Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів скороченняСкачати 426,14 Kb.
Сторінка8/11
Дата конвертації27.01.2020
Розмір426,14 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання (далі —КПКТ, кабінет ) створюється для забезпечення умов формування інформаційно-освітнього і куль¬турного середовища,

Основні вимоги щодо організації, облаштуван¬ня та використання КПКТ викладено у Положенні про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційннх технологій навчання загально¬освітніх навчальних закладів, затвердженому наказом МОН України від 20.05.2004 р. № 407, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. за № 730/9329 (далі — Положен¬ня про КПКТ).

Відповідно до п. 2.9 Положення про КПКТ на кабінет поширюються вимоги Правил без¬пеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної серед¬ньої освіти, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.2004 р. № 81, зареєстрованим у Мїністерстві юстиції Украйні 17.05,2004 р. за №620/9219 (далі -—Правила безпеки під час навчання в КІІКТ).

Кабінет інформатики та інформаційно-комукаційних технологій навчання обладнується навчальним комп'ютерним комплексом, навчально-наочними посібиками, обладнанням навчального призначення, меблями, іншим об¬ладнанням, призначеним для проведення уроків, факультативних занять, гурткової ро¬боти, роботи з підвищення фахового рівня вчителів.

Навчальний комп'ютерний комплекс (далі НКК, комплекс)—універсальний апаратно-про¬грамний засіб навчання, який є основною складовою частиною обладнання КПКТ, призначений для використання у навчально-виховному процесі та створення умов формування інформа¬ційно-освітнього і культурного середовища.

Програмно-методичний комплект (далі ПМК) — це сукупність засобів навчання, вико-наних у формі програмних засобів, аудіо- та відео- записів, баз даних, для застосування яких у навчально-виховному процесі необхідні апаратно-програмні засоби (комп'ютери, засо¬би телекомунікацій тощо) та навчально-методичної документації (інструкцій, дидактичних матеріалів для учнів і вчителів тощо).

Навчання у КПКТ має сприяти:

•формуванню в учнів інформаційної культури, компетенцій, які передбачені Державним стандартом базової і повної середньої освіти;

• розвитку особистісних якостей учнів;

•ознайомленню учнів з сучасними засобами продуктивної діяльності людини.

Для досягнення мети створення КПКТ, визначених «Програмою інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільских шкіл на 2001—2003р.» іншими документами, обладнання кабінету і організація його роботи повинні забезпечувати умови навчання як за класно-урочної організаційної форми, так і індивідуального навчання, навчання у малих групах, сприяти інтенсифікації навчально-виховного процесу, спонукати учнів і вчителів до продуктивної навчальної діяльності. .

Навчальний комп'ютерний комплекс (НКК) як основна складова КПКТ повинен забезпечувати комфортне навчальне середовище, створювати умови для набуття учнями передбачених відповідними програмними документами знань, сприяти здійсненню допрофесійної підготовки, спрямованої на усвідомлене обрання учнями професій.

Для досягнення таких умов, на етапі створення кабінету та комплектування його програмним забезпеченням навчально-виховного призначення, необхідно дотримуватися психолого-педагогічних вимог, визначених сучасною парадигмою загальної середньої освіти. Основними з них є:

•гуманістичність освіти;

• відповідність змісту навчання сучасному рівню наукового пізнання світу, науковість і достовірність знань;

•недопустимість психічних і фізичних перевантажень учнів;

•позитивна мотивація навчальної діяльності.

Склад програмно-апаратного забезпечення і структура НКК, організація роботи кабінету інформатики повинні забезпечувати:

• універсальність застосування при формуванні інформаційно-освітнього середовища;

• адаптивність до методик навчавня та організаційних форм навчально-виховноґо процесу;

• адаптивність до вимог та потреб конкретного учня і вчителя;

•персоніфікацію користувачів і ресурсів системи;

•надійність;

• захищеність від випадкових неправильних дій учня або вчителя (користувача);

• зручність і простоту експлуатації непідготовленим користувачем;

• комфортність робочого місця і безпечність експлуатації;

• протоколювання завдань, виконаних на кожному робочому місці;

• облік використання ресурсу кожного комп'ютера, комплексу в цілому та мережі Інтернет.

Обладнання і організація роботи кабінету повинні забезпечувати проведення таких видів навчально-виховної роботи:

-навчальних занять з інформатики та інших навальних предметів з використанням НКК, інших засобів інформаційних та комунікаційних технологій;

• позакласних (позаурочних) групових та індивідуальних занять з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій;

• розробки учнями програмних засобів за завданнями вчителя або керівництва навчального закладу.

•проведення навчання вчителів використанню засобів інформаційно-комунікаційних тех¬нологій у навчальному процесі.

Відповідно до Угоди про партнерство між Міністерством освіти та науки України, ВАТ «Укртелеком», Всеукраїнською асоціацією комп'ютерних клубів та програмою розвитку Організації об'єднаних націй в Україні від 24 грудня 2003 року, на базі ЗНЗ можуть організовуватись інтернет-клуби. На етапі проектування і створення КПКТ слід передбачити такий вид робо¬ти, оскільки він може бути досить ефективним точки зору організації позаурочної діяльності учнів, оргаиізації їхнього дозвілля.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка