Методика застосування


 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯСкачати 124,63 Kb.
Сторінка20/39
Дата конвертації24.03.2020
Розмір124,63 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39
5. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕСТІВ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 

 

Характерною  рисою  сучасної  педагогічної  науки  є  зміна структури  й  змісту  освіти,  пов‘язана  з  інформатизацією 

суспільства  в  цілому.  Нові  методи  навчання,  засновані  на 

активних,  самостійних  формах  оволодіння  знаннями  та 

формування 

компетенцій, 

витісняють 

методи, 

що 


використовуються  традиційною  методикою  навчання.  Вони 

потребують таких нових підходів оцінювання рівня навченості, які 

відповідали  б  усім  вимогам,  що  висуваються  сучасною 

педагогічною наукою.   

Сьогодні 

тестування 

в 

нашій 


країні 

стало 


загальноприйнятою формою контролю та оцінювання рівня знань 

учнів.  Використання  комп‘ютерних  технологій  у  тестуванні  дає 

змогу  здійснити  значні  зміни  в  оцінюванні  рівня  навченості. 

Поступовий перехід від традиційних форм контролю і оцінювання 

знань  до  комп‘ютерного  тестування  відповідає  духові  часу  та 

загальній  концепції  модернізації  й  комп‘ютеризації  вітчизняної 

освіти.  

Аналіз діяльності педагогів професійного навчання показав, 

що  тестовий  контроль  як  один  із  ефективних  спосіб  оцінювання 

рівня  знань  учнів  знайшов  своє  застосування  у  ПТНЗ.  Але 

більшість  педагогів  у  своїй  професійній  діяльності  проводять 

тестовий  контроль  на  паперових  носіях,  і  тільки  незначна  їх 

частина  використовує  комп‘ютер,  однак  тестові  завдання 

традиційно закритої форми.  

Тому, на нашу думку, проблема використання в навчальному 

процесі  ПТНЗ  інформаційно-комунікаційних  технологій  для 

оцінювання  рівня  професійних  знань  і  вмінь  майбутніх 

кваліфікованих  робітників  галузі  зв‘язку  є  надзвичайно 

актуальною.  Також  актуальною  і  важливою  є  розробка  тестових 

завдань педагогами професійного навчання.  
45 

У методиці викладання педагогічне тестування є предметом 

дослідження багатьох фахівців, таких як: В. Аванесов, О. Майоров, 

Є. Міхайличев,  М. Челишкова,  В. Биков  та  ін.  Методика 

тестування  якості  виробничого  навчання  розглядалася  в  працях 

Ю. Якуба.  Використання  комп‘ютерного  тестування  розкрите  в 

працях  І. Булах,  Т. Солодкої,  П. Уханя  та  ін.  Розробку  тестових 

завдань для комп‘ютерного тестування розглядала О. Кириленко. 

Одним  із  завдань  повсякденної  викладацької  праці  є 

необхідність здійснювати контроль знань учнів. Форми контролю, 

що  застосовуються  педагогами  професійного  навчання,  дуже 

різноманітні,  але  найчастіше  використовуються  письмові  чи  усні 

опитування.  На  жаль,  ці  форми  не  позбавлені  недоліків.  При 

проведенні  усного  опитування  більшість  учнів  не  беруть  участі  в 

навчальній  діяльності,  до  того  ж,  на  це  витрачається  відносно 

значна  частина  уроку,  за  невеликої  кількості  виставлених  оцінок. 

Під час проведення письмових робіт кількість оцінок зростає, але 

більше часу йде на перевірку робіт. Завдяки тестовому контролю і 

оцінюванню рівня знань учнів цей час можна значно скоротити. 

Термін  «тест»  походить  від  англійського  «test»  і 

перекладається  як  перевірка,  випробування;  це  завдання 

стандартної  форми,  виконання  якого  допомогає  виявити  певні 

знання,  уміння  й  навики,  здібності  учнів  [53, с. 337]. 

Характеризується  він  відносною  простотою  процедури  і 

обладнання,  безпосередньою  фіксацією  результатів;  можливістю 

використання  як  індивідуально,  так  і  для  групи;  зручністю 

оброблення;  короткочасністю.  Тестові  оцінки  мають  відносний 

характер.  

Одним  з  основних  і  безперечних  його  переваг  є  мінімальне 

витрачання 

часу 

на 


підведення 

підсумків 

контролю.  

При  тестуванні  використовують  як  паперові,  так  і  електронні 

варіанти.  Останні  особливо  привабливі,  тому  що  дають  змогу 

отримати  результати  практично  відразу  після  закінчення  тесту. 

Комп‘ютерне  тестування  передбачає  використання  комп‘ютерної 

техніки  для  виявлення  й  оцінки  знань  учнів  з  метою  
46 

контролю, 

що 

здійснюється через 

діалог 


у 

системі  

«учень–комп‘ютер» [53, с. 337].  

Порівнюючи комп‘ютерні тести й тести на паперових носіях, 

можна  побачити,  що  тести  в  комп‘ютерній  формі  мають  певні 

переваги: 

 

автоматизація  процесу  конструювання  і  редагування тестових завдань; 

 автоматизація  підрахунку  балів,  обробляння  та  аналізу 

результатів  випробування  (тестування),  економія  часу  при 

перевірці результатів;  

 можливість оперативного отримання педагогом зрізу рівня 

навчальних  досягнень  і  вживання  невідкладних  заходів  щодо  їх 

корекції; 

 можливість  виконання  тестових  завдань  у  навчальному 

режимі, коли учневі повідомляється результат виконання кожного 

тестового завдання;  

 можливість  повідомлення  правильної  відповіді  та  надання 

порад  щодо  виконання  даного  завдання,  у  разі  помилкової 

відповіді; 

 широкі  можливості  для  здійснення  учнями  самоконтролю 

та  самокорекції  навчальних  досягнень  у  процесі  вивчення  певної 

теми;  об‘єктивність  в  оцінюванні  завдяки  мінімізації  впливу 

суб‘єктивних факторів на результати оцінювання;  

 

заощадження  коштів,  що  витрачаються  на  тиражування бланкових (паперових) тестів;  

 створення  позитивної  мотивації  в  учнів,  їх  ґрунтовної 

зацікавленості порівняно з традиційними формами опитування.  

Перерахувавши переваги комп‘ютерних тестів перед тестами 

на  паперових  носіях,  можна  зробити  висновок,  що  вони  є 

економним, ефективним, об‘єктивним і психологічно прийнятним 

для  учнів  засобом  педагогічного  виміру.  Ефективність  такої 

методики  багато  в  чому  залежить  насамперед  від  специфіки  

навчальної  дисципліни  та  мети  навчання;  від  якості  програмних 
47 

продуктів,  що  використовуються,  та  доречності  їх  застосування 

для  конкретної  навчальної  мети;  а  також  від  форм  подання 

навчальної інформації (зокрема від рівня її візуалізації). 

Ще  кілька  років  тому  підготовка  викладача  до  проведення 

тестового  контролю  учнів  полягала  в  тому,  щоб  багаторазово 

скопіювати  аркуші  паперу  із  тестовими  завданнями,  і  опісля 

вручну  все  обробити.  Сьогодні,  коли  ПТНЗ  мають  достатню 

комп‘ютерну базу, процес тестування можна автоматизувати, тим 

самим  зробивши  його  зручнішим  і  ефективнішим  як  для 

викладача, так і для учнів.  

Комп‘ютерне 

тестування 

може 


здійснюватись 

із 


використанням  різних  комп‘ютерних  програмних  продуктів, 

починаючи  від  різних  текстових  редакторів  і  програм  для 

розроблення  презентацій  та  використання  мов  програмування  й 

можливостей  мережі  Інтернет.  Сьогодні  є  безліч  програм  для 

реалізації  комп‘ютерного  тестового  оцінювання  знань  учнів  (від 

платних  –  до  умовно  безкоштовних  і  таки  безкоштовних),  серед 

них такі, як:  УТК v 1.52 [71], ADTester  [83],  SunRav TestOffisePro 

[92],  OpenTEST  [91],  MyTest X  [90],  x-TLS  [93],  NetTest  [52], 

Тести 2009 [66] та ін. 

Вибір  конкретного  середовища  або  програми  залежить  від 

мети тестування, рівня підготовки педагога професійного навчання 

в області володіння комп‘ютером, вибору типів тестових завдань. 

Важливим  фактором  при  виборі  є  і  вартість  ліцензійного 

програмного продукту. Звичайно, за сучасних економічних умов, у 

яких  перебувають  ПТНЗ,  такі  програми  хочеться  мати 

безкоштовно.  

Аналізуючи  позитивний  практичний  досвід  педагогів 

професійного навчання [72, с. 41], можна назвати такі безкоштовні 

програми для створення комп‘ютерних тестових завдань:  

-

 Універсальний 

тестовий 

комплекс 

(УТК v 1.52) 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка