Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів скороченняСкачати 426,14 Kb.
Сторінка11/11
Дата конвертації27.01.2020
Розмір426,14 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ

Організація роботи КІІКТ повинна забезпечувати повноцінну реалізацію педагогічних цілей його створення, сприяти удосконаленню й інтенсифікації навчально-виховного процесу, підвищенню рівня навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

Напрями використання КІІКТ у навчально-виховному процесі визначаються загальними і спеціальними педагогічними і дидактико-методичними задачами. Переваги засобів нових інформаційних технологій навчання (НІТН) можуть виявлятися тільки у тому випадку, коли ці засоби органічно поєднуються з традиційними засобами, органічно вписуються у існуючі організаційні форми навчання, доповнюючи систему засобів навчання.

Визначення місця засобів НІТН у навчальному процесі досить просто виконати, якщо роз-глядати конкретний засіб навчання з точки зору можливостей, які можуть бути реалізовані з його використанням і які неможливо реалізувати з використанням традиційного засобу навчання. Перш за все повинна бути проаналізована та оцінена ступінь відповідності педагогічного програмного забезпечення (ППЗ) загальнодидак-тичним вимогам та вимогам методики навчання конкретної навчальної дисципліни. Така оцінка вже виконана для деяких педагогічних програмних засобів на етапі проведення апробації у навчальному процесі (або допуску до апробації шляхом експериментальної експлуатації). Частині програмних засобів за результатами експертизи надано відповідні грифи МОН України. Такі програмні засоби постачаються у складі НКК або можуть бути придбані окремо.

Для визначення доцільності використання певного ППЗ у навчально-виховному процесі оцінюється придатність програмного забезпечення для використання при класно-урочній організаційній формі навчання, інших формах навчання. Визначається тип уроку, на якому може бути використаний ППЗ (урок засвоєння нових знань формування умінь, вавичок; застосування вмінь, навичок; узагальнення, систематизації вмінь, навичок; перевірки, визначення рівня навчальних досягнень, корекції знань, умінь, навичок; комбінований).

Критерієм доцільності придбання, розробки та застосування певного ППЗ може бути, з певними застереженнями, кількість уроків, розділів, тем, на яких може бути використаний ППЗ. Використання ППЗ на певному етапі навчання (на певному уроці ) визначається доцільним, якщо забезпечується:

а) вища, ніж при використанні традиційних засобів навчання, ефективність навчання;

б) неможливість реалізації певних засобів навчання у вигляді матеріальних об'єктів (ори-гіналів у природних умовах, оригіналів у штуч¬них умовах, модельних еквівалентів оригі-налів—фізичних моделей);

в) недостатня наочність та зрозумілість або надлишкова складність відповідних вербально-знакових, графічних (статичних та динамічних), знакових, логічно-математичних моделей.

Деталізація форм і способів застосування ППЗ і визначення його придатності для використання у навчальному процесі може виконуватись шляхом аналізу можливих організаційних форм навчальної діяльності учнів та етапів навчання із застосуванням конкретного засобу навчання. Зокрема фронтальна демонстрація може бути використана на етані пояснення на¬вчального матеріалу з використанням ППЗ з метою унаочнення, індивідуально-фронталь¬на — одночасна індивідуальна робота учнів над виконанням навчальних задач, — може бути використана з метою закріплення засвоєного навчального матеріалу; індивідуальна — визначення рівня навчальних досягнень та виконання навчальних задач, спрямованих на закріплення знань, формування умінь і навичок.

Можливою є організація роботи у малих групах, бригадах. Особливістю роботи учнів у малих групах є те, що відповідно до вимог ДСанПін 5.5.6.009-98 не дозволяється одно-часна робота кількох учнів за одним комп'ютером, тому організація бригадної роботи потребує особливої уваги.

З урахуванням викладеного вище, а також з огляду на доступність певного ППЗ, учителем-предметником може визначатись кілька уроків (можливо навіть два-три на чверть, триместр), на яких використаная ППЗ буде доцільним і ефективним. Наступною характеристикою ППЗ е визначення переважного виду навчальної діяльності учня при роботі з даним засобом (продуктивна діяльність, спрямована на формування нових знань, продуктивно-репродуктивна діяльність, спрямована на формування умінь, навичок, актуалізацію та закріплення знань

Наприклад, якщо школа має можливість прийняти з Всесвітньої мережі безкоштовні версії емуляторів дослідів, а проведення демонстраційного експерименту з деяких тем природничих наук ускладнене (з фінансових, санітарно-гігієнічних міркувань тощо), доцільно виконати ці демонстрації з використанням ППЗ у кабінеті інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій. Ефективність навчальних демонстрацій у КІІКТ, обладнаному засобами колективного спостереження (проектор, широкоформатні телевізори) може бути навіть більшою, ніяк за використання демонстраційного обладнання, наприклад, з фізики.

Ефективним є використання програмних засобів типу діяльнісного середовища на уроках математики, що підтверджується наявністю як графів МОН України, наданих кільком Програмно-методичним комплектам, так і сертифікатами відповідності, наданими програмним засобам, які входять до складу цих комплектів.

Наступною характеристикою ППЗ є пере¬важний вид навчальної діяльності учня при роботі з даним засобом (продуктивна діяльність, спрямована на формування нових знань, систематизацію знань, продуктивно-репродуктивна діяльність, спрямована на формування умінь, навичок, актуалізацію та закріплення знань тощо).

Дуже високою є ефективність використання ППЗ на уроках іноземної мови, оскільки майже жодними традиційними засобами навчання не забезпечується необхідна інтенсивність подання навчального матеріалу, диференціація і індивідуалізація навчального процесу (ефективність засобів НІТН у навчанні іноземних мов вища, ніж ефективність лінгафонного обладнання, вартість якого іноді не менша, ніж апаратних засобів КПКТ).

4.1. Основні етапи процесу навчання, на яких можливе використання засобів інфор¬маційно-комунікаційних технологий

Підготовка вчителів до проведення на¬вчально-виховної роботи, опрацювання ре-зультатів контрольних заходів, підвищення фахового рівня. На цьому етапі використову-ються: довідниково-інформаційні системи та пошукові системи (у т.ч. глобальні комп'ю-терні мережі), професійно орієнтовані системи програмних засобів, системи підготовки предметного наповнення програмних засобів для визначення рівня навчальних досягнень та опрацювання отриманих результатів, про¬грамні засоби для ведення баз даних по особо-вому складу тощо.

Актуалізація опорних знань. Використовуються: відеофрагменти — з метою актуалізації особистого або опосередкованого життєвого досвіду учнів; моделі об'єктів вивчення — для виді¬лення суттєвих сторін з метою наступної формалізації описань; діяльнісні середовища—для унаочнення та уточнення сформульованих припущень. Подання (пояснення) навчального матеріалу. Використовуються; відеофрагменти —з метою стимулювання пізнавального інтересу; динамічні інтерактивні моделі об'єктів вивчен¬ня — з метою пояснення функціонування створюваних абстрактних моделей; діяльнісні середовища— для ілюстрації явищ, законів, що вивчаються тощо.

Закріплення результатів навчання, форму¬ання умінь та навичок. Фронтально, індиві¬дуально, у малих групах (бригадах) використовуються діяльнісні середовища, призначені для виконання дій над об'єктами вивчення або їх моделями, відповідне навчально-методичне забезпечення у вигляді друкованих посібників для учнів. Використання ІКТ має наслідком збільшення ефективності навчального процесу шляхом його активізації, зменшення кількості рутинних дій з одночасним збільшенням відносного обсягу розумових дій, формування стереотипів яких є складовою цілей навчання.

Перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу, моніторинг навчального процесу. Використовуються програмні засоби, які забезпечують отримання, накопичення та попереднє опрацювання даних, з використанням яких можливе оцінювання ефективності навчально-виховного процесу на певному його етапі.

4.2. Організаційно-методичні заходи, спрямовані на забезпечення ефективності використання КПКТ

Заступник директора навчального закладу з навчальної роботи, завідувач КПКТ, голови предметних методичних об'єднань, бібліотекар при складанні планів поповнення фондів навчальної та навчально-методичної літератури повинні враховувати необхідність створення у навчальному закладі фонду програмно-методичних комплектів.

Заступник директора навчального закладу з навчальної роботи, завідувач КІІКТ, голови предметних методичних об'єднань планують навчання вчителів-предметників визначенню місця НІТН у навчальному процесі, плануванню використання ресурсів КПКТ. Заходи, спрямовані на ознайомлення вчителів-предметників з можливостями, які забезпечуються НІТН, можуть бути реалізовані шляхом проведення семінарів, відкритих уроків, шкіл тощо. Голови предметних методичних об'єднань при плануванні методичних заходів повинні передбачати вивчення вчителями методів використання програмно-апаратних засобів КПКТ та ознайомлення з новими програмними засобами навчально-виховного призначення.

При порушенні клопотання про присвоєння вчителям категорій «перша» та «вища» атестаційна комісія повинна враховувати уміння , вчителя використовувати у навчальному процесі НІТН, відповідні технічні засоби, враховувати ефективність їх використання вчителем.
4.3. Створення кабінету інформаційно-комунікаційних технологий

За подготовку приміщення для монтажу НКК та оснащення його обладнанням відповідно до вимог нормативних документів відповідає директор ЗНЗ. Тому на етапі планування створення кабінету слід проаналізувати документи, які регламентують основні вимоги до приміщення і обладнання. Якщо обладнання кабінету постачається централизовано то вимоги до комплектації та технічних характеристик, як правило, дотримуються. Якщо планується придбання обладнання іншими шляхами (за кошти місцевих бюджетів тощо), след обирати таку специфікацію ообладнання, яка б відповідала чинним на даний момент вимогам до НКК централізованого постачання.

Виконавець робіт з монтажу, налагодженню та введенню НКК в експлуатацію відповідає за його роботоздатність, комплектність та відповідність функціональних і технічних характеристик складових його частин вимогам, викладених у зазначених документах.

Введення НКК та іншого обладнання в експлуатацію здійснюють представник виконавця робіт по встановленню НКК разом із директором школи та завідувачем кабінету.

Відкриття кабінетів обчислювальної техніки погоджується з органами пожежної безпеки, державного санепіднагляду після проведення необхідних лабораторно-інструментальних досліджень. На кожний кабінет комп'ютерної техніки повинен заповнюватись паспорт (додаток 1 до ДСанПіН 5.5.6.009-98 та ГОСТ 12.1.004-91). Оцінка відповідності КПКТ вимогам охорони здоров'я і безпеки відповідно до пп. 1.9 ДСанПіН 5.5.6.009-98 виконується органами Державного санпіднагляду України.
4.4. Заходи, спрямовані на забезпечення збереження матеріальних цінностей

Комплектація кабінету здійснюється відповідно до Типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2002 року № 367.

Облік матеріальних цінностей КПКТ ведетеся відповідно до чинних нормативно-розпорядчих документів. Матеріальна відповідальність, як правило, покладається на штатного працівника навчального закладу—вчителя інформатики або завідувача кабінету.

Облік матеріальних цінностей тривалого користування ведеться з використанням інвентарної книги встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скреплена печаткою.


Списування обладнання, навчально-наочних посібників проводиться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

Збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюється в кабінеті, лаборантських приміщеннях. Облік матеріальних цінностей, у тому числі програмного забезпечення, доцільно вести і у електронному вигляді.
4.5. Технічне обслуговування програмно-апаратних засобів

Технічне обслуговування програмно-апаратних засобів здійснюється відповідно до супроводжувальної документації НКК та чинних нормативних документів. Встановлення та налагодження програмних засобів, якщо умови ліцензії відповідного програмного засобу не вказують на інше, здійснюється працівниками начального закладу. Відповідальність за дотримання ліцензійних угод до програмних засобів покладається на адміністрацію навчального закладу.

Протягом гарантійного терміну ремонт обладнання виконується постачальником або іншими сервісними організаціями відповідно до гарантійних зобов'язань. Тому на етапі придбання або укладання угод на постачання обладнання слід уважно проаналізувати супровідну документацію з метою визначення доступності наступного гарантійного ремонту і обслуговування всіх компонентів НКК, оскільки можливі випадки, у яких внаслідок віддаленості відповідного сервісного центру, стає надто складно скористатись правом на гарантійний ремонт. Перевагу, таким чином, слід віддавати таким компонентам НКК, для обслуговування яких існують сервісні центри, розташовані у населеному пункті, у якому розташовано ЗНЗ.

Дрібний ремонт НКК (після завершення гарантийного терміну і у межах, визначених супроводжувальною документацією) може виконуватись особами, що пройшли відповідний інструктаж. Складніший ремонт повинний виконуватись у промислових умовах кваліфікованим персоналом відповідних сервісних організацій.

Для здійснення технічного обслуговування обладнання КПКТ адміністрацією ЗНЗ слід передбачення укладнення угод їз підприємствами, які спеціалізуються на виконанні відповідних робіт.
4.6. Заходи, спрямовані на забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов у КПКТ

Для проведення практичних занять з комп’ютерами класи діляться на дві підгрупи відповідно до МОН Н 20.02.2002 р. № 128.

Щоденне прибирання приміщення повинне здійснюватись технічним персоналом ЗНЗ. Необхідно підтримувати чистими світильники та скло вікон. Чистити (при потребі – мити світлорозсіювачи) світильники слід не менше двох разів протягом навчального року. Проводити своєчасну заміну ламп.

Під час перерви між уроками обов’язково провітрювати приміщення і проводити вологе прибирання(такий режим прибирання нормалізує співвідношення важких і легких аерофонів і знижує рівень статичного електричного поля).

Організуючи навчання дітей у комп’ютерних класах, адміністрація навчального закладу і вчителі повинні забезпечувати дотримання режимних моментів.

За ДСанПіН 5.5.6.009-98 визначено такий режим безперервної роботи учнів за комп’ютером:

• для учнів 1-х класів – 10…12 хв.; для учнів 2-5х класів – до 15 хв.; 6-7-х кл. – 15…20 хв.; 8-9-х класів – 20…25 хв.; 10-11-х класів – 25…30 хв. Через 2-3 уроки робота за комп’ютером може бути повторена за зазначеними нормами;

• для учнів 10—11-х класів можлива органі¬зація спарених уроків, але при цьому безперервна робота з ПКповинна тривати на першому уроці 25…30 хв, а на другому - 15…20 хв з обов'язковою перервою між ними не менше 10хв. Бажано один кабінет виділити для навчан¬ня молодших школярів, другий — для середніх класів, а ще один для старшокласників, що дасть змогу обладнати робочі місця відповідно до зросту учнів.

В одному приміщенні повинно бути не більше 12 комп'ютеризованих робочих місць для учнів і одного - для вчителя.

На початку роботи у кабінеті учні:

• закріплюються за робочими місцями (із врахуваванням індивідуальних особливостей — зріст, зір, слух та ін.);

•ознайомлюються під керівництвом учителя із правилами роботи у кабінеті та правилами безпеки життєдіяльності;

• складають залік з правил роботи у кабінеті та правил техніки безпеки, що засвідчується відповідними записами у «Журналі реєстраціії ввідного і періодичного інструктування з безпеки життєдіяльності» (додаток2).

4.7. Персонал КПКТ

При створенні КПКТ у ЗНЗ слід передбачити наявність посад: завідувача кабінетом, до посадових обов'язків якого віднести планування проведення навчально-виховної роботи, органі¬зацію обслуговування та ремонту обладнання, планування поповнення фондів педагогічних програманих засобів; лаборанта, до посадових обов'язків якого віднести підготовку обладнання кабінету до проведення навчально-виховної роботи, ведення обліку експлуатації програмно-апаратного забезпечення та іншого обладнання КІКТ, ведення обліку використання фондів педагогічних програмних засобів. За наявності умов бажано введення посади інженера (техніка) з обслуговування обладнання КПКТ.

На персонал, який виконує роботи у КПКТ, пов'язані з експлуатацією обладнання, поширюються вимоги дотримання ДНАОП Н 10.02.1999 р, № 21 та ДНАОП 0.00-1.21-98.

Персонал, який виконує роботи у КПКТ повинний проходити інструктаж з техніки безпеки (1 кваліфікаційна група) у порядку та з періодичністю, яка визначається чинними положеннями.

4.8. Вказівки з проведення інструктування учнів з безпеки життєдіяльності

З метою виховання в учнів свідомого ставлення до роботи у КПКТ, засвоєння ними правиль¬них, безпечних прийомів і методів роботи проводиться інструктування і навчання учнів з безпеки життєдіяльності і гігієни праці.

Основним документом, який регламентує правила безпеки життєдіяльності, є затверджені у встановленому порядку Правила безпеки життєдіяльності.

Інструктування і навчання, проводиться з усіма учнями на вступному занятті у кабінеті і перед проведенням практичної роботи.

На ввідному інструктуванні учитель ознайомлює учнів з правилами розпорядку, правилами поведінки, правилами безпеки життєдіяльності, з джерелами небезпеки і з відповідними заходами, які дозволяють уникати небезпеки.

Ввідне інструктування проводить завідувач кабінету (учитель,) у формі лекції або бесіди.

Інструктування перед роботою на ПЕОМ доповнює ввідне інструктування. Метою цього етапу навчання є ознайомлення учнів з правильною організацією робочого місця, можливими небезпеками під час виконання конкретної роботи.

Після завершення інструктування учитель фіксує проведення заходу у журналі (зразок журналу подано у, додатку 2) і дозволяє розпочати самостійну роботу тільки після того, як переконається у тому, що учні засвоїли правила поведінки і правила безпеки життєдіяльності.

Інструктування на робочому місці повинне бути коротким, містити чіткі і однозначні вказівки, супроводжуватись демонструванням правильних і безпечних прийомів праці.

У процесі виконання практичних робіт учитель систематично контролює виконання вказі¬вок кожним учнем.

Правила роботи учнів у кабінеті інформаційно-комунікаційних технологій

1. Кабінет обладнано складними і дорогими технічними засобами, які вимагають акуратної роботи та бережного відношення, тому, заходячи до кабінету, слід одразу займати відведене місце, не виконувати ніяких дій з обладнанням без дозволу учителя. 2. На робочих місцях розташовано обладнання, яке має складові, що працюють під високою напругою. Необережне поводження з апаратурою може призвести до травм. Тому суворо заборонено:

• вмикати і вимикати апаратуру без вказівки учителя;

• торкатися роз’ємів з’єднувальних кабелів та самих кабелів;

• торкатися екрана та тильної частини монітора;

• перемищувати увімкнені складові обчислювальної системи (системний блок, монітор тощо);

•класти будь-які предмети на системний блок; монітор, клавіатуру;

•приносити та використовувати нсосії даних (дискети, компакт-диски) без дозволу вчителя.

3. Недозволяється знаходитись у кабінеті і виконувати будь-які роботи (прибирання приміщення також) без присутності відповідальної особи — завідувача кабінету, учителя, лаборанта.

4. Недозволяється працювати з клавіатурою та маніпулятором «миша» брудними або вологими руками.

5. Запам'ятайте, де знаходиться вогнегасник, аптечка. При появі запаху горілого одразу ж сповістіть про це викладача.

6. До початку роботи і ввімкнення апаратури:

• переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень обладнання робочого місця;

• сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана, відстань від очей до екрану повинна бути не менше 50 см, учні, які мають окуляри для постійного носіння по¬винні працювати за комп'ютером у них, якщо лікарем не вказано іншого; розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у відведених місцях,

поправте розміщення клавіатури, маніпуляторів («мишки», джойстика) ¬ таким чином, щоб було зручно працювати;

•дії по вмиканню апаратури виконуйте тільки за командою викладача і тільки упослідовності, нередбаченій відповідними інструкціями.

7. Робота на комп’ютері вимагає постійної зосередженості, чітких дій, самоконтролю, напруження зору, тому не можна розпочинати роботу, при недостатньому освітленні та поганому самопочутті.

8. Протягом роботи за комп'ютером суворо дотримуйтесь викладених вище правил, слідкуйте за вказівками вчителя. Якщо під час роботи виникає:

• аварійна зупинка, яка супроводжується виведенням на екран повідомлення про несправність, слід це повідомлення запам'ятати (або записати) і повідомити викладача (лаборанта);

• якщо робота апаратури починає супроводжуватись незвичними звуками, світінням аварійних індикаторів тощо, слід припинити роботу і повідомити викладача.

9. При роботі учнів за комп'ютеризованими робочими місцями вони не повинні вставати, коли до класу заходить будь-який відвідувач.

10. Завершення роботи з апаратурою:

• вимикати апаратуру дозволяється тільки у послідовності, передбаченій відповідними інструкціями і за вказівкою викладача;

• після вивантаження операційної системи і зупинки роботи комп'ютера, слід вимкнути живлення системного блоку, або переконатись у його автоматичному вимкненні, вимкнути інші складові апаратного забезпечення.

11. У кабінеті категорично заборонено приймати їжу, користуватись розпилювачами парфумів, лаків для волосся тощо. Не слід користуватись мобільними телефонами.

12. Суворе дотримання цих правил дозволяють уникнути шкоди здоров'ю, зберегти обладнання.

Примітка: «Правила...» необхідно розмножити у кількості, достатній для фронтального ознайомлення з ними групи учнів (15-20 примірників).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка