Методичні рекомендації щодо формування і реалізації стратегічних і програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади І. Загальні положення


ІІ. Розроблення місцевої стратегіїСторінка2/8
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
ІІ. Розроблення місцевої стратегії

1. Проект місцевої стратегії рекомендується розробляти виконавчим комітетам сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади (далі – виконавчий комітет).

2. Для підготовки проекту місцевої стратегії може утворюватись робоча група, до складу якої можуть входити представники виконавчих органів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, асоціацій органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, агенцій регіонального розвитку, інших юридичних осіб (за згодою їх керівників) та фізичні особи, які постійно проживають на території населених пунктів, що входять до складу об’єднаної територіальної громади (за згодою).

3. Для розроблення проекту місцевої стратегії виконавчому комітету доцільно:

повідомляти через засоби масової інформації або на офіційному веб-сайті відповідної місцевої ради про початок роботи над проектом місцевої стратегії, визначає строки і форму подання пропозицій до нього;

організовувати громадське обговорення проекту місцевої стратегії та проводить (за необхідності) консультації із іншими заінтересованими сторонами для узгодження позицій;

оприлюднювати на офіційному веб-сайті місцевої ради звіти про результати розгляду пропозицій заінтересованих сторін до проекту місцевої стратегії.

4. Розроблення проекту місцевої стратегії доцільно розпочинати не пізніше ніж за 6 місяців до завершення строку реалізації чинної регіональної стратегії.

5. Проект місцевої стратегії рекомендується розробляти на період 5-7 років з урахуванням положень Державної стратегії регіонального розвитку України та відповідної регіональної стратегії розвитку.

6. Проект місцевої стратегіїдоцільно розробляти за такою структурою:

вступ (містить коротке обґрунтування підстав для розроблення місцевої стратегії);

1) аналітична частина;

2) сценарії розвитку об’єднаної територіальної громади;

3) стратегічне бачення розвитку об’єднаної територіальної громади на відповідний період;

4) стратегічні та оперативні цілі та завдання розвитку об’єднаної територіальної громади на відповідний період;

5) аналіз відповідності положень місцевої стратегії Державній стратегії регіонального розвитку України та регіональній стратегії розвитку;

6) етапи та механізми реалізації місцевої стратегії;

7) моніторинг та оцінка результативності реалізації місцевої стратегії.

Примірна структура місцевої стратегії наведена у додатку 1 до Методичних рекомендацій.

7. Аналітична частина є основою для визначення конкурентних переваг, викликів та ризиків для об’єднаної територіальної громади на відповідний період та може містити:

інформацію про актуальний стан таосновні тенденції соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади;

результати моніторингу і оцінки результативності виконання завдань діючої місцевої стратегії (у разі наявності);

аналіз сильних і слабких сторін регіону, можливостей і загроз (SWOT-аналіз) та характеристику порівняльних переваг, викликів та ризиків перспективного розвитку громади;

аудит рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності об’єднаної територіальної громади;

8. Передумовою для розроблення аналітичної частини є збір даних за системою показників, які характеризують стан розвитку об’єднаної територіальної громади та населених пунктів, що входять до її складу. Система показників, необхідних для проведення аналізу стану розвитку об’єднаної територіальної громади, визначається розробником проекту місцевої стратегії.

Орієнтовний перелік показників соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади наведено у додатку 2 до Методичних рекомендацій.

Джерелом інформації для визначення стану розвитку об’єднаної територіальної громади можуть бути:

первинна статистична інформація та адміністративні дані об’єднаної територіальної громади;

офіційні статистичні дані Держстату, адміністративні дані та показники, територіальних органів інших центральних органів виконавчої влади, районної та обласної держадміністрацій тощо;

результати анкетного та/або інтерактивного опитування мешканців об’єднаної територіальної громади та підприємців, в частині виявлення проблемних питань розвитку громади в цілому та окремих населених пунктів, що входять до її складу, а також вихідних даних проведення SWOT-аналізу та аудиту рівних можливостей;

схема планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад.

У процесі підготовки аналітичної частини проекту місцевої стратегії можуть використовуватись картографічні, ілюстраційні та інші матеріали, зокрема економіко-географічні карти та схеми, кадастрові карти, схеми та креслення, фотоматеріали території.

Для визначення об’єктивного стану розвитку об’єднаної територіальної громади доцільно використовувати показники, розраховані на 1 жителя, а також проводити їх порівняння з відповідними показниками (у разі наявності) суміжних адміністративно-територіальних одиниць, інших об’єднаних територіальних громад.

9. У інформації про актуальний стан, основні тенденції та проблеми розвитку об’єднаної територіальної громади доцільно зазначати:

географічне розташування об’єднаної територіальної громади (у тому числі відстань до адміністративних центрів району, області, суміжні адміністративно-територіальні одиниці);

ландшафтні особливості рельєфу, характеристику ґрунтів та гідрологію;

природно-ресурсний потенціал, кліматичні умови;

перелік населених пунктів, що входять до складу об’єднаної територіальної громади;

чисельність населення та його склад, у тому числі у розрізі населених пунктів, розподіл за віковими групами та рівнем освіти, природний та міграційний рух населення, загальні тенденції зміни зайнятості населення, рівень безробіття, рівень середньої заробітної плати, контингент, який потребує соціальної підтримки, зареєстровані внутрішньо переміщені особи, у разі наявності відповідних даних – стан виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

основні показники, що характеризують сучасний стан та тенденції гендерної рівності у об’єднаній територіальній громаді;

наявну інфраструктуру (транспортну, екологічну, енергетичну, житлово-комунальну, зв’язку, соціальну, туристичну);

планування території об’єднаної територіальної громади (наявність місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови об’єднаної територіальної громади, іншої містобудівної документації);

показники економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (зареєстровані суб’єкти господарської діяльності, обсяг продукції та послуг, найбільші роботодавці, стан розвитку малого та середнього бізнесу, обсяги експорту-імпорту товарів та послуг, товарна структура експорту-імпорту, географічна структура експорту-імпорту, структура прямих іноземних інвестицій за країнами походження, наявні на території громади вільні земельні ділянки, призначені для ведення господарської діяльності, планована інвестиційна діяльність у громаді в найближчий період);

фінансовий стан та бюджет об’єднаної територіальної громади (структура доходів та видатків бюджету, найбільші платники податків у громаді);

стан навколишнього природного середовища;

інше.


При наданні інформації про основні тенденції та проблеми розвитку об’єднаної територіальної громади зазначаються результати аналізу соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади або населених пунктів, що увійшли до її складу, в динаміці щонайменше за останні три роки.

Результатом аналізу розвитку об’єднаної територіальної громади має стати визначення основних проблем, що стримують її розвиток, а також наявного та прихованого потенціалу для розвитку громади.

10. Характеристика порівняльних переваг, викликів та ризиків перспективного розвитку об’єднаної територіальної громади може здійснюватися на основі оцінки стартових умов місцевого розвитку шляхом SWOT-аналізу.

Складовими SWOT-аналізу є:

сильні сторони – наявні внутрішні позитивні фактори або ресурси об’єднаної територіальної громади, які можуть бути використані для формування конкурентних переваг;

слабкі сторони – наявні внутрішні негативні фактори об’єднаної територіальної громади, які заважають її розвитку та можуть бути визначені як протилежності сильним чи як відсутність деяких сильних сторін;

можливості – позитивні фактори зовнішнього впливу (наявні або найбільш ймовірні), які можна використати для розвитку об’єднаної територіальної громади;

загрози – негативні фактори зовнішнього впливу (наявні або найбільш ймовірні), які перешкоджають розвитку об’єднаної територіальної громади.

SWOT-аналіз рекомендовано здійснювати за формою згідно з додатком 3 до Методичних рекомендацій.

На основі SWOT-аналізу виявляються логічні взаємозв’язки між внутрішніми (сильні та слабкі сторони) та зовнішніми (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для розвитку об’єднаної територіальної громади. Саме ці взаємозв’язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою формулювання стратегічних та оперативних цілей розвитку об’єднаної територіальної громади на середньо- та довгострокову перспективу.

Визначення порівняльних переваг, викликів та ризиків рекомендується здійснювати за формою згідно з додатком 4 до Методичних рекомендацій.

11. У сценарії розвитку доцільно визначати найбільш вірогідний варіант розвитку об’єднаної територіальної громади на відповідний період. Зазначений сценарій описує послідовність подій від теперішнього до майбутнього стану розвитку об’єднаної територіальної громади, що ґрунтується на припущеннях, які стосуються формування комбінацій сильних та слабких сторін, можливостей та загроз.

Необхідною умовою для підготовки сценаріїв є прогнози, побудовані на статистично зафіксованих тенденціях і кількісних показниках, з урахуванням особливостей функціонування тих секторів і сфер економіки, які є найбільш вагомими для цієї території. Це можливо здійснити на підставі демографічного та економічного прогнозів розвитку об’єднаної територіальної громади, а також шляхом обговорення з громадськістю.

Доцільно опрацьовувати кілька варіантів сценаріїв розвитку: базовий, оптимістичний та песимістичний. Альтернативні базовому сценарії необхідні для подальшого перегляду, корекції (у разі потреби) цілей місцевої стратегії та стратегічного бачення.

12. Стратегічне бачення – стислий і узагальнений опис ідеалізованого образу майбутнього територіальної громади після реалізації місцевої стратегії, у якому рекомендується відображати (узагальнювати) найбільш загальні та тривалі уявлення про майбутнє розвитку об’єднаної територіальної громади та життя її населення.

Стратегічне бачення окреслює узгоджений, різносторонній та оптимістичний погляд на те, як об’єднана територіальна громада має виглядати в майбутньому, і є основою тих завдань, виконання яких буде визначено місцевою стратегією. Стратегічне бачення має бути реалістичним, специфічним, достатньо амбітним та бажаним для територіальної громади. Воно повинно відбивати ту унікальність території, яка не може бути скопійована іншими територіями, і досягнення саме його дасть змогу бути конкурентоспроможним у майбутньому.

13. На основі порівняльних переваг, викликів та ризиків, а також стратегічного бачення можуть формуватися стратегічні та оперативні цілі розвитку об’єднаної територіальної громади на відповідний період.

Стратегічні цілі розвитку об’єднаної територіальної громади – описані у формальному вигляді орієнтири, яких бажано досягти в довго- або середньостроковому періоді та для визначення яких рекомендується використовувати комплексний підхід, тобто створювати систему


2–4 цілей, які мають відображати потреби об’єднаної територіальної громади, відповідати стратегічному баченню, досягнення яких сприятиме комплексному розв’язанню кількох проблем розвитку.

Кожна стратегічна ціль включає оперативні цілі, які містять конкретні завдання, що дозволяє пов’язати місцеву стратегію з бюджетним плануванням.

Для кожної з передбачених оперативних цілей доцільно визначати:

обґрунтування вибору оперативної цілі;

опис завдань, які передбачаються для її досягнення;

систему індикаторів (критеріїв) досягнення оперативної цілі.

Завдання місцевої стратегії мають відповідати стратегічним та оперативним цілям і спрямовуватися на розв’язання основних проблем та використання можливостей, визначених у аналітичній частині місцевої стратегії.

14. Аналіз відповідності положень місцевої стратегії Державній стратегії регіонального розвитку України та регіональній стратегії розвитку доцільно здійснювати шляхом порівняння їх оперативних цілей.

15. У етапах та механізмах реалізації рекомендується визначати:

етапи реалізації місцевої стратегії;

інституційне та організаційне забезпечення реалізації місцевої стратегії; положення щодо порядку та строків розроблення планів;

фінансове забезпечення реалізації місцевої стратегії.

16. Для проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації місцевої стратегії рекомендується визначити систему показників, відповідальних за проведення моніторингу виконавців, порядок і строки проведення моніторингу.

Моніторинг – це постійний процес збору даних про процес і показники виконання стратегії, що досягаються у ході її реалізації. Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність коригування/оновлення місцевої стратегії та стимулювання її реалізації.

Моніторинг може містити оцінку загальних результатів реалізації місцевої стратегії (у разі наявності) та заходів (проектів) плану (програми) соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.Результати моніторингу доцільно визначати щорічно в звітах, за формою, визначеною в додатку 7.


Каталог: data -> upload -> publication -> main
main -> Проблеми мотивації персонала залізничного транспорту в умовах кризи
main -> Леся Українка – найславніша українська поетеса, послідовний та енергійний борець за утворення українського народу, за його консолідацію в політичну націю
main -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 050102 «Економічна кібернетика»
main -> Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми «Освіта Тернопільщини 2022»
main -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 8102 «економічна кібернетика» на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
main -> Шкільна історія очима істориків-науковців
main -> Чернігівська обласна державна адміністрація
main -> Конституція україни
main -> Шкільна історія очима істориків-науковців


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка