Методичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт (бакалавра, магістра) Київ 01 зміст


Структура, зміст і обсяг випускної кваліфікаційної роботиСторінка7/25
Дата конвертації16.04.2019
Розмір394 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
1.4. Структура, зміст і обсяг випускної кваліфікаційної роботи

Виконання випускної кваліфікаційної роботи передбачає: • обґрунтування актуальності теми, визначення мети й завдань дослідження, предмету та об’єкту дослідження, елементів новизни та перспективності, практичне значення, відповідність використаних методів темі та завданням дослідження;

 • визначення теоретичних підходів та методологічних засад дослідження (основних категорій, понять, соціологічної концептуалізації досліджуваних явищ та процесів, ступеня розробки досліджуваної теми;

 • аналіз конкретної проблемної ситуації та підтвердження логічними судженнями, розрахунками, розробкою відповідних пропозицій і рекомендацій.

Приступаючи до виконання випускної кваліфікаційної роботи, студент має чітко уявляти собі її структуру та зміст. При цьому всі складові частини роботи повинні бути логічно взаємопов’язані та переконливо аргументовані.

Структура роботи включає: • титульну сторінку;

­- бланк завдання на виконання роботи;

 • зміст;

-перелік умовних позначень (у разі потреби)

 • вступ;

 • основну частину (три розділи);

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки.

Титульний аркуш містить найменування вищого навчального закладу та відповідного структурного підрозділу (кафедри), де вона виконана, тему роботи, найменування спеціальності, прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника; місце й рік виконання роботи.

Для проведення ґрунтовного наукового аналізу з теми дослідження складається план, який дає змогу виділити основні структурні одиниці роботи. В тексті роботи він фіксується як зміст роботи (Додаток В). Зміст магістерської роботи визначається її темою і відбивається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (наукові видання: монографії, статті, наукові звіти, бази даних емпіричних досліджень тощо) й відповідні нормативні документи та складає проект плану, який обговорює з керівником.

План випускної кваліфікаційної роботи магістра має бути складним і містити: вступну частину; три розділи, у кожному з яких (що стосуються дослідження проблеми магістерської роботи) має бути не менш як два параграфи; наукові висновки та пропозиції практичні рекомендації; список використаних джерел та додатки. Розробляючи план роботи,студент показує вміння визначати основне, найбільш істотне в проблемі, а також послідовність викладення. Перелік питань, які розглядаються, структурується за принципом від загального до конкретного. Тобто питання теми, як вузлові складові обраної проблеми, мають бути єдиною системою, в якій кожне наступне питання розвиває і доповнює попереднє. Питання повинні бути чітко і ясно сформульовані. Назва питань не може дублювати назву випускної роботи.

Важливим на даному етапі є навички роботи з літературою в бібліотеках, вивчення та аналіз літературних джерел. Для складання бібліографії з теми наукової роботи студент використовує: • наявні в бібліотеках систематичні каталоги, в яких назви творів розташовані за галузями знань;

 • алфавітні каталоги, в яких карточки на книжки розташовані в алфавітному порядку прізвищ авторів;

 • предметні каталоги, що містять назви творів з конкретних проблем і спеціальностей;

 • різноманітні бібліографічні довідникові видання.

Для добору періодичної літератури слід звернутися до бібліографічного відділу бібліотеки, де зберігаються необхідні бібліографічні видання, а також до покажчиків статей, опублікованих протягом календарного року і розміщених у кінці останнього номера журналу за кожен рік видання.

Складений студентом список літератури, необхідної для вивчення при роботі над темою, погоджується з керівником. Керуючись складеним списком літературних джерел, студент приступає до їх вивчення.

Після попереднього ознайомлення з літературними джерелами і складанням особистої невеликої бібліографічної картотеки з теми, слід присту­пати до більш глибокого опрацювання їх на основі повторного читання. З допомогою керівника студент визначає послідовність ґрунтовного вивчення літератури. При повторному читанні виділяються та усвідомлюються основні думки й положення, висунуті автором книги або статті, проводиться аналіз їх.

Результатом вивчення літератури по темі випускної кваліфікаційної роботи повинна стати розробка остаточного варіанту плану, який затверджується науковим керівником. Для оптимального розподілу наявного матеріалу за питаннями, план роботи доцільно подавати у вигляді плану-конспекту, який повинен відображати розгорнуту структуру роботи, чітке розміщення ключових позицій, цифрового матеріалу, схем графіків в їхній логічній послідовності. Відповідно до плану-конспекту складається чорновий варіант роботи, який подається науковому керівникові. З урахуванням зауважень наукового керівника та рецензента студент складає чистовий варіант роботи з відповідним його оформленням.

У вступі до кваліфікаційної роботи обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практичне значення, особливості постановки і розв’язання питань стосовно конкретних умов дослідження; формулюються мета й завдання, обґрунтовуються об’єкт, предмет і напрями дослідження, вказуються використані наукові методи дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів дослідження, апробація результатів дослідження,обсяг і структура наукової роботи.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 5 сторінок комп’ютерного тексту.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка