Методичне забезпечення підсумкового контролю знань в умовах кридитно-модульної системиСкачати 47,97 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2020
Розмір47,97 Kb.
  1   2   3


Медична біологія 

УДК 378. 14: 371 

Дубінін С.І., Ваценко А.В., Пілюгін В.О., Стороженко Л.В., 

Рябушко О.Б., Улановська Н.А. 

Методичне забезпечення підсумкового контролю знань 

студентів в умовах кредитно-модульної системи 

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава Резюме.

  У  статті  “Методичне  забезпечення  підсумкового  контролю  знань 

студентів в умовах кредитно-модульної системи” відмічається, що якість освіти 

залежить від рівня організації навчального процесу та стану його методичного 

забезпечення.  Комплексна  система  оцінювання  знань,  яка  спрямована    на 

диференціацію рівня знань студентів та глибину засвоєння матеріалу потребує 

при  вивченні  фундаментальних  дисциплін,  зокрема  біології,  впровадження 

різних форм опитування та необхідне навчально-методичне забезпечення. 

Автори  вважають,  що  при  проведенні  підсумкового  кредитно-модульного 

заняття необхідно мати методичне забезпечення у вигляді: 1) системи запитань 

–  перелік  контролюючих  питань  з  модуля  (які  визначаються  робочою 

програмою з предмету); 2) тестові завдання „Крок-1” ( база тестів  „Крок-1”); 3) 

тестові  завдання  з  множинним  вибором  відповіді  (методичні  рекомендації  з 

медичної  біології  для  студентів  та  викладачів  ВНМЗ);  4)  типові  та  ситуаційні 

задачі  з  відповідного  модулю  (методичні  рекомендації  з  медичної  біології, 

збірники  задач);  5)  перелік  практичних  навичок  і  вмінь,  які  обов’язково  

контролюються на цьому занятті. Таке  методичне  забезпечення  підсумкового  модульного  заняття  забезпечує 

об'єктивність  діагностики  знань,  диференціацію  рівня  знань  студентів  і  методично 

однаковий підхід до оцінки якості знань студентів. 

 

Резюме.

  В  статье  “Методическое  обеспечение  итогового  контроля  знаний 

студентов  в  условиях  кредитно-модульной  системы”  отмечается,  что  качество 

образования зависит от уровня организации учебного процесса и состояния его 

методического обеспечения. Комплексная система оценивания знаний, которая 

направлена  на дифференциацию уровня знаний студентов и глубину усвоения 

материала  требует  при  изучении  фундаментальных  дисциплин,  в  частности 

биологии,  внедрения  разнообразных  форм  опроса  и  необходимое  учебно-

методическое обеспечение

Авторы  считают,  что  при  проведении  итогового  кредитно-модульного 

занятия  необходимо  иметь  следующее  методическое  обеспечение:  1)  систему 

вопросов  –  перечень  контролирующих  вопросов  по  модулю  (которые 

определяются  рабочей  программой    предмета);  2)  тестовые  задачи  „Крок-1” 

(база тестов   „Крок-1”); 3) тестовые задачи с множественным выбором ответа 

(методические  рекомендации  по  медицинской  биологии  для  студентов  и 

преподавателей  высших  учебных  медицинских  учреждений);  4)  типичные  и 

ситуационные  задачи  по  соответствующему  модулю  (методические 

рекомендации  по  медицинской  биологии,  сборники  задач);  5)  перечень 

практических  навыков  и  умений,  контроль  которых  должен  состояться  в 

данном модуле. Такое  материальное  обеспечение  итогового  модульного  занятия  обеспечит 

объективность  диагностики  знаний,  дифференциацию  уровня  знаний  студентов  и 

методически одинаковый подход к оценке качества знаний студентов. 

In article “Methodical maintenance of the final control of knowledge of students 

in conditions of credit - modular system” is marked, that quality of education depends 

on a level of the organization of educational process and a condition of its methodical 

maintenance.  The  complex  system  of  estimate

  of 


knowledges,  which  directed  on 

differentiation  of  a  level  of  knowledge  of  students  and  depth  of  mastering  of  a 

material  demands  at  studying  fundamental  disciplines,  in  particular,  Biology  of 

introduction  of  different  forms  of  interrogation  and  necessary 

studying-methodical 

maintenance. 

Authors consider, that at carrying out of final credit - modular class it is necessary 

to have such methodical maintenance: 

System  of  questions  -  the  list  of  supervising  questions  with  the  module  (are 

determined by the working program with a subject): test-tasks "

Крок-1" 

(base 


of tests 

"

Крок-1");  test  tasks  with  a  plural  choice  of  the  answer  (methodical 

recommendations  from  Medical  Biology  for  students  and  teachers 

Higher  Medical 

Educational  Institution

);  typical  and  situational  tasks  with  corresponding  to  the 

module (methodical recommendations in Medical Biology, collections of tasks); the 

list of practical skills and skills, which control should take place in the given module. 

Such  material  maintenance  of  final  modular  class  will  provide  objectivity  of 

diagnostics  of  knowledge,  differentiation  of  a  level  of  knowledge  of  students  and 

methodically identical approach to an estimation of quality of knowledge of students. 


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка