка,  С.  О.  Сисоєва,  Д.  В.  Чернилевський  та  ін.); 

теорії  й  практиці  особистісно  орієнтованого  підходу  (І.  Д.  Бех,  О.  В.  Бондарев-

ська, С. І. Подмазін, М. Г. Чобітько, І. С. Якиманська та ін.). 

Вітчизняні  науковці  з  означеної  проблеми  вказують  на  важливість  чіткої 

диференціації  педагогами  вищого  навчального  закладу  понять  "розвиток",  "со-

ціалізація" та "виховання" особистості. Як наголошують Т. Т. Титаренко, Н. І. По-

вякель,  поняття  "розвиток"  вказує  на  динаміку  якісно-кількісних  змін,  що  відбу-

лися в особистісному зростанні молодої людини впродовж певного відрізку часу. 

Вони зазначають, що розвиток є прогресуючим задоволенням особистістю своїх 

істотних  потреб,  забезпеченням  мотиваційної  визначеності,  прагненням  до  сво-

боди, рівноваги [6, с. 103]. 

Взаємодія  особистості  з  суспільством  позначається  поняттям  "соціаліза-

ція", яке має міждисциплінарний статус, характеризується різним трактуванням і 

широко  застосовується  в  педагогіці.  Підхід  до  соціалізації  як  процесу  повної 

інтеграції  особистості  у  соціальну  систему,  в  ході  якої  відбувається  її  присто-

сування  до  вимог  та  умов  середовища,  до  культурних,  психологічних  та  соціо-

логічних чинників,  сповідували  американські  соціологи  Т. Парсонс  та  Р.  Мертон. 

Дещо  інакше  кваліфікують  сутність  соціалізації  представники  гуманістичної  пси-

хології  Г.  Олпорт,  А.  Маслоу,  К.  Роджерс  та  ін.  Вони  визначають  її  як  процес 

самоактуалізації,  самореалізації  особистістю  своїх  потенційних  можливостей, 

подолання  негативних  впливів  соціуму,  які  гальмують  її  саморозвиток.  По  суті 

вказані автори розглядають особистість як активного суб’єкта розвитку, як систе-

му, що саморозвивається, як продукт самовиховання. 

Можна  стверджувати,  що  обидва  підходи  не  стільки  суперечать  один 

одному,  скільки  вказують  на  двосторонній  характер  соціалізації  як  складного 

процесу,  що  триває  впродовж  усього  життя  людини.  Отже,  соціалізація  є 

неперервним  процесом,  який  характеризується  своїми  етапами,  кожний  з  яких 

спрямовується на розв’язання певних завдань, поза якими наступний етап може 

бути загальмованим, викривленим або не настати взагалі.  

У вузькому сенсі слова соціалізація є процесом залучення молодої людини 

до  соціального  життя шляхом  активного  освоєння  його  норм,  цінностей, ідеалів. 

Соціалізація  пов’язана  з  індивідуалізацією  особистості,  виробленням  нею 

власної  лінії  поведінки,  набуттям  особистого  життєвого  досвіду  і  як  наслідок  – 

становленням індивідуальності. Показниками оптимальної для віку соціалізовано-

сті  виступають  сформовані  установки,  стереотипи  поведінки,  система  цінностей, 

картина  світу,  певний  спосіб  життя,  соціальна  ідентичність,  здатність  приймати 

самостійні рішення [8, с. 227]. 

Варто  зазначити,  що  спільною  характеристикою розвитку

  і 


соціалізації 

особистості  є  їхня  обумовленість  зовнішніми,  соціальними  чинниками.  Відмін-

ність полягає у тому, що розвиткові властива ще й наявність внутрішніх рушійних НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ 

 

 28

сил  (протиріч  між  потребами  та  можливостями,  бажаним  і  реальним  тощо)  та 

психофізіологічних змін. 

Виховання

 визначається провідними фахівцями як процес організації спри-

ятливого  для  розвитку  та  соціалізації  особистості  середовища,  яке  уможливлює 

реалізацію  нею  свого  природного  потенціалу,  її  зростання.  На  відміну  від 

соціалізації, яка відбувається в умовах стихійної взаємодії особистості з соціаль-

ним довкіллям, виховання є процесом цілеспрямованим і контрольованим. Одна 

з  суттєвих  відмінностей  полягає  у  тому,  що  виховання  виступає  своєрідним 

механізмом управління процесом соціалізації [1, с. 263]. 

Важливо  підкреслити,  що  поряд  з  педагогом  активним  началом  у  процесі 

виховання  виступає  студент  як  його  активний  суб’єкт.  Згідно  підходу  О. В. Муд-

рика, процес виховання розв’язує різні завдання: 

 природно-культурні  (фізичний  і  статевий  розвиток,  оволодіння  відповід-ними етнічними еталонами поведінки); 

 соціально-культурні (пізнавальний, моральний розвиток, система цінностей);  соціально-психологічні  (становлення  самосвідомості,  самовизначення 

особистості, її самореалізація) [5, с. 102]. 

Базуючись  на  аналізі  літератури,  можна  констатувати,  що  проблема  роз-

витку,  соціалізації  та  виховання  майбутнього  фахівця  соціально-педагогічного 

профілю як комплексна залишається однією з недостатньо досліджених. 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка