Microsoft Word н з психол 2017 №2Скачати 219,62 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації23.03.2020
Розмір219,62 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Психолого-педагогічні науки. – 2017. – № 2 

 

113 

УДК 373.542:811.161.2   

ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ  

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ  

 

Мелешко Л. В. 

 

У статті на основі аналізу наукових праць і синтезу теоретичних ідей розгля-

нуто  педагогічні  ідеї  щодо  організації  дидактичної  гри  як  засобу  формування 

мовленнєвої  компетентності  учнів  5–6  класів  у  системі  шкільної  українсько-

мовної  освіти.  У  результаті  наукового  осмислення  окреслено  зміст  понять 

"

дидактична гра

", "

мовленнєва компетентність".  

Акцентовано на тому, що дидактичні ігри є перспективним засобом для опану-

вання учнями норм української мови, поповнення словникового запасу лексикою з 

різних  сфер  суспільного  життя,  ознайомлення  учнів  із  соціокультурними 

реаліями українського суспільства, створення ситуацій реального спілкування, у 

яких вони мають змогу реалізувати свою мовно-мовленнєву підготовку.  

Визначено види такої гри (операційна, імітаційна, рольова), що  мають значний 

потенціал для формування мовленнєвої компетентності молодших підлітків. Ці 

види дидактичної гри становлять значний інтерес для методики мовленнєвого 

розвитку  учнів  5–6  класів,  оскільки  є  природовідповідним  дидактичним  засобом 

для цієї вікової групи школярів.  

Узагальнено,  що  дидактична  гра  створює  сприятливе  освітнє  середовище  не 

лише для мовленнєвого розвитку учня, а й загалом для його особистісного рос-

ту.  За  умови  продуманої  методики  навчання  української  мови  гра  може  стати 

ефективним способом у досягненні специфічних цілей мовної освіти й підвищен-

ня її якості в аспекті мовнокомунікативної підготовки учнів. Як спосіб навчання 

гра  підвищує  мотивацію  до  уроків,  приносить  задоволення  від  навчальної 

діяльності, забезпечує навчання, розвиток і виховання учнів засобами предмета. 

Ключові  словадидактична  гра,  навчально-ігрова  технологія,  навчально-ігрова діяльність, мовленнєва компетентність. 

 

В  статье  на  основе  анализа  научных  работ  и  синтеза  теоретических  идей 

рассмотрены  педагогические  идеи  касательно  организации  дидактической 

игры  как  средства  формирования  речевой  компетентности  учащихся  5–6 

классов  в  системе  школьного  украиноязычного  образования.  В  результате 

научного  осмысления  обозначено  содержание  понятий  "дидактическая  игра", 

"речевая компетентность". 

Ключевые  слова:  дидактическая  игра,  учебно-игровая  технология,  учебно-

игровая деятельность, речевая компетентность. 

 

In  the  article  the  author  analyses  scientific  works  and  pedagogical  theoretical  ideas concerning  didactic  games  as  a  means  of  forming  the  language  competence  of  5-6 

grade  pupils  in  the  school  system  and  considers  Ukrainian  language  education.  As  a 

result of scientific comprehension, the content of the concepts "didactic game", "speech 

competence" is outlined. 

It  is  emphasized  that  didactic  games  are  a  promising  means  for  pupils  to  master  the 

norms of the Ukrainian language, replenish vocabulary with words from various spheres 

of public life, familiarize pupils with social and cultural realities of Ukrainian society, and 

create real communication situations in which they have the opportunity to realize their 

linguistic Training 

The  types  of  such  games  (operational,  simulation,  role)  are  determined,  which  have 

considerable  potential  for  formation  of  children’s  speech  competence.  These  types  of 

didactic games are of considerable interest to the methodology of speech development 

of 5–6 grade pupils, since they are natural adaptive didactic means for this age group of 

schoolchildren. 

It  is  generalized  that  the  didactic  game  creates  a  favourable  educational  environment 

not  only  for  the  pupils’  speech  development,  but  also  in  general  for  their  personal 

growth. In general, the game can become an effective way to achieve the specific goals 


114 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ

 

 

of  language  education  and  improve  its  quality  in  the  aspect  of  language  and communicative adaptation of pupils. As a way of learning the game increases motivation 

for  lessons,  brings  satisfaction  from  educational  activities,  provides  training, 

development and upbringing of pupils by means of the subject. 

Key  words:  didactic  game,  educational  game  technology,  educational  game  activity, 

speech competence. 

 

 Сучасний  розвиток  мовної  освіти  зумовлює  широке  коло  цільових  завдань 

навчального, розвивального й виховного спрямування, розв’язання яких через приз-

му  особистісно  орієнтованого,  компетентнісного  й  діяльнісного  підходів  потребує 

теоретичного  обґрунтування  й  розроблення  варіативних  методик  з  використанням 

інтерактивних технологій навчання, особливо ігрових, бо вони занурюють у міжосо-

бистісне  спілкування  й  природно  впливають  на  когнітивно-мовленнєву  підготовку 

зростаючої особистості. За Д. Кавтарадзе, з погляду освіти гра – це спосіб групового 

діалогічного  дослідження  можливої  дійсності  в  контексті  особистісних  інтересів. 

Окрім того, щоразу, як тільки виявляється можливість, люди шуткують, тобто грають 

у слова, смисли і т. п., інтуїтивно оберігаючи себе від монотонності середовища [3, с. 

35,  47].  Сказане  наводить  на  думку,  що  в  грі  приховуються  потужні  навчальні 

резерви для формування мовленнєвої компетентності учнів. 


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка