Методичне забезпечення підсумкового контролю знань в умовах кридитно-модульної системиСторінка2/3
Дата конвертації24.03.2020
Розмір57,5 Kb.
1   2   3
Ключові слова: комплексна система оцінювання знань, навчально-методичне 

забезпечення, підсумкове кредитно-модульне заняття, тести, типові та 

ситуаційні задачі. 

Ключевые слова: комплексная система оценки знаний, учебно-методическое 

обеспечение, итоговое кредитно-модульное занятие, тесты, типовые и 

ситуационные задачи. 

Key words: complex system of estimate of knowledges, studying-methodical 

maintenance of final credit - modular class, tests, typical and situational tasks. 

З вересня 2005 навчального року вищі навчальні медичні заклади ІІІ-ІV 

рівнів акредитації приступили до навчання студентів І курсу медичного 

факультету за кредитно-модульною системою. Входження України до єдиної 

європейської зони вищої освіти – в Болонський процес – складний період, який 

потребує вирішення багатьох організаційних питань і в першу чергу підвищення 

якості підготовки фахівців (1,5,6 ). Якість освіти залежить від рівня організації 

навчального процесу та стану його методичного забезпечення (1).  

Узагальнення зарубіжного досвіду і передусім досвіду країн, які приєдналися до 

Болонського процесу, в контексті особливостей організації навчального процесу та 

оцінювання  роботи  студентів  дає  підстави  для  певних  висновків,  відносно  форм 

організації навчального процесу (2,3). 

По-перше  -  вищі  навчальні  заклади  все  більшу  й  більшу  увагу  приділяють 

запровадженню  комплексних  систем  оцінювання  знань,  які  спрямовані  на 

диференціацію  рівня  знань  студентів  і  повинні  реагувати  навіть  на  невеликі 

коливання  глибини  засвоєння  матеріалу  кожним  студентом;  забезпечувати методично однаковий підхід до оцінки якості навчання студентів і як результат - 

забезпечувати  об'єктивність  діагностики  знань,  соціальну  справедливість  по 

відношенню до основного суб'єкта освітньої діяльності  - студента (2). 

Контроль  рівня  знань,  передбачений  робочим  навчальним  планом, 

повинен включати: поточний контроль, який здійснюється на кожному занятті 

на основі контролю теоретичних знань, практичних навичок і вмінь; 

підсумковий  контроль,  який  здійснюється  на  модульному  підсумковому 

занятті (4). 

Підсумковому контролю приділяється особливе значення, так як 40% балів 

з модуля студент одержує на підсумковому занятті (80 балів з 200 можливих за 

модуль),  а  також  при  здачі  модуля  необхідно  вкластися  в  62,5%  мінімальний 

рівень  знань  (мінімально  одержати  50  балів  з  80  можливих).  Це  визначає 

необхідність  чіткої  організації  таких  занять  і  відповідного  навчально-

методичного  забезпечення.  Робоча  програма  вимагає  при  проведенні 

підсумкового  модульного  контролю  комплексного  підходу  до  оцінювання 

знань  студентів  і  передбачає,  що  такий  контроль  повинен  включати    різні 

форми  контролю  і  оцінки  теоретичних  знань,  практичних  навичок  та  вмінь 

студентів (2,4). 

По-друге  –  постає  питання  про  застосування  ефективних  навчально-

методичних  матеріалів  при  проведенні  практичних  і  підсумкових  занять,  що 

забезпечать якість навчання.  

З  1996  року  згідно  з  Наказом  міністра  охорони  здоров’я  №  396  від 

31.12.96р.  вводиться  система  ліцензійних  державних  інтегрованих  іспитів  з  метою  встановлення  відповідності  рівня  професійних  знань    та  вмінь 

студентів державним кваліфікаційним вимогам. Екзамен „Крок-1” має за мету 

об’єктивно  оцінити  знання  студентів  з  ключових  фундаментальних 

біомедичних наук, що також слід враховувати при проведенні та забезпеченні 

занять зі студентами. 

На  кафедрі  медичної  біології  УМСА  з  метою  проведення  комплексного 

об’єктивного  контролю  знань  студентів  впроваджена  методика  проведення 

підсумкового  контролю    знань  і  розроблено  відповідне  навчально-методичне 

забезпечення.  На  нашу  думку  методичне    забезпечення  підсумкового 

контролю  знань  в  умовах  кредитно-модульної  системи  обов’язково  повинно 

включати: 

1)  систему  запитань  –  перелік  контролюючих  питань  з  модуля 

(визначаються робочою програмою з предмету): 

2)  тестові завдання „Крок-1” ( база тестів  „Крок-1”); 

3)  тестові 

завдання  з  множинним  вибором  відповіді  (методичні 

рекомендації з медичної біології для студентів та викладачів ВНМЗ (7)); 

4)  типові  та  ситуаційні  задачі  з  відповідного  модулю  (методичні 

рекомендації з медичної біології, збірники задач); 

5)  перелік  практичних  навичок  і  вмінь,  контроль  яких  повинен  відбутися 

при складанні кредитно-модульного підсумкового заняття. 

При  проведенні  підсумкового  модульного  контролю  студенти  одержують 

кожен  свій  варіант  тестів  І  рівня  (по  10  тестів),  варіант  тестів  ІІ  рівня  (по  10 

тестів). Після вирішення тестів одержують варіант з типовими та ситуаційними 
задачами (2-3 задачі залежно від модуля) і двома теоретичними контрольними 

питаннями, на які студенти відповідають усно. 

Таке  методичне  забезпечення  підсумкового  модульного  заняття  сприяє 

об’єктивності  оцінки  знань  студентів,  диференціації  їх  рівня  знань,  дозволяє 

застосувати методично однаковий підхід до оцінки якості знань студентів. 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка