Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Економічна діагностика»Сторінка46/46
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,69 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46
Задачі для розв’язку

Задача 1. Виходячи із даних балансу підприємства, визначити тенденції щодо фінансової стійкості підприємства.

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

Склад і розміщення господарських засобів

Джерела утворення і цільове призначення грошових коштів

1. Основні засоби

960,0

1. Статутний капітал

985,0

2. Виробничі запаси

295,0

2. Нерозподілений прибуток

141,0

3.Незавершене виробництво

165,0

3. Довгострокові кредити банків

266,7

4. Готова продукція

65,0

4. Короткострокові кредити банків

42,85

5. Дебіторська заборгованість

9,95

5. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

17,08

6. Грошові кошти

154,83

6. Поточні зобов’язання за розрахунками (інша кредиторська заборгованість)

197,15

Баланс

1649,78

Баланс

1649,78Задача 2. Виходячи із даних балансу, визначити тенденції щодо платоспроможності підприємства шляхом проведення аналізу структури балансу.

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

Склад і розміщення господарських засобів

Джерела утворення і цільове призначення грошових коштів

1. Основні засоби

4650,0

1. Статутний капітал

4700,0

2. Виробничі запаси

1311,0

2. Нерозподілений прибуток

1,3

3. Незавершене виробництво

135,0

3. Довгострокові кредити банків

1732,7

4. Готова продукція

1800,0

4. Короткострокові кредити банків

1344,9

5. Дебіторська заборгованість

900,0

5. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1050,0

6. Грошові кошти

47,5

6. Поточні зобов’язання за розрахунками (інша кредиторська заборгованість)

14,6

Баланс

8843,5

Баланс

8843,5Задача 3. Виходячи із даних балансу підприємства, визначити тип стійкості фінансового стану підприємства.

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

Склад і розміщення господарських засобів

Джерела утворення і цільове призначення грошових коштів

1. Основні засоби

20189,0

1. Статутний капітал

20758,8

2. Виробничі запаси

1527,4

2. Нерозподілений прибуток

786,1

3. Незавершене ви-робництво

351,1

3. Довгострокові кредити банків

3372,7

4. Готова продукція

2614,7

4. Короткострокові кредити банків

1197,3

5. Дебіторська за-боргованість

3765,5

5. Кредиторська забор-гованість за товари, роботи, послуги

1808,3

6. Грошові кошти

299,4

6. Поточні зобов’язання за розрахунками (інша кредиторська заборгованість)

823,9

Баланс

28747,1

Баланс

28747,1


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12

Тема: Оцінка вартості майна підприємства

Мета заняття: Систематизувати знання студентів про оцінку вартості майна підприємства.

План проведення заняття:

1. Концепції природи вартості.

2. Мета і принципи оцінки майна.

3. Інформація для проведення оцінки майна підприємства.

4. Випадки обов’язкового проведення оцінки майна.

Завдання на самостійну роботу студента: Підходи щодо врахування ризику при проведенні оцінки майна підприємства.

Література: [ 1-4,14,15].

Питання для дискусії:


 1. Ким були закладені основні теорії вартості?

 2. Що являє собою вартість підприємства?

3. Які ви знаєте види оцінки підприємства?

4. За якими принципами визначають ринкову вартість підприємства?

5. Яка інформація необхідна для оцінки вартості підприємства?

6. В яких випадках проведення оцінки майна є обов’язковим?

7. Які існують підходи щодо врахування ризику при проведенні оцінки майна підприємства?

Тестові завдання для перевірки знань

1. Оцінка майна може бути:

А) ретроспективною;

Б) поточною;

В) перспективною;

Г) всі відповіді вірні;

Д) правильна відповідь Б,В.2. Не допускається проведення оцінки майна суб’єктами оціночної діяльності у наступних випадках:

А) проведення оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності, що йому належить;

Б) проведення оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності, який має родинні зв’язки із замовником оцінки;

В) проведення оцінки майна оцінювачем - суб’єктом господарювання своїх засновників;

Г) проведення оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності, який має власний бізнес;

Д) всі відповіді правильні;

Е) правильна відповідь Б,В,Г;

Є) правильна відповідь А,Б,В.3. Оцінка майна проводиться на підставі:

А) договору між суб’єктом оціночної діяльності та замовником оцінки;

Б) власної ініціативи суб’єкта оціночної діяльності;

В) ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна;

Г) всі відповіді правильні;

Д) правильна відповідь Б,В;

Е) правильна відповідь А,В.

4. Для проведення оцінки майна використовують наступну інформацію:

А) інформація загального характеру про підприємство;

Б) інформація про бізнес і специфіку діяльності підприємства;

В) інформація про макроекономічну ситуацію в економіці й тенденціях її розвитку;

Г) правильна відповідь А,Б;

Д) всі відповіді правильні.5. Оцінка вартості підприємства - це:

А) визначення грошового еквівалента вартості підприємства;

Б) визначення фінансового стану підприємства;

В) прогнозування фінансової кризи суб’єкта господарювання.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13

Тема: Оцінка вартості майна підприємства

Мета заняття: Систематизувати знання студентів про етапи, підходи та методи оцінки вартості майна підприємства.

План проведення заняття:

1. Етапи оцінки вартості майна підприємства.

2. Підходи до оцінки вартості об’єктів нерухомості.

3. Методи оцінки вартості майна.Завдання на самостійну роботу студента: Ліквідаційна оцінка майна підприємства-банкрута.

Література: [ 1-4,14,15].

Питання для дискусії:

 1. Охарактеризуйте етапи оцінки вартості об’єкта нерухомості.

 2. Назвіть види вартості об’єкта нерухомості.

3. Дайте характеристику звіту про оцінку вартості об’єкта нерухомості.

4. Назвіть основні підходи до оцінки вартості об’єктів нерухомості.

5. Які ви знаєте методи оцінки вартості об’єкта нерухомості?

6. Дайте характеристику методу капіталізації доходів.

7. Охарактеризуйте метод дисконтування грошових потоків.

8. Назвіть способи розрахунку відновної вартості.


Тестові завдання для перевірки знань

1. Процес оцінки вартості об’єктів нерухомості поділяється на:

А) три етапи;

Б) п’ять етапів;

В) шість етапів;

Г) сім етапів;

Д дев’ять етапів.2. Відновна вартість обєкта нерухомості визначається у:

А) цінах минулого періоду на будівництво точної копії оцінюваного об’єкта;

Б) поточних цінах на будівництво точної копії оцінюваного об’єкта;

В) цінах майбутнього періоду на будівництво точної копії оцінюваного об’єкта;

Г) цінах на будівництво точної копії оцінюваного об’єкта, отриманих згідно проведеного розрахунку.

3. Оцінка вартості об’єктів нерухомості проводиться на підставі:

А) ініціативи оцінювача;

Б) ініціативи замовника;

В) договору між оцінювачем і замовником.4. Метод капіталізації застосовується у тому випадку, коли:

А) майбутні чисті доходи або грошові потоки приблизно будуть рівні поточним;

Б) майбутні чисті доходи або грошові потоки будуть більшими за поточні;

В) майбутні чисті доходи або грошові потоки будуть меншими за поточні.5. Метод дисконтування грошових потоків застосовується, коли:

А) майбутні грошові потоки є нестабільними і немає можливості обгрунтовано прогнозувати зміну грошових потоків підприємства в майбутньому;

Б) майбутні грошові потоки є стабільними і є можливість обгрунтовано прогнозувати зміну грошових потоків підприємства в майбутньому;

В) майбутні грошові потоки визначити неможливо.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14

Тема: Діагностика економічної безпеки підприємства

Мета заняття: Систематизувати знання студентів про економічну безпеку підприємства.

План проведення заняття:

1. Сутність економічної безпеки підприємства.

2. Процес організації економічної безпеки підприємства.

3. Складові економічної безпеки суб’єкта господарювання.Завдання на самостійну роботу студента: Функціональні складові економічної безпеки: фінансова, техніко-технологічна, інформаційна.

Література: [1-3,8,14,17,18].

Питання для дискусії:

1. Розкрийте сутність економічної безпеки підприємства.

2. Які ви знаєте джерела негативних впливів на економічну безпеку?

3. Назвіть основні функціональні цілі економічної безпеки.

4. Які дії включає процес організації економічної безпеки підприємства?

5. Назвіть основні складові економічної безпеки підприємства.

6. Дайте характеристику фінансової безпеки підприємства.Тестові завдання для перевірки знань

1. Головна мета економічної безпеки підприємства – це:

А) гарантування його стабільного і ефективного функціонування;

Б) наявність прибутку;

В) відсутність збитків;

Г) виробництво конкурентоспроможної продукції.

2. Негативні впливи вважаються об’єктивними, які:

А) виникають внаслідок неефективної роботи підприємства в цілому;

Б) виникають внаслідок низького рівня кваліфікації працівників підприємства;

В) виникають не з волі конкретного підприємства або його окремих працівників.3. Джерелами негативних впливів на економічну безпеку можуть бути:

А) свідомі дії окремих посадових осіб суб’єкта господарювання;

Б) несвідомі дії окремих посадових осіб суб’єкта господарювання;

В) певний збіг об’єктивних обставин, які можуть негативно впливати на економічну безпеку;

Г) всі відповіді правильні;

Д) правильна відповідь А,В.4. Процес організації економічної безпеки підприємства включає:

А) формування необхідних корпоративних ресурсів;

Б) проведення зовнішнього аудиту;

В) оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства;

Г) всі відповіді правильні;

Д) правильна відповідь А,В.5. До структуроутворюючих елементів економічної безпеки підприємства відносять такі складові як:

А) фінансову;

Б) біржову;

В) інтелектуальну;

Г) техніко-технологічну;

Д) банківську;

Е) правильна відповідь А,В,Г;

Є) правильна відповідь А,Б,В,Д.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15

Тема: Діагностика економічної безпеки підприємства

Мета заняття: Закріпити практичні навички роботи з розрахунку показників, які дозволяють визначити рівень економічної безпеки підприємства.

План проведення заняття:

1. Ризики в системі прийняття управлінських рішень.

2. Небезпеки в системі прийняття управлінських рішень.

3. Методики оцінки рівня економічної безпеки.Завдання на самостійну роботу студента: Процедура управління ризиками на підприємстві.

Література: [1-3,8,14,17,18].

Питання для дискусії:

 1. Назвіть види ризиків в системі прийняття управлінських рішень.

 2. Які ви знаєте етапи процедури управління ризиками?

3. Яка характеристика прояву виробничо-технологічного ризику?

4. Назвіть найпоширеніші небезпеки в системі прийняття управлінських рішень.

5. За допомогою яких показників можна оцінити рівень економічної безпеки підприємства?

6. Які ви знаєте зони рівня безпеки підприємства?Тестові завдання для перевірки знань

1. Процедура управління ризиками складається:

А) з трьох етапів;

Б) з чотирьох етапів;

В) з п’яти етапів;

Г) з шести етапів;

Д) з семи етапів.2. Внутрішні ризики викликані:

А) порушенням макроекономічної рівноваги;

Б) порушенням мікроекономічної рівноваги;

В) порушенням світової рівноваги;

Г) всі відповіді вірні.

3. Організаційний ризик викликаний:

А) диспропорціями у виробництві;

Б) нестачею вільних обігових коштів;

В) високою текучістю кадрів;

Г) всі відповіді вірні.

4. Маркетинговий ризик викликаний:

А) скороченням обсягів реалізації продукції;

Б) низькою ліквідністю майна;

В) відсутністю гнучкості виробництва;

Г) всі відповіді вірні.

5. Існують наступні зони безпеки:

А) зона нормального рівня безпеки;

Б) зона нестійкого рівня безпеки;

В) зона стійкого рівня безпеки;

Г) зона критичного рівня безпеки;

Д) зона кризового рівня безпеки;

Е) правильна відповідь А,Б,Г,Д;

Є) правильна відповідь Б,В,Д.Задачі для розв’язку

Задача 1. Виходячи із даних балансу підприємства, визначити коефіцієнти: К1, К2, К3.

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

Склад і розміщення господарських засобів

Джерела утворення і цільове призначення грошових коштів

1. Основні засоби

650,0

1. Статутний капітал

660,69

2. Виробничі запаси

150,0

2. Нерозподілений прибуток

-

3. Незавершене виробництво

30,0

3. Довгострокові кредити банків

130,8

4. Готова продукція

168,0

4. Короткострокові кредити банків

90,95

5. Дебіторська заборгованість

80,0

5. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

180,91

6. Грошові кошти

40,0

6. Поточні зобов’язання за розрахунками (інша кредиторська заборгованість)

54,65
1118,0

Баланс

1118,0


Задача 2. Виходячи із даних балансу підприємства, визначити зону рівня безпеки підприємства для кожного з коефіцієгтів: К1, К2, К3.

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

Склад і розміщення господарських засобів

Джерела утворення і цільове призначення грошових коштів

1. Основні засоби

650,0

1. Статутний капітал

660,69

2. Виробничі запаси

150,0

2. Нерозподілений прибуток

-

3. Незавершене виробництво

30,0

3. Довгострокові кредити банків

130,8

4. Готова продукція

168,0

4. Короткострокові кредити банків

90,95

5. Дебіторська заборгованість

80,0

5. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

180,91

6. Грошові кошти

40,0

6. Поточні зобов’язання за розрахунками (інша кредиторська заборгованість)

54,65
1118,0

Баланс

1118,0


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 16

Тема: Діагностика економічної культури підприємства

Мета заняття: Систематизувати знання студентів про діагностику економічної культури підприємства.

План проведення заняття:

1. Сутність та елементи економічної культури.

2. Виявлення проблем формальних і неформальних відносин, конфліктів.

3. Фактори впливу на формування економічної культури підприємства.

4. Оцінка економічної культури підприємства.

Завдання на самостійну роботу студента: Оцінка рівня професіоналізму та кваліфікації провідних спеціалістів економічних служб під­приємства, їхньої здатності до сприйняття та застосування нових знань.

Література: [1-3,8,14,15].

Питання для дискусії:


 1. Дайте визначення економічної культури.

 2. Які компоненти містить організаційна культура?

3. Якими елементами характеризується структура культури виробництва?

4. За допомогою яких складових можна описати культуру підприємства?

5. На які види поділяються конфлікти?

6. Назвіть основні причини конфліктів.

7. Коли конфлікти можуть бути позитивними?

8. Які є джерела міжособистісних конфліктів?

9. Які є шляхи управління конфліктами?

10. Які основні прийоми запобігання конфліктів?

11. Назвіть фактори впливу на формування економічної культури підприємства.

12. З яких частин складається аналіз ефективності економічної культури підприємства?Тестові завдання для перевірки знань

1. Організаційна культура містить наступні компоненти:

А) світогляд, культурні цінності, характеристики поведінки при взаємодії людей;

Б) етичні норми, рівень виховання працівників;

В) норми прийняті на підприємстві, психологічний клімат;

Г) всі відповіді правильні;

Д) правильна відповідь А,В;

Е) правильна відповідь А,Б.

2. Компоненти організаційної культури представлені на наступних рівнях:

А) традиційних підходів;

Б) артефактів;

В) цінностей;

Г) базових уявлень;

Д) всі відповіді правильні;

Е) правильна відповідь А,Б,В;

Є) правильна відповідь Б,В,Г.3. Конфлікти поділяються на:

А) психологічні;

Б) соціальні;

В) виробничі;

Г) всі відповіді правильні;

Д) правильна відповідь А,Б;

Е) правильна відповідь Б,В.

4. У процесі розвитку конфлікти проходять такі фази:

А) прихований конфлікт, виявлений конфлікт;

Б) прихований конфлікт, виявлений конфлікт, відкритий конфлікт;

В) прихований конфлікт, виявлений конфлікт, відкритий конфлікт, дозволений конфлікт;

Г) прихований конфлікт, виявлений конфлікт, відкритий конфлікт, дозволений конфлікт, наслідки конфлікту;

Д) виявлений конфлікт, відкритий конфлікт, дозволений конфлікт.5. Виділяють такі шляхи управління конфліктами:

А) профілактика конфліктів;

Б) усвідомлення конфлікту;

В) обхід конфлікту;

Г) розв’язання конфлікту;

Д) усунення конфлікту;

Е) заборона конфлікту;

Є) всі відповіді правильні;

Ж) правильна відповідь А,Б,В,Г;

З) правильна відповідь А,Г,Д,Е.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 17

Проведення модульної контрольної роботи

Приклад варіанту модульної контрольної роботи:

1. Етапи проведення економічної діагностики.

2. Оцінка рівня професіоналізму та кваліфікації провідних спеціалістів економічних служб під­приємства.

3. Задача.

Виходячи із даних балансу підприємства, проаналізувати його фінансовий стан і визначити наявність тенденції до фінансової кризи.Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

Склад і розміщення господарських засобів

Джерела утворення і цільове призначення грошових коштів

1. Основні засоби

51500,0

1. Статутний капітал

52000,0

2. Виробничі запаси

801,0

2. Нерозподілений прибуток

28,0

3. Незавершене виробництво

30,0

3. Довгострокові кредити банків

209,3

4. Готова продукція

135,0

4. Короткострокові кредити банків

194,0

5. Дебіторська заборгованість

177,0

5. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

187,7

6. Грошові кошти

59,0

6. Поточні зобов’язання за розрахунками (інша кредиторська заборгованість)

83,0

Баланс

52702,0

Баланс

52702,0


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 18.

Проведення диференційованого заліку.6. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

1. Сутність економічної діагностики, її загальні принципи та види.

2. Етапи проведення економічної діагностики.

3. Класифікація економічної діагностики.

4. Інформаційна база економічної діагностики.

5. Способи і методи, що застосовуються при проведенні економічної діагностики.

6. Зміст діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного середовища підприємства.

7. Система показників оцінки конкурентного середовища підприємства.

8. Оцінка конкурентного статусу підприємства на ринку.

9. Конкурентоспроможність галузі. Фактори впливу на конкурентоспроможність галузі та умови її забезпечення.

10. Конкурентоспроможність підприємства. Етапи діагностування конкурентоспроможності підприємства.

11. Аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку.

12. Сутність виробничого потенціалу підприємства та його складові.

13. Діагностика виробничої програми підприємства.

14. Діагностика виробничої потужності підприємства.

15. Показники, що використовуються для діагностики виробничого потенціалу підприємства.

16. Сутність економічної безпеки підприємства та її основні функціональні цілі.

17. Сутність економічної безпеки підприємства, процес організації та складові.

18. Ризики в системі прийняття управлінських рішень, їх види.

19. Ризики в системі прийняття управлінських рішень, етапи процедури управління ризиками.

20. Ризики в системі прийняття управлінських рішень та небезпеки.

21. Методика оцінки рівня економічної безпеки.

22. Сутність управління підприємством та його функції, способи та прийоми управлінської діагностики.

23. Сутність управлінської діагностики, напрями управлінського діагностування.

24. Оцінка параметрів (вимог) прийняття управлінських рішень.

25. Показники, що використовуються при діагностиці. ефективної організації системи управління.

26. Сутність та елементи економічної (організаційної) культури.

27. Основні елементи культури виробництва.

28. Напрями організаційної культури підприємства (модель виконання робіт, модель ділової взаємодії, модель міжособистісного спілкування.

29. Конфлікти на підприємстві. Основні причини виникнення конфліктів в організаціях.

30. Джерела міжособистісних конфліктів та шляхи управління конфліктами.

31. Джерела міжособистісних конфліктів та основні прийоми їх запобігання.

32. Фактори впливу на формування економічної культури підприємства.

33. Аналіз структури балансу підприємства.

34. Система показників, що дозволяють здійснити діагностику фінансового стану підприємства.


 1. Сутність фінансової кризи на підприємстві та її види.

 2. Фактори, що спричиняють фінансову кризу на підприємстві.

37. Характеристика вітчизняних методик прогнозування фінансової кризи підприємства.

38. Характеристика зарубіжних методик прогнозування фінансової кризи підприємства.

39. Напрями фінансової стабілізації суб’єктів господарювання.

40. Типи стійкості фінансового стану підприємства.

41. Напрями фінансової діагностики підприємства та показники, що використовуються при дослідженні.

42. Етапи оцінки об’єктів нерухомості. 1. Сутність оцінки об’єктів нерухомості.

44. Оцінка відповідності організації виробництва та структури підприємства його стратегії.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ, Центр навчальної літератури, 2007. – 307с.

2. Глухарьов С.М. Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання економічних спеціальностей) /С.М. Глухарєв. – Харків: ХНФМГ, 2008 -118с.

3. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика: Навчальний посібник / І.В. Кривов’язюк. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 456с.

4. Багацька К.В. Фінансовий аналіз: Підручник / К.В. Багацька, Т.А. Говорушко, О.О. Шеремет. – К.: Видавничий дім «Артек», 2014. - 320с.

5. Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств: Підручник / Т.Є. Кучеренко, В.С. Уланчук, О.Г. Шайко. – К.: Знання, 2008. - 668с.

6. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : Підручник - 3-тє видання, перероб. і доп. / П.Я. Попович. – К.: Знання, 2008. – 630с.

7. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник - 3-тє видання, перероб. і доп. / Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2007. – 668с.

8. Кривов’язюк І.В. Комплексна економічна діагностика підприємства: монографія / Кривов’язюк І.В., Божидарнік Т.В. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2012. – 226 с.

9. Загорна Т.О. Економічна діагностика: Навчальний посібник /Т.О. Загорна. – К.: «Центр навчальної літератури», 2007. – 400с.

10. Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник / Т.Д. Костенко. – К.: «Центр навчальної літератури», 2005. – 400с.

Допоміжна

11. Фінансовий менеджмент: Підручник / В.П. Мартиненко, Н.І. Климаш, К.В. Багацька, І.В. Дем’яненко за заг. ред. Т.А. Говорушко. Львів «Магнолія 2006», 2014. – 344с.

12. Управління фінансовою санацією підприємства: Підручник / Т.. Говорушко, О. Шеремет, К. Багацька, І. Дем’яненко. – К.: «Центр навчальної літератури», 2013. – 400с.

13. Яценко В.М. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник для студентів ВНЗ / В.М. Яценко, О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій. – Черкаський деррж. технол. Університет – Черкаси, 2010. – 267с.

14. Когут Р.В. Діагностика в системі управління економікою підприємства /Р.В. Когут //Науковий вісник НЛТУ. – 2012. - №22 –с.7 -10.

15.. Туркоман Л.С. Роль і місце економічної діагностики в системі оцінки стану суб'єктів / Л.С. Туркоман // Наукові праці: Науково – методичний журнал. – 2009. Т. 109. Вип.96. – С.124 – 127.

16. Фінансовий аналіз у системі управління реальними інвестиціями: монографія /Т.М. Ковальчук, А.І. Воргун; Чернів. Нац. Ун-т ім. Ю.федбковича. – Чернівці: Рута, 2011. - 246с.

17. Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент: Підручник / Н.М. Давиденко. – К.: ТОВ «ЗАДРУГА», 2012.-516с.

18. Карпунь І.Н. Фінансова санація та банкрутство підприємств ( в модулях): Навчальний посібник / І.Н. Карпунь. – Львів: Вид-во «Магнолія - 2006», 2008.. – 448с.

Інформаційні ресурси

1. Статистична інформація / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Законодавство України / Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua

3. Сторінка викладача в електронному кампусі НТУУ «КПІ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://login.kpi.ua/
Навчально-методичне видання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни «Економічна діагностика» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання

Укладач

Василь Петрович Мартиненко
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка